Szeged, 1921. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1921-03-27 / 71. szám

Szeged. 1921 március 27. SZBOBD SZEOED. március 26. jézus Krisztus halálának gyász­ünnepén Nagypénteken elköltözött az élők sorából és hitünk szerint égbe szállt. Mi tűnt el vele és mi maradi nekünk? Nemesen egyszerű életet élt váro­sunkban az Orkonyi-házaspár. 1900-ban költöztek Szegedre Nagy­zomborbó1. A kir. Ítélőtáblánál volt előbb elnöki titkár, majd táblabíró, végül kúriai biró.Magasabbérelembe véve éltek íino n életet. Vágyaik xitm szájaltak tovább a családi otthon határainál. Szerények voltak kívánságaiknak, csak a szépért és tóén lelkesültek. A társadalmi élet­ből is kevés részt kértek maguknak és családi szentélyükben is csak a legmeghittebb ismerősök juthattak be. Egymást szerették fenkölt sze­relemmel és nagyrabecsüléssel. Köny­vekkel és művészetekkel foglalkoz­tak, melyek a lelket annyira neme­sitik. 1910-ben nagy* változás történt életükben. Orkonyi Ede sok rábe­szélés után vállalkozott'a fiatalkorúak felügyelő-hatóságának elnöki tiszt­ségére s ettől a perctől kezdve férj és feleség tisztán a közérdeknek szen­telte munkáját. A Gy^mekvédő-LiRa Orkonyi Edét bizta meg a főfelügye­lettel, ekként az Árpáid-Otthon és Iparostanonc-Otthon főintézője volt. A szegedi Jótékony-Egyesület foglal­koztató műhelyét szellemileg ő vezette, anyagi fentartásáról gondoskodott. Ezen az intézményen csüngött a leg­nagyobb szeretettel. Nem volt oly elhagyott gyermek ebben a városban, akit ő ne ismert s ne gondozott volna, akinek a hóna alá ne nyúlt volna, felsegítvén őt a becsületes, szorgalmas munkásemberek tiszte­letreméltó társaságába. Nem volt a városban szegény, akivel jót ne tett volna s aki hálával ne viseltetnék emléke iránt. Cipő, ruha, élelem és pénzsegélyt, lelkivigaszt, pártfogást, minden rásioruló ember talált nála. Magas intelligenciájánál és össze­kötte'éseinéJ fogva legutóbb is tíz­millió korona értékű amerikai sze­retetadományt hozott városunkba. Íme egy kiváló férfiú, aki halálával nem szűnt meg létezni, hanem a gyermekek, a szegények tízezreinek szivében tovább folytatja éleiét. Munkája nemcsak eredményes, de önzetlen is volt. Minden kitün­tetéstől, sajtóban való szerepléstől irtózott. 0 maga vagyonos ember volt ugyan, di nem emiatt, hanem tisztán emelkedett érzéséből folyóan nem részesült roppant terjedelmű és áldásos munkája semmi mellék­jövedelemben. Jellemző gondolkozására és érzé­sére, hogy az egész háború folya­mán és azóta is, bár megfehette volna, — nem evett hust, csak he­tenkint egyszer. Az volt a nézete, hogy az ilyen levert kis nemzetnek, mint aminők mi vagyunk, a legna­gyobb mértékben takarékoskodnia és do.goznia kell a jövőért. Mód­szere e tanítására a legjobb volt a jó péld; adás. A tökéletes embert annyira megközelítette, hogy buzgó, vallásos ember is volt. "Napi imáját térdenállva, belső meggyőződéssel végezte s halálos ágyán, élete vég'* közeledni érezvén, a Miatyánkot hangosan imádkozta s mikor vég­szavához, az Ámenhez ért, élni is megszűnt. Felesége volt életében leghívebb munkatársa, négy évvel ezelőtt meg­halt s azóta. Orkonyi Ede minden­MP kijárt hitvese sirjához, akit vég­telenül szeretett, akihez a túlvilágra is vágyóit. Mo-t revp írthoz'ért és egyesültek az örök boldogságban. Jó biró, jó ember és hü. barát von, többet te»t a Mznyomor eny­hítésére, mint sok. más ezrek. Is­merjük e', hogy első volt közöttünk. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester. A város minden nevezetesebb épü­letén gyászlobogó hirdeti, hogy Sze­gednek nagy halottja van. Orkonyi Ede végtelen jósága még a temetésére von<itkozó kívánságaiban is kife­jezést nyert. Már hetek előtt gondolt a halába és meghagyta, hogy a gyászszertartása a lehető legegysze­rűbb legyen. Kérte azt is, hogyha meleg lesz, ne takarják le a lovakat a szokásos gyásztakaróval, mert megizzadnak. Közvetlenül halála előtt még el­imádkozta a Miatyánkot s utána ki­lehelte nemes lelkét Az elhunyt koporsójára inár eddig is igen sok koszorút helyeztek el, köztük van Szeged szabad királyi város szép koszorúja, a következő felírással: .Szeged varos közönsége, utolsó üdvözletül, Orkonyi Edének Temetésén a város összes intézetei" nek és testületeinek képviselői részt­vesznek. A temetés. A temetés vasárnap délután 3 óra­kor lesz a Rudolf-tér 14. sz. alatti gyászházból. Az elhunyt öccse, Orkonyi Lajos huszarőrnagy mj reggel Szegedre érkezett, hogy a végtisztesség felől gondoskodjék. A holttestet a katolikus temetőben levő kriptában helyezik örök nyugalomra, ahol az elhunyt felesége nyugszik. A gyászszertartást azonban a lutherá­nus pap látja el, minthogy az el­hunyt lutheránus vallású volt. LENAU. - PÁROS JELENET. — Személyeit: ez idŐ6 Lenau, egy fiatc! leány. Szín: virágos kert lug&6e. Lenau: (az asztalnál ül és ír, — közben reiitdlja a verset.) Dél telé elszáll a felhő; ' arra 3zállnak a szelek; délről mennydörgés zenéje hivja-csalja lelkemet. Ott a távol, szép Magyar hon ... {szótlanul ír) Kihajolva ablakából Lilla messze-messze néz; szomorú az arca és a sóhajtása oly nehéz. Elfogódott lelke látja, és sorsától szinte fél, hogy a nyárnak újra vége, és hogy sárgul a levél. Patak csobog és a szél is hango&abban hegedül ... N Az idő fut. — S a leányka egyedül van, egyedül. A leány: (az utolsó strófa előtt belép s mikor Lenau befejezi a verset, megszólal) Hadd hallgatom meg én is azt a verset, Herr von Niembsch, mondja kérem, hogy [szabad, A legtisztább az, legszentebb s a legszebb, ami a költő lelkiből fakadt. (A versért nyut, de Lenau kezével elfedi a verset és tagadólag int a fejével) Hát nem szabad? Oh kedves, drága mester hogy rám pirit, azt soh'sem hittem én... Ugy rám ijesztett, hogy szegény szivem ver, — s lelkembe' meghalt egy édes remény. Titokba szőttem szines, tarka álmot, bogy mást talál majd bennem Ön talán, mint csacska kislányt és hogy helyt találok : a jó barát helyét az oldalán; hogy elsimítok gondterhes redőket (végigsimítja Lenau homlokát) e tóid felé lehajtott homlokon; lelkére bánat á(ja soh'se nőhet, a bánatot én ('intői elfogom . .. Rút ébredés ez, bár szép volt az álmom... Lenau: (megfogja a leány kezét s csen­desen-lassan ingatja a fejét.) Ne higyje azt, hogy hálátlan vagyok, de néha, — sokszor szinte halni vágyom. Lelkembe' zsongnak sírón bus dalok ... A leány: (közbevág) Mért bánatos ? Mert egyre hív a puszta: a délibábos magyar rónaság a lelkem visszavonzza, visszahúzza ... Gyermekkorom honának vágya rig. — Kicsinyke ország, messze, arra délnek, amely nekem nem is volt a hazám, — s feléje mégis egyre visszanézek ... A leány: (csodálkozva) A lelke mélyin magyar ön talán?! Lenau: Német vagyok, szivem mélyébe' német, eremben ősi germán vér csobog, — és mégis, mintha mind kísértenének a gyermekévek: játszik, boldogok. Lelkemben él a véghetetlen róna, ott játszik benne csalfa délibáb ... Csak annyi fájó emlékem ne volna. — A fájó emlék mindmegannyi vád: A puszta vádol, hogy már elfeledtem; oly szemrehányón sir felém a sás; pacsirta szója bánatos felettem; kis kert virágján rajt' a hervadás; cigány vonója lankadt, barna Mischka csak hallgatót húz, búsan-komorul... A hangulatját lelkem vágyva issza, — és látom, Lilla arca elborul... Én szőke Lillám, messze múlton által feléin ragyog még égszínkék szemed, ... az ajkad, mint a felcsengő madárdal, édes-ezüstös hangon felnevet. A leány: Ki volt e Lilla ? Lenau: . Lilla a szivemnek legelső és legtisztább álma volt... A lelkek annyi mindent elfelednek, emlékezetben sok a néma folt, — de azt az első, azt a nagy szerelmet, amely a szívben mélyen szánt nagyon, azt nem feledjük el s a sir ha elfed, még álmodunk ez édes álmokon. Az első édes, szent szerelmi emlék, az ifjuságunk örök tükre az és mintha fényes, szép'templomba mennénk, hol minden pompás, ragyogó, igaz, — ugy jár a lelkünk boldog ifjuságunk szeplőtelen, fehér emlékinéi. Az élet utján fájdalomba' járunk, csupán az emlék vigasztal — kiméi. Az első, édes szerelem ragyogva a lelkünk mélyin egyre benmarad, ugy, mintha mindörök életje volna ... A leány: (félre) Én Istenem, a szivem" megszakad. Az ifjúságom édes-bús zenéje kisér a sirig hiven engemet... Be' jó is lenne, h« még visszatérne az ifjúság, a láz, a kikelet... (felzokog.) Leány: (részvéttel megfogja a kezét.) Miért e bú? miért e szörnyű bánat? Miért zokog oly keserűn a sziv ? lenau: (önfeledten-keserün.) Oh szép Magyarhon I meghalok utánad. — A puszta hiv, a puszta visszahív. Sritoiy ClUar. Sas-garage bérautói a legolcsóbbak és a legmegbízhatóbbak. Telefon 11—34. 2io Szeded. Feketesas-utca 13. siám. BELVÁROSI 00 MOZI.00 Telefon: liauatflsfiii: 2-58. Ptnittr^^ Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 29. 30. 31. 1. Majpomáp előszűr! A legújabb Gunnar Tolnás filmremeke: LEGDRÁGÁBB Egy exotikus szerelem regénye hat felvonásban. A főszerepben: GUNNAR TOLNÁS és ERNA MORÉNA. A filmrevűben fellépnek: Kőváry Gyula, Salamon Béla9 a Royal-Orfeum - nagyszerű komikusai, Krajnik Mária, a Royal-Orfeum tagja, teljesen uj víg­játékokkal, dalokkal és magánszámokkal. Előadások kezdete húsvét hétfőn tél 3, 4, háromnegyed 6, fél 8 és 9 órakor; a többi napokon fél fél 7 és fél 9 órakor. Rendes helyárak! t

Next

/
Oldalképek
Tartalom