Délmagyarország, 1920. április (9. évfolyam, 75-99. szám)

1920-04-03 / 77. szám

DELMAQYARORSZAG Szeded, l*20jíprilis \J L_ templom felépítéséhez szükségeltetik. A templom terveit Schulek Frigyes építész készítette, aki néhány hónapja halt meg Budapesten. A város «okslta a tiszteletdijat, amit a hírneves építész kért, mire Foerk Ernőnek adták át a terveket, aki azokat teljesen átdolgozta. A templom fel­v építése öt millió koronába került volna béké­ben. Ma a fogadalmi templom teljes felépítése nem nagyon bőséges számítással 50 millióba kerülne. Az uj városháza terveit Polczner Erős városi főmérnök készítette. Köztudomásu, hogy az uj városháza helyéül a Püspök-teret szemelte ki a város. Négy és félmillió koronát irányoztak elő az építkezési költségek fedezésére. Ezért ma 45 milliót- kellene fizetni, de kérdés, hogy min­den szükséges anyag rendelkezésre állhatna-e. A Rákóczi-térre tervezett vásárcsarnok a legolcsóbb s egyben a legkifizetöbb építkezése fett volna a Varosnak, amellett, hogy eltűntek volna az utcákról a kisvárosias piaci sátrak és a kofák. A vásárcsarnokot 1912-ben tervezték s másfélmillió koronába került volna akkor a felépítése. A kiirt pályázatra beérkezett összes terveket megvásárolta a város, mintegy 25.000 koronáért, meg akarták valósítani Strasser buda­pesti épit.jz tervét, de nagy ellenzés miatt nem lehetett. Sem az uj városháza, sem a vásár­csarnok fclépité&e a már ismert okok miatt nem kerülhet szóba a mai viszonyok között. A Búvárló feltöltését is tervezte a város annak­idején. A töltéshez szükséges földet a. baktó­macskási töltés földanyagából szállították volna. A Buvártó feltöltése nagy haszonnal járt volna a városnak, miután nagy építkezési területet nyert volna vele. Ez a munka is milliókba kerülne máma. A belvárosi elefni leányiskola, az ujszegedi s Kolozsvári-téri elemi iskola, három gazdasági ismétlöiskola és az iparostanonciskola felépítése talán ma is szóbakerülhet. Dr. Gaál Endre kullurtanácsnok előterjesztést is tett a tanács­nak, hogy ezeket az építkezéseket a sürgős természetű szükségmunkák közé vegye fel. A kövezetjavitás az egyetlen, amellyel a város most a munkásokat foglalkoztatja, az állam állal kiutalt szükségmunka-kölcsön ter­hére. A legközelebbi nagyobbszabásu építkezés Szegeden a Felsőliszapart rakpartjának kiépí­tése lesz. Ezt muszáj megcsinálni, bármennyibe kerül is, mert elmulasztása veszedelmes volna. Ami a fönt elsorolt építkezéseket illeti, azok­nak a terve, az eszméje megvan s nem fog elmúlni, amig — akár az unokák jövő korá­ban — meg nem valósul. Ma — sajnos — két-háromszázmilliós beruházással nem dobá­lódzhat a város. Fizetek 43 koronát •ív gramm aranyért; használható tárgyakért többet is. Régi aranypénznek grammját 100 K-val fizetem. Régi ezüst pénzt és brilliáns ékszert bár­kinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre Omega, Schatfhauseni és Branswetter-féle órákat igen magas árban - Óra- és ékszerjavltd műhely l Eredeti művészi kivitelű olajfestmé­nyek igen olcsó árért beszerezhetők. GÁSPÁR FERENC, KÖiCSEY-UTCfl 1 URANIA MAGY. TUD. SZÍNHÁZ = TELEFON 872. = Szombaton és vasárnap: TILLY BÉBÉ, a világhírű állatszcliditőnő felléptével fl fátyolos asszonii Bűnügyi történet 4 felvonásban. A lepgalmasalit) fllnattratció. A dániai forrongás. Budapest, április 2. A dániai szocialista mun­kásság kimondta a sztrájkot s az mind általá­nosabb jelleget ölt, noha még csak április 6-ára szól a határideje. A király nagy katonai csapa­tokat összpontosít a fővárosban. Hogy a vál­ságból sértetlenül kerül-e ki a királyság, az még meg nem jósolható. Kopenhága, április' 2. A Politiken cimü lap jelenti, hogy a kormány ujabb csapatok be­hívását rendelte el. A Kopenhágában állomásozó katonaságot éles töltényekkel szerelték fel. Jobb­oldili lapok nyomdászai ma reggel beszüntet­ték a munkát. Holnaptól kezdve csak a radi­kális és szocialista lapok jelennek meg. A szakszervezetek közgyűlése határozatot fogadott el, amely szerint keddig, április 6-ig az összes üzemek kötelesek megkezdeni az általános sztrájkot. Legtöbb üzem már is teljesítette ezt a felszólítást és esik a légszesz- és villamos­áram szolgáltatása marad üzemben. (M. T. I.) Bécs, április 2. Kopenhágábúl jelentik a Neue Freie Pressének: Hogy mikép fogják megoldani azt a válságot, amelyet a király eljárása elintézett, még senki sem tudja. Andersen államtanácsos tárgyalást közvetített a mostani és a lemondott kormány között és valószínű, hog\> a tárgyalás eredményesen fog végződni. A vidékről nagyszámú katonaságot küldtek Kopenhágába. A kormány és a szak­szervezetek, valamint a szociáldemokrata-párt képviselői tegnap este óta tárgyalnak a sztrájk megszüntetéséről és a válság megoldásáról. A tárgyalások estig tartottak, azonban eredményre nem vezettek. (M. T." I.) Berlin, április 2. A Lokalanzeigernek jelentik Kopenhágábcl: Az általános sztrájk egyre na­gyobb arányban terjed. ti írek Előadások d. u. 5, '/, 7 és '/» 9 órakor. Vnsömop 2, '/• 5, '/, 7 és '/, !» órakor. — A kormányzó a ltirMyi várban. Horthy Miklós kormányzó csütörtökön déjután 5 órakor foglalta el a budapesti királyi levő lakosztályát. Hofthy Miklós kormányzót, aki kíséretével együtt jelent meg az uj helyi­ségekben, a kormány tagjainak élén Simonyi~ Semadam Sándor miniszterelnök fogadta és meleg szavakkal üdvözölte. Horthy Mikiós kormányzó megköszönte a kormány tagjainak figyelmét és örömének adott kifejezést, hogy mint az ország kormányzója a királyi vár­palotában részére fentartott lakosztályokat el­foglalhatta. Ezután a kormányzó Simonyi­Semadam Sándor miniszterelnököt magán­kihallgatáson fogadta. A királyi várpalotában ezenlul állandóan diszőrség le3z. (M. T. I.) — A belgn hirályfl Budapesten. Budapest­ről jelentik: A Bruxellois értesülése szerint a belga király fia, a 17 éves Károly néhány arisztokrata (angol) társaságában májusban Budapestre jön. . — Hindenburg emlékiratai. A londoni Daily Teh'graph csütörtökön kezdte ineg Hin­denburg emlékiratainak kö/lését. A lap elöl­járóban megállapítja, hogy a memoárok olyan „valószínűen öntudatlan őszinteséggel" vannak irva, hogy az olvasónak magának könnyű lesz megáliapiíani, hogy a sok kellemetlen ese.nény miben gyökerezett. Hindenburg igen pontosan irja le a keleti harcokat és nem icstcl egy-egy odavágást mérni Ausztriára és Falkenheim politikájára, különösen a keleti csaptoknak Calais körül v«ló felhasználása miatt. Élesen bírálja Hindenbuig Veidun ostromát és meg­emlékszik emlékirataiban sok 'személyiségről is, köztük Czcrnin és Tisza Istvánról. A volt né­met császárról és írónőnkéről csak elvélve emlékezik meg és mindig a hódolat hangján. — B«ró Leltár Karcag difczpolgára. Buda­pestről jelentik: Katcag váró, küldöttsége'fel­kereste báró Lehár ezredest, akinek lelkes beszéd kíséreté ).n átnyújtotta a karcagiak dísz­polgári okieveiéi. — A fővezírség megszűnik. A Rendeleti Közlöny legújabb száma hozza a honvédelmi miniszter rendeletét a nemzeti hadsereg köz­ponti vezetésének uj szabályozásáról. A rende­let szerint a nemzeti hadsereg fővezérsége április 1 -ével megszűnik és ettől az időponttól kezdve a nemzeti hadsereg központi vezetése és közigazgatása ismét a honvédelmi minisz­ter kezében összpontosul, aki ezidöszerint a kormányzó után a legfőbb katonai elöljáró. (M. T. I.) — Hadügyminiszterből újságíró. Bécsből jelentik: Az Arbeiter Zeitung közli berlini •távirat alapján: A Daily Cronicle szerint az amerikai Hoarst lapkiadó-vállalat szerződtette Noske volt birodalmi hadügyminisztert. Olyan fizetést kap, hogy egyszeribe milliomos lesz, ha nem is dollárokban, de márkában. — A köztisztviselők ellátásának kormány­biztosa. A hivatalos lap közli: A m. kir. kormány Konkoly-Thege Gyula miniszteri osztálytanácsost a közszolgálati alkalmazottak természetbeni ellátásban kapcsolatos teendők irányítására kormánybiztossá nevezte ki. — A dunai hajók szétosztása. Prágából jelentik: Houdson a dunai flottila elosztása ügyében kiküldött amerikai döntőbíró a minap Prágába érkezett, hogy résztvegyen a dunai hajók felosztásáról tartandó értekezleten. Cseh­ország 550 uszály- és 890 vontatóhajót követel a maga számára. — Az első bécsi gyorsvonat. Az állam­vasutak igazgatósága közli, hogy a MÁV első bécsi gyorsvonata április 7-én, szerdán fogja elhagyni Budapestet és Bruckon át hetenkint 3-szor közlekedik. A bécsi gyorsvonatoknak expressz-jellegük lesz és számozott, névreszóló ülőhelyeket lehet előre váltani 8 nappal az utazás előtt. A vámvizsgálatot és az útlevél­vizsgálatot magán a vonaton tartják meg, de a vámvizsgálatot megtarthatják az elutazni kívá­nóknak lakásán és akkor a csomagjait vám­pecséttel látják el. — Uj hormányblztosoh. A m. kir. kormány Gosztany Gyula pécsi kir. ítélőtáblai birót Pécs város, dr. Prakatur Tamás mohácsi ögyvédet Baranya vármegye főispáni teendői­nek ellátásával is megbízott törvényhatósági kormánybiztosává nevezte ki. — Délvidéki menekültekhez. A délvidék­ről menekültek forduljanak a Délvidéki Ligá­hoz, mely szükség esetén elhelyezésükről is gondoskodik. A liga !...!yí*égc ideiglenesen Bécsi-körut 36- 40. szám air.ít ,'jn. Telefon 433, esetleg 12—74. KORZO-MOZI R.-T. a Telefon-szám 11—85. o Szombaton és vasárnap, áprils hó 3-án és 4-én. ALWifl MEUSS 6 főszerepben. Dal a szerelemről Chanson d'arnour. Dráma 4 felvonásban. Horthy Miklós kormányzó szegedi lá­togatásáról készült filmfelvételek min­den előadáson bemutatásra kerülnek tlőadások 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 2, 7. 4, 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom