Szeged, 1920. szeptember (1. évfolyam, 14-38. szám)

1920-09-05 / 18. szám

Stéged, 1920 szeptaefrar 5. SZEOED Lóverseny Szegeden. A vasárnapi verseny programi*. SZEGED, szeptember 4. (Saját tudósítónktól.) A szegedi közönség, amely a há­ború előtt lelkes látogatója volt a lóversenyeknek, már hat éve nem gyönyörködök a telivérek izgató küzdelmében. Bizonyára ez a ma­gyarázata annak az általános érdek­lődésnek, amely a társadalom minden rétegében a holnap délutáni szegedi futtatások iránt megnyilvánul. A hét versenyszám, melyekben nagyobbára alagi lovak futnak, a következő: 1. Megnyitó sikverseny. Ebbe hét ló nevezett, egy kivételével, alagi lovak. 2. Tiszti vadászverseny, tizennégy ló fut. Szegedi pályán egy számban ennyi ló még nem futott. Érthető, hogy a totalizatőr igen nagy kvótaarányt igér a nyerőnek. 3. A szegedi sik­versenyben öt alagi ló van nevezve és a lovakat jól ismert urlovasok lovagolják. 4. Az altiszti versenyben tizenegy szolgálati lovat lovagolnak a továbbszolgáló altisztek. E ver­senyben a totalizatőr nagy meg­lepetéseket hozhat. 5. A gazdák ver­senyére nyolc nevezés történt. Saj­nos, a versenyben csak szegedkör­nyéki ló vesz részt, szegedi egysem, ami a szegedi lótenyésztés hanyat­lását mutatja. 6. Hadseregi akadály­verseny. Erre hét nevezés van. Ez lesz talán a verseny legérdekesebb száma, melyen a versenyzők három akadályon felül, kétszer ugorják a tribünalatti árok- és sövényaka­dályt. A verseny 7-ik és utolsó száma a zárhendikep, melyre hét ló nevezett. E versenyben van a legna­gyobb dij, a földmivelésügyi mi­niszter 22.500 korona dija. Az urlovasok, valamint az alagi \JTik itt.V xrardi.1? •vegérke.7te* Sze­gedre s naponkint gyakorolnak a pályán. Az urlovasok szövetkezete kiküldöttei ma, szombaton érkeznek ide és felülvizsgálják a páiyát. A permanenciában levő verseny­bizottság tagjai a következők: Versenyintézök: Elnök: Bokor Pál h. polgármester, Tagok: Dr. Aigner Károly kormánybiztos-fóispán.PcArMíftí'/XfrGyftrgy tüzéralezredes, Fluck Ferenc huszárezrede. Janky Kocsárd tábornok kftrletparancsn .k. idósb Magyar Elek, az Urlovasok Szövet­kezete kiküldöttje, Liptay György huszár­alezredes, dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester. Veder Mihály tüzérezredes. Ver­senybíró : Gergely Miklós huszártábornok, versenytitkár : dr. Gerle Imre, inditó : Tom­bácz Károly huszárezredes, mázsáló: Dö­mötör Sándor tüzérszázados, pénztárnok: Kátay Ferdinánd, handicapper: ifj. Magyar Elek, totalizatórvezetók: Kasző Elek és Herbich Lajos, pályarendezó: Molnár Imre. Tekinteltel arra, hogy a komu­nizmus alatt megrongált tribünre a helyreállítás után nem fér nagy kö­zönség, tribünjegyet összesen ezret ad ki csak az intézőség. A tribün­jegyek csak előre válthatók Mihály]fy László Kárász-utcai tőzsdéjében a verseny napjának déli 12 órájáig. Ugyanígy kaphatók az állójegyek Tribünjegy ára 35 korona, állóhely 10 korona. Az állóhelyen totalizatőr nines. Páholy jegy eket a versenyre nem adtak ki s az állandó páholy­bérlőket ezúton értesiti a rendező­ség, hogy számozott páholyjegy e versenvre nincs és az állandó bér­lők a XIV. sz. jegyeket, mint tribün­jegyeket használhatják s bármely páholyt igénybe vehetik. Versenyprogram az utcai hírlap­árusítóknál kapható. A totalizatőr 30 koronás ticketteket ad ki. A A versenyen büffé is lesz és katona­zene játszik. A villamosvasút dél­után 1 órától kezdve indít külön­járatokat 10 percenként a Tisza­szállótól a versenytérre. Ajánlatos, hogy a közönség idejekorán foglalja •K •K * Hi H •fi •K •K * «K * «« Hí HU BELVÁROSI MOZI g szeptember 8-án megnyílik. ­Hl Hí •8 X Hí Hl Hl Hí « n Hí * Hí Hl TELEFON )H m » m M * * # m * )H M >H » m * * m * m )H m Igazgatóság 258.£ pénztár 582. * *» » * el helyét, mert a verseny megkez­désekor a pályakapukat lezárják. A tiszti vadászversenyre és a had­seregi akadályversenyre a dijakat a szegcdi hölgyek adományozták. E dijakat egy tizenkéttagu hölgybizott­ság gyü|tötte és ők adják át a ver­seny színhelyén a győzteseknek. Tlppjeink : /. Csusza. II. Aktor, III. Collega, IV. Úrfi, V. Antika. VI. Collega. Megvételre Keresek magas áron arany karcsatt­órákat és brilliáns ékszereket. »« FISCHER JÓZSEF tSSSuTÜSíi Látogatás a szegedi dohánygyárban. — 750 munkást foglalkoztatnak. — Heti termelés hétszázezer, évi termelés huszonöt millió szivar. — Rövidesen cigarettaüzemmel is kibővítik a gyárat — Mi okozta a mostani trafikdrágulást? — KORZO-MOZI TBiEFOft: Igazgatóság 4S5. Ptnzttr 11-S5. Szombat, vasárnap, szeptember 4 és 5-én Pathé-Mml Rendező: *b«l Gaaee. J'ACCUSE! Fantasztikus filmjáték hat felvonásban. Főszereplők: ERNNV LVNH ÉS SÉVÉRI* MARS. PiAari4cr.w köznapokon 5, 7 és 9 órakor, tioaaasoit Tasárnap 3 5 7 ^ 9 óraJ,or. SZEGED, szeptember 4. (Saját tudósítónktól.) Nem is olyan régen aranyért sem lehetett cigarettaféléhez, vagy pláne jobb szivarhoz jutni. Most annyival javult a helyzet, hogy amelyik do­hányos ember kellő népszerűséggel rendelkezik a trafikosnök körében, a heti trafikosztások idején mégis csak kap aránylag olcsó pénzért va­lami jobb dohányárut. Tehát lénye­gesen javult a helyzet. Munkatársunk meglátogatta ma délelőtt a Kossuth Lajos-sugárut 8. szám alatt levő dohánygyárat és ott szerzett be­nyomásairól a következőkben szá­mol be a szivaros emberiség örömére: Miután a Damjanich-utcai kapunál kellő igazolás után beengedtek, az egyik aikaimazoit elvezetett az épület­tömb közepén fekvő igazgatói iro­dába. Az igazgató ur a következők­ben ismertette a szegedi dohánygyár mostani helyzetét, termelőképességét és általános viszonyait: — A szegedi dohánygyár most teljes üzemmel dolgozik. A mult tél folyamán és különösen a kommu­nizmus alatt beállott zavaró momen­tumokai teljesen kiküszöböltük és most a gyár a régi békeviszonyok­nak megfelelő üzemmel működik. Hétszázötven munkást, illetve mun­kásnőt foglalkoztatunk, vagyis annyit, mint a boldog béke idején. Mun­kásaink, akik közül a zavargó ele­meket teljesen kisöpörtük, a leg­nagyobb ambícióval végzik felada­tukat, munkájuk felől csak a leg­elismerőbb szavakkal nyilatkozhatom. — A szegedi gyár az országban lévő nagyobb üzemek közé tartozik. Hetenként hat—hétszázezer, évente körülbelül huszonöt millió szivart termelünk. A gyár jelenleg csakis szivarnem üek gyártásával foglalkozik. Még pedig a Regalitász minőségétől lefelé. — Tény, hogy a minisztérium tervbe vette a szegedi dohánygyárnak cigarettaüzemmel való kibővítését. Hogy mikor szállítják ide a szük­séges gépeket és milyen minőségű cigaretták előállítására rendezik be a gyárat, azt még nem tudom, annyi azonban biztos, hogy a gépek meg­érkezése és igy a cigarettakészités megkezdése a legrövidebb idő kér­dése. — Téves a nagyközönségnek az a nézete, hogy a szivar és általában a trafikáruk mostani áremelkedése csupán az állami bevételek gyara­pítása miatt történt. Bármily külö­nösen hangzik is, a dolog ugy áll, hogy a régi trafikárak mellett a kincstár még az előállítási költsége­ket sem tudta behozni s a mostani árak mellett is éppen csak hogy ki­jön a számításával. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogyha az anyag­és előállítási árak továbbra is oly rohamosan emelkednek, mint eddig, a trafikárakat ismét emelnie kell a kincstárnak, mert különben nem hogy jövedelmet nem hoz a dohány­gyár, hanem még alaposan rá is fizet az állam a trafikra. Kijelentette továbbá az igazgató, hogy a jövőben gondj? lesz rá, hogy a készlet arányában mindig elegendő szivart bocsássanak a szegedi fo­gyasztóközönség rendelkezésére. A dohányos embernek tehát meg­van az örömük: lesz szivar bőven. De azért máris ajánlatos gyöngéden előkészíteni a pénztárcákat a netalán hamarosan bekövetkező ujabb állami árdrágításra, nehogy az esetleges uj áremelés készületlenül találja őket... Kommunistaellenes egyez­mény Szerbia és Magyar­ország között. BUDAPEST, szept. 4. Bécsből jelentik a Virradat-mk: Itteni meg­bízható politikai körök értesülése szerint Sándor régensherceg és a pol­gári pártok komoly és mélyreható akciót kezdtek az irányban, hogy a Szerbiában mind erősebben meg­nyilvánuló kommunista-mozgalommal szemben Szerbia és Magyarország között mihamarább megegyezést hozzanak létre. Franciaország meghiusítja a „kis ántánt" megalakulását. BUDAPEST, szept. 4. A Magyar Kurir jelenti: Joffre bukaresti és belgrádi utja révén prágai politikai körökben nagy a nyugtalanság. Mint a'Pressburger Zeitung prágai jelentés alapján irja, attól félnek, hogy Joffre utján,aki messzemenő felhatalmazással van ellátva, a .kis ántánt' egész terve meghiusal. Joffre fáradozásai odairányulnak, hogy a Románia, Magyarország és Jugoszlávia közötti ellentéteket kiegyenlítse és rávegye őket, hogy karöltve döntő csatát mérjenek az orosz vörös hadseregre. Ha a terv megvalósul, akkor Cseh­ország ugy politikailag, mint kato­nailag izolálva lesz. Veszünk sárgareze , vörösrezek ólmot 6s mlndeaeemfl fémet Szvaton ás KlICSRS mQazaki Iroda Raktár: Feketesas-utca 22. sz (Wagner-palota, az udvarban.) 118

Next

/
Oldalképek
Tartalom