Szeged, 1921. július (2. évfolyam, 149-174. szám)

1921-07-16 / 161. szám

Szeged, 1921 julius 351. SZEOBD HIREK — ítélethirdetés a Návay­gyilkosok ügyében. A tör­vényszék 19-én, kedden hir­deti ki a Návay-gyilkosok fölött hozott Ítéletét. Az ítélethir­detésre a törvényszék külön jegyeket bocsajt ki. — Hosszabb batáridőt a pályá­zatoknak. Sok esetben előfordult mir, hogy a hatósági pályázatok kiírásánál igen rövid határidőt tűz­nek ki a hivatalok ugy, hogy nagyon sok vállalat nem nyújthatta be ajánlatát. A kereskedelemügyi miniszter most rendeletet küldött a hatóságnak, amely szerint ezentúl köteles a hatóság a kiirt pályá­zatokat a Közszállitási Értesítő-ben a lejárat előtt legalább 15 nappal közzétenni. Nagyobb munkálatoknál még hosszabb határidőt kiván a miniszter, hogy a kereskedőknek és iparosoknak alkalmuk lehessen pályá­zataikat benyújtani. — A Tlsia pör főtárgyatása- Meg­csappant érdeklődés mellett fél 10 órakor nyitotta meg Gadó István a tárgyalást. Sándor László volt főkapitányt hallgatták ki. Nem hiszi, hogy előre megfontolt gyil­kosságról van szó, hanem az a meggyő­ződése, hogy alkalmilag összeverődőit ka­tonák Öltik meg Tiszát. A gyilkosságot nem tervezték meg, csak a hangulatát és ez ölte meg a nagy államférfit. A leg­nagyobb baj volt, nogy Budapesten 5—6 tz-.r lógós tiszt és 50-60 ezer lógós ka­tona járkált. Lukachich erős keze sem tudta megfékezni a katonaságot, amely tétlenül nézte a munkásság veszélyes tün­tetését. Ami a rendőrségnek a karhatalom­hoz való csallakozását illeti, arról annyit mondhat, hogy a rendőrség nem csatlakozott a nemzed tanácshoz, csak szimpátiáját nyilvánította iránta. Vázsonyi, az akkori igazságügyminiszter mindent elkövetett Károlyi letartóztatására: már majdnem sikerült is keresztülvinni Károlyi bebörtönzését, amikor Kéri Pá! XMsten-féle leleplezése ezt megakadá­lyozta. Dr. Kovács Péter ügyész kérdésére i tanu elmondja, hogy Fényes Friedrichhel Együtt a lánchídi esetnél nagyon agresszív módon viselkedett. Sándor Qszló kijelenti, logy Fényesnek volt a legnagyobb szerepe nemzet összeomlásában. — A keresztény egyesületek ilnökel Palágyi mellett. Megirta a \eged, hogy a Katholikus-Kör lemorandumot terjeszt a kultusz­iniszterhez, melyben tiltakozik a inhÁz Ben Blumenthal részvény­ságának való átadási ellen s ben határozottan kérik a minísz­:, hogy Palágyi-nak adja oda. a línházat a következő évadban is. it a memorandumot, bár a szinház­gy más fordulatot vett, ebben a >rmájában az összes keresztény tár­idalmi egyesületek elnökei aláírták i a miniszterhez felterjesztik. — Pár garasért uj ruhája lesz, l Bermann-féle Merkúr ruhafestéket isárol. Ara 3 korona. 733 Felmentett szerb detektív. Butyo­:s Bélát, aki hűtlenség és hazaárulással lt vádolva, mert szerb detektlvnek be­ott, a törvényszék dr. Eisner Manó védő­széde után felmentette. x A Brixtoni keselyű befejező ré­A szezon legizgalmasabb filmjé­\ A brixtoni keselyű nek befejező t pénteken és szombaton vetíti a :ó Mozi. A közönség osztatlan állapítása, hogy ennél érdek­itőbb kalandortörténet még alig lt szinre. A Brixtoni kesely il-ntV jező része meglepő fordulatok­felülmulja az eddigieket. A Brix­keselyü előtt Bigornó a börtön­cimü rendkívül mulatságos ame­burleszket vetíti a Korzó Mozi. A francia szabadságflnnep. áradat irja: A francia kolónia ^p Budapesten megünnepelte a *He bevételének évfordulóját. A nyugatmagyarországi határok megállapítása. nyugatmagyarországi kérdésről, amely most legutolsó stádiumába lép, a v^rehajtás stádiumába. BUDAPEST, julius 15. A Magyar Hírlap irja: A nagykövetek értekez­letének a nyugatmagyarországi kér­désben Bécsbe érkezett legutóbbi értesítésével kapcsolatban a Neue Freie Presse ezeket irja: — A határkitüzésnél lesz mód arra, hogy a szerződés keretében és pon­toratainak megfelelően előzékenysé­get tanusitsunk a magyar kíván­ságokkal szemben és megadjunk m'nden józan engedményt. Nem lehet barátságtalan és neheztelő szemre­hányó politikát folytatni Magyar­országgal szembe'*, amely épp annyi borzalmat élt át, mint mi. BÉCS, julius 15. Az Est irja Mint legjobb hivatalos forrásból értesülök, az osztrák kormány Neu­gebauer miniszteri tanácsost, a belügyminisztérium tisztviselőjét ki­nevezte annak a nemzetközi határ­megállapitó bizottságnak osztrák tagjává, amely véglegesen meg vogja vonni az uj halárt Magyarország és Ausztria között. Neugcbauer teg­nap Párisba utazott és a legközelebbi napokban megkezdi működését a bizottságban. Neugebauer kinevezé­sének nagy elvi jelentősébe van. Ez­zel ugyanis az osztrák kormány arra az álláspontra helyezkedett, liügy a trianoni békeszerződés véglegesen el van intézve, mert már négy ha­talom ratifikálta. Ausztria most már nem bocsátkozik tárgyalásokba a — A kórházi tiszti étlap Ugye. Közöltük tegnap a tanács határoza­tát, amely szerint a közkórház tény­üzö tiszti étlapján á miniszter kifogá­sainak megfelelő változtatásokat tesz. Dr. Gaál Endre kulturszenátor ma intézkedett, hogy a kórházi bizottság hétfőn délután öt órára üljön össze ebben az ügyben. x Álarcosok harca. A Korzó Mozi igazgatósága beszüntetvén a film­revüket, arra törekszik, hogy minél érdekesebb filmekkel szór koztassa a közönséget,. mert a mozinak min­denekelőtt ez a hivatása. A Korzó Mozi olyan mjlsort válogatott össze, amely a közönség legkényesebb igényeit is kielégíti. Minden műsoron hatásos drámák és mulatságos víg­játékok váltakoznak és a publikum két órán keresztül igazn kellemesen szórakozhat. A Korzó Mozi programja különösen kifejezésre jut a legköze­leobi uj müsorbat. vasárnap, hétfőn és kedden, amikor szip.rekerül az „Álarcosok harca" cimü amerikai kalandortörténet, azonkívül két ame­rikai burleszk, a „Zigotó és a cse­csemők" és „Bigornó et Co.". Az Álarcosok harca a legérdekesebb filmek egyike, amelyek valaha vá­szonra kerültek. Az 5 felvonásos film megkapó hatású jelenetei bá­mulatba ejtik a nézőt. Az Álarcosok harca előtt vetítésre kerülő két ame­rikai burleszk a könnyezésig fogja megkacagtatni a közönséget. — SArencaétlea urllányok. Zs. A. 24 éves, K. Zs. 20 éves csabai hivatalnoknök Csabán nem kaptak állást, ezért Szegedre jöttek. Két kétig voltak Szegeden, amikor minden pénzük elfogyott és saját ruháju­kat kezdték eladni. Február elején Zs. A. bement laká«adónőjének szobájába, aki nem volt bent s ezt az egyedüllétet Zs. A. felhasználta, amennyiben több fehérneműt összeszedett a szobából, amelyeket más­nap K. Zs. segítségével egy zsibárusnak eladott. A mai főtárgyaláson sirva ismer­ték be mindketten tettüket. Elmondották, hogy nélkülöztek, szenvedtek s hogy a végső szükség vitte őket a lopúsra. Zs. A. elmondta, hogy azért ment be iakásadó­nőjének szobájába, hogy fizetési halasz­tást kérjen. Ott elvesztette az eszét és pár rongyos fehérneműt összepakolt A törvényszék Zs. A-t 6 hónapi börtönre, K. Zs-t 5 hónapi fogházra itélte. A büntetésbe beszámította a törvényszék a február óta Unó vizsgálati fogságot. — Bimbóhullás. Lux Rezső, az Osztrák-Magyar Bank ellenőrének 4 éves fiacskáját, Tibikét pénteken haj­nalban magához vette a Mindenható. Temetése 16-án, szombaton délután 5 órakor lesz a Csongrádi-sugárut 7. sz. gyászházból. — menekült áll. fcIsökerMkcdelml Iskolai tanár elvállalna titkári, gondnoki, vagy egyéb bizalmi állást. Gazdaságba is elmenne a szünidőre. Beszél magyarul, németül, oki. gyorsíró. Korrepetálást is el­fogad. Cim: 2426/ID21. sz. Menekültügyi KirendelUég, Szeged. Korzó-Mozi Pénteken és szombaton Világszenzáció! Brixtoni teílji III., befejező része: le az álarccal. 6 felvonásban. Azonki vQl: Bigornó a börtönben. Amerikai burleszk 1 felvonásban in. — Előadások 5, 7 és 9 órakor. = KrriDES MEbVltRAK. == — Kétszeresére emelkedett az utlevélosztály forgalma. Julius el­seje óta a mai napig az útlevél­osztály 225 útlevelet adott ki. Az útlevelek forgalma az előző hóna­pokéhoz viszonyítva kétszeresére emelkedett. A legtöbb utleveiet Pöstyénre és TátraházSra kérelmezték. x A Széchenyi-Moziban ki­zárólag szombaton kerül bemutatásra A hegyek alján, mely D'Albert világ­hírű operájának filmváltozata. A ki­tűnő dráma főszerepeit Loth Ha és Petrovits játszák, a Star kitűnő művészei, akik ebben a darabban művészi tudásuk javát produkálják. — Ujabb rab1ót;yI1kos«ágI kísérlet Nagytéténybea. Tegnap délután a fő­kapitányság értesítési kapott a budafoki rendőrségtol, hogy Nagytétény közelében újra egy összekötözött férfit fogtak ki a Dunából. Azonnal detektívek mentek ki a helyszínre, akik megállapították, hogy a halászok összekötözve, de még élve ki­mentették Ziegelmann Dávid borkereske­dőt.'Ziegelmann elmondotta a detektivek­nek, hogy fiumei borkerekedő és Bécsben egy harmadrendű kávéházban két idegen tSíivel kötött ismeretséget, akik neki elő­nyös borüzletre tettek ajánlatot. Igy került Budafokra. Amikor Nagytétény felé halad­tak gyalog, egy harmadik férfi csatlakozott hozzájuk az országúton. Majd egy helyen hirtelen rátámadtak, leteperték a földre, szájába zsebkendőt dugtak, összekötözték kezél és lábát vaslánccal, majd elvették tárcájából 150 darab ezerkoronását, azután nagy lendülettel a Dunába dobták. Ziegel­mann azonban jó uszó volt, kezét vala­hogy kiszabadította és igy sikerült a halá­szoknak őt kimenteni. — Levelez a rendőrséggel « tétényl gyilkos. Az UJ-Lap irja: Dr. Kalmár Béla rendőrtanácsos) aki Boros István meggyilkolása ügyében nyomoz, névtelen levelet kapott. A levél írása megegyezik azzal a Kun és Lenin aláirásu levél Írásával,Jamelyet a nagytétényi stran­don a holttest mellett találtak. A levélben az ismeretlen levélíró elő­adj 1, hogy ő gyilkolta meg Boros Istvánt és kéri a rendőrséget, hogy ne nyomozzon tovább ebben az ügyben, mert ugy sem találja meg őket. Közli továbbá, hogy téves nyomon jár a rendőrség, amikor azt hiszi, hogy csónakon vitték a holt­testet a Dunapartra. — Sóklosztás a köztisztviselők ré­szérc. A Fogyasztási Szövetkezet szegedi fiókja a julius havi sójárandóságot julius 13-tól kezdődőleg a julius havi ellátási jegy 9. számú szelvényére, a junius havi sójárandósággal együtt osztja ki. Az el­maradt sorszámok a julius havi sójáran­dóságot a következő napokon kapják meg: Julius 16-án 1-600, 18-án 60Í-1200.. 19-én 12001-1800. s 20-án 18001-2400. sorszámig. — Szőnyegszövő, svéd és francis gobellnszövő tanfolyjm kezdődik folyó hó 15 én 6 heti tartalom­mal. Érdeklődni és jelentkezni lehet Beck állatorvosnál, Közvágóhíd. Tele­fon 615. 714 — Agyonsújtotta a villám. Kovács Károlyné Aradi Júlia tegnap Domaszék határában földjén dolgozott, amikor egy kis vihar vonult végig villámlással és menydörgéssel Domaszék fölött. Egy vil­lám Kovacsnét agyonsújtotta. Az egész Európában előfordult óriási vasúti és szállodai lopások nélkülözhe­tetlenné teszik az utipodgyász biztosítást. Kész kötvényeket telefonmegkeresésre házhoz küld a Frankfurti Biztosító MOgynöksége r Mézer és Szemerédy áru- és ingatlanforgalmi iroda SZEUED, Bá#tya-utca 19. TELEFONI ÍJ—50. Biztositások az összes ágazatokban. L«g­olctóbb díjtételek, l.f.lí ny ti.cbb UIMUUk. Kartellen kivül! Hranijatjbrlllifinst,hamis fogakat régi ezüstöt, pénzt, mindennemű ékszereket, aranyat 60—100 kor.-ig veszek || Dcurscn IMRC Korzó-Mozi-ház. 732 Széchenyi-tér 9. VHRCR MIHfUY Szeged Telefon 900 Aradi-utca 4. Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötö­zó fonalak és háló |yárl áron kapható. ************************** Bizottság megy Felső­sziléziába. BÉCS, julius 15. (M. T. I.) A Neue Freie Fresse jelenti Frankfurt­ból : Párisi híradás szerint a Matin azt irja, hogy a párisi angol nagy­követ kormánya megbízásából közölte a francia kormánnyal, hogy a lon­doni kabinet egyetért oty szakértő­bizottság kiküldésével, mely a felsö­sziléziai német—lengyel határ meg­állapítására lesz hivatva. Azt hiszik, hogy ez a bizottság, amely nyom­ban a helyszinére utazik, még a boulognei konferencia elé terjeszt­heti jelentését. Az angol—ir konferencia. BERLIN, julius 15. (M. T. I.) A Vossische ZeUung jelentése szerint az angol-ir konferenciát tegnap a Lloyd George és De Valera között a tárgyalások alapjáról való szegé­lyes megbeszélés nyitotta meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom