Délmagyarország, 1919. július (8. évfolyam, 132-158. szám)

1919-07-22 / 150. szám

Ara 40 fillér. Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja : 305. ELŐFIZETÉSI ÁRA: egész évre 96.— K negyedévre 24.— K félévre • 48.— K egy hónapra 8.— K Egyes szám ára 40 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja : 305. Szeged, 19Í9 Vili. évfolyam 150. szám. Kedd, julíus 22. Népszanatóriumot Szegednek. Korhadt fakeresztek mellett állva, el­omló sirdombok fölé hajolva rikoltom Szeged város vezetősége felé : népszana­tóriumot Szegednek ! A döbbenet borzadályával járom közel két hét óta e város nyomortanyáit, ahol tikkadt ajkak egy korty tejért sóvárog­nak, csonttá aszott emberroncsoknak egy kanálnyi husieves talán a megváltást jelentené. A palotás Szeged erkélyeiből ugy látszik nem nyilik betekintés a tö­meglakások asyliumaiba, ahol bimbóba szökkenő rószákat fagyaszt le a tüdő­betegség fagyos lehelete. „Az ország megmentése" — hangzik körültem unos-untalan és elveszni hagy­juk azokat, akikre épiteni akarunk. Át­kos könnyelműséggel még mindig a szép frázisok sipládájánál ülünk és a szappan­buborékok szines léggömbjei elfeledtetik velünk, hogy a zavaros szappanlét mi fujtuk föl ragyogóvá. Milyen vakság veri már évtizedek óta a magyarság vezetőit, hogy tétlenül nézik annyi fiatal szív kihűlését, oly tö­méntelen érték elsorvadását? Miért tür­' tük el, hogy ugyanakkor, amidőn Angliá­ban tizezer lakos közül 16, Olaszország­ban 16, Franciaországban 18, Német­országban 12 ember hal meg tüdővész­ben, a hegy-völgyes Kanaán Magyar­ország 37 emberét dobja oda áldozatul ? Ki felelős ezért a „gondatlanságból elkö­vetett'" — emberpazarlásért ? Miért nem volt ez országnak egyetlen állami nép­szanatóriuma ? Miért ne kelhessen ki az ősmagyar szegedi humusból a megváltó humanista, kinek nevét egykoron a Semmelweissek közé ötvözi a magyar­ság Géniusza ? . . . A megértés útját kutatják most bölcs és kevésbé bölcs államférfiak. És — ugy látszik — elfelejtik a platói mondást: „A megértés a sziveken megy keresztülu. Szivekre kell alapozni, próbálkozó ál­lamférfiak ! Meg kell nekünk mutatnotok, hogy a szivünk szomorúsága a tietek is, hogy könnyeinkre ti is följajdultok, hogy életünkre tí is vigyáztok, — mert ugy-e milyen jó, ha mi érettetek, — a ti ideá­lotokért odadobjuk a mi egyetlen, szép életünket ? ! Mert vannak nekünk is ideáljaink: emberekhez méltó lakás, gyógyító otthon, ha fojtogat a kór, drága napsugár, mely eddig csak olyan szanatóriumok ablakain sütött be, hova mi be nem léphet­tünk . . . Szegedtől néhány kilométernyire gyö­nyörű fenyveserdő terül el. A gyógyhely tulajdonosa ösmertnevü szegedi ember­barát, akit minden nemzetmentő mozga­lom soraiban láthattunk. Tudom, most is készséggel támogat minden nemes tö­rekvést. Azt is tudom, hogy a szegedi kiváló orvosi kar minden tudását rendel­kezésére bocsájtja. Csak a kéire lesünk, ki a kilincset megérinti, az ajtót kitárja és nem hol­napután, hanem már holnap, nem is hol­nap, hanem már ma az Élet szent tüzét gyújtja fel ezer és ezer kialvó mé­csesben. Dr. MüUer Vilmos. A magyar szovjet-kormányt felelősségre vonta a bécsi fegyverszüneti bizottság. Jegyzék váltás Romanclli ezredes és Kun Béla között az általános mozgósítás miatt. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Kun Béla külügyi népbiztos a következő memorandumot kapta a budapesti olasz fegyverszüneti misz­sziótól: — A bécsi fegyverszüneti bizottság tudo­mást szerezvén a budapesti július 12-iki lapok­ban közzétett általános mozgósítási parancsról, a következő kérdések tételére utasított engem : 1. Hogy az önök kormánya tényleg kibocsáj­jott-e ilyen mozgósítási rendeletet a közzétett mértékben ? 2. Igenlő esetben mekkora haderőt szándékozik fegyverben tartani? 3. Miféle in­dító okok birták rá az önök kormányát ilyen, a fegyverszünet feltételeivel ellenkező rendelet kibocsájtására, miután azt a magyarázatot, hogy: „a fegyveres megtámadtatás elleni véde­kezés végett", nem tartjuk kiellégítőnek. Választ várva, maradok Romanelli alezredes, a buda­pesti küldöttség főparancsnoka. ' Kun Béla a következő választ küldötte Ro­manelli alezredes urnák. — Julius 13 -án kelt memorandumára van szerencsém a következőket közölni: 1. A magyar tanácsköztársaság kormánya nem mozgósítási parancsot adott ki, hanem a dolgozók általá­nos védkötelezettségére és a burzsoázia általá­nos munkakötelezettségére adott ki rendelke­zéseket. 2. Az előbbi kérdésre adott válasszal a 2. számú kérdésre vonatkozó felélet szük­ségessége elesik, megjegyzem azonban, hogy a tanácsköztársaság kormánya mindenben eleget tesz a fegyverszüneti feltételeknek. 3. Tévedés­nek tartjuk ama felfogást, mely szerint a ma­gyarországi tanácsköztársaság kormánya a fegyverszüneti szerződést akár azelőtt, akár az 1. pontban foglaltak kiadása által megsértette voina. Hogy az a magyarázat, mely szerint a fel­hozott s az olasz fegyverszüneti-bizottság által tévesen értelmezett rendelkezés a fegyve­res megtámadtatás elleni védekezést célozza, mennyire alapos, azt igazolják a legutóbbi hó­napokban lefolyt hadi események, amikor a cseh-szlovák haderők olasz parancsnokság alatt támadtak ellenünk, ha ellenben az olasz fegyverszüneti bizottság garantálni tudja tárgyi biztosítékokkal, hogy a magyarországi tanács­köztársaság semmiféle fegyveres támadásoknak nem lesz kiiéve, azt csak köszönettel és hálá­val fogadhatjuk, annál is inkább, mert kor­mányom nemcsak a fölösleges vérontásnak ellensége, hanem a dolgozók improduktív fog­lalkoztatásának is, amit a hadseregnek ránk kényszeriteit föntartása is előidéz. Kormányunk minden állam népével való békekészségét újból hangsúlyozom. GAMBRINUS élelmiszer-üzletben Feketesas-utca (Keleti palota), Telefon 836. naponta választékos friss élelmiszerek kaphatók. U. m.: füstölt és főtt sonka, császárhus, szalámi, kolbászok, szalonna, sajtok, élesztő, idei kovászos ugorka, zöld paprika, karfiol, friss tojás, jégbehütött málnaszörp szódával, jégbehütöti aludt-tej, cukorkák, csokoládé, szardínia és naponta friss eredeti legfinomabb tószegi tea-vaj napi áron kapható. 283 Tiszta és figyelmes kiszolgálás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom