Délmagyarország, 1920. március (9. évfolyam, 50-74. szám)

1920-03-28 / 72. szám

4 helyiségében. A szövetkezetbe való tömörülés azonban nemcsak a korszerű haladás követel­ményeinek felelne meg, hanem kétségtelenül nagyban enyhítené a tisztviselők nyomorúságát is s emellett még konkurrálna a piaci árakkal is. Bizonyosra vesszük, hogy a város tanácsa kedvezően fogadja s intézi el a nagyjelentőségű beadványt. ooooooooooooo >000 fllREK — A mélyen megalázott Markovits. E különös citn a düledező rakpart földhányásain, a délutáni órák lankadó melegében, magányos, bágyadt bolyongásom közben ötlött az eszembe, j A megroppant rakpart hónapok óta hever föl­ásva, rendezetlenül s a kiásott föld helyén, mint valami kubikgödörben, piszkos talajvíz ; rontja az illúziót. A szivárgók készítése miatt j felásott földet a kis Stefánián hányták rakásra, ugy hogy a hajdan mély, feltöltetlen s lombos játszótér most, mint egy kopár fensik emelke­dik a tiszaparti paloták előtt. Az összehordott föld egész fákat s gázlámpákat temetett a föld alá s csak a lábnyomok jelzik rajta, hogy itt emberek is jártak. Amint tekintetemet a keres­kedelmi iskola felé irányítottam, különös látvány ragadta meg a figyelmemet. A Markovits-szo­bor tetején apró gyermekek fogyasztották dél­utáni uzsonnájukat. A szobor némán tűrte e méltatlan játékot, amelyet múltjának s hivatásá­nak lekicsinylésekép űztek vele. Az egyik gyerek lekvároskenyeret majszolt s szeretettel gyömö­szölt egy darabot Markovits szájába is. A másik egy drótból összecsavargatott cvikkert rakott az orrára, a harmadik a fejére ült a nemes bronz­alaknak s egy vásári trombitával belesipolt a helyzet fenséges magaslatáról az elszomorodott alkonyatba. Cirkuszi piramismutatványnak lát­szott az egész, amely először megnevettetett, de aztán mély felháborodást éreztem lelkemben s erkölcsi kötelességemnek tartottam, hogy le­szólítsam a gyerekeket a szoborról. — Mit csináltok azzal a szoborral? — mor­dultam rájuk s megfenyegettem őket mutató­ujjammal. A gyerekek egymást lökdösték le ré­mületükben s futásnak eredtek. Megálltam a szobor előtt és őszinte sajnálatot éreztem a megörökített gyorsíró iránt. Természetesnek találtam, hogy köszönjek neki. Nézett rám s nem felelt. Zöld patlnahályog huzódott a sze­mein, orrát s száját szétmaszatolt lekvár csúfí­totta. Törzse el volt temefve földdel s ami még kilátszott a fehér márványtalapzatból, az könnyelmű szerelmi vallomásokkal volt telefir­kálva. Ha poéta lennék, bus dalra ihletett volna a fenkölt gyorsíró siralmas helyzete. Igy lelkem­ben irtam meg szomorú versemet a mélyen meg­alázott szoborhoz. — A vároa a kényszerkölcsön alól való felmentésít kéii. A kormány Budapest váro­sának készpénzkészlete, 40 millió korona után elengedte a kényszerkölcsönt s az összeget levonás nélkül visszaadta a fővárosnak. Szeged város tanácsa szombat délelőtti ülésén elhatá­rozta, hogy feliratot intéz a pénzügyminiszter­hez, amelyben kérni fogja, hogy Szegedet is a fővárosihoz hasonló eljárásban részesítsék s a házipénztárban levő 5 millió koronát levonás nélkül adják vissza. — A Dugonics-Társaság a nemzeti had­seregnek. A Dugonics-Társaság húsvét hétfő­ján, április 5-én délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében felolvasó-ülést .tart, ezúttal kivételesen belépődíj mellett. A belépődijak­ból befolyó jövedelmet a Társaság a nemzeti hadseregnek ajánlja fel. A felolvasó ülés műsora a kővetkező: Elnöki megnyitó, tartja dr. Szalay József. A nemzeli hadsereg a magyar történe­lemben, irta és felolvassa dr. Czimer Károly. Éísy Emilia Végvári-költeményeket szaval. Dr. BRlLLa^PIS, GVÖMGV, 71RANV, EZÜS£ ÉKSZEREKET, RÉGI rtRrtNV, EZÜST PÉNZEKET, rtNTJK TARGV/*K«T IGEN M/IGRS /%RB71N MEGVÉTELRE KERESÜRK* Fischer Testvérek T.T"fZSLTZ Zadravecz István tiszteleti tag székfoglalója gyanánt szabadelőadást tart.- A felolvasásra jegyek előre válthatók a kultúrpalotában Sebes­tyén Károlynái, délután 4—7 óráig. Ülőhely ára 5 korona, az állóhelyé 2 korona. Ugyanott felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Az elnök­ség arra kéri az egyleteket, ho^y legkesőbo április elsejéig szíveskedjenek bejelenteni, hogy hái y he(yre taranak szamot. — Makó, Orosháza, Békéscsaba és Békés­Gyula kiürítése. Értesülésünk szerint Makó, Orosháza, Békéscsaba és Békésgyula városokat 29. és 31. közölt ürítik ki a románok. A ma­gyar hatóságok és karhatalmi alakulatok 29 én délben Makóra és Orosházára érkeznek, hogy az antant-misszió közbejöttével a kiürített terü­leteket átvegyék a románoktól. A románok a kiürített területről különösen a telefonkészüléke­ket viszik el. Igy Hód nezövásárhelyen és Szen­tesen az összes telefonkészülékeket leszerelték és magukkal vitték Romániába. Vásárhelyen mindössze öt telefonkészüléket hagytak, Szen­tesen pedig hármat. A telefonkészülékek lesze­relésével valósággal megbontották a városoknak és a vidéknek közgazdasági forgalmát, ezen­kívül a hódmezővásárhelyi és szentesi telefon­központokból a postafelszerelésből is több fontos műszaki dalgot elcipeltek. — Vasárnap szabad nz átjárás Újszegedre. A katonai körletparancsnokság közli: 28-án, vasárnap délulán 1—6 óráig Újszegedre min­den ignzolvány nélkül bárkinek át lehet menni Ezen, a közönség részére szóló engedély ki­zárólag holnapra szól és csakis szép idő esetén. Élelmiszerek áthozatala valuiakereskedés stb. szigorúan tiltva van. Újszegeden való tartózko­dás csak a csendörkortlonon belül lehetséges. — Eskütétel az alkotmányra. Törvény ren­deli el, hogy a nemzeti hadsereg a magyar alkotmányra esküt tegyen s egyúttal fogadal­mat az államfőnek. Az -alkotmányra esküt kell tenniök a bíróságoknak, közhivataloknak, rend­őrségnek. Ez az eskütétel, egyik budapesti lap értesülése szerint, a nagyhétjjvaiamelyik napján lesz. — Március 31-án mindenki a hazáért dolgozik. A Védőligák Szövetsége március 31-én országos gyűjtést rendez, „Egy nap a hazáért" jelszóval. A gyüjiőbizottság" nevében Urmánczy Nándor lelkes fölhívást bocsátott ki az akció sikere érdekében. Március 31-én minden 16 éven fölüli dolgozó egyén legalább 2 koronát, minden háztulajdonos legalább 10 koronát, minden gazda minden hold föld után legalább 1 koronát, minden üzlet, üzem, ipar és vállalat napi bevételének legalább 1 száza­lékát és fölajánlott adományát a Itaza oltárára helyezi. — A franciaországi magyar hadifoglyok hazatértek. Budapestről jelentik, hogy Graziani tábornok, a franci i katonai miss ii vezetője átiratot intézett a miniszterelnökhöz, amelyben közölte, ho^y a francia kormány felhatalmazást adott a Franchorszlgban vissz it irtott magyar hadifoglyok haladéktalan hazaszállításai. A magyar kormány eiért köszönetét fejezte ki. — Zsebbevaló szikratávíró. A drótnélküli telefon fejlesztése körül tovább folynak a kísér­letek. Pénteken Londonban lepülőgípeken pró­.b.ilták ki a szikratelefont. Eg^ újságírókból álló társaság repülőgépeken felszállt és nagyobb távo'ságbin sikerűit szerkesztőségekkel be>zél­getni a telefonon. A kísérlet körülbelül 100 mértföldnyi távolságig fényesen sikerült. A londoni szikratáviró-'itjzet zsebbevaló szikra­távírót készített. Ez a készülék egy nagyobb­fajta zsebkönyvhöz hasonlít és bárki vele tele­fonon érintkezhet. — A Szegedi Tisztviselők Otthonának Kertgazdasági Szövetkezete most tartotta meg első rendes évi közgyűlését, amelyen egyhangúlag elhatározta, hogy az üzleirész értékét 50 koronáról 100 koronára emeli föl. A befizetések az Otthon titkári irodájában, naponkint 5 és 6 óra közölt eszközölhetők. A közgyűlés örömmel vet>e tudomá3ut az elért évi eredményt s ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak a felmentvé -yt meg­adta. A közgyűlés még hét igazgatósági, s öt fe ügyelő-bizottsági tagot választott s az alap­szabály négy pontját módosította. — A föl robbant automobil. Berlinből jelentik: Köpeniknél pénteken egy katonai automobil, amelyben négy tiszt ült, felrobbant. A bennülőket a robbanás darabokra tépte. Köztük volt Pflug­Hartung hadnagy is, aki Liebknecht Károly és Luxemburg Róza meggyilkolásánál nagy szerepet játszott. — Állást, fo&lalkozást kaphatnak a ható­sági munkaközvetítő utján (Templom-tér 8. sz., I. em.) 3 kovács, 1 asztalos, 12 bognár, 1 kocsifényező, 3 férfi szabó, 2 női szabó, 4 francia varrónő, 2 cipéíz, 6 fodrász, 1 konyhai felirónő, 8 hírlapterjesztő. Tanoncok: 3 bádo­gos 2 kovács, 2 aszta;os, 6 bognár. Ne osz­tályon napszámosnők, mosónők és vasalónők keresnek állást, kiket díjtalanul közvetít a hiva­tal. Ugy a munkaadók, mint a munkakeresők forduljanak a munkaközvetítőhöz, mert a munka­piac gyorsan változik. (Telefon 973., 690. sz.) Orájáí és ékszerei! szakszerűen javifja a ióhirnevü ££Iriu József Ajánlja pontqian beszabályozott óráit éa modern ékszerrakUrAt 287 miiórás és ékszerész, D igonícs-tér 11. (A Brauswetter-cégnek volt 10 évig elsőrendű szakmunkása.) Törött aranyat a legmagasabb árban veoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom