Szeged, 1921. augusztus (2. évfolyam, 175-199. szám)

1921-08-24 / 193. szám

SZEGED Hivatásuk magaslatán az árvizsgálók. SZEGED, augusztus 23. (Saját tudósítónktól.) Az árvizsgáló-bizottság tegnap dél­után megtartott illésén, mint előre jeleztük, a fehérnemű tisztítók ár­emelési kérelmével foglalkozott. Ne­vezettek az árvizsgáló-bizottság előb­beni határozatának megváltoztatását, illetve az árak felemelését kérték, mert, mint az indokolásban mond­ják, a munkabér és a keményítő ára közben emelkedett. Megjegyzendő, hogy alig egy hó­nappal ezelőtt emelték fel az árvizs­gálók a tisztítási árakat és az erről szóló jóváhagyás még meg sem ér­kezett a központtól a helyi bizott­sághoz. A bizottság azonban sem ezt, sem a közönség érdekeit figye­lembe nem veszi és az ujabb eme­léshez, minden bizonnyal lelkiismeret furdalás nélkül — hozzájárult. E szerint egy férfiing keményítése, tisztítása és vasalása az eddig 8 koro­nával szemben 11 50-be fog kerülni, kézelővel 2 koronával több. Puha férfiing tisztítása és vasalása 5 ko­ronáról 6-ra emelkedik, gallér tisz­títás 2 korona 50, kézelő párja 5 korona. A többi cikkre: zsebkendők és női fehérnemükre vonatkozólag szabad a vásár, amint az árvizsgálók mondják: ez szabad egyezkedés tárgya. Szóval szabad a zsarolás. Ezek az árak a mai nappal érvénybe is léptek, jóváhagyás végett azon­ban ezt is felterjesztik a központi árvÍ7Sgáló-bizottsághoz. Mii a központ válasza ide érke­zik, akkorára az ujabb emeléseken is tul leszünk. Csodálatos, hogy ez a lehetetlen intézmény még most is működik 1 VflRGH HIHfiiY.yhá8roe.';4i Szeged Telefon 4®. 500 Aradi-utca 4. Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötö­ző fonalak és háló jyárl áron kapható. JOVANOVICS pp. IRITZ R Bank- és Pénzváltó-üzlete Vaspálya-utca 1. Telefon 12—80. Szeged-állomással szemben. Dinár, Dollár, Lei stb. vétele és eladása 796 = legjutányosabb áron. = Értekezés az összes európai nyelveken. Tőzsde. SZEGED, augusztus 22. Szegedi értéktőzsde: Lanyha üzlet mellett diuárban 6 51 volt csak kötés. Szegedi árutőzsde: Kötés nemjött létre. Budapeatl záróárfolyamok: Lei 468 478 márka 4.47- 4.57, font 1440-1460, fr. frank 30.50--31.00, sv. frank 65 ­86.—, dollár 387- 397, Napoleon 1220— 1240, lira 16.30-16.50, rubel 0.45-046, sokol 455—465, kor. dinár 8.45—8 55! fr. dinár 8.45-8.55, leva osztrák 35'/.—36V«. L márka 15»/,—16'/,! ZÜRICH, augusztus 23. (Nyitás.) Berlin 6.65, Newyork 592, Milano 24.70, Bukarest 7.00, Budapest U7 Vi. Varsó 24, Prága 6.85, Bécs 67, osztr. bélyegzett 60, Zágráb 3.25. Dinár, Dollár, Lei, mindennemű 143 PÉNZEK vétele és eladása KAROLYI-UTCAI KROÓ bank- és valtóüzlet 1. ker, Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca sarok, volt Peketesaa-kávéházzal szemben. PÉNZTÁRI ÓRA EGÉSZ NAP. •• • • Szabad hidon a szabad Újszegedre. Hány ember ment ót a hidon ? — Nyugdíjba vonul a motozóasszony. — Drága az ujszegedi piac. SZEGED, augusztus 23. (Saját tudósítónktól.) Két évvel ezelőtt, a francia meg­szállás alatt, a francia megszálló csapatok parancsnokának közben­járására körülbelül egy hétig szaba­don járhattak át a szegediek az akkor szerb Újszegedre. A szabaa átjárás azonban nem sokáig tartott. A hid újból lezárult. Azóta két esztendő mult már el és mi, sze­gediek azóta mindennap szív­szorongva néztük a hidat, az uj­szegedi kihalt partokat, azzal a vágyódással, hogy mikor mehetünk át a szabad hidon, a magyar új­szegedre. Kívánságunk ma végre teljesedésbe ment. Újszeged vasár­nap történt felszabadulása után ma megszűntek a szegedi körletparancs­nokság által életbeléptetett korlá­tozások is és reggel 8 órától szabad az ut mindenkinek a megsanyarga­tott testvérvárosba, a nemzeti lobo­gókkal felékesített Újszegedre. A két év után nem csoda, hogy minden szegedi ott akart lenni a boldog viszontlátásnál. Már reggel hat órakor ezrével várakoznak az emberek a hid megnyitására. A várakozás piilanatai mindig nehezen múlnak, de különösen nehezen mu­lanak most, amikor hosszú távollét ntán ismerőst, testvért várunk. De elmúlnak ezek a percek is. Nyolc órakor sorakozik a rohamsisakos hidörség és elvonul. Ez a jele annak, hogy a hid ettől a perctől fogva mindenki előtt szabad lett. A közön­ség valósággal megrohanja a hid­pénztárt, ahol azonban addig nem adnak senkinek sem jegyet, mig előbb le nem fizeti a rokkantak egyesülete által a hid felszabadulása alkalmából szedett két koronákat. És a közönség szívesen fizet — Csakhogy egyszer már megint fizethetünk — mondják az emberek és boldogan szorongatják a jegye­ket, mely feljogosít a hidon való keresztülmenésre. A hid öreg deszkái csak ugy hajladoznak az emberek léptei alatt. Szinte azt lehet hinni, hogy kise birják a terhet, amely most egyszerre keresztül megy raj­tuk. Déli tizenegy óráig körülbelül ötezer ember zarándokolt át a fel­szabadult Újszegedre a hidon és körülbelül ugyanennyi fürdőző úszott, csónakázott át a szőke Tisza szabad túlsó partjára. — Ez még semmi. Azt nézze mög az ur, hogy mi lösz itt va­sárnap —, nyilatkoztatja ki kérdé­seinkre a közúti hid öreg vámsze­dője, — hát köll is mán, hogy mön­jenek az embörök, mer' a városnak nincs mibü' mögélni. A vámházzal szemben ott áll ár­ván, elhagyottan a m. királyi mo­tozó-ház, mint gyászos emléke az elmúlt zord időknek. Előtte egy fa­padon még elhagyottabban egy asszony ül. Hatalmas aranykereszt a nyakában, ujián nehéz ékköves aranygyűrűk. Megszóllitom: — Maga talán a motozóasszony? — Én volnék, — feleli szomo­rúan —, de hát most már nem igen kellek. Rám parancsoltak ugyan ma is, hogy vigyázzak a csempé­szekre, de ki tud ennyi ezer embert szemmel tartani Megkérem ezután a bánatot mo­tozó asszonyt, hogy mondja el ne­kem emlékeit. Csak hosszas nóga­tásra hajlandó erre és csak ugy, ha megígérem neki, hogy nem irom ki * nevét a lapba, mert, mint. mondja, ő olyan asszony, hogy sohse sze­rette a feltűnést. Természetes, az Ígéretet megtettem, de azt, hogy nevén kivül mit mondott még, azt nem hallgathatom el. — Négy hónapja vagyok már itt — mondotta őnagysága — ezer koronás havi fizetéssel. Ezért az ezer koronáért reggel hattól este hatig kellett itt ülnöm — folytatja elégedetlenkedve — anélkül, hogy valamilyen érdemlegesebb „dolog" előadta volna magát. Nem csem­pészett itt senki, hiszen az a kevés ember, aki át járt, nem mert csem­pészni, mert ugy is tudták, hogyha itt nem is, de odaát pórul járnak. Tovább folytatná . ezt, de mivel ugy látom, hogy elbeszélése nem olyan érdekes, hát közbevetem: — Mi lesz a motozó-házzal — kérdezem. — Tűzre kellene vetni az egé­szet ugy, ahogy van — feleli. — Talán magának adják majd, ha véglegesen megszűnik a hiva­tal? — Nem kell nekem kérem, nem merném hazavinni, hiszen tele van poloskával. Nem is tudom, honnan került elő ez a sok féreg. Mig igy beszélgettünk, észreveszem, hogy az első hidátlépők már jönnek is visszafelé. A férfiak virágokkal, az asszonyok üreskosarakkal. Ugy veszem észre, hogy az asszonyok nem nagyon vannak megelégedve az ujszegedi tapasztalataikkal, legalább is azt újságolják: — Azért mentünk, hogy vásárol­junk, de minden drágább ott, mint ideát. A hidon még mindig ezrével hömpölyög az emberáradat és odaát a túlsó Tiszaparton vidám ujszegedi arcok köszöntik a régen várt szege­dieket. yyrrrrrrrfyyyryrrrrrrrfrrf Szerkesztik: Dr. 8ZILA8SY CA8AR M VERMES ERMÚ A szerkesztésért felelős: Dr. SZILA88Y CÁ8AR. Laptulajdonos: .SZEOED* lapkiadóvállalat r.-t. A Nemzeti zászló­hox címzett élelmiszerüzletben CISZI és egyéb friss élelmiszerek a legolcsóbb napi árban beszerezhetők. m Burgonya ;,£ebit; vaggonból kimérve, a legolcsóbb árban Czlnner Szalámigyár előtt, a Tisza Lajos-köruton. 814 Import tíizif l-a száraz bükkhasáb és aprl Jutányosán kapható Pollák Ant fakereskedő, Török-utca 1, Rákoczi-tér (tűzoltólaktanyával szem Liszt, korpa és taka mány legolcsóbban kaph Szánló Rezső termény üzleté Kálvin-tér 2. sz. 833 Telefon 14 SAK, SINEG, POHYV/I és gazdasági kötéláruk a legjutányoi ban beszerezhetők HESSER iHJOScéj Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13­Z fölösleges I és ezüst ékszl brilliánst, régi arany és ezüst pénzeit eí mert most ismét többet fizet érte,' bnrki más PQTTPT TPPDF1JP órás és éksz^ LúUlíl rüiü&nü Kárász utca AsztaitüzhelyeJ díszesek, valamint fehér fayencelafff kai kirakottak is készen kaphat^ Kónya Györcu épület-és mülakatosnál relsőváros,^ László-utca 7. szám. 257 Teleid • Köztisztviselők raktárával szefl Sürgöny legolcsóbb napi áron kaph Zsebők Ferencnél' A legjobb berendezel vám-maloH végez paprikaőrlést, olajsutulást köléshántolást, árpakásakészité* Őrlési tanúsítvány (szelvény) nem* Van szerencsém a t. közönséggel kiM hogy gőzmalmom állandóan üzei"1 van, elismert kitűnő liszteket késH1 gyorsan, pontosan kiszolgál Tisztelettel ­íichlenegger Gyula, £9 Szeged-Akoltelep. Telefon Naponta frissen pör]; kávénkból ujaÉlül pW Úgyszintén legolcsóbb beszerzési J fűszer, csemege és déligyümölcs" H1RSCHLTESTVÉRÉ Telefon 413. Dugonics-tér. Tele'"' Szegedi Cementárugyár R.-? Szeged, Püspök-téri bazárépület. Gyárt: Cementcserepet minden színben, üreges építőköveket, cementlapokat, betonkut­gyürüt, betoncsövet, vályút, kerítésoszlopokat. • Vállal: Vasbetonmunkákat, padló- és falbur­kolásokat, lépcsőket és egyéb mükőmunkát. Aszfaltszigetelések: és burkolás^ Délvidéki Kereskedelmi Bankés Váltóüzl a Wiener-Commerciál-Baí1' budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, Kígyó utca & (Keleti-palota.) - Telefon: 11—62. és 13-43. szám | Üzletágai: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétejj eladása, valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde H Elfogad betéteket a Wiener-Commerciél-BanK , = budapesti fiókjának betétkönyveire. ==^J Nyomatott a MhaacraromAg hírlap- éa nyomdát ált. latnál, Ptföfl Sándoc-sufAnit I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom