Szeged, 1921. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1921-05-29 / 122. szám

SZEOED Szeged, 1921 május 29. Felszentelték az alsóvárosi harangokat Páter István püspök végezte a szertartást. — Népünnepély folyik a Mátyás-téren. SZEGED, május 28. (Sajat tudósítónktól.) Az alsóvárosi Mátyás-templom uj harangjainak felszentelése ma dél­elölt történt meg fényes egyházi szertartás keretében. Már korán reg­gel ezrével lepik el az alsóvárosiak a Mátyás-teret: ünneplőbe öltözött asszonyoktól, férfiaktól ás gyerekek tői feke élik a hatalmas térség, akik mind kipirult arccal várják a négy uj harang fclszentelési szertartásá­nak megkezdését, amelyet Alsóvá­ros volt aranyszájú plébánosa: P. István) tábori püspök fog végezni. Nyolc órafclé sürü egymásutánban érkeznek a térségen felállított tábori oltár elé dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Kószó István kép­viselő, dr. Bottka Sándor főkapi­tány, dr. Gaál Endre tanácsnok, bu!csi fanky Kocsárd körletparancs­nok, S^hvoy Kálmán vezérkari ezre­des és még sokan mások, akik szintén együtt ünnepelnek a: alsó­városiakkal. Az összegyűltek lázas kiváncsis­kodása közben az oltár elé vonul a papság, élén P. Istvánnal. A mise alatt a templomi vegyeskar adott elő szebbnél-szebb egyházi énekeket. Mise után a papság a harangokhoz >vonuI és a püspök megszenteli azokat. A harangszentejés után P. István az oltár mellett felállított szóizékre lépett. Püspöki. íöveg a fején, pásztorbot a kezében és ugy beszél. Régen nem beszélt már szeretett alsóvárosi híveihez. Hall­gatják is áhítattal. Minden, szavát, amelyben a lelkek feliámadását és a szép magyar jövendőt hangoz­tatja. A szentbeszéd végeztével ezer és ezer ajkon felhangzik a Himnusz, majd a Budapestről lejött szakértők megkötözik a legkisebb harangot és G yerekeket állítanak a kötelek mellé, gy-két perc s a harang a közönség tapsai közben felér a toronyba. A többi három harang felhúzása is hamarosan megvan. A másodikat a magyar ruhás leánykák, a harma­dikat a magyar anyák, a negyediket, a legnehezebbet pedig a férfiak, élükön Somogyi Szilveszíerrel és Kós/ó Istvánnal, húzták fei a to­ronyba nagy odaadással és buzga­lommal. Mikor a harangok már fennvan­nak, a közönség érdeklődése a ka­tonazene felé irányul, amelynek hangjai mellett előbb kezdetét v<;szi a népünnepély, amely egész napon tart a harangszentelés örömére Alsó­városon, a Mátyás-téren . . . A K1SQ.AZDÁK A POLGÁROK £8 MUNKÁSOK SZÖVETSÉGÉBEN. A Polgárok és Munká:.ok Szövetsége tegnap ülést tartott, amelyen Balihazár DŐZSŐ püspököt tiz éves működése alkalmából melegen ünnepelték. Egy­ben Rassay Károly bejelentette, hogy a független kisgazda-, földmives- és polgári párt programjának és önálló­ságának fentartásával a közszabad­ságok védelmére csatlakozik a pol­gárok és munkások szövetségében •ígyesült pártokhoz. SZEGED, május 28. (Sajót tudósítónktól.) Bonyodalom az egyetemi építkezések körül. — Az iparosok tegnapi gyűlése. — Küldöttség a polgármesternél. — sem contra. Ezért a gyűlésre el sem mentem és a jelenvoltak ezt helyes­lően is fogadták Nekem az ügyben még fontos szerepem lehet és teljes akciószabadságomat megőrizendő, nem köthetem le magam semmiféle alakulatnak sem. Az iparosok küldöttsége, mintegy ötven egyén részvételével ma délben megjelent dr. Somogyi Szilveszter polgármester előtt, Kopasz János részleteiben ismertette az rirosság kívánságait és átadta a határozati javaslatot. A polgármester válaszában többek közt a következőket mondotta: Az ipar estülei székházában teg­nap este az építőiparosok a Baross­tagok meghívása alapján gyűlést tottak Kopasz János elnöklet' gyűlés egyetlen tárgya az eg, .ani építkezés Ugye volt. Határozati ja­vaslatot fogadtak el, mely szósze­rint igy hangzik : Az építő, asztalos, kárpitos, laka­tos, mázoló, festő, bádogos, víz­vezetési és villamossági szerelők sib. iparosok folyó hó 27-én az Ipartestület székházában tartott kö­zös gyűlésükön határozaiilag ki­mondották, hogy örömmel veszik tudomásul, hogy a szegedi egye­temi épületek átalakítási munkáinak vezetésével a Szegedi Épilő R.-T. bízatott meg, mert csak igy látja biztosítottnak, hogy az összes mun­kálatok arányosan szétosztva az ere­deti árakon, helyi Qnálló iparosok­kal rs munkásokkal fognak végez­tetni, az érdekelt rokonszakmabeli iparosok ezen határozta teljesen fedi az Ipartestületnek korábban elfoglalt álláspontját, hogy az egye­temi építkezések generál-vállalkozó mellőzésével, a közszállitási szabály­rendelet szellemében adassanak ki, mert az Építő R.-t. megbízatása a művezetésre vonatkozik s az egyes iparos-munkák szabályszerű ajánlatok utján lesznek kiadva. Árlejtéshez a kiírások előkészítése több hónapot vennének igénybe, ami a sürgősség miatt is mellőzendő. Ez a helyi iparosok érdekeit a buda­pestiekkel szemben veszélyeztetné s a hanyatló irányzatú árak mellett tetemes töbletkiadást okozna. Az építőiparosok és rokonszak-, mák teljes megelégedésére szolgál az a körülmény, hogy Cziegler fő­mérnök veze'né az építkezéseket. Az ő személyében látják biztosítva azt a kívánságukat, hogy a munka mi­nél nagyobb rétegben oszoljék meg. Megnyugtató módon fogadták a kul­tuszminiszternek azt az intézkedé­sét, mely mellőzi a közszállitási ren­delet idevonatkozó merev parag­rafusait. Kialakult ama általános vélemény, hogy három-négy nagyvállalkozó egyéni akciója nem állhat meg az egyetemes kisiparosság nézeteivel és­érdekeivel szemben. Ezek az urak illetékes helyeken az égyetemes iparosság nevében beszélteit, pedig erre senkisem jogosította fel őket. Ennek a tévedésnek a következ­ménye a tegnapi tiltakozó-gyülés. Az elkeseredés hangjait is hallottuk a ma déielőlt is öss-zegyütt iparos­fág köréből abban az irányban, hogy lehetetlen a munkálatokat két­három meggazdagodott egyénnek odaadni akkor, mikor kiéhezett a kisiparosság, az egész háború alatt pangott és mindenből kimaradt. Mil­liós vállalkozásról van szó, melyben nagyszerűen megtalálják helyüket a főváros nagyvállalkozóitól irtózó helybeli iparosok. Dr. Pálfy József ipartestületi főtit­kár kérdésünkre a következő választ adta: — Mint ipartestületi titkár semmi irányban nem érzem magam elfogult­nak és nem engagálódtam sem pro, A Belvárosi Mozi nyári helyisége vasárnap, május 29-én Dugonics-tér 12. szám „m n n M u ! I : I, (Szegedi Napló ház) megnyillKa ELŐADÁSOK KEZDETE 9 ÓRAKOR. Jegyek a Belvárosi Mozi — elővételi pénztáránál válthatók. = — A dolog ugy áll, hogy az egyetemi építkezések, illetve átala­kítások ügyében a kultuszminisztert belső tanácsosa Korb Flóris műépí­tész informálta. Korb műépítésszel én már beszéltem és mindketten természetesnek tartjuk, hogy a szóbanforgó munkákat helybeli ipa­rosoknak juttassák. Remélem, hogy az urak szivesen látják Cziegler Arnold urat (éljenzés) vezetőül, hiszen ismerjük és eddigi munkás­ságát nem becsülhetjük eléggé. A városnak csak az az egy kikötése van, hogy az iparosok, miután a vidékkel szemben előnyhöz jutottak, ne igyekezzenek az árakat felfelé hajtani, mert ez városunk szégyene lenne. Egyes szakmunkákat lehet, hogy egyetemi munkásokkal és szak­emberekkel fognak végeztetni, de valószínű, hogy iit is dolgozhatnak a szegedi munkások. Megnyugtat­hatom önöket, hogy kívánságaik teljesülnek, mert lehetetlennek tar­tom magam is az ellenkezőjét. A választ a küldöttség megnyug­vással vette tudomásul. Belvárosi Mozi Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582. Ma uto'jára Ma utoljára Az utószezon legszebb művészi alkotása I KOMÉDIASK Történelmi dráma 5 felvonásban. Főszereplő : OLHF r]ORD,a .Sasfiók* címszereplője. —— Azonkívül ZláotomintDonjuan Vígjáték 2 felvonásban és poüdor mint kocsis Bohózat egy felvonásban. ttenocs nebTáKHK. Előadások kezdete: vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznapokon 5. 7 és 9 órakor. A Presse Apponyiról. BÉCS, május 28. (M. T. I. ma­gánjelentése.) A Neue Freie Presse Apponyi Albert 75-ik születésnapja alkalmából mai vezércikkében a kö­vetkezőket irja: — Magyarország büszke lehet Apponyira és mi osztrákok is sze­rencsekívánatokkal járulunk a jubi­láns elé és szerencsét kívánunk an­nak az országnak is, melynek idea­lizmusát és jobb jövőbe vetett bi­zalmát áldozza. . TEGNAP az Országos Kaszinóban Zilahi Kiss Jenő fővárosi tanácsnok ügyében ujabb érte­kezletet tartottak. A tanácskozást ma foly­tatják. Az eddigi vizsgálatok nem hoztak eredményt és az ítélet meghozására való­színűleg hétfőn vagy kedden kerül a sor. Zilahi Kiss. aki teljes erővel azon dolgo­zik, hogy rehabilitálja magát, egész sereg tanút vonultat fel hazafias munkásságának igazolására és igy nem lehetetlen, hogy fáradozásának eredménve az lesz, hogy a kaszinó a saját részéről tényleg igazolni fogja. A nyugatmagyarországi kérdésben az osztrák kormány tegnap válaszolt a ma­S yar javaslatra. Az osztrák válaszjegyzék angoztatja, hogy a magyar ajánlat gaz­dasági és nemzetiségi része nem tekint­hető ellenszolgáltatásnak azért, hogy Ausztria bizonyos területekről esetleg le­mondjon. Az osztrák kormány hajlandó a vámhatárvonal megállapításáról tárgyalá­sokba bocsátkozni, amelyeknél a magya­rok részéről gazdasági és etnográfiai te­kintetben kifejezett kívánságok tekintetbe vétetnek, de itt csak a békeszerződések­ben megállapított határoknak csak helyi jelentőségű megváltoztatásáról lehet szó. Ha egy vagy több kérdésben megegyezés nem jönne létre, az osztrák kormány a közvetítést megfontolás tárgyává teszi. • Rómii jelentés szerint Rómában aggo­dalmat kelt a cseheknek a magyar hatá­ron való csapatösszevonása. Nem tartják valószínűtlennek, hogy puccsot terveznek azon nyugatmagyarorszigi vármegyék ellen, melyeket a békeszerződés Ausz­triának juttatott. A belgrádi cseh követ kijelentette, hogy sürgős intervencióra van szükség, hogy megakadályozzák a ma­gyar monarchia újból való felállítását. * Olasz kormánykörökben azon felfogás uralkodik, hogy nem szabad tűrni, hogy szláv nemzetek a magyar ügyekbe avat­kozzanak. • A spanyol kormány felhatalmazta Ká­roly királyt, hogy Spanyolországban tele­pedjék meg. Károly király augusztus vé­gén utazik oda, hacsak valamely uj ese­mény nem változtatja meg az eddigi dön­téseket. • Az ántánt az osztrák kormánynak tudo­mására hozta, hogy a Németországhoz való csatlakozásra irányuló további lépések az ántánt intézkedéseivel kerülnének szembe; elsősorban Nyugatmagyarországnak Ausz­triához való csatolását függesztenék fel, azután beszüntetnék a hitelakcióban való részesedést, végül pedig Karinthiát jugo­szlávokkal szállatnák meg. Az utódállamok konferenciája munkála­tait ismét megkezdette. Valószínű, hogy most a szerződések egész sorát fogják megkötni, amelyeknek tárgyát az utódálla­mok eddig függőben tartották. Lefegyverzik a bajorokat. BÉCS, május 28. (M. T. I.) A N. W. y.-nak jelentik Berlinből: Az angol kormány bejelentette, hogyha Bajorország junius 30-ig nem fegy­verzi le a polgárőrségeket, abban az esetben az angol kormány a többi szövetségesekkel egyetemben ragaszkodni fog ahhoz, hogy mind­azokat a bilntetőrendszabdlyokat életbeléptesse, amelyeket a londoni értekezleten erre az eshetőségre meg­állapítottak. A ainnfeinek kudarca. LONDON, május 28. Az írországi választások az unionisták fölényes győzelmét eredményezték. Az ulsteri kerületben 52 mandátum közül az unionisták 38, a sinnfeinek 14 man­dátumot kaptak. A választások miatt egész Írországban zavargások voltak, melyek folyamán egy ember meghalt és sokan megsebesüllek. 72 cm. széles divatruhaselymek nagy választékban |£Q korona 419 Fischer Alkalmi Áruház SS^JSáSS: Az idény minder, divatujdonságát megláthatja kirakatunkban?

Next

/
Oldalképek
Tartalom