Szeged, 1922. április (3. évfolyam, 75-99. szám)

1922-04-01 / 75. szám

Szeged, 1922. április 1. Ara 3 korona. Szombat, III. évf., 75. szám ELŐFIZETÉSI ARAK Eajr évié 900 kor. | N-gyedévre 225 kor évre 450 Egy hára 75 Megjelenik naponkint dé í. SZERKESZTŐSÉG £S KIADÓHIVATAL Kölcsey-utca 6. * Telefon 13-33. Két táborban. SZEGED, március 31. Gróf Teleki Pál ma délután Sze­gedre érkezeit és hivti nagy felvo­nulást rendeztek, hogy dokumentál­ják Szeged város közönségének ragaszkodását volt képv.selöjének személyéhez. Gróf Teleki hivei im­pozáns fogadtatásra készültek és ezzel akarták bemutatni lelkükben hazaszeretetüket. Mégis, gróf Teleki Pál egészen más fogadtatásra talált Szegeden, mint két esztendő­vel ezelőtt, amikor csendes egy­hangúsággal nyújtották át neki a mandátumot. Nem keressük most az akkori állapotok igazát, vagy hibáit, hogy miért akarták, vagy miért kellett két esztendővel ezelőtt gróf Teleki Pált minden ellenvetés nélkül a város képviselőjévé avatni, de a mai helyzet az, hogy az egyseges állásfoglalás megszűnt és a fogad tatásra felvonult s a választasi elő­szelek idegizgal mában már felhevült választók mellett egészen nyugodtan, mérsékletességgel és komolysággal vár egy másik tábor, amely más elvek diadalához köti szavazatát. Gróf Teleki Pál szegedi szócsö­vein keresztül egészen ideges, nyug­talan és sok bizonytalanságot ki­fejező szavakat hailuak és a Teleki érkezése elé irt köszöntők soraiban és sorai között sok beleirt és bele nem irt félelem reszketése érzik. Ez a félelem nem finom rezgésekben nyilvánul meg. hanem nivót és mér­sékletet nélkülöző pajzsok mögött szorong. A reszkető idegzetű harco­sok már nem képesek a kulturnivó méltóságteljes sancai mögött ma­radni, áttörnek a mérséklet cenzú­ráján és gorombán odavetett sza­vakkal elszánt védekezésüket a vá­daskodás leplébe burkolják. Vádakkal védik gróf Teleki Pált, olyan vádakkal, amelyek komoly boncolgatásuk után nem állják meg a helyüket. A fővádló szerint a Bárczy­párt a keresztény magyarság fajt és nemzeti érvényesülése ellen indított öncélú hitközségi akciót. Kijelentjük ezúttal, hogy Baiczy jelölése mögött nincs fajok és nemzeti érzések ellen tüzeskedő gondolat, a Birczy-féle jelölés egy régi és bevált eszme ér vényesitése lesz, egy eszméé, amely évtizedeken keresztül békésen és eredményesen uralta hazamul. Hz az eszme valóban nem hirdeti a faj védelmet, mert a magyarság egységén belül faji megkülönböztetéseket nem tesz. Ez az eszme nem kavarja fel a nemzet egységét, ez az eszme nem okoz beiháborukat, mert jogi és ér­vényesülési szabadságot hirdet min­den magyar javára és békét és munkát akar kivirágoztatni a magyar talajból. A választópolgáríág kettészaka­dása tehát nem a nemzet ellen, nem is gróf Teleki szemeiye ellen, nartem éppen a nemzet belső békéje erdekeben történik. Mig gróf Teleki táborában a személyes kapcsoiódas, » személyes szeretet e!fogul;saga az uralkodó szellem, addig a komoly mérséklet liberális táboraban eszme elterjedtsége egy nyugalmas és biztos választás^ küzdelem köze­ledését biztosítja. És ebben a vá­lasztási küzdelemben nem a hangos kürtökkel ideges sietségben összever­buvált hadak döntik el a mandátum sorsát Nem is a fogadtatás és nem a mozihelyiségekben elröppent jel­szavak számítanak itt, hanem a választási urnák előtt leadott szava­zatok állapítják meg az eszme egészséges győzelmét. Mi nyugod­tan táborozunk addig is, amig az urnák előtt megpecsélheijük a bé­kés és dolgozó magyarság hitvallá­sának sorsát. Örvendetes Javulás állott be a király állapotában. As életreszedelem elmúltnak tekinthető. — A királyi gyer­mekek teljesen felgyógyultak. Szeged, március 31. A király áliapptáról csak a nagy távirati irodák szűkszavú jelenté­seiből értesült eddig a magyar kö zönség, amely érthető érdeklődéssel vár minden hirt, amely a király be­tegségéről szól. Táviratot kapott ma a király környezetétől gróf And'dssy Gyula. E táviratban az foglaltatik, hogy tegnap délután Károly király állapotában örvendetes javulás állott be. Az Andrássy-párt ma délelőtt Bécsből a következő párisi táviratot kapta : A tüdőgyulladás lokalizálódott, . a láz lement 38 fokra, a kezelő orvosok megállapították, hogy az életveszedelem elmúltnak te­kinthető. A gyermekek teljesen felgyógyultat. Mészáros Jjiios érseki helytartó holnap délelőtt 10 órakor szentmisét mond a király felgyógyulásáért a Bazilikában. Az Uj Nemzedék bécsi munka­társa felkereste báró Schager Albint, a királyi ház ausztriai vagyonkeze­lőjét, aki állandó távirati összekötte­tés réven ismeri a királyi család funchali életmódját és Károly király mostani betegségének lefolyását. Kér­désünkre a köveikezóket mondotta: (Saját tudósítónktól.) — Őfelsége március 24 én bete­gedett meg influenzában, néhány nappal később a baj kétoldali tüdő­gyulladássá komplikálódott és a be­teg állapota olyin súlyosra fordult, hogy március 27-én, mint ismeretes, a funchali püspök az utolsó kene­tet is föladta a királynak. A királyi pár mostani háztartása szűkös ke­retek között 24. személyből áll. A háztartás költsége havonkint körül­belül 2000 angol fon?. Az éghajlat Madeira szigetén nem egészségtelen ugyan, de középeurópai ember szá­mára mégis nehezen elviselhető. A királyi pár szállása mindennek nevezhető, csak kényelmesnek nem. őfelsége és családja egyideig az egyik szálló konyhájából étkezett, ez azonban annyira elviselhetetlen volt, hogy külön konyhát kellett be­rendezni. Sokat panaszkodik az uralkodó amiatt, hogy az euró­pai újságokat csak 10 nap múlva kapja meg. Oltó trónörökös, aki most 10 éves, nagyon szorgalmasan tanul. Természetesen nagyon folyékonyan beszél magyarul és minden tekintet" ben nagyon fogékony. A kis Róbert főherceg, akit nemrég Svájcban meg­operáltak, most kezdi első tanulmá­nyait. gazdamozgalmak egyik vezetője a következő nyilatkozatot adta: — Az utóbbi időben állandóan szőnyegen forgott a vidéki kisgazda­mozgalmak ügye. Engem nem ve­zet és nem is vezetett soha vezér­kedési vágy, én nem kértem hivata­los jelölést és nem is reflektáltam rá, noha több ízben fölajánlották. A kisgazdamozgalom megindítá­sát kötelességünkké tették az or­szágszerte tapasztalható nyugtalan­ság, a nyíltság elejtése és a régi kisgazdapárt programjának negli­gálása. A vidéki kisgazdák mozgalma, mint a nyilatkozatból is látszik, egy­általán nem szűnt meg és a legkö­zelebbi időben, amennyiben garan­ciákat nem kapnak, ujabb országos akciónak fogja alapját képezni. Nem szűnt meg a vidéki kisgazdák mozgalma. Hírek egy nj agrárpárt alakulásáról —Eokharit Tibor dorozsmai képviselő. SZEGED, március 31. és értesülése szerint ide Eckhardt (Saját tudósítónktól.) Az egységes párt intéző bizottság? tegnapi ülésén folytatta a hivatalos jelöléseket. Kiszivárgott hirek szerint a bizottság nat volt képviselőt nem jelölt hivatalosan. Ezek között van Ki's Menyhért volt kiszombon kép viselő, aki helyett báró Papp Géza volt munkapárti képviselőt, az Al­truista Bank vezérigazgatóját jelölték, A mezőtúri kerületben dr. Graff Já­nos jelölésében állapodtak meg, Kunhegyesre pedig dr. Paczek Géza elejtésével Herczeg Gizát jeloiteK. Az egységes párt és az Ernst­féle keresztény párt között 20 ke­rület.e nézve megegyezés jött létre. A megegyezést;a miniszterelnök rész­etesen megindokolta. Értesülés sze rint a nagvkátai. kunszentmiklósi, félegyházai, "bonyhádi és dorozsmai kerületekre nézve a je:ölést egyelőre függőben hagytAk. A dorozsmai ke­az rületet a csongrádiból hasítják ki Tibor sajtófőnököt kívánják jelölni. Uj mezőgazdaság! párt alakul. Arról értesülünk, hogy rövidesen uj párt alakul, melynek fő pro­grampontja az ország mezőgazdasági talpraáüitása. Ebbe a pártba bevonni igyekeznek az összes gazdasági ér­dekeltségeket. Dr. Kószó Istfán és Pálfy Dánlel Csongrádon. Vasárnap, április 2-án tartja Scfjandl Károly földművelésügyi államtitkár beszámolóját Csongrá­don nagy előkészületek folynak, hogy a beszámoló kereteit minél inkább kiszélesítsék. SchandI államtitkárt útjára dr. Kószó István belügyi államtitkár és Pálfy Dániel volt nemzetgyűlési képviselő kisérik el. mosgolódnak a vidéki kisgazdák. Herczeg Sándor, a vidéki kis­Erúf Teleki Pál Szegeden. Százötvenen Tárták az állomáson. < SZEGED, március 31. Saját tudósítónktól Gróf Teleki Pál, aki pártonkívüli programmal, de a Bethlen-kormány támogatása mellett ismét fellép Sze­ged 1. kerületében, pénteken délután három órakor városunkba érkezett, hogy április másodikán a Belvárosi Moziban megtartsa programbeszédét. A ' képiselőjelölt fogadtatására mintegy százötvenen vonultak ki, élükön Várhelyi József pápai preiá­tussal és dr. Aigner, Károly főis­pánnal. Ott voltak még dr. Kelemen Béla volt miniszter, dr. Szász Iván főügyész, dr. Szalay József kerületi főkapitány, Pálfy József, dr. Tóth Imre, Végman Ferenc és még né­hányan Teleki hivei közül. Telekit Várhelyi József prelátus üdvözölte, kijelentve, hogy azért vállalta egyházi ember létére ezt a megbízatást, mert ezzel is doku­mentálni kívánják, hogy Teleki a keresztény gondolat harcosa. Teleki válaszában kijelentette, hogy más kerületben semmi esetre sem vállalt volna jelöltséget, csak éppen Szegeden, mert neki ez a varos a hazája. Ezután a kicsiny, de lelkes csa­pat a városba kisérte gróf Tefcki Palt. Franciaország Génuában. PÁRIS, mára 31. (M. T. I.-Havas.) A Havas-ügynökség értesülése szerint a génuai értekezletre induló francia küldöttségnek Barthou és Colrat mi­nisztereken kivül a következő tagjai lesznek : Barrére római francia nagy­követ, Seydoux, a külügyminisztérium pénzügyi tanácsosa és Cellier pénz­szakértő. HlUerand Afrikába utazott PÁRIS, március 31. (MTI. Havas) Mitlerand elnök tegnap este több miniszter társaságában tanulmány­útra indult Északafrikába. Április 1-én száll hajóra Borneauxban. Út­jában megtekinti Algírt, Marrokót, Tuniszt és valószínűleg Korzikába is ellatogat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom