Szeged, 1920. augusztus (1. évfolyam, 1-13. szám)

1920-08-27 / 10. szám

•IZEOeD Szegíd. 1920 augusztus 27. Ellenzik . a botbŰntetést. — A newtetgyüléa mfll llése. — BUDAPEST, auiMSttus 26. (Magyar TáfffáH Iroda ) A nemzetgyűlés mai" fllését 10 óra után néhány perccel nyitotta meg Rakovszky István elnök. Az elnöki bejelentések során bemutatja gróf Appoayi Albert levelét, amely­ben egészségi állapotára való tekin­tettel, hatheti szabadságot kér. A Ház a szabadságot megadja. Az elnök bemutatja a Pusztaszeri Árpád-Egyesület meghívóját, amely­ben a nemzetgyűlést a szeptember 5-én tartandó ünnepségre meghívja. Az ünnepségen a nemzetgyűlés kép­viseletében dr. Kószó István fog megjelenni. Ezután Szabiky Jenó ismerteti a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársasággal kötött szerződés módosításáról szóló javaslatot és el­fogadásra ajánlja. A Ház a törvényjavaslatot általá­nosságban és részleteiben vita nél­kül elfogadta. A vagyon, erkölcsiség és szemé­lyiség hatályosabb büntetőjogi vé­delméről szóló törvényjavaslat tár­gyalása során elsőnek Henczer István szólalt fel. A ja­vaslatot nem fogadja el, mert aggá­lyai vannak. Orbók Attila: Ez a javaslat egy­általán nem felel meg a célnak és sokkal inkább szégyenére, mint hasznára válnék az országnak, ha ezt a javaslatot elfogadjuk. Hivatkozik Kossuth Lajosra, aki alegerélyesebben tiltakozott a botbüntetés ellen. Ha mi behozzuk a botbüntetést, akkor a cseh és jugoszláv sajtóirodák tele fogják kürtölni a világot a magyar barbarizmussal. Az árdrágításra már behozták a botbüntetést, de a biró­ság nem alkalmazza. A botbüntetés helyett sokkal hatékonyabban fogja védelmezni a személyiséget, erköl­csiséget és vagyont, ha olyan tör­vényjavaslatokat fogunk tárgyalni, amelyek a népet jobb helyzetbe jut­tatják. A javaslatot nem fogadja el. Utána Bernolák Nándor szólalt fel. A maga részéről nem járul hozzá a javaslathoz. A kérdést kizá­rólag jogi szempontból bírálja. A tudományos világnak modern iránya nem zárkózik cl teljesen a botbün­tetéstöl. A zsidóság egyik büszke­sége, a nemrég elhunyt turini orvos­tanár, Lombroso Cézár egyenesen követeli a botbünietést. pedig nem a keresztény világnézet alapján áll. Még nagyobb sulyu egy berlini büntetőjogásznak, List Ferencnek a kijelentése, akt szintén alkalmasnak tartja a bot, üntetést. Hivatkozik a Ház egyik tekintélyere. aki szintén a botbüntetés mellet! foglalt állást, Prohászka Ottokárra. (Éljenzés.) DUGONICS-MOZI &&& Telefon 165 és 15-09. Cslitö-töktól vasárnapig a vlláj lalsztnzáclóaabb kalan­dorralény*. a Burlingíoni Jaguár L része: A pokol milliói Büntetőjogi megfontolásból a javas­lat eVeri foglal állást, mert a a néphangulat egyik hulláma. A bü£ tetőjoü terén nem szubad a nép hangulatát Méltányolni. Jogi fejte­getésével ind okol js, hogy miért nenl célravezeM ez a botbüntetés. Kéri az igazsáfflfyminisatert, vonja visá­sza a javaslatot. Olesswetn Sándor: Az árdrágítás­ról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával már kifejtette nézetét, nem mintha az árdrágítókat akarta volna megvédeni, ó az igazságszolgáltatást védte. A lelki eldurvulás nemcsak nálunk van, mindmütt ésxMbetö, ahol haboru volt. tiltakozik az ellen, hogy a keresztény kultúrával egyál­talán összefüggésbe hozzák ezt a kérdést. A közoktatási miniszter gondolkozzék oNraü eszközökről, amelyek az ifjúság lelkének megjaví­tására szolgálna, de ezf a törvény­javaslatot vegyék le a napirendről. (Helyeslés.) Az ülés folyik. WY>YI imnnimmmin Építik a püspöktéri üzlethelyiségeket Nagyvaaagy nj azIttfcolyUéf — Tlieier korona évi bér. — He/ta vita a tanácsülésen. fi felvonásban Csak IS évan falOllaknekl Előadások fél 8 és egynegyed 10 órakor. SZEGED, augusztus 26 (Saját tudósítónktól) Dr. Somogyi polgármester nem­régiben igen életrevaló tervet terjesz­tett a tanács elé. A Tisza Lajos­köruton lévő Püspök-téri nagy városi telek hasznosítását ajánlotta a tanács figyelmébe, mely ugy lenne leginkább eszközölhető, hogy azt a Kölcsey­utcában lévő újonnan épült üzlet­helyiségek mintájára hasonló helyi­ségek építésére használnák föl. A dolog most már egészen közel áll a megvalósíthatósághoz, mert Berzen­czey Domokos főmérnök a mai tanácsülésen az építkezések részletes tervezetét mutatta be. A főmérnök referádája elmondja, hegy a telek kisarányu feltöltéséhez az anyagot magából a telek anyagá­ból vennék. Az alapot betonból épí­tenék, mig a falakat téglából, vagy beton-tömbökből húznák fel. Meg­jegyezte itt a főmérnök, hogy a tég­lát, idővel, más épületeknél is fel lehet majd használni. Az üzlethelyi­ségek padlózatát cementből tervezik, mig a kirakatokat, portáléitat, min­den kereskedő maga csináltatná meg, ami magábanvéve is tekin­télyes megtakarítást jelent. A telőzet kérdését ugy kívánta a mérnökség megoldani, hogy azt beton-vassal lássák el. Az ehhez szükséges anya­got azonban csak 8—10 hónap múlva tudnák ideszállitani, miért is ettől eltekintettek és fát veitek kom­binációba. A nagy anyaghiányra és drágaságra való tekintettel itt az-az újszerű ötlet merült fel, hogy &ok olyan városi épület van, melyek tetőzeteiben lévő fölösleges gerendá­kat és hasonlókat lehetne használni. Ilyenek pld. a főgimnázium épülete, a régi közkórház és a város Árpád­utcai háza. A fatetözetet dupla kát­ránypapirral vonják be, ami a cél­nak teljesen meg fog felelni. Az építkezéshez szükséges faanyagot, pallót, deszkát stb. részben a bodomi gazdaságban lebontás alá kerülő nagy csirke-ketrecből, a város rak­tárából és a bérház és városháza között lévő és ugyancsak lebontha'.ó hatósági bódék anyagaiból veszik. Az elkészített költségvetés szerint az építkezés kétmilliószázezer koro­nába kerülne a városnak, amivel szemben 41 vagy 42 üzlethelyiséget kapnának. Az üzlethelyiségek évi bére tizezer koronára van előirá­nyozva, amit a helyiségek leendő bérlői előreláthatólag nagy örömmel fognak fogadni. Végül kéri a főmér­nök, ho^y bizza a lanács a kereske­dőkkel folytatandó előzetes tárgya­lásokat a mérnöki hivatalra. A tanács nasy örömmel fogadta a főmérnök Kimerítő jelentését, amit persze azonncl lelkes, de heves vita követett. A polgármester szerint — igen Illyésén — az építkezést azonna' meg kell kezdeni, még pe­dig inkább holn;.p, mint holnap­után. Ugy érzi, hogy a közgyűlés ehhez feltétlenül hozzá fog járulni A kérdés csak az, hogy honnan veszik a pénzt. Balogh Károly: Ha a pénzügyi részét a dolognak előre el nem ké­szítjük, kellemetlen meglepetések is érhetik a várost. Somogyi polgármester: Csak megkezdeni, még pedig azonnal az építkezést. Ez a fontos. Bokor Pál h. polgármester: Meg kell állapítani előre a minimális árat . . . Közbeszólások: Ezt a mérnöki hivatal fogja végezni. (Nagy zaj.) Turóczy főügyész: A város hasz­not akar ebből az építkezésből és igy nem jöhet számításba az, hogy az építkezést most 6 évre tervezzük, annál is inkább, mert a dolog 6 év alatt is kifizetődik. Bokor: A kereskedők szivesebben vennék, ha 10 évre szólnának ezek a bérletek. Balogh: Albérletbe is ki lehet adni. Somogyi: A tett halála az okos­kodás! Ne vitázzunk, hanem arról beszéljünk és dönts'lnk, hogy mikor kezdjük az építkezést! Egyelőre uta­sítani kell a mérnökséget az épít­kezés megkezdésére. Bokor: Nem-e lesz baj a fűtés körül ? Berzenczey főmérnök: A fűtés nem lesz komoly akadály, mert vaskály­hákkal lehet fűteni. Taschler főjegyző: Adjunk mieiőbb utasítást a mérnökségnek. Balogh: Az ügyet be fogjuk jelen­teni a közgyűlésnek. A tanács végül is azt határozta, hogy utasítja a mérnöki hivatalt az építkezés megkezdésére. Ki akar olcsó cipőt? Siiát kiísurtsii tx» scttA fílcipAk <m ís Wül knrona, férfi in.l r a s cipA 800 korona. HORVÁTH cipésznél Val*ria-tíT 10 HH Bokor-palota. grilláns ékszert, aranyat, ezüstöt *>a magas árban vásárlunk Fischer Testvérek ékszertezek KÁRÁSZ U 10 Sjfcjed. Cigaretta-hüvelyek, Cigaretta-pap irok nagyban és kicsinyben legolcsóbb napi árakon kaphatok WEISZFEILER MÓRNÁL Jókai-utca 11 és Rákoczi-tér (a tűzoltó laktanyával szemben) 97 Központi vásárcsar­nok a Rákóczi-téren. SZBQED, augusztus 26. (Sa/át tudósítónktól ) Eletrévaló vállalkozás megvalósí­tását tűzte ki feladatul egy szegedi elOkelO pénzintézetekből és néhány agi­lis szegedi polgárból álló konzorcium. Hatalmas vásárcsarnokot akarnak létesíteni a tűzoltó-laktanyával szem­ben lévő Rákóczi-téren. A konzor­ciumnak, amely ötmillió korona alap­tőkével kezdené meg az épitkezési munkálatokat, egyik exponense, Vlt­kay János, érintkezésbe is lépett a hatóság vezetőivel, akik a legmesz­szebbmenően támogatják ezt a köz­érdekű vállalkozást. Dr. Aigner Károly kormánybiztos-főispán kije­lentette, hogy a központi vásárcsar­nok felépítését nagyon is helyesnek tartja és minden lehetőt elkövet a terv megvalósítása érdekében. Érte­sülésünk szerint a város nagyobb összeggel résztvesz a vállalkozásban és a szerződést ugy készítik el, hogy a vásárcsarnok 15—20 év után meg­felelő megváltási összeg ellenében a város tulajdonába megy át. A vásárcsarnok építési terveit Csiby százados., építész mérnök készítette. Mielőbbi felépítése nagyon fontos a közérdek szempontjából, mert a )iaci árusok csakis ott árulhatnának \s igy könnyebben ellenőrizheti őket a hatóság. Azonkívül megszűnnének egy csapasra a zugpiacok, amelyeken a legtöbb hamisított, romlott élelmi­cikket sózzak rá a gyanútlan vásárló­cözönségre a lelketlen kufárok. Megvételre keresek mapis áron arany karcaatt­órákat es brilliáns ékszereket. 24 FISCtIER JÓZSEF ISZFEÜL Az uj földmivelési miniszter programja. BUDAPEST, augusztus 26. (Magyar Távirati Iroda) Az Uj Baiázda iija: Az uj föld­mivelésügyi miniszter, nagyatádi Szabó István előtt tegnap tisztelgett a tisztikar, melynek nevében dr. Bachi Jakab helyettes államtitkár mondott üdvözlő szavakat. Nagyatádi Szabó István válaszában a többek között a következőket mondotta: — Midőn a legszélesebb válasz­tói jog alapján összeült nemzetgyű­lésnek és a kormányzónak az akara­tából elvállaltam a földmivelési tár­cát, azt a köz érdekében, az ország újjáépítéséért tettem. A régi védőgá­takat a veszedelmes áramlatokkal szemben ellenállóvá kell tenni, remé­lem, hogy ebben a feladatomban a tisztikar szaktudásat és odaadó tá­mogatását meg fogom nyerhetni. Az illetékes tényezőknél már régen ki­alakult az a felfogás, hogy Magyar­országot azzal lehet a nemzet*Szs2gi veszedelemtől megmenteni, ha a népnek minél szélesebb rétegét a földhöz juttatjuk. A magántulajdon világnézet küzd a köztulajdon világ­nézetével és most, amikor ez a két nagy áramlat elkeseredetten ütközik össze, akkor erősíteni kell a mi magántulajdon alapján álló országun­kat. Szükséges, hogy a nemzet minél több tagjának tegyék lehetővé a ma­gántulajdon erősödését, mert akinek magának is van, azt sokkal könnyebb a magántulajdon védelmére odaállítani. Földhöz kell juttatnunk azokat a százezreket, akik a háború borzalmai között védték a haza földjét Ezek az igazságok elkerülhetetlenné tették, hogy e kérdéssel a nemzetgyűlés is foglalkozzék. A magam politikai pályafutását a népből kiindulva kez­dettem meg és hiszem, hogy a föld­birtok javít a népen és hogy azt bizalommal fogadja. A miniszter üdvözlő beszédét lel­kes tetszéssel fogadták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom