Szeged, 1922. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

S«cgcd, 1922. február 1. Ara 3 korona. Szerda, 111. évi., 36. szám ELŐFIZETÉSI ÁRAK: §•* évre 900 kor. I Negyedévre 225 kor Fti .4.50 75 . ••hiMMÉMiftitfilíWaHB Megjelenik naponkint áé ^n. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Kökaey-utca • Telefon 13-33. Hagy harcok várhatók a választójog körül BUDAPEST, január 31. A Virra­dat irja: A választójogi javaslat körül kezd ugyanazon -atmoszféra kialakulni, mint a régi választójogi harcok idején. Ismét egységes párt alakításáról tárgyalnak és a szociál­demokraták is uj életjelt adnak Magukról. A nemzetgyűlés hátralevő •cgsz^mláit napjait igen nagy el­lenzéki csaták fogják élénkíteni. Az uj Andrássypirt tegnap este •ár bejelentette, hogy az obstruk­dó már megkezdődött. A választó­jog bizottsági tárgyalása legalább egy hetet vesz igenybe. Szó van arról, hogy a nemzetgyűlés ülé­sének idejét felemelik, azonban a tiz órás dicseket alig lehet 16 órásra leiemelni, mivel arra uj indítvány és a jelenlevők kétharmad többsége szükséges. Mivel a választójogi javas­lat letárgyaláslra a hátralévő idő előre láthatólag nem elegendő, illetékes helyen szób- kerüli a nemzetgyűlés meghosszabbításának a terve, mely azerint a nemzetgyűlés addig ma­radna együtt, amig a választójogi javaslatot letárgyalj i. Gaál Gaszton eln ök kijeleniene, hogy február 15 én tui nem hajlandó vezetni a tárgya lásokat s ezzel a terv holtpontra is jutott. Bizonytalan a választójogi törvény sorsa. BUDAPEST, január 31. (M. T. I.) A Magyar Hirlap irja: Oyan for fásból, ahol a kormány szándékai­ról jól vannak tájékozva, kapjuk az alábbi feltűnést keltő információt : — A választójogi tőrvényjavaslat sorsa ugy áliálaban, mint abbó a s/empon.bol, hogy február ti­zenhatig a törvényjavaslat ke­resztülvihető, a kisgazdákkal tör­téni megegyezés és a keresztény párttal folytatott tanácskozások elle­nére is még bizonytalan. Illetékes körökben tisztában vannak azzal, bogy a kormánykörökben a válasz tójogi törvényjavaslat sorsát több­ségi párttal vató megegyezés alap­ján biztosítottnak látják, mégis a részletek során felmerülő nehézségek és igen jelentékeny akadályokat gördítenek. Éppen ezért a kormány el van szánva és ez kidomborodik a miniszterelnöknek és a pénzügy­miniszternek a páiívezérekkel való tanácskozása során is, uogyha a törvényjavaslatnak a nemzetgyűlésen való keresztülvitele nehézség kbe ütközik, a javaslatot oktrój rendelet utj-in léptesse életbe. Abbn az esetben ugyanis, ha a kormanynak egy ult.maracióhoz kell tolyamodni, a válasziásokat nyilt szavazás alap­ján fogják megejteni. Elhalasztottá!! a párisi éríekezleíEt. fcONDON, január 31. (M. T. I.) A külügyminiszterek párisi értekez­letét elhalasztották. Töratajjavaslat a közszolgálati tisztwiíli anyagi helyzsténeh javításáról. BUDAPEST, január 31. (M. T. I.) Kállay Tibor pénzügyminiszter a nemzetgyűlés mai ülésén javaslatot nyújtott be a közszolgálati tiszt­viselők anyagi helyzetének Javítása és az erre szükséges fedezet tár­gyában. A javaslat első szakasza szerint a kormány felhatalmazást kap, hogy a közszolgálati tisztviselők és egyéb­alkalmazottak, további a hivatásos állományú katonai nyugdijasok, to­vábbá altisztek részére engedélye­zett rendkívüli segély mérvét 1922 janu\r 1 tői a jelenlegi összeg 100 százalékával felemelhesse és erre a célra az 1921—1922. költségvetési évben 850 millió korona hitelt vehet a kormány igénybe. A 6. szakasz szerint a kormány felhatalmazást kap, hogy a világhá­borúban résztvett állami <é» vár­megyei tisztviselőknek, kik legalább 12 hónapot töltöttek arcvonalszol­gálatban, illetve hadifogságban, amennyiben 1920 januári óta nem léptettek még elő magasabb fize­tési osztályba, 1922 január l-tól fogva átmeneti személypótlékot en­gedélyeizen. Ezen személypótléknak összege 600-3600 koronáig terjed­het, erre a célra évi 10 millió ko rona hitelt vehet a kormány igénybe. A 7. szakasz szerint az 1921. évi XL1X. t. c., amely az általános for­galmi adóról intézkedik, módosilt?­tik ugy, hogy az általános forgalmi adó kulcsa az adóalapnak 3 száza­léka lesz, a törvény ezenkívül fel­hatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a fénytkési tárgyak közül némelyek­nek fényűzési forgalmi adó kulcsát legfeljebb 20 százalékra felemelhesse. Az indokolás szerint az ország va­lutájának és ezzel kacsolaiban a megélhetési viszonyok javulásához fűzött remények nem váltak be, azért nem kerülhető el, hogy a közszolgálati tisztviselők rendkívüli segélyét felemeljék legalább oly mérvben, hogy a javadalmazás és az árviszonyok közti ellentét lega­lább nagvjában kiegyen üttessék. Szterényi J6zsef a& iparfejlesztésről. A nemzetgytlés mai tiése. BUDAPEST, Január 31, (Magyar Távirati Irodai A nemzetgyűlés mai ülését Gaál Gaszton elnök pontban 10 órakor nyitotta meg. Jelenti, hogy Győr varostól felirat érkezett a hazai ip^r ttak a külkereskedelembe való be­Kapcsolása és a tranzitó- forgalom megindítása tárgyában. Tárgyalás és jelentéstétel végett kiadják a kér­vényt bizottságnak. Elnök jelenti, hogy Bródy Ernő sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt, melyre 3 órakor térnek át. Bródy Ernő napirend előtt kéri a Ház határozatképességének megálla­pítását s miután nyilvánvaló, hogy a Haz nem határozatképes, elnök az ülést felfüggeszti. Szünet után Gadl Giszton elnök bejelenti, hogy Papp Djzső állam­titkár a mai ülésen résztvesz. Hegyeshalmy Lajos kereskedelmi miniszter beterjeszti a Háznak a fehér foszforral való gyujtógyártás eltiltásáról szóló törvényjavaslatot. Ezután áttérnek az ipartörvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. — Báró Szterényi József: A kisiparosságnak nem annyira a mun­kájával, mint inkább jövőjével kell foglalkoznunk. Soha sem volt ez a kérdés ránknézve olyan fontos, mint éppen most, amikor országunk kétharmadrészét erőszakkal elvették tőiíMik. A g.udasági kibontakozás kérdésénél ifién fontos ennek a kér­désnek a tárgyalása. Feltétlenül szük­ségeit erőteljes iparfejlesztési akció megindítása. Nemcsak szociális, ha­nem gazdasági szempontból is nagy értéket képvisel a kisipar. Elhanya­goltuk a kisipart akkor, amikor a gyáripar csecsemőkorát élte, el­mulasztottuk az alkalmat, hogy a kisiparból középipart, majd abból nagyipart fejlesszünk. Voltak liberális államférfiak, akik abban a téves felfogásban éltek, hogy a kisipart segíteni nem lehet, hanem át kell engedni sorsának. Ezek voltak azok, akik az 1903. évi ipartörvénytervezetet elejtették. Tiz év alatt 141 kisipari szövetke­zet létesült. Ez nehezen ment, azonban ahol szakértelemmel dolgoztak és kereskedelmileg vezették a szövet­kezetet, ott erős alapot adtak az illető város kisipari akciójának. Saj­nos, a rákövetkező korszak ezt is megszüntette, de helyébe követke­zett a kisipari szövetkezetek kom­promittálása azáltal, bogy minden protekcióval rendelkező gyári vál­lalatot szövetkezetté alakítottak. A német kisipar azért helyezke­dett el a hatalmas gyáripar mellett, mert ennek védőszárnyai alatt fej­lődhetett és belekapcsolódhatott. A képesítés azonban abban az érte­lemben, mint nálunk, Németország­ban nem létezik. Meg kell gátolni azokat a visszaéléseket, amelyeket a kibipar terén el lehet követni. Az egész javaslaton a numerus clau-us gondohta vonul végig. Ereky: Minden zsidó megtanul* hatja a kovácsmer térségét. Baró Szterényi József: A numerus clausus nincs telekezethez kötve. Haller: Meg kell nézni a pénz­intézeteket, ott van a numerus clausus. Tasnády: A sajtóban és irodalom­ban is vanl Biró Szterényi József: A törvény­javaslatnak második részét, mely a tanoncoktatással foglalkozik, öröm­mel üdvözli Tekintette! aira, hogy a részletes tárgyalása alkalmával a szükséges módosításokat megteheti, a törvényjavaslatot általánosságban elfogadja a részletes tárgyalás alapjául. Ui törvényjavaslatok. Ezután a honvédelmi miniszter betegsége folytán Tomcsdnyi Vil­mos Pál igazságügyminiszter beter­jeszti a magy. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. tc. egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről és módositásárólszóló törvény javaslatot Kállay Tibor pénzügyminiszter a közszolgálati alkalmazottak és más tisztviselők helyzetének javításáról es az ehhez szükséges fedezet biz­tosításáról. Mayer János földmivelésügyi mi­niszter az erdööri alkalmazottak létszámának emeléséről és az ehhez szükséges fedezetről szóló javaslatot. Klebelsberg Kunó belügyminiszter a magyar állami rendörségés csend­őrség létszámának kiegészítéséről és felfegyverzésének módozatairól szóló javaslatot nyújtotta be. A javaslatok kiadatnak az egyes bizottságoknak. Elnök 5 perc szünefet rendel el. Módosítják a honvédségről szóló törvényt BUDAPEST, január 31, Az Uj Nemzedék irja: Értesülésünk szerint a kormány a nemzetgyűlésnek még mai ülésén beterjeszti a magy. k?r. konvédségről szóló 1921. évi XLIX tc. egyes rendélkezéseinek módosításáról szóló törvényjavas­latot. Ennek a javaslatnak törvény­erőre emelését különösen az ántánt kívánja és ezért még ma a nem­zetgyűlés szünete alatt Karaffiáth Jenő előadásában tárgyalni fogják a fent emiitett törvénycikket. Beniczky ügye. BUDAPEST, január 31..Az Esf irja: Megírtuk, hogy Lengyel Ernő vizsgálóbíró Beniczky Ödön ellen a királypuccsal kapcsolatban megin­dult és lázadás cimén folyó bünper­ben Beniczky kihallgatása folytán több tanú beidézéséi tartotta szüksé­gesnek. Ennélfogva elrendelte Panos es Winder ezredesnek, Lőrinay századosnak és Schnetzler Ágoston­nak tanuként való kihallgatását. A tanuk a mai napra kaptak idézést: mindnyájan meg is jelenlek és a vizsgálóbíró kihallgatta őket. Tisztviselő cipők A legelegánsabb kivitelben készíti VÉNUS CIPŐGYÁR. Gyári telefon 12-46. Űsletl telefon 3-151-

Next

/
Oldalképek
Tartalom