Szeged, 1921. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1921-03-09 / 56. szám

S/ftrcd. 1921 március 9. SZCQED HIREK. KÓliOR KUTYA. fíus téli éjek kóbor arnya, kivert, gazdátlan, szomorú, szemébe' hűség, gyáiz, borii, iszott testet az éhtég rágja. Sietve, fázva futnak egyre tatokhoz, nőhöz emberek; az eb, mely arra hentereg, csak felfigyel a zajra-neszre. Részvétlenül, hogy elsietnek, az eb utánuk néz vadul, eblelke vad haragra gyul: — Megfizetek az embereknek I — s mikor lépés kopog megint, / az eb remél, feledve kint. i ' — 8—r. 7 - A tejellátás biztosítási*. A város tejellátásának biztosítása érde­kében tegnap délután értekezletet tartottak a váiosházán Az értekez­leten dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester, Csonka Ferenc városi vt gyész és a Gazdasági Egyesület kikül­döttje vett részt. A helyzet a tej­ellátást illetőleg igen szomorú és sivár. Szeded eddig a Bánátból és Bácskából, kapta a tejet és a meg­S7állás ejólt csupán Zsombolyáról 3000 lit.er tejet szállítottak be na­ponta Szegedre. A varos természe­tesen akar valahogy segíteni a bajon, s ezt. ugy véli elérhetőnek, hogy a tanyákon hat különböző körletben < elhelyezett lejgyüjtö állomást áilit föl,, ahová a környékbeli gazdák naponta bevihetik majd a vízmentes egeszséges tejet. Mindegyik állo­másnál a tejcsarnok e^y-egy embere fogja a termelőktől a tejet átvenni és érte a lolyó. napi árat meg­fizetni. — TerstyáasiUy meghalt. Bécsből az a hir étkezett, hogv Terstvánszky Károlv ve/i:rc/»e4i:s hosszú szenvedés u'án meg­halt. x Orkáns/.crU tapsok tomboltak a Belvárosi Mezi minden eddigit felülmúló Bemutatóján. Filmrevü sze­replői a legkiválóbbat nyújtották Gratiellával, a tüneményes táncosnő és Sarkad; Vilmossal, a kiváló szí­nésszel az élükön. Gratiella kreációs láncával valóságos extázisba hozta a zsúfolt nézőtereket, mely a szűnni nem akaró tapsok és tombolátok­ban oly magasztosan megnyilvá­nult. Sark tdi Vilmos és kisleánya, Juliska, a 6 éves csodagyerek, a „Lump király" c. brilliáns párjele­neiet adták elő, mely mélyen meg­hatotta a közönséget. Szőke Szakáll, mint mindig,- nagyon szellemesen mulattatta a publikumot. Egyidejűleg lepergett az Egy az eggyel c. film Hollay Kamillaval a főszerepben, melyről csak szépet és jót lehet írni. Gyönyörű felvételek, szebbnél­szebb jelenetek váltakoznak ezen a grandiózus filmen, melyet még csak 2 napig mulat be a Belvárosi Mozi. x k Korai-Moziban ma filmreva rendet mozi faelyáiakkaj. — Vámkedvezmény * magyar és bolgár kereskedőknek. A ma­gyar—bolgár kereskedelmi össze­köttetés megszilárdítása céljából a két állam kormányai között meg­egyezés jött létre a kedvezményes vámtarifára vonatkozólag. A meg­egyezést augusztus 9-éig kötötték meg. x A Korsó-Moziban ma filmrevü rendea mou helyárakkal. Fegyelmi ügyek a torony alatt. — A fegyelmi választmany tegnapi ülése. — SZEGED, március 8. (Saját tudósítónktól.) A fegyelmi választmány tegnap délután dr. Aigner Károly főispán elnöklete alatt ülést tartott. Az ülésen a főispánon kivül Tuschler főjegyző, mint előadó, dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész, dr. Harsányi Elemér királyi főügyész, továbbá dr. Kószó István nemzetgyűlési képviselő és Fuchs István műszaki főtanácsos, mint a fegyelmi választmány tagjai^ vetlek tészt. Az ülésen Osztrovszky Jóístf áll. polgári iskolai tanár ügyé­vel foglalkoztak, aki ellen az a vád, hogy Baranyai polgári iskoiai igaz­gatót és Gallér Kristóf tanárt a kom­mün idejében állásából elmozdította és az egyik álhst a saját részére tar­totta fönn. A vádat képviselő Har­sányi főügvészhelyettes hivatalvesz­tést indítványozott, miután azonban Osztrovszky uj mentőtanukat jelen­telt be, a fegyelmi választmány a vizsgálat kiegészítését rendelte el. A város alkalmazottai közül első­nek Balázs Károly vágóhidi fel­ügyelő ügyével foglalkozott a vá­lasztmány. Balizs a beérkezett je­lentések szerint többrendbeli szabály­talanságot követett el és a gondo­zására bízott épületet nem tartotta tisztán, ezért 500 korona pénzbír­ságra ítél ék. Rajta kivül Zsíros Laios írnokot hivatali hanyagságért 500 és Tombácz Ferenc adótisztet, ki az adókivetést szabálytalanul végezte, szintén 500 koronával bün­tette a választmány. Legvé»ü! dr. Kőhegyi Lajos orvos ügyére került a sor. Nevezett ellen az volt a vád, hogy két évvel ez­előtt kórházi orvosi minőségében nem kezelte megfelelő gondossággal a bujakóros osztály betegeit és ezen­kívül említett minőségében egyesek­től ajándékokat fogadutt el. Kó­hegyit dr. Dettre János volt kor­mánybiztos annak idején 1000 ko­rona pénzbirsággal sújtotta. Ezt a végzést azonban nem alkotmányos szerv hozta és igy került az ügy most a fegyelmi választmány elé, mely az ügyet ismét kivizsgálta és szintén 1000 koronáta ítélte el Kőhegyit. Az ülés esti 8 órakor ért véget. Legolcsóbb beizerzétl forrás a GAMBRINUS CppMz Tulajdonos . Kenderesi György Szeged, Feketesas-utca (Keleti-palota). Telefon 8-36. Naponta friss csomagolt tea-vaj, sajtok. Gambrinus csemege sajtkülön­lorfűeeáíY (imperiál), nagv választékban legfinomabb lCgCdbCg hentesáruk, libamájjal beiakott aszpltz­kfltönie jességek, ocean halak, szardiniák. 224 Gambrinus csokoládékülönlegesség, déligyümöl­csök, fűszeráruk Borok, pezsgők, cognacok, rumok, || » francia és magyar likőrök legszolidabb napi áron. — A román tisztviselők egy­ötödét elbocsájtják. Bukarestből jelentik a Buda pesti * Tudósítónak : A pénzügyminiszter a hétmilliárdot kitevő államkiadás csökkentése cél­jából rendeletet adott ki, amely sze­rint valamennyi hatóság keretén belül a hivatali személyzet 20 szá­zalékát elbocsájtják. — Fiatalkorú tolvaj. M. F. ujaradi fiatalkorú Battonyán tavaly 25 méter poszr tót, 40 kg. szalonnát és 30 kg. lisztet lo­pott. A fiatalkorúak bírósága az enyhítő körülmények figyelembe vételével 2 havi fogházbüntetésre itélte. TEiEFON: Igazgatóság 455. KORZO-MOZI TEiEFON: Pénztár 11-85. Szerdán és csütörtökén Március 9-én és 10-én • N fliberf Erzsi és Bihari Sándor a Városi Szinház tagjai vendégjátéka, rrnzzz; Bemutatásra kerül: == A MODELL. Szenzációs sláger 5 felvonásban Moltráittsalr* Páholyülés 18.—ko%, zsölye 13.—kor., I. hely Jr 11.— kor., II. hely 7.—kor., III. hely 6.— kor. Az előadások fél 5, fél 7 és fel 9 órakor kezdődnek. - A nagy víz évfordulója. E hó 12-én lesz 42-<k éve annak, hogy a Tisza elön­tötte Szeged városit. Mint minden évben, ugy ez alkalommal is meg fogják a foga­dalmi ünnepnapot tartani. A városi hiva­talokban munkaszunet lesz, délelőtt 10 órakor pedig arókusi templomban isten­tisztelet lesz. melyen az összes hatóságok és a katonaság is képviseltetni fogjak magukat. Éjszaka I és 2 óra között meg­kondítják a városháza harangjit, mely a polgármester szerint a legszebb hangú harang az országban. A telefonközpontban a kezelőszemélyzet ilyenkor a vidéki városokkal és Budapesttel is összekötik a vonalakat, hogy mindenütt hallják a sze­gedi harang komor zúgását. x Kosztümök, kabátok, ruhák készítési műterem. Széchenyi-tér, Korzó Mozi hazban, emeleten. Zsolnay. x Dr. Gáspár Ferenc előadásai a Korzó Moziban. Dr. Gáspár Fe­renc nyugalmazott sorhajóorvos, mi­niszteri tanácsos, a „Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel", „A föld körül" és még több más ismer* földrajz-' mu népszerű szerzője, ápr. 3-án és 4-én délelőtt 11 órakor ve­tített képekkel kisért előadást tart a Korzó Moziban., Az els^ napon Japán exo'ikus földjéről, népéről, családi éleiéről és kultúrájáról, más­nap a japán társadalmi életről, tem­plomokról, színházakról és teaházak­ról tart előadást. Április 5-én és 6-án délután 3 órakor az ifjúság részéte tart előadást dr. Gáspár Fe­renc a Korzó Moziban. Az első elő­adást Colurnbustól—James Cookig, a másodikat „Drámák az északi és I a d.li sarkon" cimmel tartja a neves 1 világutazó. x A Korié-Moziban ma filmrevü ren­des mozi helyárakkal. — Halálozás. Heszler József városi adóbiztos, a városnak régi hűséges tiszt­viselője, 83 éves korában elhunyt. Teme­tése szerdán délután 3 érakor lesz. Ugyan­ezen a napon reggel 8 órakor gyászmise lesz az alsóvárosi templomban. x Szántó Tivadar, a világhírű zongoraművész egyetlen es­tély* 14-én este fél 8-kor a Tiszában. Jegyek 20—60 koro­náig, páholy 240 korona a vigalmi adóval együtt. Bárd. x Nagy műélvezetben lesz része a szegedi közönségnek f. hó 23-án este 8 órakor a Belvárosi Moziban. Márkus Emília, Sándor Erzsi és Odry Árpád fogják bemutatni művé­szetüket. A nagy müvészest tiszta jövedelme a szegedi Leanyegylet rendezésében a népkonyha javára fordittatik. A nagy müvészest iránt oly nagy az érdeklődés, hogy erre ,való tekintettel a jegyek máris elő­jegyezhetők a Belvárosi Mozi irodá­jában. Telefon 2—58. — Vasárnap I* el lehet hozni a pos­táról a küldeményeket. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy vasárnap, mi­kor a levétpostakézbesités szünetel, akik idevonatkozó kérelmüket a hivatalnál elő­zetesen bejelentik, elvihetik a címükre érkezett leveleket. Az ilymódon kézbe­sített levelezésért — darabszámra való tekintet nélkül — esetenkint 5 korona dij fizetendő. A levelezés kiadását a levél­leadási osztály (földszint 2. sz. ajtó) va­sárnap reggel 8—9 óra között végzi. x Buttula Elza táncmatinéja március 13-án délelőtt 11 órakor a Korzó-Moziban. Jegyek az elővételi pénztárnál válthatók. — Ecyeteml ifjak Ismerkedési e«­télye. Húsvét másodnapján Szegedre jön a kolozsvári egyetemi ifjúság mintegy negyven tagja, hogy Szegeden lévő kollé­gáikkal ismerkedési estétyt tartsanak. A város vezetősége örömmel fogadja az egye­temi ifjakat és már előre is gondoskodik megfelelő elhelyeztetésükről. Az estélyt a Tis~a-szálloda összes termeiben fognák megtartani. T9U9C71 írMnnCQCTfll/1 Nagy választék harisnyák és keztyükben, női kötött habátobban a íeg­I avaa&l UJUUUdagUlVl szebb kivitelben. Előnyös és olcsó árak! Eladás nagyban és kicsinyben. LAMPEL ÉS HEGYI i Püspök-bazár Tisza Lajos-köruti oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom