Délmagyarország, 1919. július (8. évfolyam, 132-158. szám)

1919-07-12 / 142. szám

Szeged, 1919 julius 12. DELMAGYARORSZAG 5 — Bi/ottsági ülés. A munkások fabeszer­zési szövetkezetének előkészítő bizottsága szombaton este 5 órakor a Kopp János ven­déglőjében, Pálfyrutca 25., fontos ügyben ölést tart. — Mit követelnek az olaszok a bécsi kincstártól. Az olaszok nemcsak festészeti és iparművészeti remekeket követelnek a bécsi gyűjteményekből, hanem több drágaságot a volt császári Schatzkammerből is. Így első­sorban a német császári koronát, a birodalmi jelvényeket és a koronázási diszöltönyöket. Továbbá Ferdinánd császár lombardiai koro­náját és I. Napoleon koronázási diszöltönyét, melyet ez viselt, midőn Olaszország királyává koronázták. Ezenfelül különféle ékszereket, köztük a hires flórenci gyémántot, amelynek törtínete 1476-ig megy vissza, amikor Merész Károly elvesztette a gransonii csatában és egy svájci katona megtalálván, egy forintért adta el a „darab üveget," mely aztán hosszas ván­dorlás után egy Sforza herceg birtokába került 11 ezer aranyért. Lotharingiai István örökölte később a toscanai nagyhercegséggel és igy került a bécsi császári kincstárba. Az olasz misszió művészi csoportjának vezetője, Ancona főhadnagy egy bécsi laptudósitónak az olasz követelésekre vonatkozólag igy nyilatkozott: A lapoknak az a közlése, hogy az olasz kormány igényt támaszt a volt római szent­birodalom koronázási jelvényeire és diszöltö­nyeire, ebben a formában nem felel meg a tényeknek. Az olasz misszió mindezideig nem állított fel ily követelést, csak arra figyelmez­tetett, hogy abban az esetben, ha a volt osztrák-magyar monarchia államai a koroná­zási jelvények szétosztását fogják kivánni, Olasz­országnak van joga azok legnagyobb részére, mert azok a normannoktól és a volt sziciliai királyságból származnak. Nem egy azonnal teljesítendő követelésről van tehát szó, hanem csak egy elsőbbségi igény érvényesítéséről. — Lefülelt éleim ¡szercsempészek. Kedden este Szeged-Rókus állomáson Acsay András rendőr huszonegy élelmiszercsempészt fogott el. A csempészek két métermázsa szalonnát, kol­bászt és egyéb élelmiszereket akartak Buda­pestre szállítani. A rendőrség a készleteket el­kobozta és a csempészeket, mivel nem szegedi illetőségűek, lakóhelyeikre toloncolta. — Egy néger holtteste a Tiszában. Pén­teken délben az utászok a Boszorkány-sziget­nél kifogták a Tiszából egy férfi hulláját. Jelentést tettek a rendőrségnek, ahonnan dr. Márki György rendőrfogalmazó és dr. Berkes Dezső kerületi tiszti orvos jelentek meg a helyszínen. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy külső sérülés nyomai nincsenek a 30—35 év körüli férfi hulláján A teljesen meztelen holttest három-négy hete lehetett a vizben. Valószínű, hogy a teljesen oszlásnak indult holttest egy néger hullája, aki fürdés­közben fult a Tiszába. — A Regdon tiszai fürdő tulajdonosa fel­kéri a közönséget, hogy fürdőruhát hozzanak magukkal, mert csekély készlete miatt képtelen vendégeit fürdőruhával és lepedővel ellátni. A Délmagyarország telefonszámai: Szerkesztőség este 9 óráig 305, 9 óra után 16-34, kiadóhivatal 305. Briliánsokat, használt ékszereket, arany és ezüst régiségeket igen MAGAS ÁRBAN megvételre keresünk. 264 Fischer Testvérek SíSf, K: SZÍNHÁZ MŰVÉSZET * A polgármester rektifikál. A Délmagyar­ország csütörtöki számában megemlékezett a szerdai tanácsülésről, amelyen a polgármester elitélte a színigazgatót, mert az Ocskay-párt nem szerződtette. A színigazgató pénteken je­lentkezett a polgármester előtt és hangoztatta, hogy azért nem szerződtette az Ocskay-párt, mert több izben kijelentették, hogy hozzá nem kivánnak szerződni. A polgármester a szín­igazgatótól nyert fölvilágositás után rektifikálta a tanácsülésen elhangzott rosszaló bírálatát, amit nem gyakorolt volna, ha tudomással bir a müvészpár elhatározásáról. Az igazgatónak a polgármester előtt tett felvilágosítására Ocskay Kornél annak a közlését kérte, hogy ö tényleg kijelentette, hogy Almássy Endréhez nem kiván szerződni, még pedig azért nem, mert a szín­igazgató a legképtelenebb híreket és vádakat terjesztette róla, amik egyaránt érintik egyéni és művészi reputációját. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatala. MOZI A wellingtoni rejtély. Prof. Nick Fantom legérdekesebb kalandját vetitik szombattól vasár­napig az Urániában. A kitűnő detektivdráma izgalmas, érdekfeszítő. A műsor másik száma egy kedves, kacagtató vígjáték : A tévedések, 2 felvonásban. Uránia műsora. Szombattól vasárnapig: A Wellingtoni rejtély. Prof. Nick Fantom legérdekesebb kalandja. Detektivdráma 4 felvonásban és a Tévedések, vígjáték 2 fölvonásban. Hétfőn és Kedden: A zsidónő, Halevy vílághirü operája a filmen, 5 felvo­násban. Vas8-mozi műsora. Vasárnap: A földalatti szindikátus, kalandjáték 5 fölvonásban, a fő­szerepben : Magnus, a Cabiria néger óriása. Jól és olcsón dolgozik 289 Deák Kálmán kárpitos mflhelye Löw Lipót-utca 4. aa. (Valéria-térnél.) Kísz diváni/ok, oltománok raktáron! Olcsó árak! SPORT A SzTK vezetősége ezúton közli a közön­séggel, hogy a Gazdasági Egyesület előzékeny­sége folytán a vasárnapi SzAK—SzTK mérkőzés a lóversenytéri tribün előtti régi labdarugó pá­lyán tartható meg s a tribünön a közönség kényelmes elhelyezkedést találhat. Helyárak: páholyülés 10 K, korzóülés 8 K, tribünülés 6 K, állóhely 4 K. A régi SzTK—SzAK félben­maradt mérkőzés jegyei kellő ráfizetéssel szom­baton délután 5—7-ig az Európában becserél­tetnek. Bajnoki futball-mérkőzést ^tart vasárnap, 13-án délután 6 órakor a Nyomdászok TK az Újszegedi TK csapatával a SzAK ujszegedi sporttelepén. A mérkőzés iránt nagy az érdek­lődés a III. hely elnyerése miatt, amelv komoly küzdelmet helyez kilátásba. A csapatok egyen­rangú képessége változó, kellemes sportot fog nyújtani a közönségnek a SzAK kényelmes uj­szegedi pályáján. A mérkőző csapatok eddigi szép eredményei nívóssá teszik mostani mérkő­zésüket is. — Ezt megelőzőleg 4 órakor az I/b. csapatok játszanak a szövetségi díjért, délelőtt pedig a kombinált ifjúsági csapatok játszanak. NYILTTÉR*) Nyilatkozat. Bari Károly cégtársamtól különváltam. Érte semminemű kezességet nem vállalok. Rókusi bódé Evetovits *) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: PÁSZTOR JÓZSEF Elsőrenda kukorica és kukorieadara jutányosán kapható a TISZA MALOMBAN Vám-tér 6. szám. 2005 KALAP­GYÁRTÓ LÉZINGER ÖDÖN Szeged, Kárász-u. 6. (Lindenfeld cukorkaüzlet ud­varában. Javítások szakszerűen eszközöltetnek. 247. Uri szabóság! Álalakiiást, for­_ ditást és mérték utáni megrendeléseket jutányos árért készit 280 HÍJ. |m,Q uri szabó, Arany János-utca 7. sz. Viaa Imre Ugyanott tanonc fizetéssel felvételik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom