Szeged, 1922. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-01 / 1. szám

Szeged, 1922 január I. SZBOED Meghívás utjántöltik be a refor­mátus egyház lelkészi tisztét. — Bakó László a jelölt. — SZEGED, december 31. (Saját tudMítónktól.) Bereczk Sándor halálával a sze­gedi reformál us egyház vezető nélkül maradt. A presbitérium nehéz helyzet előtt áll, hogy Bereczk Sándor heiyébe méltó utódot találjon. Mint értesülünk, a presbitérium nagy többsége a hivek bingulatára támaszkodva amellett ran, hogy ne választási harcok ut­ján, hanem egyhangú választás, illetve meghivás utján töltsék be ezt az állást, egy arra méltó lelkésszel. Igy alakult ki úgyszólván ar egész presbitérium véleménye amellett, hogy a szegedi lelkészi állást, a fiatal református lelkészi kar egyik S" kiválóbb tagjának, hetei Bakó szló budapesti Kálvin téri segéd­lelkésznek ajánlja fel. Bakó László már három év óta széniorja a budapesti református teologiai akadémiának s a közeli betekben avatják a debreceni egye­temen a teologiai tudományok dok­torává. Egyházi és társadalmi tevé­kenysége fiatal kora ellenére is a legnagyobb elismerést vivta ki szá­mára. Tehetségének legkiemelkedőbb eredménye az, hogy a budapesti fő­iskolai Bethlen Gábor-Kör — mely­nek Bakó két éven át elnöke volt —, megerősödött és felvirágzott, azon­kívül az Országos Protestáns Diák­Szövetség megalakítása is az ö nevé­hez fűződik. Évek óta vezető munka­társa a külföldi államokban is meg­jelenő nagy kálvinista szemlének és több budapesti egyházi lapnak. Ravasz Lászlónak püspökké tör­tént megválasztása óta Bakó állan­dóan az egyház kiváló főpapja mellett működik s annak legnagyobb szeretetét vivta ki. Ravasz és Bal­thazár püspökök maguk is örömmel látnák Bakó Lászlót Szeged város református egyházának lelkészi szé­kében, aki úgyis mint kitűnő egy­házi szónok és úgyis mint szervező erő, kettős biztosítékot nyújt az egy­ház fejlődésére. Bakó László meghívása, értesü­lésünk szerint, már a legközelebbi napokban meg fog történni és a kitűnő fiatal lelkipásztor, a kegyeleti idő letelte után, a tavasz folyamán el is foglhatja uj tisztét. Korzó-Mozi TBtBFON: Igazgatósát! 455. Pénztar 11-85. Szombaton és vasárnap Haramiák hatalmában Kalandordráma két részben, tiz felvonásban. A főszerepben: CHARLOITt BÓCK. I. rész: I II. rész: Aíetete nróf. IA kankáxnsi íonoly. Mindkét rész egy előadáson. Szenzáció! Szenzáció! ELŐADÁSOK: vasárnap 3, fél 6, fél 8 és 9, hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. HELYÁRAK vasár- és ünnepnap: páholy 24, zsöllye 20. |. hely 18, II. hely 12, III. hely 10 kor., hétköznap: páholy 22, zsöllye 18, I. hely 16, II. hely 10, 111. hely 8 kor., a vigalmi és forgalmi adóval együtL Nyakkendő készítés és javítás legszebb kivitelben SltNDOR IBOLYH „ Mérey-utca 7, 1. em. 4. Telelőn 961. Tarka újévi ABC. SZEOED, december 31. (Saját tudósítónktól.) Többnyire ismert emberek neveit találja itt az olvasó ABC sorrendbe szedve. Tarka e névsor s talán éppen azért érdekes is, mert azt a kérdést intéztük az alant kö­vetkező nevek tulajdonosaihoz, hogy „mivel szeretné elkezdeni az uj esztendőt?' Minta válaszok nagy részéből kitűnik, a megkér­dezettek nem ragaszkodtak túlságosan a felvetett kérdéshez és azt is elmondták, amivel az évet végezni akarják, sőt meg­ragadva az alkalmat, magánügyeiket is a nyilvánosság rendelkezésére bocsájtják. De hiszen igy van ez jól, igy is képzeltük el a tarka névsort, melynek közlését im megkezdjük: A RMENTANO Ede, a kitűnő vivó­mester, aki már majdném megta­nult magyarul, uj trenirozással akarja a szezont (újév) kezdeni, hogy a vivó aka­démia ja jól sikerülhessen. Azonkívül ja­nuár 1-én arra szeretne ébredni, hogy mindkét öccsét: a baritonistát és a teno­ristát Szegeden találja. B ALOGH Lajos: Már megint kezdik ? Azzal kezdem, hogy interpellálni fogok ebben az ügyben a torony alatt. C SONKA Endre, akit mindenki ,a Bandi'-nak ismer, kitűnő és nagy­hírű regattista, mérnök, bohém és a nök barátja, a kérdésre imigyen válaszolt: Nem mondhatom meg, mert ilyen ügyekben diszkrét fiu vagyok. Azt azonban már most is elárulom, hogy nyárára regatta­fuvarozást vállalatot csinálok — persze csak felnőtteknek — és a csolnakház és a fü­zesek között fogom a forgalmat lebonyo­lítani. Azt hiszem szép jövő előtt állok. D ANNER Margit: Remélem most már hamarosan meggyógyulok és sze­retnék az uj évben végre fellépni a szín­padon, nyáron pedig sok úszóversenyt nyerni. E ' T8Y Emília: Jó feleség akarok lenni és semmi más. Ezzel fejezem be az évet és ezzel is fogom kezdeni. Egy jó lakást szeretnék végre, hogy teljes legyen a családi boldogságunk. F OGEL Ede bádogosmester: Szeret­ném, ha az uj évben minden ma­gyar ember azzal kezdené, amit én régóta folytatok: magyar ruhában, magyar lélek­kel dolgoznál G aAl Endre, az örökifjú kulturtanács­nok hahotázva fogadta a kérdést: Mivel szeretném elkezdeni? Ne legyenek olyan kíváncsiak, ugy sem lehet azt nyil­vánosságra hozni. H APA, a hires futballista, ki egyéb­ként Stein Sándor néven kitünö bankhivatalnok, kissé zavarba jött kérdé­sünktől : Nem is tudom, nekem valami sportról kellene nyilatkoznom, holott tulaj­donképpen bankhivatalnok vagyok. Az uj évet mindenesetre góllal fogom kezdeni. Hogy ki ellen, azt még nem tudom. J UHÁ8Z Gyula: Sok zsúfolt házzal szeretném kezdeni és egy sarok­házzal végezni. (Januárban lesz egy da­rabom bemutatója egy pesti szinpadon.) K OÓS Elemér vezérigazgató nagyon haragudott, hogy zaklatjuk, mert nem szereti, ha a neve újságban szerepel. De hiába, mert köztudomásu, hogy min­den ,K* betűk között az övé a legszebb, igy hát meddő volt a harag, a kérlelés, a megbocsájtás. A vezérigazgató urnák ép­pen ugy igaza van, mint nekünk, sajtó alá rendeztük a legszebb K betűt, következik: I UGOSl Döme: Csak az szeretném, ha újév napján megkapnám az Opera igazgatóságának válaszát a I ónig Péterrel egyfltt szerzett pantonimünk tor­sáról. ayjayer Antal, a munkásbiztositóig»z­m E«tója egy komoly és egy tréfás választ adott: Kérem én igazán nem is tudom, hogy mit feleljek erre a kérdésre. — Dehogy is nem — szakította félbe a jelenlévő Székessy gyógyszerész —, mondd Tóni, hogy malacpörkölttel szeretnéd kez­deni az újévet, erről biztosan rádism rnek. — Valami rövidet, de velőset szeret­nénk hallani, — fordultunk Mayerhez. — Legyen hát velővel (már mint a pör­költ), — adta meg a választ. Azután ko­molyan kijelentette, hogy azt szeretné leg­jobban, ha megnyithatná január *lsejéa a csengelei szanatóriumot. N AGEL Manó nyugalmazott ezredes: Ha én azt megmondanám, barátom, amivel az esztendőt meg szeretném kez­deni, akkor sokan azt kiabálnák Szege­den, hogy áj, váj, jogrend 1 Ó NOZÓ Lipótné, a legjobb anya, a legjobb szakácsné és a Tömörkény­csárda hirös nemzetös asszonya, akit tele­fonon kérdeztünk meg, ezt válaszolta: Majd összeállítom a feleletöt Majd össze­állítom, oszt beküldőm magukhoz. Még most is küldi Poldi néni a felele­töt. Azt hisszük nagyon fájntos-zamatos felelet lösz, ha még most is tart az „összeállítása". A jó konyha nem rossz, de a jó bor se rossz. P ALAGYI Lajos színigazgató: Az uj­esztendöt egy naivával szeretném megkezdeni. R ADIO Rezső: Dolce far niente. S UHAJDA József cukrász, aki nem­régen nyitotta meg bécsi fiókinté­zetét: Az uj esztendőt zágrábi és prágai fióküzleteim megnyitásával szeretném el­kezdeni. T ONELLJ Sándor kamarai titkár, akit a szegedi újságírók a legötletesebb válaszadónak tartanak: Igazán nem tudom, hogy mivel volna a legjobb elkezdeni az uj esztendőt. U rbán Lajos nyugalmazott cigány­prímás : Szerkesztő ur, gróf Ráday nevezett el Kukacnak. Akkor még jó világ volt, de ebbe a nyomorult világba nem érdemes kivángatni. Nem is kívánok én egyebet, csak egy darab kenyeret, meg hogy írjanak már rólam valamit. Mert nem mentem én még nyugalomba . . . W OLFF Miksa, mindig jókedvű, bo­hcnletkfi jóbarátunk: Ott szeret­ném folytain', ahol abbahagytam a régit Z IGOTO, a nők kedvence a filmen: Beszélni szeretnék, de Edison még nem enged. Addig is b. u. é. k. (Büszke undorral és kevélységgel — főzöm a vi­lágot) A Royal-Nagykávéház kedves vendégeinek BOLDOG ÚJÉVET kívánnak 1444 Fliegel Maurus és Radó Ignác. i 1 Divatos ékszerek legol-l Aranyat, ezüstöt csóbban beszerezhetők I magas árban bevált Mülhoffer ékszerész, Kárász-utca 2. Reggel 6 óráig szórakozhat, mulathat, táncolhat Szilveszterkor a KASS helyiségeiben & B«l»tvlar»«Orl «ár<rf«tl»»»»n>blU»m Fővárost Művészek tíndorkabaréja 1 BcUptl-dij 44 K éa a vigalmi ad*. Átadd aiá­ladik balépó ataaaal •(y lágyán malacot kap. Ha m jrilit tesz meggyőzödhetik, hogy cipőszükségletét legjobb minőségben és legolcsóbb áron csak a C ipésziparosok Termelő Szövetkezetében Csongrádl-sugárut 9. szám alatt szerezheti be. Egqtttml hallgatóknak árkedvezmflnij. Lakatosmühely megnyitás!!! Tudatom a t. közönséggel, .logy Agócal, Rőtb éa Társai cégből barátságos meg­egyezés folytán kiléptem, lakatos, fém- ea vasbutorkészitő műhelyemet Zrinyi-u. 14. sz. és Templom-tér 4 sz. alatt megnyitot­tam. Elvállalom a lakatosszakmába vágó munkálatokat, úgyszintén fém és vasbutorok készítését és javítását legszebb kivitelben, szolid árak mellett. Tisztelettel 1290 AgflCSl Perenc lakatos-mester. B. U. É. K. Igen tisztelt vendégeink­nek és jóbarátainknak boldog újévet kívánunk Beraáth és Petrákovits 1433 a KANSz étterem üzletvezetői. Igen tisztelt megrendelőinek és barátainak BOLDOG ÚJÉVET , kiván MOLNÁR RUDOLF •445 fényképész Szeged, Széchenyi-tér 2. BOLDOG ÚJÉVET kívánnak tisztelt vevőiknek és ismerőseiknek KÁRÁSZ-BUFFET tulajdonosai. 1447 Boldog Újévet kiván vevőinek és barátainak SUHAJDA JÓZSEF cukrAsz. Boldog újévet kiván tisztelt vevőinek és barátainak Kocsis Ferenc fűszer- és csemegekereskedő 1446 (Gróf-palota).

Next

/
Oldalképek
Tartalom