Szeged, 1922. április (3. évfolyam, 75-99. szám)

1922-04-01 / 75. szám

SZEGED Szeged, 1922. április 1. Ujabb tanúkihallgatások a Persian-pOroen. Megiozífldótt a blzonyltns kiegé­szítése. BUDAPEST, március 31­Saját tudósítónktól A Persian Rejöd-ügyben a bizo­nyitás-kiegészitést rendelte el tegnap a bíróság és ma hallgatta ki az újonnan bejelentett tanukat A tárgyalás háromnegyed 10 óra­kor kezdődött. Elnök felolvasta Re­jöd Alpárnak, Giesweinhoz Karls­öadba küldött levelét. A levélben arról tudatja Rejőd a pártvezért, íiogy Hlinkáuak egy Csernyo Vil­mos nevü magasrangu cseh állam­férfiú azt a kijelentést tette, hogy a felvidéki magyarságnak bizonyos aa­gyobbmérvü garanciákat akarnak biz­tosítani. Mindent Persiánnal egyet­értően közösen intézünk és cselek­szünk, — fejeződik be a level. Ezután megkezdték a tanúkihall­gatásokat. Az első tanu Vágó Rezső nagykereskedő. Mikor az általános kérdések során az elnök vallása iránt érdeklődik, csodálkozva kérdi a tanu, hogy mennyiben tartozik ez ide. — A törvény értelmében fel kell tennem ezt a kérdést, — mondja az elnök. Szendrő Ottó, illetve akkor még Szendró Pál erdőkezelö volt Sátor­aljaújhelyen, — vallotta a tanu. — A munkások illetményeinek egy ré­szével nem számolt el. Följelentése­met a mult év januátjában vissza­vontam, mert Ígéretet kaptam, hogy meg f ogja fizetni az összeget. Ezzel Vágó Rezső átnyuji egy iratcsomót, amelyek közül az elnök tübbei fölolvas. Elnök ezután a tanu áital bemutatott iratcsomóból Szendrő életére vonatkozó aktákat visszatartja. Or Stetner Pál a lengyel követ ség jogtanácsosa a következő tanu, aki elmondja, hogy tavaly juliusban beszélt Perzsiánnal. Néhány nappal őrizetbe vétele előtt a Hangliba mondta neki Persíán, hogy különös ­képen itt jári valaki Budapesten és Massaryá, valamin! Benes üdvözle­tét hozta neki. Másnap este nagyobb társaságban voltak, ahova Persián nak is el kellett jönni. Persián ké­sőbb érkezett izgatottan panasz koaott, hogy agent provokatőrök be akarják ugratni egy cseh dologha. Bán Endre hitlapiró elmondja, hogy a mult év junius 17-én érdek­lődött nála, mint rendőri riporternél Pertián, Szász Zoltánék iránt, aki «et néhány nappal azelőtt vettek ő-izetbc Megemlítette ekkor Per­sián, hogy ellene is agent-provoka­teurök dolgoznak. Kérdezte a tanu tói, hogy ismeri-e Hindy detektívet. Erre a tanu leírta neki Hindy kül­sejét. Mikes vállalkozót hallgatták ki ezután, aki ugyancsak Persiánró' tett vailomast. Ezután Szendrő Ottó kihallgatásra kciult volna a sor, aki azonban időközben eltávr ?ott. Erre a bíró­ság intézkedett Szendrő előállítási érdekéber. Addig is az elnök a •argyalást felfüggesztette. Andaházy-Kasnya Béla vasárnap tartja programbeszédét mindszenten. Hogyan fogadták a pártok a király halálának kirét - A helyt politika hírei VARGA WIHALY,r^tl Szeged, T«l*fiw. 460 t« Andi-utoa «. • intofinamii kötéláru, /.sinct. /.mik. ponwa. szölóko­töző fonóink es haló gyári áron kapható. Ócska rezet, élmot bármilyen réz, vagy horgany hulla dékot legmagasabb napi árban ve­szek Eohn zománcedényí.zlet Tiszi Lajos-körut 55. Telefon 15—35. Mihályi füszerüzlet mellett.) 1773 SZEGED, március 31. (Saját tudósítónktól.) Andaházy-Kasnya Béla, volt nem­zetgyűlési képviselő ma reggel Sze­gedre érkezett és délután 3 órakor már tovább is utazott Mindszentre, ahol vasárnap fogja választói előtt programbeszédét elmondani. A Sze­ged munkatársának alkalma volt Andaházy Kasnyával beszélgetni, aki többek között ezeket mondotta: — Mindszenten vasárnap tartom beszámolómat és mondom el pro­grambeszédemet. Ugyanekkor Mind­szentre jön több volt ellenzéki kép­viselő is és ez alkalommal a liberális ellenzék részéről válasz is fog el­hangzani Bethlen miniszterelnök vá­sárhelyi beszédére. A választási kilátásokra vonatkozó­lag a következőket mondotta: — Az általános választási kilá­tások szerint a kormánynak, illető­leg az egységes párt jelöltjeinek az Alföldön, de a városokban is meg kell bukniok. Természetesnek tar­tom, hogy a parasztság a vidéken nem fog behódolni az egocentrikus kormányzati rendszernek. Kérdést intéztünk végül Andaházy Kasnya Bélához arra vonatkozólag is, hogy Budapesten a pórtokban milyen hatást idéztek elő a IV. Ká roly halál hírével kapcsolatosan érkezett hirek és cáfolatok? Eszerint az Andrássy—Friedrich­féle pártban igen nagy volt a meg döbbenés, de a híreket nem hitlék el. A kormányzópártban valósággal megakadt a jelölő ülés, sőt ezen a téren fordulatot is idézett elő a vá­ratlan híradás. Liberális körökben részvéttel és tisztelettel fogadták a híradást. A keresztényszocialisták készfllódése A szegedi keresztényszociálista­párt elnöki tanácsa tegnap este ülést tartott, amelyen a képviselő­választások ügyével foglalkoztak és elhatározták, hogy Haller István megválasztása érdekében a második választókerületben megkezdik az agitációt. Az elnöki tanács különben levélben kérte fel képviselőjelöltjét, hogy közölje a párttal, mikor szán­dékozik programbeszédét elmon dani. A választások ügyében ma este fél 7 órakor a keresztényszociálista vasutasok is gyűlést hívtak egybe. Mint érdekességet, itt kell meg­említenünk azt is, hogy a keresztény­szociálista párt elnökén dr. Lippay Györgyön kivül, a választójogi tör vény rendelkezése értelmében csak­nem az egész tisztikar lemondott tisztségéről, miután a pártvezetőség jórésze köztisztviselő. összvezetőségl Illés a szociáldemokratáknál. A szegedi politikai pártok között talán a szociáldemokrata párt fejt ki legnagyobb tevékenységet a vá­lasztások előkészítésére. Megemlé­keztünk a párt sorozatos politikai népgyüléseiről, valamint beszámol­tunk azokról a készülődésekről is, amelyeket a szocialisták jelöltjük ér­dekében tesznek. A választások elő­készítésével foglalkozik a pártnak ma este 7 órára a Munkásotthonba egybehívott összvezetőségi ülése is. JAKABFFY RÓZSA első önálló táncestélye 1922 április1-én, szombatoneste fél 8 órakor a Tiszában. Zongorán kiséri Szegedi (Sohwartx) Iza. Jegyek £ Tbáliánál és Somogyi-ntca 22. szám Szegedi papucs a tePBShBdBlemflgyi miniszternek Szeged, március 31 Saját tudósítónktól. Az uj ipartörvényben a papucso sok kimaradtak a képesítéshez kötött iparosok közül. Ezt a tényt a Sze­ged és vidéki iparosok sérelmesnek találták magukra nézve és ezért teg­nap este gyűlést tartottak az Ipar­testület székházában, ? melyen meg­jelentek a szegedi, makói, vásár­helyi, orosházi, félegyházi, Kecske­méti és szentesi papucsosok kép­viselői Ménesi Lajos szakosztályi elnök ismertette a gyűlés fsszehivásának szükségességét és rámutatott azokra az eshetőségekre, amelyek abban az esetben következnének be, ha sé relműket a miniszter nem orvosolná. Ezután dr. Pálfy József ipartestü­leti titkár előterjesztette azt a me­morandumot, amelyet a papucsosok a miniszterhez kívánnak juttatni. A memorandum szerint a papucsipar már hosszú évek óta kepesitésbez van kötve. Ha már most a minisz­ter ezt a képesítéshez kötöttséget megszüntetné, akkor a már külföl dön is híressé vált papucsipar nívója lesülyed. A háziipar keretén már régen túlhaladott p^pucsipar kontá rok kezébe kerül és ez különösen a szegedi világhíres papucsiparra nézve igen tulyos következmények kei járna. A papucsosok sérelmét különben az ipartestület is magáéva tette. A gyűlés elhatározta, hogy a me­morandumot egy küldöttséggel sze­mélyesen juttatja el a miniszterbe? és a küldöttség vezetésére Pátfi Dániel volt képviselőt kérik fel. A gyűlésen résztvevők ezenkivül azt is elhatározták, hogy a küldöttséggel egy pár szegedi papucsot is eljut­tatnak a kereskedelemügyi minisz­terhez, hogy ha nem volna kellő­képpen tájékozódva, maga is sze mélyesen meggyőződhessen a Sze­ged és környéki papucsipar fejlett­ségéről. Á Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete £ H 2. sz. rőfös és rövidáru üzlete gj április hó efeején, szombaton megnyílik. K Mindenféle e szak- _ Tagjainak messze- n. fii mába vágó cikkek riPfJf PRZKRQT mCn6 kepvezmény' f)j K Feketesas-ulca 19. 223 Telefon szám 120. Keresek megvételre magas árakon Briiliáns, arany ékszereket ~ és arany órákat, zz Ezüst dísztárgyakért fazont is fizetek MIN ÜENŐ Ékszerész, Szened. Széchenyi-tér Z. Telefon 133. KORZÓ-MOZI Telefon : igazgatósát! 4-55. Péntár 11-85. Péntek, szombat, vasárnap HINDU SÍREMLÉK n. RÉSZ HZ ESH9PURI KIRÁLYTIGRIS 8 felvonásban. Előadások pénteken és szombaton 4. háromnegved 6. fél 8 és órakor, vasár­nap 3, fel 5. 6. fél 8 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom