Szeged, 1920. augusztus (1. évfolyam, 1-13. szám)

1920-08-17 / 2. szám

4 SZEG CD Szeged,_1920 augusztus 17. — Kabaré Kecskeméten. Ami a szegedi színészeknek Szegeden nem sikerült, az sikerült Kecskemé­ten, ahol szombaton és vasárnap kabaré előadásokat tartottak az ottani Royal-szálloda kerthelyiségé­ben. A kabaré-együttesnek Pogány Irén, Stróbl Böske, Bende, Deréki, László, Nyárai és Szilagyi voltak tagjai. Műsorukon 1 felvonásos da­rabok, jelenetek és magánszámok szerepeltek, amelyeket Dani Lajos konferált be. Az estélyek nagy lá­togatottságnak örvendtek s a szí­neszek egyenként 800—800 korona jövedelemhez jutottak. Üzlethelyiségeket épit a város a Püspök-téren SZEGED, augusztus 16. (Saját tudósítónktól.) Igen életrevaló ötletet dobott dr. Somogyi polgármester a mai tanács­ülés tárgysorozatába. Régi terve a városnak az, hogy a jelenleg parla­gon heverő Püspök-téri telkét valami úton-módon hasznosítsa. A Kölcsey­utcán lévő Gd/-féle ház udvarán most épültek fel betonfalból az üz­lethelyiségek, melyek bizonyára igen jól megfelelnek a céljuknak. Ber­zenczcv főmérnök véleménye szerint a betontéglákból való építkezés ugyan sokba kerül, de üzlethelyisé­geit nyitásával ezt hamarosan be lehetne hozni. A telek nagysága 1400 négyszögölnyi területnek felel meg, ahol mind a négy oldalán üzlethelyiségeket lehetne építeni. A polgármester véleménye szerint ne­gyedmillió koronát lehetne az évi bérekből inkasszálni. Dacára annak, hogy ugyanezzel a tervvel magánmérnökök is foglal­koznak, sőt Koós vezérigazgató előtt már kész tervek is fekszenek, a ta­nács ugy határozott, hogy megbízza Berzenczey főmérnököt a részletes tervek kidolgozásával, mely után határozni fognak, hogy az építkezés kifizetné-e magát. A szerenád. Cin-cin, püm-plim! A lovagi időben nagy versenytornát látott a folyó, s a torna multán ittak rettentően a lovagok, mert inni jó, be jó! Mikor beittak és fejükbe mámor játszotta kis játékát pajkosan, megindulának: fiuk a javából, jókedvű, ittas, jó fiuk sokan. Kicsinyke, uri vár alatt haladva megálltak ők s zajongtak éktelen . . . De felriadton szörnyű lárma s zajra az ablakban a várhölgy megjelen. Az egyik ifjú kardját ölre kapja, és mint gitáron, szerenádba kezd: .Cin-cin, plim-plim! Vár szépe, hallga­fhallga, mi szép a csend, mi szép e méla esti" Cin-cin, plim-plim! A vár úrnője keblén bosszúra készen kél az indulat; eltün', majd újra ablakhoz sietvén U-önti a gitározó urat. /t fogdmeg is, Hennandad unokája, u nai;y zsivajra egyszer ott terem. A vígjátékból így lett szörnyű dráma, a pajkosságból így lett fegyelem. . Morált is vonhatunk e kis esetben: Elei;, ha ittál, mért a szerenád? Vagy ha dalolsz mar, fül'milénél szebben, hát messze állj, hot yégzeted nem ád nyakadba oly douche-t, mely itt volt jelen s melynek mivolta nyílt s kétségtelen. SICC Meglepően olcsó BÚTOROK Deutsch Lajos 12 = bútoráruházában = Szeged, Dugonics-tér 11. Megvételre keresek magas áron arany karcsatt­órákat és brilliáns ékszereket. 24 FISCtiER JÓZSEF A Nemzeti zászló - hoi címzett élelmiszerüzletben friss dinnye, túró, tejfel, cukor és egyéb élelmi­szer n*pi árban kapható. Telefon 15-53. Dehogy esik zokon... SZEGED, aug. 16. Vagy három hete megtámadták a szüle­tendő .Szegedet* Stilusosan. ízlésesen. Nem ütött el a kis cikk stilusa a többi cikk stílusától. Beígérték a választ rá. Bár sainálom a papirt, válaszolnom kell. Mindenekelőtt kijelentem: nem esik zokon. Azután megkérdem: igazán olyan jó üzlet-e manapság az újságkiadás, hogy a zsidó élelmesség „ausgerechnet" erre adja magát? A laptárs is tudj*, épp ugy, mint mi tudjuk, hogy „hizni" és .gyara­podni' ujságkiadásból ma nem lehet. Köszönöm, hogy engem „külflni-en ro­konszenves keresztény'-nek mond, bár vannak olyanok, akikkel szemben tudok ellenszenves is lenni Hogy .csendesen kérődzőm s igen jámborfajta" vagyok, az örömömre szolgál, mert igy legalább meg­rágom azt is, amit mondani akarok, mig ezt önről, kedves laptárs, nem igen mondhatják; de ennek ön is örülhet, mert igy nem rugók, ha valami .éhes borjú (nem is az én borjam) nagyokat döf rajtam". (Ugye, emlékszik, hogy annak az idézett sornak ez a folytatása?) Egyébként itt nem erről van szó. Hogy Önök mint vélekednek a „Szegedi­ről, az nekünk épp olyan mindegy, mint aminő mindegy Önöknek, mi a mi véle­ményünk Önökről. De mind a kettőnket érdekel, hogy mit szól a publikum. Az, hogy nem vagyok a .harcos" ke­resztények divatos szektájából, nem nagy hiba, mert én a becsületes munkában, a reális konkurrenciában látom az egyedül egészséges antiszemitizmust és bár az én antiszemitizmusom nem is üldöz ki minden zsidót, de az országra és a tár­sadalomra káros zsidóságot sokkal bizto­sabban elugiasztja innen, mint al Önök általánosító antiszemitizmusa. Verseny azonban lesz közöttünk: ki ad jobb lapot, ki ad keresztényebb lapot. Mi vállaljuk a versenyt, vállalják hát Önök is. Azon ne tessék gondolkodni, szükség van-e az ,ilyt n" alapításokra. A miniszter­elnök ur Ónagyméltóságának magam mu­tattam be az engedélyt kérő beadványt s ő utasította az épp akkor referáló sajtó­főnököt az engedély megadására, amit pedig — a mai papirhiányban — való­színűleg azért tett meg, mert a .Szeged" megjelenését szükségesnek látta. Sajnálom, hogy a „Szeged'-ben meg­jelenő első soraimban riposztiroznom kell, dj ,tu as voulu, George Dandin!" A cagy Clsar, SterkcCTtik • Or. SZILASSY CASAR ét VCMUS EMÓ. A szerkeszti»ért felelős: Dr. SZILASSY CÁSAfl. Laptulajdonos: ,SZEGED" lapkiadóvállalat r -t. Felelős kiada. Dr. SZALAY LÁCZLÓ. Aranyműves műhely! Készit. javít, alakit nADUDVARY, Kelemen-u 4. (Sarok bejárat.) 5 Naponta Iriss tea-vaj 14. korona Elsőrendű tiszta akácmáz 10J Kapható özv. Heksch Oszkárné kereskedésében 76 Valéria-tér 1J. Szatmári női-kalap üzlete. Kőlcseu-u. 3. sz. Állandó nagy raktár divat- és eyászkal.ipokhan, kalap-díszek, tátyolokhan. Atahkitások pontosan és jutányosán készülnek 2 fl ORVÁTM ÁGI ÉTTERME SZEOED. 28 Kőr5si Albert fivegkereskedő mindenfele ^ épületüvegezést elvállal = * DODC rflész, t dkgrnmm t kr>r. ÖUna os zs írsz óda 1 kgramm 64 korona N«|y Albertné liiszcr kereskedésében Valério-ter 5 szám. (Pepnka-pinc.) 75 pAtTOLjOK A MAGYAR IPARTI Régi ezUstbfll szép és ízléses rlulkBittkat megrendelésre készítünk a leRjutányosabb árban Eksz.r.lakltáiok és Jaltátok pon­tosan készülnek — Szíves pártfogást kérünk ||a-- JLm Uloln ékszer- és rtdikül-készilök VBsS nieIII Kelcmcn-j. \. udvar I A Kossuth-Kávéház, mint ilyen, a mai napon megszűnt. Az átalakítási munkála­tok folyamatba tétettek és a legmoderneb­ből berendezve az uj kávéház „PARK* KÁVÉHÁZ" Cim alatt a Belvárosi Mozival egyidejűleg megnyílik. 78 Gazdasagi, háztartási és pipere-e bkek VAJDA IMRE ÉS TÁRSA drogéria. Kárász-utca. 62 Férfiöltönyök, S'.t" tisztítása gyorsan, és olcsó áron készül lueza József kelmefestő és vegytisztitó ipartelepén Kazincíy-u. 14. Telefon 10-75 Kurucsev Sándor rőfös és divatáruháza Szécheniji-fér. 26 Ferravin, Chinavas­hni* a vérszegények, lábbadozók, UUI gyengélkedők gyógyszere. Kap­ható minden gyógyszertárban. 47 Férfi- é* fiu-ru' a szövetek, ruha bársonyok, nói ingek, mosó­áruk legolcsóbban beszerezhetők KLEIN M ÉS TÁRSA cégnél Dng»alc*-tér. 14 Első azagtdl Irégép- |/C| I CD TELErON javító vállalat. r\C.l_l_C.r\ jjj assss Széchenyi-tér 8. szám. lrrtn<án*lr • keveset használtak és ujak állandóan IIUgcpCK.. raktáron, leírások és javítások soron kívül is eszközöltetnek. ANüOL eredeti festékszala­gokat telelonhivásra azonnal szállítunk. 16 Belvárosi Kávéház Kereskedelmi központ. Idegen-találkozó hely. Szolid, pontos kiszolgálás. 22 K^LnAN ERNŐ BŐRKERESKEDŐ Ajánlja nagy raktárát. Legolcsóbb napi árak! 28 FODOR MIHiUY textiláru nagykereskedés 32 Szeged, Tisza tajos-körut 57. Mindenféle Úfí h'Htók kaphatók Balogh Petőfi Sán4or-»u|árt:f 5á. a;. 40 UfüflinY kötött kabátok, gyapjuken­UJÜHJUl, dók festése baimilyen nayy mennyiségben. kivánaú-a i..:'r.>a után is, gyorsan és olcsón készül LuczsJózsef kelmefestő-ipartelepén, Kazinozv-u. 14. Tőzsdei megbízásokat elfogad Sil$6 Imf6 tőzsdeügynök, Margit-utca 3. 79 Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársaság Szegedi Kirendeltsége Szeged. Telefon: 991. Aruraktárai és iroda­helyiségei: Tisza Lajos-körut 43. szam, volt Bohn-féle internátusban. Állami megbízásai: Adógabona gyűjtés, gyapjubeváitáa, állami génakció lebo­nyolítása, papirbchozatal Veszünk min­dennemű mezögazd. terményt, eladunk mindenféle mezőgazdasági cikkeket. 27 Nyersbőröket bércser.'ésben való kikészítés végett elfogadunk minden szerdán és szombaton délelőtt 8-tól 12-1 g Zsótér-utca 5. sz. alatti gyártelepünkön. öcheinbergerea Popper bőrgyár. 77 Hasábos vagy baltázott tflzlfa, faszén, koksz, mész vaggontételben, textiláruk, női és gyermek harisnyák igen olcsó áron beszerezhetők, összes kereskedelmi és áruforgalomhoz tartozó flgyletok gyors lebonyolítását, ingatlanok eladását, fuvarozásit, bankkölcsönök megszer­zését előnyös összeköttetése folytán gyor­san és megbízhatóan lebonyolítja Kelemen Dezső és Müller Ferenc be- és kiviteli áruforgalmi irodája 43 Tisza Lajos-kórat 31. + Telefon 8-82 Árjegyzék psh^k. I. rendű nyers kávé 1 kilogr . . 116—120 kor I. . pörkölt káve 1 kg. . . 146-150 . Mandula I kilogr 2110 . Mazsolaszőlő I kilogr 1)0 , Csemege csokoládé 1 drb 10 . Zsirszoda, 128 tokos, 1 kilogr ... 64 . I. rendű házi szappan I kilogr ... tü . Corf Cacao 10 dekagr 20 . 1 doboz Sardinia 12 K 50 f és az összes filszer- és cacmege-áruk a leg­olcsóbb napi árban szerezhetők be 40 HIRSCHL ÉS LÉDERER cégnél Telefon 413. D»g..lc»-tér, Teleion 4)3. Szegedi Jéggyár és Hűtőház R.-T. értesíti t vevőkörét, hogy kibővített Szemmel ismét megkezdette a J f­gyftrtá t és t. ügyfelei a mai nap­tól kezdve korlátlan mennyiségben kaphatnak jeget. A jég telepünkön átvéve kgr.-ként 50 fillér, házhoz szállítva egész tábla vagy ennél nagyobb mennyiség vételénél 70 fillér, kisebb mennyiségnél 80 fiüér kgr.-ként. 72 Veszek babot, mákot a legjutanyosabb árban. Bokor János e.». Valéria tér sarok. 73 •r POLOSKA ^ tökéletes kiirtására legjobb a Fraakl-féle Poloska-halál. A petéket is kiirtja, a kezelt helyeken foltot nem hagv vissza. 50 Próbaüveg 25 kor., nagy üveg 40 kor. Kapható egyedül csak: TRANKL A UTAL gyógyszertárában Szeged, i elsöváros, Szent György-tér. S£S aufogáraje Szeged. Fes etet a;-utca 13. az. Telefon :i-34. = Telefon 11-34. Elvállal autók garagirozását, motorok szakszerű javítását, személy- és teher­ao.óval helyben és vidékre bármily tá­fuvarozást. 54 A tulajdonosok. Nyomatott a Délmagyarország hírlap- es nyomdavállalatnál Petöfi-sugárut I. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom