Szeged, 1921. június (2. évfolyam, 124-148. szám)

1921-06-05 / 128. szám

Szeged, 1921 junius 5. SZEGED HIREK — Kormányzói köszönet egy szegedi hírlapírónak. Újlaki Antal hírlapíró megküldölte .Szeged a forradalomban és a nemzeti föltá­madásban' cimü könyvét, melyet mint tárgyilagos megörökítését az örökké emlékezetes sz<gedi napok eseményeinek, a kormányzó a kabi­netirodája utján megköszön a szer­zőnek. — Merénylet a wUrtlembergi trónörökös ellen. Stuttgarthói je­lentik, hogy tegrap este 9 órakor Albrecht hetcej, volt wilrttemhergi trónörökös ellen merényletet követ­tek el. A herceg Zeil hercegnél, en­nek Eberschwaben - tartományban levő birtokán volt vendég. Vadá­szatról akatl hizaérni és mikor az országúton várakozó au ójába szállt, sőrétekkel rálőttek az erdő felől. 8—9 sörét a hátába hatolt, mire eszméletlenül rogyott össze. Zeil herceget csak fgy sírét érte. Al­brecht állapota súlyos. A merénylő­ket nem találják. — Itt vannak az ul százkoronások. Pénteken délután 5 millió korona értékű százkoronás uj állimjegy érkezett Sze­gedre az Osztrák Magyar Bank fiókjához. A százkoronás államjegyek kicserélése valószínűleg hét/ön kezdődik, azért való­S'inUleg, mert az erre vonalkozó rende­let még nem éike/ett meg. — Ö.millió frank kölcsön a hadifoglyok hazaszállítására. A szenátus törvényjavaslatot fogadott e', amellyel a különbö ő közép­európai kormányoknak ö millió frankig terjedő előlegel engedélyez­nek az Oroszországban visszatartott hadifoglyok hazaszállítására. — Anyakönyvi adatok májusról. A mult hónap anyakönyvi statisztikája sze­rint 166 gyermek szülelett. Ebből 72 tör­vényes 8 törvénytelen fiu, 69 törvényes leány, 11 törvénytelen leány. Halvaszüle­tett i fú, 3 leAny. Meghalt 14ü lélek. Ebből 76 férfi. 69 nő. A mult hónapban 107 pár kölött házasságot. — A Kass-étterem terrassa nyári estéken a legkellemesebb. — Iparosok jogvédő irodája. A Magyar iparosok Beszerzési Szövet­kezetének igazgatósága elhatározta, hogy a szövetkezet tagjai részére ingyen jogvédő irodát nyit. A szö­vetkezet tagjai forduljanak a jogvédő irodához (Bpest, IV., Királyi Pál­utca 9., félemelet), mely megkezdte működését és a tagoknak díjmen­tesen rendelkezésre áll. x rOrdőelpök Komlóslnál. Köl­cs*i-utcs. — Egyházi hantverseny. A|Sze­gedi Dalárda f. hó 9-én az alsó­városi templomban egyházzenei hang­versenyt tart. A válogatott, nívós műsor Palaest rí na, Gallus, Mozart és König müveit foglalja magában. A derék karegyesület bizonyságot M.<ar tenni arról, hogy egyházzenei tiren is épp ugy megáiija helyét, mint a hangversenypódiumon. Fel kérjük Szeged egész társadalmát, hogy megjelei ésével ezt a nemes törekvést pártfogolja. Jegyek a Szent István-Társulatnál kaphatók. x Fern Andra az Aranybör­tönben a Korzó Moziban I — Most hazaérkezett hadifog­lyok közül ki volt együtt Kanszkban, vagy másutt Kamocsay György 46-os íászlóssal ? Aki felvilágosítást tud adni, keresse fel' Vitéz-utca 5. 11. Kamocsay Sándornét. * A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt viznyomással kérje a dohánytőzsdékben. — A budapesti fényképklállitást el­halasztották. Az országos fényképész és rokonipari kiállítás megnyitása késedelmet szenvedett és a megnyitás napja ilyenfor­mán 25-én lesz. A kiállítás irodája Buda­pesten, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 4. szám alail vau. Nyilatkozatok a vizhiányról. A polgármester szerint sokat főmérnök és a vizmü vezetője SZEGED, junius 4. (Saját tudósdónktól.) A hirtelen beállolt nyári hőség következtében a városnak mondhatni összes lakásaiban oly mérveket ölt a vízhiány, hogy a közönség leg­minimálisabb higiénikus igényeit íem képes kielégíteni. A vízvezetéki csapok a nap legkülönbözőbb idő­pontjaiban mondják fel vizszolgál­latási szerepüket és tekintet nélkül arra, hogy hányadik emeletről van «ó, nem fo'yik a viz. Ezek egyéb­ként olyan megállapítások, amelyek szinte fölöslegesek, mert ezeket a bajokat mindannyian egyformán érezzük. Kérdést intéztünk e tárgyban So­mogyi polgármesterhez, Berzenczey főmérnökhöz és Buócz gépészmérnök­höz és nyilatkozataik alapján a vizhiányról mindenki megalkothatja a maga vé'eményét. Somogyi polgármester a vízhiány okát abban találja, hegy a közön­ség a meleg következtében fürdéssel pocsékolja a vizel. Ezúton isfigyel mez teti a közönséget, h >gy ne pazarol­ják a vizel, mert ahol ezt tapasztal­ják, a legszigorúbb rendszabályokat fogják alkalmazni. Áz utcák locsol­latasál a minimálisra redukáltig. Egyébként is intézkedett, hogy a ha ználaton kivül álló kél motort felszereljék a Tisza-parton, hogy a Tisza vi/ével locsolják az utcákat. Berzenczey főmérnöknek az a vé­leménye, hogyha vízórákat szerel­telnének föl a lakásokba, azonnal megszűnne a nagy vízhiány. A vá­rosnak ezt szabályrendeletileg kel­lene kereszlülvinnie, mint ahogyan fürödnek az emberek. — A vi/órát szeretne felállittatanl. ez más városokban már a múltban meg is történt. Ez azonban oly költ­séges, hogy nem hiszi, hogy a közel­jövőben erre sor kerü hetne. Buócz Károlynak is ugyanez az álláspontja. A vízórák beépítési költ­sége azonban a háztulajdonosokat terhelné és igy kevés remény van arra, hogy a mi törvényhalóságunk a közgyűlésen ezt megszavazza. A város hét ártézi kútja naponta 700 köbméter vizet termel, aminek feltétlenül e'egendőnek kellene lennie, annál is inkább, mert igy a város egy-egy lakójára naponta 200 liter viz jut. Az 6 véleménye tehát szintén az, hogy van elegendő viz, csakhogy pocsékolják. A nyilatkozathoz az a hozzáfűzni­valónk van, hogy meg kellene aka­dályozni a nyilvános vízpazarlást. Veteményes kerteket ártézi vizzel lo­csolni nagyon felesleges akkor, ami­dőn a tikkadt emberek forró laká­saikban egy pohár vizet nem tud­nak a vízvezetékből kisajtolni. Mert legelsősorban arra kell gon­dolnia az illetékes köröknek, hogy a horribilis vizdijak ellenében a vá­rosra kötelezettségek hárulnak. A pénzéért joga van mindenkinek el­lenszolgáltatást követelni^ minden­denkitől, de leginkább a várostól, amely — ha hisszük, ha nem — mégis csak erkölcsi testület. Segíteni kell itt, akár áldozatokkal is, mert azt nem lehet az emberek­nek előirni, hogy mennyi deciliter vizzel védekezhetnek a kánikulai hóség ellen. — 8ze„ed lllatváros- (Beküldötték.) Mindent megértek, Szerkesztő ur, csak azt az egyet nem tudom megérteni, miért kell istálószagnak lenni a Széchenyi-téren. Ha elvégzem a napi munkimat és elfogyasz­tottam otthon a paprikás krumplit, vagy a délről maradi főzeléket feltétlenül, akkor elmegyek levegőt szívni. B. nejem is velem jön és előttünk mennek a gyere'-eim. Há­rom kicsi pulyámmal sétálni megyünk, szép lassú tempóban, hogy meg ne éhez­zünk újra és teli tüdővel szívjuk a hüvös­bödó levegőt. Azaz csak szívnánk, mert elérünk a Széchenyi-térre és ott aján­latosabb gázmaszkával menni, mint teli tüdővel lélegezve. Az utam ugyanis, ha hazulról a Tiszapartra akarok jutni, a Kék­csillag, meg az Aigner-bolt előtt vezet el és ott bérkocsik állnak és a bérkocsik elé lovak vannak fogva és a lovaknál gyakori az anyagcsere és az anyagcsere gyümölcseit részben el nem takarítják, részben le nem folyatják. Belecsíp az ammóniák az ember szemébe, megcsa­varja az orrát, végigkaparja a légzőcsővét és beleszaggat a tüdejébe. Adva van egy város bölcs vezetőséggel, számos hivatal­lat, köztük köztisztasági hivatal is és ahol már hetek óta nem veszik észre, hogy a bérkocsi-állmiás összes piszka, leve ott bűzlik-róhaiT a város legszebb terén. Oh egyetem, jövel él hozzál egy kis higiéniai liajlamosságot is nekünk. Mert hogy nincs ebből itt egy szikra sem. x Volt ir.ár az Aranybörtön­ben? — Halálozás. Farkas Dániel vá­rosi adóvégrehajtó váratlan körül­mények között maghalt. — A Szegedi Gazdasági Egye­sület az alsótanyai társegvesülettel karöltve holnap lódijazns cimén ló versenyt rendez. A versenyen, me­lyen a győzteseket díjazni fogják, Somogyi polgármester és a hatóság több tagja is meg fog jelenni. — Szerencsétlenül járt klaflu. Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt ma reggel a közvágóhíd előtt lévő villamos sínpáron Az egyik villamos Beck Aladár állatorvos tiz éves Béla nevü fiát elgázolta. A kisgyerek jobblábán oly sutyos sérülé­seket szenvedett, hogy a délelőtt folyamán amputálni kellett. A rendőri vizsgálat fogja megállapítani, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a felelősség. — A Kass-étterem terrasza nyári estéken a legkellemesebb. — A spanyolnátha tanulmá­nyozása. A Chinoin gyógyszer és vegyitermékek r.-t. igazgatósága az influenza (spanyolbelegség) tanul­mányozására 100.000 koronás pálya­dijat ajánlott fel. Gyakorlatra jogo­sult orvosok aug. 31-ig adják be pályázataikat a népjóléti miniszté­riumnál. x EbédeljeA Horváth Hági-Étter­mében. lOdrbebéJ-jegy étlap szerint 300 korona. Pohár világos sálon vagy gyöngy malátasör 7 korona. x Egy Indiai táncosnő az Aranybörlön rabjai — A közellátás köréből. Tengeridara minden mennyiségben métermázsánkint 800 koronáért kapható a közélelmezési hivatal­nál délelőtt 8-2 óráig. — Eljegyzés. Krebsz József, a szegedi detektivtestület agilh tagja eljegyezte Sziics Bözsike postatiszt­viselőnőt. x Tennlazlabdák Komlóslnál, Köl­csey utca — Erkölcsrendészeti ra Lilák. Az állam­rendőrség detektiv-osztálya az utóbbi na­pokban több erkölcsrendészeti razziát tar­tott. Végigrazziázták a korzót, a Stefánia­ligetet és Gedót. A razzia eredményeké­pen több facér cselédleányt és feltűnő viselkedésű nagyvilági hölgyet állítottak elő, akiktől eltoloncolás utján fogják meg­szabadítani a várost. — Dr. Scháffer János fog­orvos, Tisza Lajos-körut 73, értesiti betegeit, hogy junius 6-tól kezdve, a nyári hónapqk alatt reggel 8-tól dél­után 2-ig rendel. — Leszállítják Pesten a gáz árát. Budapest főváros tanácsa az­zal a tervvel foglalkozik, hogy le­szállítja az ipari gáz árát, melynek eddig 13 50 korona volt köbméte­renkint az ára. Ez a horribilis ma­gas tarifa megakadályozta az üze­mek működését. — Fáth István menekült, jelenleg nem­zeti hadseregbeli törzsőrmester gazdasági pályán irodai vagy felügyelő állást elfog­lalna. Ugyancsak elfoglalna bármely köz­ségben végrehajtó, vagy ehhez hasonló állást. — Személyi hir. Pálfy Dániel nemzetgyűlési képviselő a junius 12-én tartandó ipartestületi közgyű­lésre hazaérkezik Szegedre és a közgyűlést személyesen fogja vezetni. X Sportcikkek Komlóslnál, Köl­csey.utca. — Nyultenyésztök figyelmébe. A magyarországi nyultenyésztök szö­vetkezetbe tömörülnek. Az egész országban nagy az érdeklődés az uj alakulat iránt. Megalakult az Orszá­gos Házinyultenyésztő és Értékesítő Szövetkezet is, melynek irodája VIII., Eszterházy-u. 30. szám alatt Buda­pesten van. A hazai nyultenyésztés érdekében ajánlatos, ha minél többen csátlakoznak a mozga'omhoz. — A mai plic teljesen a békebeli piac képét mutatta. Nagy élénkség. A vétel* kedvet kielégítő kínálat. Az árakban, kü­lönösen a husnemüek árában, esés. — A Kass-étterem terrasza njrárl estéken • legkellemesebb. — A gyémánt is ... Szaklapok híradása szerint a délafrikai és in­diai gyémántbányák üzemét nem folytalják azért, mert a gyémántpia­con pánikszetü árvisszaesés követ­kezett be. A gyémánt köszötülési költségei nagyobbak, mint magának a kőnek az értéke. x A legkellemesebb vacsorázó, hely a Tisza-szálloda kényelmes* árnyas kerthelyisége, amely tegnap megnyílt. A Belvárosi Mozival szem­ben is van bejárat. SOT — Rtndkivü'i közgyűlés. A Szegedi Cipésziparosok Termelő­szövetkezete 9-én délután 3 órakor az Ipartestület tanácstermében rend­kívüli közgyűlést tart. x Vera Violetta a Korzó Mozi­ban. Eysler pompás egy felvonásos operettjében a párisi éjszakák han­gulatai: tükröztető Vera Violetta-ban vendégszerepel hétfőn és kedden a Korzó Moziban a szegedi szinház operett-társulata. A Korzó Mozi operaelőadásai iránt széleskörű érdeklődés mutatkozik. Vera Violettát mind a két napon kétszer adják elő és pedig délután 6 és este 9 órakor. Bélvárosi Mozi Hétlón és kedden Junius 6. éa 7-én a szegedi szinház és a pesti színházak legjobb erőinek ven­dégfellépésével Marthon—Har­math hires táncos operettje CsollánManó (.A Pillangó főhadnagy* c. operett folytatása.) SZEREPLÓK : Biró Morvay, ezredes . . . R&dócz Radnothy. századot .... Asszonyi Katinka, a folesége .... Krajnik Mária, a Royal-Orfeum tagja Csollán Manó Rózsi, a Ielesége Mici az aradi szinház v. szubrett primadonnája. Történik Csollán Manó mátyásföldi .illájában. Azonkívül magánszámok, kuplék táneduettek. Asztalos Déry Rózsi Szigethy Annus, Filmmüsorban: „fl más gyermeke44 Társadalmi dráma 5 felvonásban *= Rfrtors nrLVáKHK. Az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. A 9 órai elóadás Jó Időben a nyári helyiségben (Dugonics-tér 12., Szegedi Napló-tű:) lett tartva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom