Délmagyarország, 1920. április (9. évfolyam, 75-99. szám)

1920-04-15 / 86. szám

4 DELMAQYARORSZAQ Stéged, 1920 április II. Excelsior. Az emberi élet tragédiája 6 felv. — A keresztény nemzeti párt i^azKatója lemondott. BudapesirM jelentik: Dr. Wein Dezső a keresztény nemzeti egyesülés pártja elnökségéhe; levelet intézett, amelyben lemond a pártban viselt igazgatói állásáról. Egy újság­írónak elmondotta, hogy levelében bejelenti azt hogy végleg visszavonul a politikai élettől. Elhatározásának az az oka, hogy sem a párt­ban, sem a kormány részéről nem részesült olyan támogatásban, mint amilyenre eredmé­nyes munkájához szüksége lett volna és az állapotok tétlenségre kárhoztatták. — tta az elnök megőröl. A párisi lapok Guatemalából jelentik, hogy Carol« köztársasági elnök hirtelen megőrült, ebbői kifolyólag nagy harc fejlődölt ki. A miniszterek észrevették az elnök raegörülését és rábeszélték, hogy hagyja el a fővárost. Utódjává Hérát nevezték ki. A volt elnök erre a váro3t 48 órán át bombáz­tatta. Véres uarc keletkezett a volt elnök és a kormány csapatai között és három napig tartó harc után sikerült a diplomáciai képviseletnek megnyugtatni a megőrült elnököt. (Bud. Tud.) — Nagyváradon fölborult a rend. Békés­gyuldról jelentik: Kerülőutakon kezünkhöz érkezett a nagyváradi román katonai parancs-, nokság legutóbb megjelent rendelete, amelyből megállapítható, hogy a városban a rend telje­see felborult. A nagyváradi helyőrséget elszállí­tották és megbízható csapatokkal cserélték fel. Az ottmaradt román hatóságok szigorú ren­deletet adtak ki, amely szerint a lakosságnak csak délután 5 óráig szabad az utcákon tar­tózkodni, de ha napközben riadót fújnak, mindenki tartozik azonnal lakásába menni és a kapukat bezárni. A rendelet fenyegető han­gon arra figyelmezteti a lakosságot, hogyha a románellenes forradalmi jelenségek még egyszer megismétlődnek, a várost ágyútűzzel rommá lövetik. (Magyar Kurír.) KORZO-MOZI Telefon-szám 11—85. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, április 15., 16., 17. és 18-án. Magyar film! Magyar film! A Corvin-filmgyár remeke! A fekete tulipán. Dráma 4 félvonásban. Dumas pere regénye nyomán. Főszereplők: Várkonyi Mihály és fdakay Margit. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. — Felemelték a város lisztkvótáját. A város eddig 10 vagon lisztet kapott havonta. A hatóság feliratban kérte a közélelmezési minisztert, hogy a lisztjárandóságot 25 va­gonra emelje fel. A miniszter teljesítette a város kérelmét s április elsejétől 25 vagonra em?lte fel Szeged havi lisztkvótáját. Két és j fél kiló jut ebből minden személyre, ami ugyancsak kevés, de még mindig jobb a semminél. — Eltemették Tóth Julcsát. A „Bagoly­vár14 tulajdondfcnőjéí, Tóth Julcsát a tuskulá­numában ravatalozták fe', ahonnan szerdán délután temették el a város hajdani szépsé­gét, aki az utóbbi évtizedekben teljesen remeteéletet élt rozoga házában. A temetésen, miután az elhunytnak hozzátartozóba nincsen, C3ak a kíváncsiak serege jelent meg. — A Magyar Gyermektanulmányi Társa­ság szegedi fiókkörének megalakítása céljából ! folyó hó i8-ái, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza bizottsági termében értekezlet lesz. j Ugyanaz nap délután fél 5 órakor a városháza közgyűlési termében nyilvános gyermektanul­mányi értekezlet is lesz, amelyen e kérdésről Forgách Júlia állami óvónő és dr. Mdlly Ferenc leánygimnáziumi tanár, mindketten országosan elismert k váió pedigíguiok fognak előadásokat tartani. — A városi pénzeket kivonják a forga­lomból. A város által kibocsátott szükség­pénzeket május elsejéig kivonják a forgalom­ból. A postafőnökség közli, hogy a poitihiva­tUok mir csak április 18 ig fogadják el a városi pán^eket fizetési eszközül. — Szállítási igazolványok kiadása. Szál­lítási igazolványokat élelmiszerekre ezután a közélelmezési kirendeltség fog kiadni. Ezzel a közönség érdekeinek is szolgál a kirendeltség, miután feleslegessé teszi az egyik hivataltól a n.ásikig való szaladgálás dolgát. Csakis nagyon is indokolt esetekben adnak ki élelmiszerekre ezután szállítási engedélyt. A közélelmezési ki­rendeltséget csendőrkülönitménnyel bővítették ki s a különítmény ügyel föl arra, hogy a városból illegális módon élelmiszer ki ne jusson. — Viz alatt levő földek. A talajvíz sok­ezer hold földnek a termését ismét kétségessé teszi. A Duna—Tisza közén levő földterület vadvizének levezetésére a kormány az elmúlt hetekben kormánybiztost nevezett ki, akinek feladata megnehezedett, mert a magasabb terü­letek víztömegei oly magasra nyomták fel a talajvizet egyes területeken, hogy halaszthatatlan és széles arányú munkálatokra van szükség, ha a bevetett területek termését megmenteni akar­ják. Thomka Emil miniszteri tanácsos, a föld­mivelésügyi minisztérium kulturmérnökségének vezetője kijelentette, hogy az Alföld déli részén levő terület már régidőtől fogva időszakonként elöntéssel fenyegeti a pestvidéki homokdombok között összegyűlendő csapadék. Ez az időszaki veszély rendszerint 30—35 évi időközben áll elő, amit a gazdák és földtulajdonosok eddig nem hittek és aminek meggátlására a már elkészített terveket az illetékes körök nem haj­tottak végre. Thomka Emil miniszteri tanácsos s.:erint sürgősen meg kellene alakítani a belvíz­szabályozó társulatot, amelynek feladata lenne, még pedig sürgősen, hogy célravezelhető intézkedésekkel és halasztást nem tűrő munká­latokkal elejét vegye a talajvíz felgyülemlésé­nek és ezáltal a várható termés tönkreinené­sének. Most vagy 150.000 hold föld áll vtz alatt. — Az Idei jéggyártás. A közönség körében az érdekeltek között aggályok vannak,az idei jégtermelés iránt. Félő ugyanis, hogy a hűtők a nyáron jég nélkül maradnak. Megkérdeztük Balogh Károly tanácsnokot, hogy van-e kilátás a város jégszükséglctének biztosítására s azt a választ kaptuk, hogy a hatóság a jéggyártást kellő időben meg fogja kezdeni. Békében a hatósági jéggyár 200 métermázsát termelt na­ponta, most azonban csak 100 métermázsa ter­melésre képes. A hatóság elsősorban a köz­egészségügyi intézményeket, másodsorban a husiparosokat, harmadsorban a közönséget és negyedsorban a cukrászokat fogja kielégíteni. Excelsior. Az emberi élet tragédiája 6 felv. ? ? ? Kétes azonban, hogy a közönségnek és a cuk­rászoknak jut-e naponta a jégből, de megnyug­tatóiig kell tudomásul venni, hogy a városon kivlil a P/rá-szalámigyár, a Lichtenegger-mnlom és a Vilmos-vasút Részvénytársaság is gyár­tanak majd jeget. - Milliárd értékű árukészletek. Budapest­rpl jelentik: A IX. kerületi rendőrség néhány nappal ezelőtt szemlét tarlott a közraktárakban, elevátorban, hűtőházban. Az e helyeken föl­halmozott áruk milliárdokat érnek meg. Talál­tak többek közt 200 vagon rézgálicot, 100 vagon nyersbőrt, amelyből Budapest minden lakosának jutna uj cipő. A nyomozás eddigi adatai szerint áruelrejtésre és árfelhajtásra lehet következtetni. - A rendkívüli fogyasztási adó elenge­dését kérik a bortermelőd. Dr. Sőreghy Mátyás ügyvéd, a bortermelők képviseletében felkereste a napokban Balogh Károly tanács­nokot, akitől kérte, hogy engedje el a város a borra kivetett rendkívüli fogyasztási adót, amely két koronát tesz ki literenkint. Balogh Károly a bortermelők kérelmét a miniszterhez fogja felterjeszteni. Mint kijelentette, a kérelmet nem támogatja, mert a renJkivüli fogyasztási adó a város kiadásaira részleges fedezetül szolgál s ha a város ettől elssilt, a pótadót kellene nmét 40 százalékkal felemelni. Kép­telenség tehát azt kívánni, hogy a botrermelők adójával a közönséget terheljék meg. - • Friss tolás minden mennyiségben, be­vásárlási könyv nélkül, kapható a Városi Köz­ponti Tejcsarnok fiókjaiban. Aranyat, brlllíánsí ékszereket, piatinát minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok FIAfHFR K ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉ.z 1 10vllL.IV 1\. K*re«-ká*ékái m.ll.u, 141 URANIA MAGY. TUD SZÍNHÁZ = TELEFON 872. Csütörtökön, április 15-én. fERfl *NDRA, a legkedveltebb mozimüvésznő leg­újabb filmje. flsszoniibecsölel. Dráma 4 felvonásban. Fern Andra legújabb művészi tökéle­tességű remekmüve. tílőadésok d. u. 5, «/. ' t* 7. 9 órakor. Vasárnap 2, »/. *. 5, '/. 7 és >/. 9 6rt\ >r. Erdélyi íogmüterme Szeged, Tisza Lajos-körut 19., II. 7. Foghúzás, fogtömés, müfogak Motfialont A KERTÉSZI fTtl»5J1£HCIII könyvtár uj p I kölcsön­pótjegy­zél^e. Magyar, német és francia köny­vek. Az összes könyvújdonságok olvas­hatók. 7000 kötet kö.iyv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom