Délmagyarország, 1920. május (9. évfolyam, 100-123. szám)

1920-05-04 / 101. szám

Városi ügyek. — Fémiparotok a sörgyár ellen. A fén:­iparosok beadvánnyal fordultak a Táros taná­csához, amelyben tiltakoznak a gázgyár azon eljárása ellen, hogy a vezetékek javítását az egyik mérnökének mint magánvállalkozónak kizárólagos jogává tette. A gázgyár eljárd&a sérti az iparosok érdekeit s kérik egy bizottság kiküldését, amely dönt afelett, hogy jogos-e a gázgyár eljárása s a szerződésben megálla­pított javításokat átruházhaija-e másra. A tanács teljesítette a kérelmet s dr. Turóczy Mihály vezetésével a mérnökség, a gázszerelő iparosok és a gázgyár kiküldöttjeiből alakult bizottságot küldött ki a döntésre. — A villany átlagos árai az országban. A villany és gáz egységárainak megállapítása­kor a város mérnöksége átirattal fordult a na­gyobb vidéki városokhoz, amelyben tájékozta­tást kért a villany és gáz egységárai felöl. A vidéki városok érdemleges válaszai most érkez­tek meg mind a fömérnöki hivatalhoz, amely kimutatást készített az adatok alapján. A váro­sok válaszából kitűnik, hogy gázt ezidöszerint csak Szegeden termelnek s igy összehasonlítást tenni e tekintetben nem lehet. A villanyárakra vonatkozólag a következő érdekes adatokat mutatja a kimutatás: Legdrágább a villany Cegléden, ahol 3 korona heklovatlonkint. Eger­ben 2 korona, a löbbi helyeken 50—80 fillérig váltakozik. Szombathelyen 40 fillér, itt azonban előnyösen használja fel a villanytelep a víz­müveket. Átlagosan tehát, mint a mérnöki hi­vatal kiszámította, 8163 fillér a villany átlagos ára az országban. Szegeden 80 fillér a villany s még emellett is van 8000 korona tiszta nye­resége a gázgyárnak havonta. — Bázárták a gőzfürdőt. Szomorú csalódás érte hétfőn a fiirdftlátogató közönséget. A fürdő ajtaját zárva találták s nagy tábla hirdette u népnek: „SzénhiáHy miatt 2-lkától zárva". Remélhetőleg a gőzfürdő bezárása nem vég­leges s csak időleges szénhiányról van szó. Nemsokára megnyílnak a tiszai fürdők is s igy a gőzfürdő egyelőre feleslegessé is válik. — A váróul nyomda eladása ellen. Meg­írtuk, hogy a városi nyomda részvénytársasággá alakult át s i»y felerészben magánvállalkozók kezébe került. Több tekintélyes városi polgár sérelmesnek találván a nyomda átruházását, mcgfelebbezte azt és pedig igen nyomós in­dokok alapján. Az Engel-cég ugyanis a nyom­dát olyan feltétellel adta át a városnak, hogy a város az alkalmazottakat köteles megtartani. Ezzel szemben most a tanács felmondott az alkalmazottaknak és csak egy részüket hajlandó a részvénytársaság alkalmazni. A nyomda papirkészletét további egy millió koronáért vette meg a város s ugyanannyiért adta át a részvénytársaságnak is, holott időközben a papír értéke tekintélyes összeggel emelkedett. A várost ezzel félmillió korona kár érte. Végül kifogá­solják a polgárok, liogy most, amikor a város háztartása súlyos megpróbáltatások előtt áll, a közönség sérelmére kienged a keféből a tanács egy olyan vállalatot, amely csekély 10 nap alatt 80.000 koronát forgalmazott. A közönség érdek­lődéssel várja a felebbezés eredményét, amely remélhetőleg a lakosságnak kedvez. — Meg akarjak venni a Buvártó és a lóversenytér vizenyős telkét Két beadványt nyújtott be a Szegedi Bankegyesület Rész­vénytársaság a város tanácsához. Az egyik beadványban a Cserepes-soron levő vizenyős terület, a másikban a Buvártó 17 holdas terü­letének megvásárlására tesz ajánlató'. A rész­TELEFON­azAn ti u KORZÓ-^OZa Kedden és szerdán, máius 4. 5-én. Egy zseniális kalandor a XX. században. A titokzatos k!uí>. HARRY PIEL leguiaí b kalandja 5 felvor ásban. Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 3. 5. 7 és 9 órakor. DLLMAQYAKOKSZAO vénytársaság 1«» koronát ajánl négyszőgőlen­kint, kötelezi magát a Buvártó öt éven belül faló feltöltésére és arra, hogy mindkét terü­leten a város javára igen előnyi'S építkezése­ket fog eszközölni. A tanács hétfőn délelőtt tárgyalta a B^nkegyesület beadványait s olyan határozatot hozott, hogy a város ezdőszerint nem hajlandó ingatlanokat elidegenilcni, egy­részt, mert a kő gyűlés szerve, amely hivatva lenne dönteni, ma nfem működik, másrészt, mert az ingatlanokat ma kellőleg értékelni nem lehet. Biztosítja a tanács azonban a részvénytársaságot, hogy a kérelemre vissza fognak térni még akkor, ha a törvényhatósági bizottság ismét Összeül. Szeged, 192* május 4 Brilliánsokat, használt ékszereket, íiranY és eziist régiségeket ige.i maga? árban meg­keresünk. TeStVÓrek Május hatodikán adják át a magyar békeföltéteieket. Több mint másféléves vajúdás után, ugylátszik, hogy a magyar béke is végre tető alá kerül. Erre mutat az alább kö­zölt távirati jelentés: Pdris, május 1. (Havas). A nagyköveti konferencia ma délelőtt ülést tartott. A magyar békedelegációnak május 6-án fogják átnyújtani a békeszerződést. A vá­laszra 10 napos határidőt fognak adni. A konferencia további folyamán polgári repülőgépeknek a szövetségesek részéről Németországnak való eladási kérdését vizsgálták. ÉRQfLYI fogműtermej Szeged, Tisza Lajos-körut 19. szóm, II. 7. j, Foghúzás. Fogtőmés. *i Műfogak. j A kamarai titkárok kcresk«.úoimi és iparvállalati érdekeltsége. Ilyen cimen közolt cikkünkre, Wimmer FíilOp, a kereskedelmi és iparkamara elnöke a követ­kezőket közli velünk : B. lapjában felvetett ezen kérdésben kétség­telenül sokan várják, hogy én, mint a kamara elnöke milyen álláspontot foglalok el. Szerintem nagy különbség van abban, ami a kamarát 1913-ban az akkor hozott határozatra bírta, hogy t. i. Szabó Gyula kamarai titkár akkor a cipöszövetkezetnet mintegy vezetője volt, a vállalat vezetésében nagy és aktív résztvett, ugy, hogy erre mondotta ki a kamara, hogy .tisztviselői hasznothajtó hivatalt nem vállal­hatnak és üzleti tevékenységet nem folytat­hatnak", mig mo-«t egyik-másik helybeli válla­latnál a felügyelő-bizottsági, vagy esetlug igazgatósági tagság vállalásáról van szó, aineiy állások tudvalevőleg az illető kamarai tiszt­•víselőnek, pláne hivatalos idejét úgyszólván semmiképen sem foglalják le. Az összeférhetetlenség kérdésére legalább én nagyon kevés s>ulyt fektetnék. Mindazonáltal egyedü1 helyes a Délmagyarország illető cikkében foglalt azon álláspont, hogy ez a l.cidés mai stádiumában újból a kamara teljes ülése elé való, csakhogy ezt eddig azért nem vittem oda, mert egyrészt a mai csonka kamarát, amelyből a kültagok nagyobb része hiányzik, nem tartom illetékesnek az ily mégis fontosabb személyi ügy elintézésére, másrészt az a körül­mény is, hogy a » kamarai tagok mandátuma tulajdonképen rég lejárt és a most már minden jel szerint rövid időn belül újjáválasztandó teljes kamarának kívánom az ezen ügybeni állásfoglalást fentartani, arra indítja a kamara vezetőségét, hogy nagyobb horderejű elvi kér­déseket a í újonnan választandó kamarának tartson fenn. ; Napellenző-ernyők VILMOS redönyipar vállalata. Református-palota. — ; Telefon IS-53 223 HIREK — A francia misszió veretőjének elutazása Budapestről. Simonyi-Semadam Sándor mi­niszterelnök a budapesti francia misszió eddigi vezetőjének, Graziani Jean Cézár francia tábor­noknak távozása alkalmából a tábornok tiszte­letére vasárnap délben 1 órakor villásreggelit adott a miniszterelnökségi palotában. Az ebéd folyamán beszédet mondott gróf Apponyi Albert, aki melegen búcsúztatta Graziani tábor­nokot. Kiemelte, hogy a magyar nemzet semmi mást nem kér a nyugati müveit nemzetekiöl, mint mindenben az igazság megállapítását. Graziani tábornok személyeben » magyar nemzet az igazság védőjének inkarnácioját ismerte meg, akire mindig szívesen fog vissza­emlékezni. Apponyi azzal fejezte be beszédét, hagy a magyar nemzet ugyanazt a sikert és toldogulást kívánja Franciaországnak és a francia népnek, mint önmagának. Graziani tábornok meghatottan mondott köszönetet Apponyinak az üdvözlésért. Graziani tábornok hétfőn reggel 9 óra 55 perckor utazott el a nyugati pályaudvarról. Bucsuzáséra a pálya­udvaron megjelentek a magyar kormány kép­viseletében gróf Teleki Pál külügyminiszter, Soós Károly hadügyminiszter, Pékár Gyula államtitkár, Bárczy István miniszteri tanácsos a miniszterelnökség nevében, azonkívül az antantnak Budapesten székelő valamennyi missziójának vezetői és továbbá a diplomáciai megbízottak feleségükkel. — Dr. Vasek Ernő Oroaháza képviselő­jelöltje. A tiszántúli választások határideje rohamosan közeledik. Néhány napja megirta a Délmagyarország, hogy dr. Vasek Ernő szegedi főhpán a törökkanizsai kerületben lép fel képviselőnek keresztény nemzeti egyesülés programmal. Mint most Orosházáról jelentik, ott is megalakul a keresztény nemzeti egyesülés pártjának helyi szervezete, amely hivatalosan dr. Vasek Ernő főispánt jelöli képviselőjének. A szegedi főispán a mult hét csütörtökön és pénteken már Orosházán járt, ahol érintkezésbe lépett a közigazgatási és társadalmi vezetőkkel, akik szivesen látják és támogatják jelöltségét. A párt alakuló­gyűlésére több vezérpolitikus fog Orosházára leutazni. Dr. Vasek Ernő Csizmadia András kisgazdapárti jelölttel veszi fel a választási küzdelmet. — A Szegfdl Iparegyesület közgyűlése. Vasárnap délelőtt a városháza közgyűlési ter­mében tartotta meg az Iparegyesület évi rendes közgyűlését, amelyen a«: évi jelentés, a zár­számadás és a költségelőirányzat tudomásul vétele után elhatározták az alapszabályok mó­dosítását. Ezután a közgyűlés az Ipartestületek Országos Szövetsége köriratával foglalkozott, amelyre a dr. Pálfy József titkár által készített tervezetet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés foglalkozott az anyagbeszerzéshez szükséges nagyobb hitelű folyószámlák ügyével, majd dr. Pálfy József titkár ismertette a ház1 építő-bizottság tervezetét az építendő székházra vonatkozólag. Addig is, mig az uj székház építését megezdhetik, a régit renováltatni fog­ják. Erre a célra 1000 darab 100 koronás részvételi jegy eladását határozták el. Végezetül a közgyűlés Körmendy Mátyás alelnök indít­ványára üdvözölte elnökét, Pálfy Dániel nemzetgyűlési képviselőt, aki fontos iparügyek miatt a fővárosban kénytelen időzni és igy a közgyűlésen sem elnökölhetett. — Az uj lakbérrendelet. M. T. I. jelenti: A hivatalos lap közölni fogja az uj lakbér­rendeletet. A rendelet szerint vidéken iegfeljebb a 4 szobából álló lakásokat kell kislakasoknak tekinteni; ezenkívül az 1920. évi III. bérnegyed­c/től, vagyis augusztus vagy esetleg már julius elsejétől kezdve 35 százalékos béremelésnek van helye a nagy lakásoknál és üzlethelyisé­geknél. Ki van zárva a béremelés olyan kis­lakásoknál, amit polgári, vagy katonai nyug­díjas, vagy polgári, vagy katonai közalkalma­zott özvegye bérel. A lakásügyi hatóság előze­tes engedélyével kivételesen mérsékelten maga­sabb béremelésnek van helye, ha a lakásbérek Johan Mária Farina j^^nSES SN«^7i»n szabókellékek, rövidáruk, pipere különlegességek legszolidabb árakban PoViLp.VoJ sio

Next

/
Oldalképek
Tartalom