Délmagyarország, 1919. szeptember (8. évfolyam, 184-207. szám)

1919-09-17 / 196. szám

Szeged, 1919 szeptember 21. DELMAGYARORSZAQ 449 — A szegedi tankerületi főigazgatóság. Megírtuk, hogy a Friedrich-kormány dr. Lippay Györgyöt a szegedi állami főgimnázium igaz­gatójává nevezte ki és egyúttal megbízta a szer gedi főigazgatóság ideiglénes vezetésével. Mint ismerétes, dr. Madzsar József' tankerületi fő­igazgató a napokban foglalta el hivatalát. Dr. Kárpáthy Ká­roly igazgatót — akit szintén dr. Lippay György helyettesit ideiglenesen — nem nyűg-; díjazták; hanem rendelkezési állományba he-; jyezték. Rendet teremtenek a vasúti • pénztár­nál. A Szeged-állomás jegypénztáránál nagy tülekedések fordultak elő heteken keresztül.. Mindenki jegyhez akart jutni, azok is, akik el­utaztak, azok is, akik üzérkedtek a vasúti je­gyekké!. Az üzletvezetőség már Intézkedett, hogy ezek a visszaélések véget érjenek- Utasí­totta ugyanis á jegypénztárt, hogy, csak igazol­vány ellenében adjort ki jegyet és az igazolvá­nyokat, amelyekre jegyet kiadott, bélyegezze le, nehogy ismételten jegyet válthassanak rájuk. Ez az intézkedés hihetőleg alkalmas lesz arra, hogy a jegypénztárak előtt a tolongások, megszűnje­nek és véget érjenek a visszaélések is. — A fényűzési illeték. A Kereskedők Szövetségének egy küldöttsége járt kedden délelőtt Schweiger Miksa elnök vezetésével dr; Szekerke Lajos adóügyi "tanácsnoknál. A ta­nács t. i. 5 százalékos fényűzési illetéket veíett ki a legkülönbözőbb fényűzési cikkekre. A kereskedők arra kérték a tanácsnokot, hogy ezt az illetéket ne előzetesen és egy­szerre vessék ki, hanem utólagosan, amikor a pénz az eladásokból már befolyt. Dr. Sze­kerke Lajos azt válaszolta, hogy a fényűzési illetékre vonatkozó rendelet végrehajtásában akként intézkedik, hogy az őtpercentes ille­tékeket részletekben s abban az arányban hajtsák be, amelyben az eladás történik. Ezt a kedvezményt azonban csak az állandó üzlettel bíró szegedi kereskedőknek adják meg, de nem az alkalmi árusítóknak. — A katonáskodó városi tisztviselők. A városi tisztviselők közül sokan vonultak be katonának. A távollévők munkájának hiányát sok hivatal megsínyli. A Friedrich-kormány megengedte ugyan, hogy azok, akiknek polgári foglalkozásuk van, a katonaságtól eltávozhas­sanak, de a legtöbb tisztviselő nem élt ezzel az engedelemmel. A tanács ennélfogva a katona­tisztviselők fölmentését fogja kérni. ~~— Müller és Társa bank- és váltóüzlet Szeged, Dugonics-tér 11. (Müller-ház.) Telefon 10—20. Előlegnyujtása forgalomképes árukra. Alkalmi ügyletek financirozása. Betétek el­fogadása folyószámlára megfelelő kamatozás­sal, felmondásnélküli, azonnali visszafizetés­sel. Külföldi pénzek vétele és eladása. Min­dennemű bankszerű ügyletek. 2382 — Orvosi kir. Dr. Klár Zoltán budapesti rokkant kórházi főorvos, a Park- és István­uti szanatóriumok volt orvosa, ideiglenesen Szegeden tartózkodik és belbelegeknek rendel Klauzál-tér 3. sz., II. em. lépcsőház, délután 3—5-ig. Szegény betegeknek ingye­nes rendelés kedden és pénteken 4—5-ig. IXJT ü Briliánsokat, használt ékszereket, arany és ezüst régiségeket igen MAGAS AR3AN megvételre keresünk. 264 Fischer Testvérek fejő fej* SZÍNHÁZ MŰVÉSZET * A helyárak egyelőre a régiek maradnak. Augusztus közepe táján a színház igazgatója ujabb helyáremelést kért a városi tanácstól, még pedig 80 százalékos helyáremelést. Azóta nagy változáson ment keresztül a társulat névsora, mert többen a hirdetett tagok közül nem jöhet­tek, vagy nem akartak Szegedre jönni és az igazgatónak ujabb tagok után kellett néznie, így tehát mindaddig a régi heiyárakat szedheti a színházi pénztár, míg a városi tanács az uj névsor bemutatása után nem dönt a helyár­emelés kérdésében. É RTESÍTEM nagyérdemű páciensei­met. hogy fogászati működésemet, amelyei anyaghiány miatt kénytelen voltam szüneteltetni, újból megkezdtem, BARTA ÁGOSTON FOOMÜTERME 305 KIGYÓ-UTCA 1. o TELEFON 13-64. MAGY. TüD. 5#niro,-iniwivnrfllf SZÍNHÁZ. TELEFON 872. ­Szerdán és csütörtökön. Szeptember 17. és 18-án. Közkívánatra! Közkívánatra 1 Az obsitos. Bakonyi Károly és Kálmán Imre >perettjc 4 felvonásban. — A lőszerepekbej) dr. Torday Ottó, Pethő Attila, Bojda Juci és Mattya­sovszky Ilona. Előadósok 5, 7 és '/, 9 órakor. Erber Simon M RTUNfl" Foglalkozik bankblíományi, kereskedelmi és közvetíts Irodája Szeged Klauzál« tér 8, Telefon 16 30. tartozó minden ágazatokkal. Termé­nyek és ingatlanok adás-vételével. 304 É= KORZÓ-MOZI R-T. = | —1 o Igazgató; VASS'SÁNDOR. Telefonszám 11-85. o ¡" l 1 11 "' • Szerdán szeptember 17-én: Hz 1918-19. évad legszenzációsabb filmje! L rész 4 felvonásban. HARRER DE MON­TEPIN világhírű regénye után 4 részben­főszereplők: Helena Makszika Albertó Coperri Fernande Negri Pauget Luigi Scapelini Oiovannó Gani Giatta Moratfé Vittorió Creti Előadások kezdete 5, 7 és 9 érakor. Angol foolball-labdák érkeztek Komlósi sportáruházába Oroszlán-utca 14. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom