Délmagyarország, 1919. július (8. évfolyam, 132-158. szám)

1919-07-22 / 150. szám

Szeged, 1919 Julius 22. 3 csé.tlen nemzetet mint apostolok bejárjátok és felvilágosítsátok, hirdessétek mindenütt, hogy egy nemzet csak akkor lehet nagy, ha nacionálista eszmék hevitik. Az égés'. világon apró nemzetek imperiálista politii át csinálnak, csak mi vagyunk bly szerencsétlenek, hogy a nemzeti eszmét föláldoztuk az internaciona­lista, meg nem valósitható gondolatért. Ti rajtatok a sor, viseljétek sziveteken az ország sorsát, bízzatok bennünk, akik felelősségteljes állásban vagyunk, hogy ugyanazok az eszmék hevítenek bennünket is, mint Titeket s hogy nincs más célunk, mint ennek a sokat szen­vedett, szerencsétlen ors ágnak megmentése. A miniszterelnök szavait az ifjúság kép­viselői megéljenezték s nagy örömmel fogad­ták a kormányelnök igéretét, hogy a leg­közelebbi diszgyülésükön meg fog jelenni. Arány karikagyürükcf minden súlyban és fazonban 5 őra a!aSÍ ké­S?i eft. Specialista Ízléses pecsét és brilliáns gyürük készítésében. Mindennemű ' ékszert rajz vas;y minta ák Gáspár Grisz Ferenc, Kolcsey-n. 2. Bejárai közvetlen Goííschall hölgíjfodrász mellefl. 294 a ~ A, szerbek kivonultak, 3 s trifft átveszi, a rendelkezési jogot (Saját tudósítónktól.) innen-onnan féléve lesz már, hogy Újszeged szerb rendelkezés alatt önálló községgé alakult. Az intézkedésből, mely Szegedtől egyik legszebb és legértékesebb városrészét szakította el, 'ép ugy hiányzott a logika, mint sok mindenből mostanában, ami állandó jellegűnek indul. Szeged polgárai közül tudvalevőleg többen laknak odaát. Tavasztól az ősz végéig a város apraja-nagyja ott szokott a napi munka után üdülni, védekezni portól, melegen tűző naptól és ott gyönyörködik a rügyező fákban, zöldelő fűben és pompázóan nyíló virágok sokaságában. Ami Budapestnek a Margitsziget, az a város lakosságának Új­szeged, sőt sokkal több, mert Újszegeden nem­csak jó levegőhöz, árnyas helyekhez lehet jutni, hanem gyümölcshöz, főzelékfélékhez és a háztartásban szükséges egyéb élelmicikkek­hez is. jó ideig ezekhez a „drága" dolgokhoz Új­szegeden nem juthattunk hozzá, mert egy időben egészen elzárták ezt a városrészt Szegedtől, azonkívül idegenek intézkedtek az ottani pol­gárok ügyes-bajos dolgaiban. Talán két hó­napja, hogy a teljes elzárás megszűnt, ami nagy örömet okozott odaát is, ideát is és még na­gyobb öröm, hogy most Újszeged felett újra átveszi a város a rendelkezést. Hétíőn reggel jelentette az ujszegedi rend­őri kirendeltség vezetője, Bozsó rendőrbiztos dr. Borbota Jenő rendőrkapitánynak, hogy a szerbek kivonulóban vannak Újszegedről és hogy ujszegedi polgárok kérelmére a francia parancsnokság a volt községi elöljáróság könyveit lefoglaltaíta, mert néminemű el nem számolási bajok támadtak a pénzkezelések körül és egyéb bajok is vannak. Dr. Borbota a jelentést áttette a tanácshoz, amely elhatá­rozta, hogy átiratban bejelenti a francia pa­rancsnokságnak, hogy Újszeged felett újra átveszi a rendelkezést, egyben kérni fogja a franciák támogatását és bejelentésének tudo­másul vételét. _ Kétségtelen, hogy Újszeged községben volt rend és olcsóság. Most, hogy ismét egyek leszünk, mi fogunk-e hozzájuk idomulni, vagy ők hozzánk. Az ideális köztisztaság miatt van vérhas-járvány. (Saját tudósítónktól.) A vérhas-járvány a Móra-városrészben' kezdődött és most, ha nem is veszedelmes, súlyos jelleggel, de nem nagy mértékben terjed városszerte. Már a kiindulás helye figyelmeztető jel lehetett volna a hatóság számára. A Móra-városrész elhanyagoltsága is­meretes. Mély fekvésénél fogva a nyílt árkok­ban ott leghamarabb meggyűlik az esőviz s fakad föl a talajvíz. Pincelakásaiból a leggyak­rabban kell kiköltöztetni az embereket. Olt állan­dóan fertőzött talajon és' levegőben élnek a la­kosok. A járvány keletkezésének egészen bizo­nyosan ez az oka.' Dehát a város egyéb részein lehet-e ma köz­tisztaságról beszélni, mikor az erre a célra fön­tartott vállalatnak úgyszólván minden tevékeny­sége szünetel. Arról nem is beszélünk, hogy a Korzó kivételével seholsem söprik, öntözik az utcákat. Sokkal nagyobb baj, hogy a csatorná­kat nem tisztítják, az ürüléket nem hordják ki. Számos olyan külvárosi utca van, ahol e miatt járni sem lehet az udvaron. A főorvosi hiva­talba ojyan jelentések érkeznek, hogy egyes házaknál már szeptember óta nem hordták ki a trágyát, a folytonos sürgetésre sem. A kifo­gás mindig az, hogy nincs igásállat, nincs ló mechanikai üzlet. Mindennemű írógépek javítását és évi jökíís ban tartását jutányosán elvállalom. Használt és uj Írógépek kaphatók. Sikerült legjobb minőségű irógép-szallagot és carbon­copirpapirokat beszereznem. Telefonrendelér.t azonnal szállilom. 221 Szegedi Tábla, Törvényszék és Járásbiróságolj írógép műszerésze. Somogyi-uíca 24. szám. Telefon-szám 1322. HÍREK vagy fogat. Hát lakodalmakhoz, amiknek a város ad ingyenes díszt, ¡miért akad mindig fogat ? Nem az a szégyentetes vidékiség, hogy ilyen dolgokkal foglálkozunk, de az, hogy foglalkoz­nunk kell. A közegészség mindennél fontosabb. Ha a háború alatt a nagyobb járványokat sze­rencsésen elkerültük, akkor most nem lehet semmiféle mentség az óyó, megelőző intézke­dések teljes elhanyagolására. A vérhasjárvány eseteiről napról-napra több jelentés érkezik a főorvosi hivatalba. A járvány csak két esetben volt még halálos kimenetelű. Talán ezért olyan közönyös a hatóság. Milyen mementó kellene, hogy fölkeltse az érdeklő­dést? A járványtól mindenki a legnagyobb tiszta­ság betartásával óvakodjék. Bölini Vilmos lemondott a hadsereg­főpaí asicsnokságról. Bö/im Vilmos, a vörös-hadsereg főparancs­noka lemondott s hír szerint ő lesz a tanács­kormány bécsi követe Czobel helyett. Böhin utóda a hadseregfőparancsnoki állásban Landler Jenő. Stromfeld vezérkari főnök is lemondott. — A szegedi összmunkásság tudomással bár arról, hogy a győző nemzetek munkásai tegnap, folyó hó 21-én a proletárság forradalma iránt érzett szolidaritásuknak 24 órás sztrájkkal, illetve riépgyűlésekkel és tüntető felvonulá­sokkal adtak kifejezést. Habár Szeged össz­munkássága helyzetéből kifolyólag a munkás­összetaríást láthatóan nem tanúsíthatta, ezúton üdvözli a győző nemzetek munkásságát a test­véri és megható segítségért, mellyel a magyar proletariátust nehéz küzclelmeiberi támogatja. — Mackensen generális hazautazott. Bécsi újságok híradása szerint Mackensen ge­nerális Magyarországból jövet, Bécsen keresz­tül Nématországba utazott. — Magyar miniszterek Belgrádban. Gróf Teleki Pál külügyminiszter és Balla Aladár belügyminiszter Belgrádba utaztak, hogy a kor­mány nevében a szerb kormánnyal tárgyaljanak. A két miniszter valószínűleg kedden érkezik vissza Szegedre. • — A városi tanács a miniszterelnöknél. Hétfőn délben a városi tanács megjelent a miniszterelnöknél. Pénzügyi és más aktuális kérdésekről volt tanácskozás. A polgármester kivételével, aki vasárnap Belgrádba utazott, a tanácskozáson minden szenátor résztvett. y — A szegedi szocialista-párt összvezető­sége folyó hó 20-án tartotta meg a sztrájk óta első ülését. Az ülést Bene János nyitotta meg. Ezután a munkásdalárda énekelt. Majd Kéri Juliska elszavalta Juhász Gyulának „A Munkás­otthon homlokára" cimü alkalmi költeményét. Ezután Bene János elnök megkezdte a napi­rend letárgyaltatását. Zákits László beszámolt a sztrájk befejezése óta szervezett ideiglenes tárgyalóbízottság működéséről. A beszámolót az összvezetüség tudomásul vette, a föl­mentvényt megadta a bizottságnak és az ügyeknek továbbvezetésével a szaktanács meg­alakultáig megbízta. Ezután tárgyalás alá került a pártnak állásfoglalása a helyi irányzatok te­kintetében. A délutánra is elhúzódó tárgyilagos vita után az összvezetőség határozati javasla­tot fogadott el, amelyet lapunk más helyén közlünk. — Hazajöttek a kikindai internáltak. Az általános sztrájk idején, mint ismeretes, Sze­ove nagy választék­ban, valamint ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a H\EDS 5PE(^ŰTE szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt. ===== a Telefon 15-20,

Next

/
Oldalképek
Tartalom