Szeged, 1921. január (2. évfolyam, 3-24. szám)

1921-01-05 / 3. szám

Szeged, 1921 január 5. SZEGED HÍREK. — A miniszterelnök köszönete. Kelemen Béla nyugalmazott főispán üdvözlő soraira a következő választ kapta gróf Teleki Pál miniszterel­nöktói : Boldog újévet kívánok - 'Szeged L választókerülete választópolgárainak ás Szeged minden polgárának. Kí­vánom, hogy az újévben Szeged nyerje vissza régi síiiyát és kereske­delmi kapcsolatait. Az Alföld déli részén tegyen hatalmas lépéseket a kulturális fejlődés terén, mert fel­adata, messze sugároztatni a magyar kulturát. Választókerületem szives megemlékezését hálásan köszönöm és szivből viszonzom. Teleki Pál. Dr. Aigner főispán is táviratilag üdvözölte az újév alkalmából a város nevében Teleki Pál miniszterelnököt. A táviratra ma a következő sürgöny­válasz érkezeit: Szeged szábad királyi város kép>­viseletében küldött szerencsekivána­tokát hálásan köszönöm és szeretetr tei viszonzom. Teleki Pál. — Látogatás a népfőiskolában. A szegedi népfőiskola hallgatóinak létszáma immár negyven főre emelr kedett és ennél több tanítványt nem is fognak felvenni. Mint értesülünk, dr. Aigner főispán és dr. Somogyi polgármester a népfőiskolát holnap délután meg fogják látogatni. — Dolgozik a fegyelmi választ­mány. A fegyelmi választmány leg­utóbb december 27-én tartotta ülé­sét. Tárgysorozatán számos ügy sze­repelt. Ezek közül dr. Szalay László ügyében a vizsgálat kiegészítését rendelték el. Papp Ferenc tüzoltófő­parancsnoknak a kommunizmus ide­jéből maradt fenn valami tisztázat­lan ügye.' Az ellene emelt vádak alól a választmány felmentette. Róna Móric tanyai orvos ellen a kommün idején tanúsított magatartása miatt Indítottak fegyelmi eljárást. A neve­zett orvos azonban időközben le­mondott az állásáról és a választ­mány, miután az ügyét átvizsgálta, a lemondáshoz hozzájárulását megadta. Végül Fodor Jenő közélelmezési ta­nácsnok ügyét tárgyalták le, aki el­len az volt a vád, hogy egyik hiva­talos aktáját illetéktelen egyénnek mutatta meg. Nevezett tanácsnokot a. választmány a vád alól felmentette. Még igen sok tanító fegyelmi ügye •V/ár elintézésre, melyek azonban még nem érettek meg az Ítélethozatalra. Hátra van még ezeken kívül di Hollós József kórházi orvos ügye és a Do­ránszky városi mérnök ellen indított •fegyelmi eljárás letárgyalása. Do­ránszki ellen az a vád, hogy a meg­szállás idején kiment a birtokára és onnan nem is tért vissza többet a hivatalába. — Értesítés. Tisztelettel értesitem a*n. é; közönséget, hogy szalontánc­iskolámban (B. Jakabffy Rózsa, So­mogyi-utca 22) uj gyermek és fel­nőtt kurzus kezdődik január 10-én. Iratkozni ugyanott a mai naptól. Somlyódy Ferenc, — Ékszerek, órák nagy válasz­tékban. Szolid árak. Nagy ékszer- és órajavitó műhely. Fisdier ékszerész, Korzó-kávéház mellett. 351 Szombaton tanúkihallgatások lesznek Budáp^sten a Löw-ugyben. Mit mondott Hypela Qytfrgy a Nemzeti Újság cikkével kapcsolatosan? BUDAPEST, január 4. (Magyar Híradó.) A dr. ¿öw'immánuel szegedi fő­rabbi eltén felségsértés és egyéb bűncselekmények címén folyamatban levő bűnügyben a szegedi törvény­szék vizsgálóbirája több budapesti lakos kihallgatását rendelte el. Ez a tanubizonyitás arra vonatkozik, hogy a Nemzeti Újság mult évi április 23-iki számában „Magyargyalázó szegedi főrabbi" cím alatt megjelent cikk tartalmához milyen szóbeli nyi­latkozatokat fűzött Nypes György hollandiai újságíró. Tekintettel arra, hogy a hollandus újságírót külföldi tartózkodása miatt most kihallgatni nem lehet a nyi­latkozat mibenlétéről, elrendelték Huszár Károly volt miniszterelnök, Milotay István nemzetgyűlési kép­viselő, dr. Vasek Ernő ügyvéd, volt szegedi kormánybiztos-főispán, Ká­dár Lehel, Kosztolányi Dezső, Lend­vay István, Szabolcsi Lajos irók és dr. Eckhardt Tibor min. tan., sajtó­főnök tanuként való kihallgatását. A szegedi vizsgálóbíró megkere­sése beérkezett a budapesti büntető­törvényszékhez, ahol dr. Vásárhelyi Béla vizsgáló-bíró január 8-án foga­natosítja a tanúkihallgatásokat. Bérautó* Budapestre 12,000 koir! Megrendelhető Kárász-utca 15. az., II. udvar, ajtó 1. Telefonok: 808 és 765. KORZO-MOZI TELEFON: Igazgatóság 455. Pénztár 11—85. Január 4-én, kedden Magyar Star-film!! Nick Wlnter legújabb kalandjai Dráma az Alhatnbrában ; ., ; II. téuí A romok között. Főszerepben: NICK WINTER és MATTYASOVSZKY ILONA. Előadások kezdete:, köznapokon fél 5, negyed 7 és 8 órakor, vasárnap <3, fél 5» negyed 7 és 8 órakor. — Lovászy Bécsben lapot In­dít. Bécsből jelentik: Lovászy Már­ton Pécsről az osztrák fővárosba érkezett, ahol tanácskozásokat foly­tatott Garami Ernővel és Böhm Vilmossal. Megállapodtak abban, hogy Bécsben uj magyar napilapot indítanak, melynek Garami a fele­lős szerkesztője, Lovászy a főmunka­társa, Böhm pedig a kiadóhivatali igazgatója lesz. Az uj lap célja a jelenlegi Magyarország politikai és erkölcsi megdöntése. — Szalonnaklosztás a tisztviselők beszerzési csoportjában. A csoport tag­jainak a december havi szalonnajárandó­ságot folytatólagosan 901—1900 sorszámig január 5-én délután 1 órától kezdődőleg osztja ki a hatósági mészárszékben decem­ber havi ellátási-jegy 9. számú szelvényére. SZCRDllR, innuáR KEZDETE KEZDETE « HÓg-fcN , _ « •OKAKOR Ófl-AKOR N. MIKSA ILONA operaénekesnő 534 ária- és dale&télye NASZADY zenetanár közreműködésével ma etefél 8 órakor lest a TISZÁBAN. HANGVERSEaYEZ A BELVÁROSI MOZIBAN CSÁNYI MÁTYÁS közreműködésével. — A SzAK nagy bálja. Szom­baton rendezi a SzAK hagyományos évi táncmulatságát a Tisza-szálló összes termeiben. Ez a mulatság az eddigieknél is fényesebb keretben Iesiz rendezve; megelevenedik majd előttünk a békeévek palotás tánca, melyet 14 pár fog Révész tanár vezetése alatt bemutatni. A párok a SzAK csapataiból vannak össze­állítva. A mulatság szigorúan zárt­körű, .azon csak meghívottak vehet­nek részt. Akik még meghívóba reflektálnák, jelentkezzenek 6—7 óta között a SzAK klubhelyiségében (Korzó-kávéház), ;a vigalmi bizott­sága Ai.vagy ,U—>62. sz. telefonon a SzAK gazdájánál. — Rendőrkézen a temetőtolvajok. A rendőrség egy kiterjedt tolvajbandát fogott el, melynek tagjai az alsóvárosi temető sírkeresztjeit és kerítéseit lopkodták össze. A rendőrségnek fáradságos muukájába ke­rült a soktagu tolvajband i kéztekeritése, mig végre sikerült őket munkájukban meg­lepni. A következő, , jobbára munkanélküli embereket fogták el: Tóth Lajost és Kud• lás Miklóst, mind a ketten rovottmultuak, Pakay Júliát, Tóth Lajosnét, Púja Radót, Rojcsek Karolinát és két fiatalkorút, mind­annyian egy házban, a Csillag-utca 15. szám alatt laknak. A tolvajok ¡az össze­lopkodott fejfákat, sírkereszteket felvágták és a felvágott fát eladták. A vásárlók ellen orgazdaság míátt indul meg »z el­B "rás. Ezzel kajJéáölátban a rendőrség fel­vjs mindazokat, akiket a tolvajok meg­károsítottak, hogy minél előbb jelentsék kárukat a rendörségen. — Bizonytalan időre elnapol­ták a szegedi direktórium tár­gyalását. Hivatalos helyen szerzett értesülésünk szerint a szegedi direk­tóriumnak holnapi napra kitűzött tárgyalását az ötös tanács intézke­dése folytán bizonytalan időre el­halasztották. — Most jelent meg fuhás«. u­Iának, a kjtüpő szegedi poétának Nefelejcs cimit verseskötete. A mély érzésű, finom hangulatú költő gyö­nyörködtető. csokrot nyújt a Petőfi­Társaságban tartott székfoglalásakor felolvasott s nagy sikert aratott ver­seiből. Kapható az összes könyvke­reskedésekben. Ára 30 korona. — Kik árusíthatnak pipere­cikkeket? Megírtuk tegnap, hogy a szegedi gyógyszerészek ötvenkét kereskedőt és borbélyt jelentettek föl a rendőrbiróságon, mert azok pipere-cikkek árusításával foglalkoz­nak s ezzel érzékenyen megkárosít­ják a gyógyszerészeket. A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara, amelyet véleményadásra főikért a rendőrség, ma készült el véleményével és meg­állapítja hogy csupán* gyógyszerek és orvosság jellegével. bíró cikkek tartoznak kizárólag a gyógyszertárak üzletkörébe. Ellenben a szappanpk és piperecikkek árusítására — bár erre külön rendeleti intézkedés njnes — joga van a vegyeskereskedőnek, bazárosnak és rövidárusnak is. El­lenben nincs joga a borbélynak, mert iparos csak a saját készítmé­nyét hozhatja forgalomba. A véle­ményező fórum végül kifejti, hogy az áruhiány miatt a háború alatt a leg­több kereskedő kénytelen volt minden kapható dolgot összevásárolni, csak­hogy valamilyen forgalmat elérhes­sen, tehát a jóhiszeműség kétség­telen s így méltányos, hogy a rend­őrség ne nyúljon más eszközhöz, . mint a meg nem engedett árusításnak záros határidőn belül való eltiltá­i sához. • Belvárosi Mozi liefen: Kedden, január 4-én: Erkölcsdráma 4 felvonásban. Ameikai szenzáció! Ezenkívül: Csibész Lencsi. Kacagtató bohózat. ElSadások kezdete: köznap fél 5, fél 7 és Ml 8, vasárnap fél 3, fél 5, fél 7 és fél 8 árakor. — tlenteaek és mészárosok a főispánnál. Ma délelőtt a hentes- és mészárosiparosok küldöttsége jelent meg dr. Aigner főispánnál. A kül­döttséget vezető Paral Pál a fel­emelt vágóhídi dijakat sérelmezte és szaktársai nevében a vonatkozó köz­gyűlési határozat felfüggesztését kérte. Aigner főispán kijelentette, hogy ő maga is törvényszerű ha­tározattal áll szemben, melyen nem áll módjában változtatni, amennyi­ben viszont jónak látnák, ugy for­duljanak kérelmükkel a kormány­hatósághoz. — Árdrágítók az uzsora-biróság előtt. Rózsa Vincénét,. mert a zöldbabot a maxi­mális árnál drágábban adta, az uzsora­biróság 100 korona fö- és 40' korona mellékbüntetésre ítélte. - Bagi Péterné a tej literjét a maximális négy korona ötven fillér ' íielyett 8 koronáért adta, nyolc napi fogházát, 600 korona pénz­büntetést kapott. Koncz János a világhírű hegedűművész egyetlen estélye a Tiszában este l/i 8 órakor 1 január ll-én. x MOST adja el mindenki fölös­leges tört aranyát, ezüstjét, régi arany és ezüst pénzeit Tóth órásnál, Köl­csey-utca 7. 411 x A magyar filmgyártás egyik legkitűnőbb alkotásában, a Szent­mihály cimu 6 felvonásos drámában, mely a Széchenyi-Mozi mai műsorán Szerepel, Petrovich Sz. és Nlákay Margit játszák a főszerepeket. A darab Werner E. közismert regényé­ből készült és a csodaszép felvételek egész sorozatát tárja elénk. A roman­tikus, hatásos szerelmi regény való­ban páratlan a hasonló társadalmi drámák között. A darabot Pakots József, a kitűnő iró scenirozta és Balogh Béla, a STAR főrendezője rendezte. Apponyi Párisba utazik. BUDAPEST, janA; Gróf Apponyi, értesülésünk szerint, jövő héten Párisba utazik. MeghaL a szerb pénzügyminiszter. BÉCS, jan. 4. (M. T. I.) Belgrád­ból jelentik, hogy Sztojanovics Lajos pénzügyminiszter két napig tartó be­tegség után meghalt. Előzetes jelentés t Izgalmas 1 Lebilincsel«! ••• KÍNAI DRAMA PEKING OSTROM* VAQY HZ UTOLSÓ BOXERLHZHÜHS I CSAK NÉGY NAPIG ! A Balvárosi Móriban

Next

/
Oldalképek
Tartalom