Szeged, 1921. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1921-05-28 / 121. szám

Széeed, 1921 május 28. ÁRA 2 KORONA. Szombat, II. évf., 121. szám. ELÓMZETÉSI ARAK! Ery évre M>0 kor. I Nerycdávre 150kor v — i Pry h6r> .',e ,, r Az alsóvárosi föld népének harangjai. SZEOED, május 27. A világháborúba^ elrekvirált ha­rangok pótlására u szegedi katolikus társadalom parókiánként mozgalmat indított. A mozgalom — mi sem természetesebb — az Alsóvároson vezetett legelöször sikerre. A gazdag alsóvárosi nép hamarosan össze­adta a harangokra szükséges össze­get, ugy, hogy a gyűjtés eredménye­kép megrendelt négy harang tegnap reggel már meg is érkezett a Tisza­palyaudvarra. A harangoknak a pályaudvarról való elszállítása teg­nap dé'után négy órakor történt meg, még pedig nagy és lelket emelő ünnepély keretében. Délután félhárom órakor kezdődött az ünnepség. Ekkor volt az alsó­városiak gyülekezője. Három óra körül már ember-ember hátán 'to­longott és szorongott a templom előtti hatalmas Mátyás-téren. Negyed­négykor az óriási embertömeg sza­bályos nyolcas sorokban, zászlók alatt, festői szép bandérium veze­tésével, méltóságteljes csendben megindult a pályaudvar felé, hol a -négy uj harangot kiemelték a vago­nokból és felrakták a felvirágozott stráfszekerekre. A harangok átvételénél megjelen­tek : belesi lanky Kocsárd körlet- i parancsnok, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Gaál Endre kul­mnanácsnok éa még sokan mások H város előkelőségei közül. A háratigt'fvétel ünnepélyes aktu­sát a katonazenekar nyitotta meg a Himnusszal, majd P. Péri Bonaven­tura házfőnök mondott szívhez szóló beszédet, amely atán az alsóvárosi témptfmi %egyeskar éne* Ke M a "^íz^tíSr^iSi6a katonazenekar hangjai mellett visszaindult a mé­nét Alsóvárdísfa, 'fft)I a katonazene­kar és egyházi énekkar számai zár­•ták be V&P ünnepséget, melytaek folytatása szombaton lesz. Akkor szentelik fel és húzzák fel a to­lonyba az uj harangokat, hógy a régiek, az ágyukra elrekvirált öreg harangok hflyett Ok hívják tstenimá­dásra a hívőket és ők hirdessék majd a magyar feltámadást . . . Megkellemlitenünk, 'iogy az ünnep­ség, bár legalább húszezer ember vett azon részi, mindvégig a legpéldá­sabb rendben ment vegbe. A ta­pasztalt rend és fegyelem az Ünnep­ség rendezőit és a teljes létszán>, ban kivonult rendőrséget dicséri. IA Megjelenik naponkint délután. tRKESZTÓSEG ES KIADÓHIVATAL. KOIcsey-utca 6. • Telefon 13-33. Szenzációs vallomás a Návay gyilkosok ügyében. Szemtanú nyilatkozjk a gyilkosság részleteiről. Engi a gyilkos. Az oroszok ujabb hadseregei. BÉCS, május 27. Königsbergből egy elfogott Marconi-sürgöny alap­ján jelentik, hogy hatalmas orosz seregek gyülekeznek Ukrajnában és a Dünánál. SZEGED, május«27. (Saját tudósítónktól.) A mai főtárgyalást 9 óra után nyitotta iwg Markovich elnök. Első­sorban bejelentést tesz, hogy mi­vel a védők nem jelennek meg pon­tosan a tárgyalásra, átir a törvény­szék a kamarának. Az első tanu Varga Imre kiskunfélegyházai főrak­tárnok. Varga elmondja, hogy 1919 április 29 én szolgálatban volt. Egy 19—20 év körüli fiatalember azzal jött hozzá, hogy ásót vagy lapátot adjon neki. Arra a feleletre, hogy nincs, az ismeretlen epyén revolvert rátitott és lelövéssel fenyegette, ha nem ad ásót. Az illető azután észre­vette, hogy a raktár közelében 3—4 pályamunkás dolgozik, eltette a revofvert és kiment. Varga azután szintén kiment és látta, hogy az illető a munkásoktól elszedi az ásó­kat. Rövid idővel ezután látta, hogy tőle körtirbeltn harminc fépés távol­ságra négy terrorista, három úriem­bert kísér k fűtőház felé. A menet irt éMomíás eKtft ment el és az állo<­más épületétől körülbelül 60—70 lépésnyire megállt, tigy hogy Var­gától nem lehettek többre, mini 80 lépésnyire. Ezen a helyen történt a gyilkos­ság, amelyet Varga végig is nézett. A menet megállása után alig pár percre az egyik ttrorrisfa revolvert rántott és Kiss Bélára lőtt, aki menten összerogyott. Návay Iván a lövés után el akart szaladni., de az egyik terrorista megfogta él? revol­verével "halátékon lő te. Návay Iván elesett, de rövid idő múlva felugrótt, mire ugyanaz a terrorista az arcába lőtt. Erre Návay Iván holtan eseti össze. Azután Návay Lajost lőtték agyon. Először az arcába lőtt az egyik terroHsta, majd mikor már földön feküdt, a torkába lőtt. Kisst és Návay Ivánt ugyanaz a terrorista lőtte agyon. Ez a terro­rista Návay Iván fölé hajolva kirán­totta roh;».mkését és azt teljes ere­iével Návay Iván szivébe döfte, majd hirtelen mozdulattal kirántotta. Az­után a rohamkéséről a vért lecsap­kodta és Návay Lajoshoz lépve, azt is szivén szúrta. A terroristák ezek után a holttes­teket levetkőztették és a máx ott megásott gödrökbe lökték. Azután széjjel széledtek a terroristák. Másnap egy rendórfogalmazó és két detektív jelent meg az állomás épületében, bementek az állomás­főnök szobájába és megindították a nyomozást. Alig kezdtek a kihallga­táshoz, berohant Ozsvári, aki tilta­kozott a nyomozás ellen és annak folytatását betiltotta. Ozsvári kijelen­tetne, hogy politikai megbízott és ez a gyilkosság politikai gyilkosság, amihez senkinek semmi köze. Az elnök felolvastatja az exhumá­lásról felvett jegyzőkönyvet, mely szerint mindkét Návay át volt szúrva A törvényszék elrendelte azután a szembesítést, illetőleg felszólította a tanút, hogy forduljon meg, vegye a vádlottakat jól szemügyre és jelölje meg azokat, akiket felismer azok kö­zül, kik a gyilkosságnál jelen voltak. Hosszú szünet következett. Mély csöndben jártatja tekintetét Varga a vádloltokon. Engit hosszabb ideig nézi, majd tovább megy. Félixnti megáll. — Lépjen kérem előre — mondja Félixnek. Félix a padsorok elé lép. Szúrósan egymásra néznek. — Köszönöm, — mondja, mire Félix visszalép. Azután élőiről kezdi. Enginél újból megáll. Az elnök fel­állítja a második sort. De tanu nem ismer fel senkit. Azután egy hirtelen mozdulattal Engi felé fordul. Pár pillanatig szembenéznek egymással. Varga (Engire mutatva): Ez is! Ha bőrkabát volna rajta, jobban fel­ismerném. ^ A törvényszék elrendeli, hogy bőrkabátot hozzanak. A tanu azután Pap Sándorra mutatva kijelenti, hogy Pap Sándor volt az, aki rá revolvert fogott és ásót követelt. Elnök: Azonos-e Pap azzal az emberrel,, vagy csak hasonlít ahhoz ? Varga: Azonos. Tanu azután szemébe mondja Papnak, de Pap tagadásban marad. Tanu Ozsvári szemébe mondja a tárgyaláson elhangzottakat, hogy ő volt az, aki a nyomozást felfüg­gesztette. Ozsvári tagadja. Az elnök szünetet rendelt el. Fél órás szünet mul án a rendőrség bőrkabátot és bőrsapkát hozott, melyet Engi magára öltve Varga elé állt, majd megfordult és egypár lépést tett. Azután újra Varga elé állva, mereven ránézett. Tanu: ö az l Ö, aki az első lö­vést tette és aki a rohamkését meg­forgatta a Návayak szivében. (Fé­lixre muta'va.) Először ő benne véltem felismerni a gyilkost, de most, mikor elébem jött, határozot­tan állítom, hogy nem ő volt. Elnök: Figyelmeztetem tanu ur, hogy az ön vallomásának döntő súlya van. ön eskü alatt vall! Tanu: Tudom és épp azért jól meggondoltam. Ezt a terroristát, aki a kivégzéseket véghezvitte, jól megfigyeltem, mert tudtam, hogy a számonkérés ideje el fog jönni. Jegyzetet is készítettem és én az e'ső pillanatra felismertem ebben az emberben a gyilkost. Elnök: Azonos-e, vagy hasonló. Tanu: Határozottan és eskü alatt állítom, hogy azonos, ó volt az, alá a kést megforgatta a szivükben. Engi tagadásban marad. Tanu: Én a nevét sem tudtam és csak most a szünetben tudtam meg a, nevét. A hallgatóság sorából most feláll dr. Deutich Imre ügyvéd, aki ki­jelenti, hogy tőle kérdezte meg tanu, hogy ki az, akit ő felismert. Engi meggyanúsítja tanút, hogy előre megbeszélte, hogy az első sorban a harmadik vádlo'tat kell vádolni, mire az elnök rendreuta­sítja. A megesketés tárgyában hosszú vita indult meg. Dr. Reich, Engi védője ellenez'e a megesketést. Az ügyész felszólalása után a törvény­szék a meghiteltetést foganatosí­totta. Dr. Rendzsel János félegyházai ügyvéd a következő tanu, aki a gyilkosság idején rendőrfogalmazó volt. 0 volt az, aki két detektiwe! kiment az állomás épületéhez, ahol a főnök szobájában egy ismeretlen egyén megakadályozta a nyomozást azzal, hogy azonnal hagy}a abba a nyomozást, semmi jussa ahhoz, azonnal távozzon el, különben rósz­szul talál járni. Amit tettünk, fel­sőbb parancsra tettük és azzal sem le, sem felfelé felelősséggel rtem tartozunk. A nyomozást tényleg abba kellett' hagyni. A vádlottakban Engire vél ez ismeretlenben ráismerni. Föláll azonban Ozsvári és kijelenti, hogy ő volt az ismeretlen egyén, az in­kriminált kifejezéseket használta is, de ntm abban az értelemben, mint a tanu felfogta. A tárgyalás tart. A legfelsőbb tanács ­Boulogneban. BÉCS. május 27. (A M. T. I. magánjelen'ése.) A Petit Journal Boulogne sur mer-i >agánjelentése szerint a legfelsőbb tanács ott fogja megtartani junius elején az üléseit, három kilométerre a várostól. A résztvevőbb Boulogneban fognak lakni. Már most megkezdették a szükséges intézkedéseket, hogy az üléseket megóvják a kíváncsiak elöl. A háborús bűnösök névsora. BÉCS, május 27. (M. T. I.) A N. W. T.-nak jelentik Berlinből: A né­met ellenjegyzék a háborúi bűnösök névsorával a legközelebbi napokban kerül nyilvánosságra és át fogják adni az ántánt Lipcsében tartózkodó képviselőinek. A névsor mintegy négyszáz francia nevet sorol fel. A SZÉCHENYI- CT IjjuAgfí ÍRRA 6 felvonásoskalan- Npmi OrrlOtf paródia kerül MOZIBAN MA 11 dordráma és a »BG4'UFQ0G bemutatásra. Telefon 16—33. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Telefon 16—33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom