Szeged, 1921. június (2. évfolyam, 124-148. szám)

1921-06-01 / 124. szám

Ára 2 korona. Szerda, 11. évf., 124. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAKS ívre 600 kor. } Hegyedére 150 kor Wf $00 ,, . I Egy hó?? 50 „ Megjelenik naponkint délután. SZtRKESZTÓSEG ÉS KIADÓHIVATAL? Kölcsey-ntca 6. * Telefon 13-33. SZEGED, május 31. A fegrtapi országgyűlésen szólásra emelkedett Huszár Károly. Szóvá­tette a mi szomorúságunkat és az egész müveit-világ szégyenét, azt, hogy fiaink, testvéreink: mi kevés magyarok közül még mindig hat­vanezren sinylődnek idegen rabság-> ban, messze Szibériában. Nagy a nyomorúság, megviseli testük, nagy a szomorúság, megtépi lelkük. Vágyó szivük egyre Nyugat felé repes: vissza a hazába, az édes anyához, szerető hitveshez, gügyögő gyermek­hez. Vissza a hazába! Reszkető szívvel várjuk őket. Oh, be tudnánk nekik örülni. Megsimo­gatnánk ősz szálakkal tarka haju­kat, keblünkhöz szorítanánk nélkü­lözésekben megsinylödött testüket, belenéznénk gyengéden, megértőn sok éjszakai sírástól, forró fájó könnytől megviselt szemeikbe„. . Itthon ivagytok végre, akik annyit: •a legtöbbet szenvedtelek. Itthon vágytok, akiknek hazavágyó sóhaja már olyan régen kopogtat a mi benneteket hazaváró lelkünk kapu­ján. Szegény magyaroki Szenvedő testvéreink I Bár már jönnétek ! Felétek.dohogna az egé>z ország ' szive : szeretettel, örömmel, boldogan. És keresnénk, lázasan keresnénk valamit, amivel kedveskedjünk néktek. Szegény or­szág, csonka Magyarország fogadja a fiait t Odarakna elibétek, odaadna néktek mindent 1 De szegény ország, csonka Magyarországnak nincsen kincse, aihit odáadna, csák meleg 'szívének ¡szereteté. Ezt a szeretet a tiétek ! Nincs ihás gyöngye, csak fájdalmas és őrömtélt könnyéi. Ezek a könnyek a tiétek. Nincs más aranya, csak: a mült dicsősége és a jövő reménysége. És ez is á tiétek 1 Az egész nemzet ott csüggött tegnap Huszár Károly ajkán.. Mi nagy szomorúságunkat, a müveit világ szégyenét, ahogy elbeszélte. És ¡olyan megdöbbentő, olyan tra­gikus részleteket tudtunk üleg a sza­vaiból,, hogy mégreszketett a lelkünk bêle. Megtudtuk azt',' hogy Iélketlen eihbérek ¿szegik a kedvét, Ölik a lelkét azoknak a«zeréncsétleneknek, akik közül sokan hét év óta várják a szabadulást, akik közül sókan 'hét év Óta millió és millió könnyet hul­lattak el nagy "hazàvàèyôdâsùkbân. Azt mondják -nekik : nem Márnák beïihètekét /otthon, íiem is .tesznek az érdeketekben semmit ; sőt félnek tőletek, mert a ti szájatokkal is nőne 'Z 'kenyeret kéiő szájak száma ,Sürgős intézkedésre van itt szük­ség. Nyomorgó véreinket meg kell vigasztalnunk szomorú rabságukban. És minél ' sürgősebben haza kell őket segítenünk. Az ántánt és a salzburgi népszavazás. BÉCS, május 31. Politikai körök­ben ugy tudják, hogy a salzburgi népszavazásnak ántántrészröl nem lesz következménye. Az ántánt maga­tartása attól függ, hogy Stájerben is megtartják-e a népszavazást. A salz­burgi népszavazást vezető bizottság a stájer pártokhoz kérdést intézett, hogy vájjon a hivatalos, vagy ma­gánjellegű választási rendszer mel­lett döntenek-e. Az előbbi esetben a Mayr-kormány bukása befejezett tény. Az osztrák nemzetgyűlés nagy­nénit pártjának vezetősége Bécsben azt hirdeti, hogy az ántántnak nem áll jogában elnyomni, a népszava­zási törekvéseket annál inkább, mivel Ausztria szabad állam és ily kérdé­sekben teljesen függetlenül rendel­kezik. Állandóan felszínen tartják a ny ngatmagy a r országi kérdést. BÉCS, május 31. Beavatott politikai körökben kifejlődik az a nézet, hogy a salzburgi és a küszöbön álló stájer szavazások nagy hatással vannak á nyugatmagyarországi kérdésre. Az osztrák részről legutóbb kül­dött jegyzékre magyar részről nem válaszoltak eddig, ami annál is inkább komplikálja az ügyet, mivel az osztrák kormány a végleges népszavazás eredményétől teszi függővé a kérdést. az orosz hadsereg. Szurmay altábornagy nyilatkozik a bolsevizmus elleni védekezésről. KOPENHÁQA, május 31. Ide- I 160 milliós népkomplexumot eltar­érkezett és megerősített hirek szerint az oroszok hadserege felvonult a nyugati határra. A vonatkö^lékedés teljesen. szünfiteLfunyugati részen, és kizárólag katonavonatok járnák. Az óriási hadsereg kitűnően fel van sze­relve, azonban éhezik, ugy. hogy A legénység rablásból és fosztogatás­ból tartja fenn magát. A „hadgyakor­latának nevezett felvonulást Bruszh low vezeti. BUDAPEST, május 31. Szurmay altábornagy illetékes helyen^az orosz kérdésről a következő nyilatko­zatot tette: „ — Az orosz viszonyokat tekintve, állithatom, hogy Oroszország mai és a közel jövőbeni gazdasági hely­zete annyira lehetetlen, hogy egy tani képtelen. Az oroszok tehetetle­nek mindaddig, mig uj államfor­mát nem alkotnak és a terror és a vér uralmát teljesen el nem vetik. Ebben az esetben azonban Lenin és Trockij uralma megszűntnek te­kinthető. Az orosz hadsereg felvo­nulásának hármas célja van és pe­dig: 1. a hadsereg foglalkoztatása, 2. lehetőleg annyi érték összesze­dése, mely a szovjet kincstári ki­adásait jóidőre fedezi, 3. a bolse­vizmus talajának bővítése. Ez ellen a veszedelmes áramlat ellen az egyedüli védőgát az lenne, ha a ma­gyar nemzeti hadsereg megszállná Keletgáliciának egy részét es ezzel éket verne a lengyel—román érde­kek közé. A nemzetgyűlés mai illése. Budapest, május 31. (M. T. I.) A nethzetgyülés mai ülését három­negyed 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. Az elnök előterjesztése után Birtha Gyula kéri a Ház tanácskozóképességének meg­állapítását. Az elnök konstatálja, hogy a Ház nem tanácskozóképes és ezért az ülést 5 percre felfüggeszti. A költségvetés vitájának Origer Miklós az első szónoka. Külföldi képviséletünket nemzeti, demokrati­kus és praktikus szellemben kell ki­építeni. Külügyünket eddig az össz­monarchia képviselte. A külügymi­nisztérium tisztviselői alig tudtak magyarul. Ezután magyar szel­lemben és magyar anyagból kell felépíteni képviseletünket. Az ariszto­kráciát nem kell kizárni, de a •kvalifikációt nem szabad ranghoz és címhez kötni. Csehországban Benes és Massaryk, sajnos, minden cim és rang nélkül kitűnően beváltak. Külpolitikai érdekesség, hogy Japán Konstantinápolyban követséget állí­tott fel a turáni fajok megmentésére. A magyar falu kultúrájával eddig alig törődtek. El kell látni a kis^ gazdatársadalmat demokratikus föld­míves kulturával. A színházak való­ságos kulturlebujokká váltak, ahol a magyar népszínművek és . drámák csak vendégszerepelnek.. Örömmel veszi tudomásul, hogy az állami színházak továbra is állami kezelés­ben maradnak. A népjóléti miniszter által rende­zett ankéton a szociáldemokra tápárt kiküldöttje kétségbevonta a nemzet­gyűlésnek, azt a jogát, hogy a munkásbiztositó ügyét elintézhesse. Ezt • a vádat visszautasítja. Hogy a szociáideiriokratapárt vezetői nincsenfek itt a parlamentben, ezt a munkásság vezetőinek köszönheti. A munkanélküliség mind veszedel­mesebb arányokat ölt. A kapitaljz­miis csúnya játékot űzött 9 mun­kássággal. A nagyipar keresetffc háborúban és most keresni akar a konszolidáción. Rendelettel kell sza­bályozni a munkanélküliség esetére való biztosítást. A gyermekvédelem sikeres megoldásától függ a jövő generáció életképessége. Az ülés tart. Bizottság megy Felső­sziléziába. PÁRIS, május 31. (M. T. I. Ha­vas.) Páris és London között tóvátib folynak a tárgyalások a felsőszilé­ziai kérdés megoldásáról. Az angol kormány hozzájárni! ahhoz, hogy küldjenek ki egy szakértő bizottsá­got, amely Felsősziléziában a hely? szinen végezné munkáját. A bizott­ságot a legfelsőbb tanács kebeléből neveznék ki; ebből a célból még q „ hét folyamán össze fogják hivni a tanácsot, később azután ujabb ülést tartanának, hogy határozzanak azok­ról az intézkedésekről, amelyeket a szakértők megállapításai alapján for ganatositani kell. Franciák verték vissza Kattowitznál a felMőket, BÉCS, május 31. (A M. T. I. magánjelentése.) A Neue Frer Prese­nek jelentik Bo;oszlóból: Kau' wiíz­ban tegnap este a benyomu. ' j kelők és a népszavazási1 rendőrség í^ndőrei egymásnak támadtak. Több polgári ember megsebesült; a lövöl­dözés egész éjszaka tartott. A fel­kelők előretörést intéztek a katto­witzi pályaudvar ellen, de vállalko­zásuk meghiusult, mert a megerő­sített francia őrség géppuskatűzzel fogadta őket. Rosenbergtöl egészen a Ratbor-melletti Odera-yidékéig p legutóbbi két .nppon a felkelők min­denütt támadásra indultak és moz­'dulataikat tüzérség is támogatta. Szovjetellenes mozgolódás Ukrajnában. BUDAPEST, május 31. Varsóból jelentik: Ukrajnában a szovjetellenes felkelések mind gyakoribbak. A fel­kelők teljesen uj taktikával dolgoz­nak. Hirtelen rajtaütnek a városon s az összes szovjettisztviselőket és népbiztosokat irgalom nélkül, fel­kötik és utána pogromot rendezne*. A jekaterinoszlávi pogrom, melyet Machnov hívei rendeztek, 72 óráig tartott. A SZÉCHENYI-MOZIBA1S ma A utoljára LIDYA BORELLIVEL Telefon 16—33. Előadások 5, 7 és 9 órakor kendődnek. dráma 5 felvonásban. Telefon 16—33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom