Szeged, 1922. május (3. évfolyam, 100-124. szám)

1922-05-20 / 115. szám

SZEGED Szeged, 1922 májusjQ. 1 Legkényesebb igényeket "csah a terpentines PYRAWI elégit hi. Nagy Antal és Társa ingatlan adásvételi ** áruforgalmi Seeged, Deák Ferenc-utca 2. szám. Alénlaak mep-éte!rr magán- is k" "letek?!, nyilvántartunk töld- é» MÖlőbirtokokat. telkeket . Kdavetttank mindennemű ipari, kercske­delmi t* mezőgazdasági árukat. Rerealak el*.'> helven való betáblázáara kwebb-nagvobb tAkét. Barlangiért fürdőn a legszebb emeletes villa 8 hold tenmserdővel, 6 szoba feliem bútor, ágynemű, zongora stb. be­rendezésével liiOüüO szokolért eladó. Internátus ISO vmságv és éjjeli szekrény 750 koronás egy ségáron eladó Piac-tfrcn 2 emeletes modern uj bérház 2 milióért eiadó. Sugarutor. 5 s70bás s:ép magánház par­kírozott udvarral, átvehető lakással 700 000 kor Nagykörúton nagas töMmntes ház sia.-oo kot Emeletes Mrh.:: lakással 1 100.000 kor. Sugárúton emeletei h.ii pekü: lettel 600.000 kor. Nytlráatartvak 2 es fel magvar hold eladó fekete fMdel lereaflnk nrllvántartáara 2-300 holdas birtokot 532 Nagy kalapjavitó ipartelep. nencz KAROLT é»:rm ia mmtkfllt kalapos Mars-tír & szám, a kórhlz során. Villamos mrgllló, rókusi templomiul. Birmihfn férfi éa női filc- éa aialmakalapvt i)ii csinit felelössíj mellett, gyorsan íj szak­snerflen. ** A jo munkáért számtalan rlismerts. gasabb T6rt aranyat, ezüstöt, pénzeket legma- > ibb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7 i Tőzsde Budapaatl zárótözsde. Valutak: Napokon 3090-3120, iont 3575- 3625, dollár SC3-813 tr. trank •-, márka 270 280- lira 41-25—41 75, o. kerona 7-63-863, rubel 44 50- 45 50, lei 5 50-5-60, szokol 15 35­15 45, sv. frank • —, kor dinár 1128-1138, fr dinár 11-28—11-38, len­gyel márka 1850-lírJu, becsi kifizetés Irányzat Bizakodó és szilárd hangulat­ban indult a mai tőzsdeforgalom. Má<-nem sokkal nvitás után az összes ériékek ki­mondottan szilárd irányzatot venek föl, azonban a bécsi magyar kifizetés emelke­déséről érkező hirek az arbitrázspapirok tzilárdulását megakasztották, sőt az eddig elért nyereségek is nagyrészt veszendőbe mentek, ugy, hogy az értékek túlnyomóan a nyitási nívóig estek vissza. Arbitrázspa­-pírokban lebonyolított üzletek elcsendesi­tése a korlátpiacon is éreztette hatását, ahol élénkebb nyitás után az összes érté­kek visszaestek. Még legjobban a szén- és bankpiac tudott ellentálini a csökkenő ten­denciának. A valuta- és devizapiacor az érdeklődés elsősorban a nyugati kifizetési eszközök és a cseh korona felé fordult, a márka és az osztrák korora ma lanyhán tvndált. T«rménytcz»de. A mai terménytőzsde csendes volt. Buza gyengébb, korpa szilárd, egyéb cikkek tar­tottnak mutatkoztak. Igen elénk és szilárd vo't a rozs. Hhratalos árfo'yamok : Buza tiszavidéki S420-1440, egyéb 3420- 3425, takaimány­árpa 2500-2600, rozs 30/0-3025, köles , sörárpi , zab 2420-2460, tengeri 3U75-313C, korpa 1700-1725. Zürichi tőzsde. Nyitás: Berlin 1-77'/,, Hollandia —•—, Newyork 522, London— -, Páni, —•—, Milánó 26-80, Prága 997'|t. Budapett t'W. Zágráb 1-90, Varsó 013, Bécs 006- ». o. bélyegzett 0-05'|„ Bukarest -. Zárlat. Berlin 174, Hollandia 202 27, Newy.ik 522, London 2322 Páris 47*35, Milánó 2670, Kopenhága ——, Prága v Budapest 0 W>, Zágráb 1 87'/„Varsó 013, Bécs 005' „ o. bélyegzett Délutáni magánforgalom : j (Magyar Általános Takarékpénztár r.-t. ! •zcgedi fiókintézetének jelentése.) 4 órakor: Valuták: dollár 805—813. ' dinár I13C-II4U, márka 273-77, lira j — — lei 555—60, szokol 1540—45. I J*"!*?* .. Bukarest 553-56, Berlin j 271--7J, Milánó Pária —• . Prága —• Wien 8-10-20, Zágráb 285-88. ' • Rendkívüli olcsó árak! 275 K-tól 88 K 236 K 275 K 84 K K 47 K 235 K 40 K-tól 49 K-tól Kitűnő selyemharisnya . . . Muslinharisnya Fátyolharignya Selyem flórharisnya .... Divatkeztyflk Legújabb selyem nyakkendők . Finom színes zoknik . . . Reform női nadrág .... 400 jardos cérnák .... 1000 jardos alsószál . . . Az összes minőségű harisnya-, céma- es pamutáruk legolcsóbb bevásárlási helye: Harisnyaház Kellner fűszeres mellett. — Tisztviselőknek még 6 százalék engedmény. 327 128-fokos zsirszóda szappanfőzéshez a legjobb. flHQY nCiBCRTDÉ füszerkereskedő 351 Valéria-tér 5. szám l'aprika-piac. Kolozsvári Kálmán és K. Tcvan Ilona iparmiivészek PORCCTCRTN KIABLIIASN a Domán cégnél, Kárász-utca 12. szám. Feltlős szerkesztő: VERMES ERNŐ Laptulajilonos : .SZEGED* lapkiadóvállalat r -L EZÜST dísztárgyakat, aranyat, brilliáns ékazeii legmagasabb árban vásárol m BOKOR órás, ekszerész Kclcmen-u. 7. Paprika-palánta SS használt sir jutányos árban fenyőfa kaphatók. soncó t s szicnsa fakereskedők Párisi-körut 35 567 Telefon 146. légszeszgyár mögött két egyszobás lakással, nagy udvar, kerttel olcsón megszerezhető. Telefon 12-30. bs •nn FIGYELEM!! Slr|a és «5r6a rezet, ócíkaruhit, fehérneműt leg­magasabb áron csak Iritz vesz Feltámadás-utca 22. ím Ovejef bármily mennyiség­ben, rezet, ólmot, lérfiruhát és fehérneműt a legmaga­sabb átban veszek. Weissen­berg, Attila-utca 8. szám. 349 Konyhaedények, zománc edinyek, konyhacerendezé­seU gy'nyörti'választékban Ktrékpárgunúk, Pfaf -gépek, tűzkő, benzin, karbid, zseb­kés-raktár Szántó Józsefnél, városi bérpalota. 443 Kárpitos munkákat a leg­jutányosabb áron készit Balog Sándor, Kossuth L.­sugárut 6. Telefon 12-03. 419 Aranyat,epénzékret8i legmagasabban bevált Győri fiWfl,J(jauzál-tér 2 6 Selyemfonál kötélhez és horgoláshoz kap­ható „Kézimunkaház" Sze­ged, Kölcsey-utca 10. szám, Fischer Izsó. 492 Bérmaajándékok legolcsóbban kaphátók. Tört arany, ezüst beváltás ! Tóth órás. Kölcsey-u 7. 4M Mielőtt cipőt vesr, nézze meg Robitsek kirakatát Feketesas-u. 16. 3 0 vejeket legmagasabb áron veaz. Úgyszintén fétfi és női ruhaneműt Révész, Hági mellett. 350 | Békebeli erdélyi nyírfa 1/ a 11 1 ^ 1 seprii noségH^záraz darabos ÍVlSeDD naZ| faszén és nagyban Somló és Szilasi fakereskedők Párisi-körut 35. m Teleion 146. Camenbert a legolcsóbb csemegesajt kilója 194 korona és a forgalmi ad<\ a Központi Tejcsarnok rt. iiőktejcsamokaiban. 571 Óra, ékszer javításokat leggondosabban készítek. Aranyat, ezüstöt, brillláoaokat, hasz­nált nickel, ezüst és arany órákat legma­gasabb áron vásárolok. CSANJEVACZ MIHALy, chronomfter Of niüórás. ékszerész, a Brauswetter iég volt müveztlöje 395 Oroszlán- és Bajza-utci 1. szám alatti sarokházban. férficipő, egy napig hos/nált, 42-es francia forma, eladó. Bodor Sándor cipész, Dugonics­tér 1. szám. ig Lakatos-tanoncokat fizetéssel felveszek. Reisz­mann Márton gépműhelye, Kossuth Lajos-sug. ut 52. 552 Gyapjufonál IC 1/ dekája a legfino­mabb minőségben Hoch rövidárus, Dugonics­tér I. aaám. 7cálr uj,használt,pony­^oalV V{l) zsineg, pice­horog és kötéláru a legol­csóbban ifi. Klonkav Andor­nál Tisza Liijos-kürut 32, szatyorpiác. 426 10 szóig 15 korona, minden további szó I korona 50 fillér. Tutajon érkezett teljesen száraz bükk, cser és gyertyán tűzifa 5 öles sorokban a TISZAPARTON, a STEFÁNIA­SÉTÁNY alatt minden mennyiségben kapható. Viszonteladóknak és pékeknek árkedvezmény. 5(56 fakereskedők Párisi-körut 35. szám. Telefon 146. Somló és Szilasi Ruháit olcsóbban Bagi és í Tóth uri szabóknál : készíttetheti. Szövctujdons.-gok állandóan i raktáron. Hozott s/.övetekböl is a legiutá­j nyosabb árakért készítünk. — Tisztelettel Bagi és Tóth i urdivat szabók. .»5 Korzó-Mozi ház. | Román import tűzifa , vagonrakományb-'n és kicsinyben í állandóan legjutányosabban kapható Braun E. cégnéi Rigó-utca 4. Telefon 4—58. szvm. 457 A népjóléti m. kir. minisztérium által ajánlott tengeri hagynia készítmények között a legkiválóbb a miregmentes „PERIRAT" iűT pafkányirtó^zer, amely a patkányokat néhány óra alatt feltétlen biztonsággal kiirtja, mig a legkisebb háziálatra, emberre, élelmiszerekre teljesen veszélytelen. Ogárlja az Immunllás rt. orvosvegyészell laboralórlum —BUDnPCST, IV.. PI%RISI-a. *. Irtási megbízásokat vállal szavatosság mellett és felvilágosítást ad az Immunitás rt. vezérképviselete: Belányi Dezső ésTsa Szeged, Dugonics-tér 7, hol ügynökök magas díjazással felvétetnek. A legelőkelőbb iparvállalatok, élelmezési üzemek, közraktárak, m lmok stb. szerződéses szálli'ói. Maplfa tápláló SwiiBn a „Kígyó" gyóosMata, Klauzál­tér. 563 JEGKIHORDÓ |VÁLLALKOZÓT keresünk! ! Esetleg egy jégverem 300 - 400 i kocsi jéggel megtöltve egyben eladó. J Tudakozódni: Takaréktár-utca 6. szám. Telefon 358. i __________________ : H Hszlharmaí és IQrlperonospora ellen egyetlen bevált szer a jó | Rézkén por. i Eladása a Magy. Kir. Földmiv Minisztei | 36111 - 922. sz. rendeletével engedélyezve. ! Ára kötelezettség nélkül: í 50 kilogrammos zsákban, csoma- Ir a A golás nélkül, kg -ként. . IV 04 ! 5 és 10 kilós postacsomag csoma- I/" CQ golással együtt, kg -ként. ** Oö Kapható a 531 Hamar lezBsazdtt SzóTeíte^W i Budapest, V., Alkotmány-utca 29. sz. Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat, Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom