Szeged, 1921. június (2. évfolyam, 124-148. szám)

1921-06-28 / 147. szám

SZEOED Renoválják abelvárosi templom főhajóját. Veszedelmes a templomban való tartózkodás. SZEGED, junius 27. A jó öreg belvárosi templom, mely annyi időt és az időkben annyi tragédiát látott már, — most már tényleg tuiélte önmagát és minden izében haldoklik. Kívülről a tem­plom a romok jellegét öltötte magára és a lekopott vakolat helyén előme­redő, töredező téglák mint a mult hatalmas, eltakar hatatlan sebei hir­detik, hogy az időt nem élheti tul semmiféle emberi alkotás. A templom csendjét mo-t fel­verik a magasban dolgozó munkások, akik hatalmas állványaikon haj­meresztő tornázás közben renoválják a fahajót Végzetes repedések húzód­nak végig az ivezett boltozatokon. Erős vasösszekölők fogják össze ugv-ahogy a széjjelkivánkozó tégla­tömegeket és a rudak tövén alulról bevert téglák mint Damokles-kard függnek az imádkozók feje felett. A gyönyörű freskókból napról-napra hullik le egy darab a padok közé és Isten csodája, hogy a málló mennyezet egy-egy lehullott darabja még nem idézett elő szerencsétlen­séget. A mellékhajók jobb állapotban vannak a lömörebb és rövidebbivü építkezés következtében, de a régi templom főivé minden piilanaiban összeeshet és magi alá temeiheti azokat a jámbor hivöket, akik sen mi­féle ves?edelemmel nem ttrödve, ájtatosan imádkoznak. A templom külsejét még e öseb­ben megviselte az idő. Nem « soda. Anno 1751 áll a bejáró fölö.t és ha egy rozoga építmény fölött kétszáz­hetven tv vihara száguldott végig, az nem d icolhat lovabbi evszá7ddok­kal többé. A torony min­den tégléja fél g kü ön áll és a loronyablf kok dkoih d; desikái, ge­rendái veszedelmesen meredeznek elő. A belvárosi templom messzi hangzó harangjai elnémullak ... a mögötte épülő kolosszus van hivatva átvenni az emlékeit"; de hogy a templom régi életének fináléját ne embervér fesse pirosra. jA lenne legalább a renoválás idejére a közönség elől elzárni a templom főhajóját. SPORT Szegedi lóversenyek. 1. és 2. nap. SZEGED, junius 27. (Saját tudósítónktól.) A S7efcdi Gazdasági Egyesület háromnapos mitingjének ket első napját bonyolították le szombaton és vasárnap. A hosszú őszies eső elmúlt, mintha csak a Lóverseny-tér fele vezető ut vastag porál akarta volna eliün e'ni és a versenynapok­nak derült időjárás kedvezett. Dél­után 2 órakor már megindult a za­rándoklás a Petőfi-sugatuton. A pá­lyát és tribünöket, mely a háborús évek alatt, dc a>óta is sokat szen­vedett, a közönség és a vet ser y igén/einek nngfelelőei rendbehoz­ták. S?ombaton inkább a spurtkö­zönség és a játékért hevülök lepték el a tiibün és mázsáló környékét, vasára--p azonban v.lasztékos ruhá­zatú hölgyek és fen)es egyéntuhá­za u urak százai lesük a Szegeden még mmdig ritkaságszámba menő eseményt. Egy két sti<izalt női zsoké­kosztum keitett feltűnést. De bívi­ben pompázott a verőfényes gyepen az ízléses nő; ruha. Előre is megállapítható, hogy a sze­gedi versenyekchampionátusaZ./pMű)' Szeged, 1921 junius 28 és Issekutz urlovasok között feg el­dőlni. Méltó riválisuk volt Rakovszky György is, aki azonban a tegnapi nap első futamában az egyik for­dulónál oly szerencsét'enül sodró­dott le a Kártyás II. nyergéből, hogy arccsonttörést és agyrászkódást szen­vedett. A baleset igen nagy rész­vétet keltett a ' szimpatikus urlovas iránt, kit a menKik a kórházba szállítottak. A helyi érdekességü versenyek közül a gazdák versenyé­ben a nyerőnek látszó lovat a cél előtt lovasa nem birta tovább haj­tani, mert a ló a tribün eiött megállt. A fiákerosok versenye pedig az ügetőversenyek profanizálásaként ha­tott. Részletes eredmény. Szrmbat: I. Megnyitó verseny. 2000 m. 14.000 K. Isse­kutz : Pintyőke (tulajdonos) első, Kártyás II. (Rakovszky) második, Vipidia (Lipthay) harmadik. Korhely (Gencsy). Nakiiossz. 1 hossz. Tot.: 50:155. II. Gazdaverseny. III. Akadályverseny. 4000 m. 16000 K. Lakos: Galla (tulajdonos) első, Principal (Rakovszky) második. Principai kitört s útára lovagolták. Számtalan hossz. Tot. : 50:75. IV. Gátverseny. 3200 m. 14.000 K Gróf Almássy: Ripök (Lipthay) első, Város (Rakovszky) második, Aloriett (Issekutz) harmadik, Dudu (Lakos), Borivó (Orosz), Marci (Pauly). Három-három hossz. Tol.: 50:275. V. Urlovashandicap. 1600 m. 12 000 K. M. Campagna: Sudribunkó (Simkó) első, Maruja (Lipthay) második, Tuskó (Rakovszky) harmadik, Pető(Luczen­bacher), Merengő U (Márkus), Kontár (Binder). Egyhossz, félhossz. Tot.: 50.235. Vasárnap: I. Szegedi díj. ±00) m. 14.000 K. Issekutz: Pintyőke (tuladjonos) első, Coquette (Lipthay) második. Kártyás II. (Rakovszky), Maruja (Luczenbacher) elbuktak. 6 hosszal. Tot.: 50:145. II. Két­fogatú bérkocsiverseny. III. Akadályverseny. '4800 m. 16.000 K. Gróf Almássy : Ripök (Lipthay) első, (Pitt (Pauly) második. Hont (Cseh)harmadik, Dudu (Lakos)elbukott. Négy hossz. Rossz harmadik. Tot.: 50:120. IV. Urlovas gátverseny. 2800 m. 14.(XJ0 K. Molnár: Principal (Lipthay) első, Pome­ranze (Issekutz) második, Dudu (Cserno­vic) harmadik, Borivó (Pauly) feltartva. Egy hossz. 4 hoss/. Tot.: 50: 115. V. Urlovas handicap. 2200 m. 12.000 K. Báró Born: Tyrann (Csernovic) első, Sempronie (Lip­thay) máodik, Merengő II. (Simkó) har­madik, Város (Gencsy), Korhely (Pauly), Kontár (Jármy). Egy-egy hossz. Tot.: 50:135. A Töret vés 5E Szegeden. A „Zrínyidnek sikerült nagy áldozatok árán a magyar futballcsapatok egyik legjobbját Péter és Pál-napjára le­kötnie. A „Törekvés" a budapesti első oszt. bajnokság ió ö ödik he­lyezettje kiváló játékerőt képvisel, tejes első csapatával ját-zik a Vasutas p.ilyán félhat ór>i kezdettel a Zrinyi ellen. Előzőleg a SzAK és Vasutas csapatai tart barátságos mérkőzést. SzAK-CsAK 4:1 (2:0).( Kerületi döntő, Hódmezővásárhelyen, 2500 néző.) (Kiküldött munkatársunk je'entése:) Hatalmas érdek­lődés nyilvánult meg a döntőmérkőzés iránt. Szegedről mintegy 800-an utaztak Vásárhelyre kedvenc csapatukkal, azonkí­vül sokan jöttek Csabáról is. A pályát ki­vételesen néhány méterrel szélesítették, de a pálya még igy is tulkeskeny. A mér­kőzés negyed 6-kor kezdődött. A SzAK-ot pályáraléptekor szűnni nem akaró taps­orkán fogadta. A bajnokcsapat kitűnő tor­mában, biztosan nyerte a mérkőzést. Az első percekken nehei.cn találja fel magát a hepe-hupás talajon, de később annál fényesebb já'ékot produkált. Minden em­ber dicséretreméltóan dolgozott. Martonosi az idén ilyen formát még nem játszott ki. A gólokbol háromat ő rúgott, de azonkívül sok éles lövése süvített el a kapu mellett, vagy a kapus mentette azt. Csaky és Solti sem maradtak a háta mögött. Előbbi fej­játékával, utóbbi veszélyes lerohanásaival gyönyörködtették a közönséget. A többiek is mind kisebb-nagyobb sikereket arattak. Baumgartner és Horváth II. több veszé­lyes támadást tettek ártalmatlanná. A CsAK-ról is dicséret hangján kell írnunk. Játékosai az utolsó percig lelkesen küz­döttek és látva, hogy ellenfelük nagy tu­dása előtt meg kell hajnlniok, mégsem csüggedlek. Védelmük mindent megtett, azonban a csatársorban csak Filiptni II. volt kielégítő. Folytonos feleselgetéseivel felhagyhatna. Iváncsics biró a mérkőzést nagy körültekintéssel vezette és a durva­ságokra hajlamos CsAK-ot erős kordába tartotta. Az összes ideien gémek beváltását és beszerzését legelőnyö­sebben, tőzsdei napi áron eszközli Bank:- és Pénzváltóüzleí Vaspálya-utca 5. Szeged állomás mellett. Telefon 6-89. Pénztári óra egész nap '*" Tőzsde. SZEGED, junius 27. óiegedi tízsde: Ma nem volt kötés. Budapesti záróárftlyamok : Lei 3S5 ­395 márka 3 4:»-3.55, font 950—970, tr. frank 20.20--20 60. sv. frank —. —.— dollár 25( - 2'.0, Jía^eon 82Ü— F40u.iira 12 35-12.55, rubel 053.-0.55 "SőTíoT 355-65, kor. dinár 6.50-6 70, fr. dinár 6 50— 6.70, leva , osztrák 35V4-37»/4, L. marka 15—17. ZÜRICH, junius 27 (Nyitás.) Fer­iin 807, Newyoik 593, Milano 29.20. Bukarest 9.17, Budapest 230,Varsó 37 Prága 8.05 Bécs 110, osztr. bélyegzett 0.88, Zágráb 3.95. Szerkesztik: Or. SZILASSY CASAR «i VERMES ERNŐ A ozerkesztésért felelős: Jr. SZILASSY CASAR Uptulajdoni'S: .SZEGED' lapkiadóvállalat r.-l. Marosán Milán g Oroszlán-utca és Bajza-utca sarkán. érték szerinti megrendelésre a legele­gánsabb ék legdivatosabb CIPŐKET készíti méri,ékelt árahun. tűU M 261 676 1921. végr. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az l&sl. évi LX. t.-Ci 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíró­ság 1920. évi 11621/5 sz. végzése követ­keztében dr. Löbl Sándor ügyvéd által képviselt Kohn Sándor és Rosen'dorn Fe­renc javára 10,000 kor. és jár. erejéig 1921. évi május liö 13-án foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3690 koronára becsült következő ingó­ságok, u. m.: különféle házi bútorok, ágy­és asztalterítő és egvébb tárgyak nyilvános árverésen eladatnak." Mely árverésnek a szegedi kir. járás­bíróság 1921. évi Pk. II. 5635/2. számú vég­zése folytán 10,000 korona tökekövetel s: ennek 1921. évi április hó 19. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 2012 koronában bíróilag már megállapított költ­ségek erejéig Fertő-utca 3. sz. alatt leendő eszközlésere 1921. évi julius hó 6. napjának délutáni fél 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy­zéssel hivatnak meg, Mogv az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek szükség esetén becs:iron alul is ei fognak adatni. Keit Szegeden, 1921. évi junius hó 20. napján. • Farkas kir. bir. végrehajtó. Friss vágott SSüTS hús minden nap kapható. Megrendelések elfogadtatnak. Aprólék olcsó árban, oto Rosnerné, Horváth Mihály-utta 7. TanoncokiófizetéS9el kerestetnek. Jónás Ernő címfestő Polgár-utca 8. szám. 615 Fehérnemüek szines kézimunkázást, hímzést, mono­grammozást, gomblyukvarrast elvállal úriasszony. Cime a kiadóhivatalban. Zománcozott edények békebeli minőségben, nagy választékban kaphatók Kohn Jenő edényüzletében Tisza Lajos körut 55. dio Telelőn 15-3^. Az újonnan átalakított flemzefi áruházban Kárász- és Kölcsey-utca sarok Elsőrendű fétfi szalmakalap 150 K' Príma minőségű férfi zefitingek ké>zen vagy «i7 mérték utárt 2 gallérral 280 K. Keréktalpat, favillát, gereblyét, falapátot, talicskáté,rönkfaárut vaggontételben olcsón szállít 078 BaícsImreBakonybéKVeszprém m.) SZAMOS kérdezősködésre ezúton értesítjük az 1 érdeklődőket, hogy a hirdetett olcsó fölö­zött tejünk mindenkor friss, tehát fel­forralható és nemcsak főzési, sütési, ha­nem szerényebb igényli egyének részére kávékészitési célokra is teljesen alkalmas, amennyiben fölözött tejünk mindazon kellékekkel bir. mint a friss teljes tej, csak éppen zsírtartalma nincsen. 07u Központi Tejcsarnok. „FÜTÖRA" IMM ?j Szeged, Tisza Lajos-kőrut 43. Telefon 7-95. VESZ mindenféle TERMÉNYT, BÚZÁT, GYAPJÚT stb. RAKTÁRON TARTUNK legol­csóbb napi ár->kon mindenféle MEZŐGAZDASÁGI GÉPET <s ESZKÖZT. 033 Felhívom igen tisztelt vevőimet, hogy naponta friss tejet literenkint 9 koronáért kaphat regjei ö órától este 6 ór"ig bármily mennyiségben, melyért szavatosságot vállalunk. ElsóSzeaeíiTaiiyaiTpjszóvefteiet KÁLVÁRIA-UTCA 19. SZ. (Cukrászda). Telefon 12—51 638 Fióküzlet: Dtigonics-u. 36 (Felsőváros). Lechky és Barborik legmodernebb autó carosseria, kocsi­gyártó, fényezési munkákat és javításokat elvallalnak Szeged, Maros-u. 24. Telefon 13-97. 485 Az udvarban motorszerelde. CSUDA mechanikai nagy javitó műhelye elvállalja az Összes motorok és mezógaztlasagi gépek szakszerű javitásal, le- és fölszereléseket, karbantartást havonta lóerónkint IO korona. Szabadalmak cs numlcn nicehamkal dolgok szaksz-rú kidolgozását. Raktáron tart ti—1>, 14—16 111' benzin és gái­notort, malomhajtásra alkalm i. I~l Kecses pártfogást kér I~1 CSUDA FERENC ügye* fiút tanonc- műszerész nak felvett. 4K1 MdfOS UfCA 24. Mellékfoglalkozást délutáni órákra elvállal magyar-német levelezésben és könyvelésben teljesen jártas tisztviseiő. Vállalja elemibe, polgáriba, kereske­delmibe járók vagy javítóra készülők sikerer. oktatását mit. -n tárgyból. Magántitkári foglalkozást, )ó házban felolvasást válall. Cím a kiadóban. rtnpomn FRISS 661 FEHER SUTÉ a hatósági sütöde kitűnő készítménye 2 darab ára 2 korona 50 tlller n Kőzponn lEjcsnRnoK részv.-tArs. tióktejcfrnokaiban Nyomaton a Délmagyarorszag hírlap- és nyomdavállalatnil, Petőfi bándor-sugárut 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom