Délmagyarország, 1919. június (8. évfolyam, 123-131. szám)

1919-06-28 / 130. szám

4 DÉLMAGYARORSZAG Szeged, 1919. junius 28. HIREK — Záróra huszonnégy órakor. A francia főparancsnokság átiratot intézett dr. Somogyi Szilveszter polgármes­terhez, amelyben közli, hogy a zárórát 24 óráig meghosszabbította. Szombattól kezdve tehát a záróra 24 órakor lesz. — Troubridge angol admirális Szegeden. Sir Ernest Thomas Troubridge angol admirális, a Duna főparancsnoka csütörtök délben Sze­gedre érkezett. A délután folyamán tanácsko­zásokat folytatott, később résztvett a Kunosi Frigyes és neje által a Kass-szálló külön ter­mében tiszteletére adott vacsorán. Ezután rövid tanácskozást folytatott gróf Károlyi Gyula mi­niszterelnökkel. Az admirális pénteken reggel elutazott Szegedről. — Tisztviselők küldöttsége a pénzügy­miniszternél. Az Otthon szociális-bizottsága pénteken délután küldöttségileg kereste föl báró Solymossy Lajos pénzügyminisztert, hogy a szegedi tisztviselők rendkívül súlyos helyzetén valamilyen módon mielőbb segitve legyen. A küldöttséget Hauser Rezső Sándor vezette. A tisztviselők arra kérték a minisztert, hogy a fizetésüket legalább felerészben kék pénzben kapják, továbbá, hogy a szolgálati dijakat (nyugdíj, nyugtabélyeg, adó stb.), valamint a fizetési előlegeket mind az ideig ne vonják le, amig a kedvezőbb viszonyok be nem állnak. Solymossy báró jóindulatulag fogadta a kül­döttségek. A kék pénzekkel való fizetést azon­ben nem tartja keresztülvihetőnek, mivel nem áll rendelkezésre elegendő kéknyomásu bank­jegy és különben is a fehérhátu, felülbélyegzett bankjegyeket fizetési eszközül mindenki köte­les elfogadni. A levonások beszüntetését köny­nyebben megvalósíthatónak mondotta a mi­nisztert és a kérdés mielőbbi tanulmányozását helyezte kilátásba. Az erre vonatkozó intézkedé­seit rövidesen közölni fogja az illetékes hivatalok­kal. A miniszter igen melegen érdeklődött a tisztviselők helyzete iránt és az általános drá­gaság leküzdésére vonatkozó akcióban helyesli a tisztviselők közremüködősét. — Franciaországból hazabocsájlott inter- , náltak. Franciaországból számos magyar in­ternáltat bocsájtottak haza, akiknek a háború egész hosszú ideje alatt távol kellett élniők hazájuktól. Olyanok, akik vagy a háború ki­törésekor rekedtek künn Franciaországban, vagy állandóan ott tartózkodtak, egész mos­tanig hadifoglyok voltak. Csütörtökön harminc­három franciaországi magyar internált érke­zett Szegedre. Alig tudtak szálláshoz jutni. Csak egyetlen szegedi akadt köztük, a többi tovább utazott. Éjjeli szállást kilencen a vá­rosi szegények házában kérlek. Az ott működő irgalmas nővérektől azonban megtudták, hogy nincs hely. Azóta a volt internáltak elszéled­tek. A szegények házában azt a felvilágosí­tást kaptuk róluk, hogy kilencen ebédet kér­tek péntekre a népkonyhán. Az irgalmas nő­vérek szives készséggsl el is készültek a ven­dégek fogadására, miután sajnálattal jelentették ki nekik, hogy éjjeli szállásra nincs hely. A vendégek azonban pénteken nem jelentkeztek. Az irgalmas nővéreket egyébként előzetesen arról értesítették, hogy valószínűleg mind a harminchárom internált a szegények házában fog ebédejni; be is küldték nekik a névsort. Ez a következő: Osztás István, Lakatos István, Rubin Ferenc, Eisenlöffel Jakab, Tackelmann Lajos, Magyari Ferenc, Barta István, Perl Saul, Paul Dezső, Mayer Gergely, Bitó Béla, Hudák János, Wojka József,J Huger Károly, Tanácsi József, Jung János, Dián János, Kasz Sándor, Katz Márton, Paur János, Schmiedt Jósef, Jocing György, Spitz László, Pila Nándor, Zent Lázár, Jetschmann Lázár, Szabó Béla, Igrici Zoltán, Vas-Holcskelen N., ?olássy Alajos, Szalay Sándor, ennek felesége es 4 éves gyermeke. Mint emiitettük, a haza­tértek között csak egy szegedi van, de az ir­galmas nővérek nem tudták megmondani, hogy ki az. — Néger- és spáhiünnepély. A francia csapatok szombat este féltíz órakor a Kultúr­palota előtt négerünnepély tartanak. Vasárnap délután négy órakor spáhiünnepély lesz a lóverseny téren. — Negyven vagon liszt érkezett eddig Nagvkikindáról. Közöltük annak idején, hogy a város hatóságának sikerült a franciák köz­benjárásával 115 vagon lisztet és búzát össze­vásárolni a szerbektől megszállt Délvidéken. A lekötött lisztmennyiség értékét frankban és kompenzációs cikkekben téritették meg a szer­beknek, akik a gabona őröltetésével és a 115 vagon liszt leszállításával a nagykikindai gőz­malom igazgatóságát bizták meg. Junius else­jétől, a szállítás kezdetének időpontjától eddig 40 vagon liszt érkezett Szegedre, mert a ki­kindai malomnak időközben elfogyott a szén­készlete, nem tudja a felraktározott gabona­mennyiséget megőrölni és a 115 vagon lisztet a várossal kötött egyezség szerint junius vé­géig Szegedre szállítani. A közélelmezési hi­vatal vezetősége érintkezésbe lépett a kikin­dai malom igazgatóságával, amelytől azt a megnyugtató kijelentést kapta, hogy intézke­dés történt a malomnak szükséges kellő szén­mennyiség beszerzésére, pár napon belül is­mét megindítják az üzemet és amint leletséges, azonnal leszállítják a hátralékos lisztmennyi­séget. — Egyfolytában való hivataloskodás a városházán. Julius elsejétől fogva megkez­dődik a városházán a nyáron szokásos egy­folytában való hivataloskodás. Reggel 7 órá­tól délután 1 óráig tartják a hivatalos órákat. — Kevés és drága a cukor. Nagy cukor­hiány van már régóta a városban. Olyan csa­ládok, amelyekben kisgyermekek is vannak, sulyosnn nélkülözik ezt a fontos tápszert. Ami cukrot vásárolni lehet, az rettenetes drága, 50— 60 koronát is elkérnek egy kilóért. Ez a teljesen szabaddá vált kereskedelem egyik saj­nálatos eredménye. Lánckereskedők verik fel a cukornak az árát is. Mint már többször szóvátettük, mi azt tartanok helyesnek, ha a lisztet, a cukrot, s más hasonló elsőrendű szükségleti cikket a közélelmezési hivatal áru­sítaná továbbra is. Az árdrágítás garázdálko­dásainak másképpen nem lehet határt szabni. — Elsején nyilik rneg a színpadi és dramaturgiai szabadiskola. A Juhász Gyula, Kertész Endre és Bibó Lajos előreláthatólag nagysikerűnek és értékesnek ígérkező színi iskolájába most folynak a beiratások. Az isko­lát elsején nyitják meg. A tandijat a vezetőség a mai viszonyokhoz képest a legmérsékeltebb összegben állapította meg, sőt a szegény és különösen tehetséges növendékek számára e tekintetben is messzemenő kedvezményeket biz­tosit. A behatásokat naponként délután 5—6 óra között tartják az állami főreáliskola 12. sz. termében. — Foscari meséi. Foscari öregedő olasz újságíró, kedves bohém, akinek mindig több volt a gyomorsava, mint a pénze. Amikor még Olaszországbari jártunk, ő volt a készséges, előzékeny cikeronénk. Elhagyta Olasz­országot, jelenleg Szegeden időzik és meghitt kettesben szomorú történeteket mesél az otthoni állapotokról. — Eljöttem, — mondja csöndes rezignációval — mert nem tudtam Veronában a mesterséget folytatni. Ugyanis szemüveg nélkül nem birok irni és a veronai optikusok nem árulnak szemüveget, csak monoklit. — Firenzében be akartam iratkozni az Arno-regattába, nem vettek föl. Kogy miért? Ne hidd, hogy loptam, csaltam, sikkasztottam, vagy vétettem volna a tízparan­csolat bármelyike ellen. Egyszerűen azért nem vettek föl, mert radikális eljárást siiregettem a tvukszemirtók rémes árfelhajtási törekvése ellen. — Ismered a padovai városházát? Ugy-e, gyönyörű épület? A szine olyan, mint a tiszta lelkiismeret. A re­neszánsznak erre a gyönyörű alkotására mostanában nem lehet ránézni. Csupa színes folt. Mitől ? A háború alatt és után a helyzetnek mindig megfelelő szinü zászlókat helyeztek el a tornyán és miután sok eső járt Pádovában, az eső leáztatta a különböző zászlók színeit és most foltokban a szivárvány összes szinei láthatók a tornyon, meg az alján. Foscari busán az asztalra hajtotta fejét, majd fel­emelkedett, kezet nyújtott és eltűnt a csillagtalan juniusi éjszakában. — Az eltűnt rézgálic. A Magyar Banktól három vagon rézgálicot vásárolt már régebben a tanács, ugy, hogy a pénzt az érdekelt sző­lősgazdák adták össze. A banknak befizettek 210.000 koronát. A gálic azonban nem érkezett meg. A tanács most visszaköveteli a banktól a pénzt. Hogy mikor jutnak hozzá a gazdák és hogy hozzájutnak-e, azt nehéz volna meg­mondani. — Értesítés. A magyar tisztek és altisztek országos szövetségének helyi csoportja f. évi julius hó 2-án délután 16 órakor a városháza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart, amelyre az összes tagok kéretnek föltétlenül teljes számban megjelenni. Tárgy: A helyi csoportnak a Magyar Országos Véderőegyesti­let (MOVE) helyi csoportjába való átlépése. — Az utazási igazolványok láttamozási. A franciák az utazási igazolványok látíamo­zásával foglalkozó irodát már régebben a Margit-utca 12. szám alá helyezték át. Az utazási igazolványok láttamozásának rendje ugyanaz marad, ami eddig volt. Változás csak annyiban van, hogy a szerbek a láttamozást beszüntették. Ezentúl tehát nem kell Újsze­gedre a szerb csendőrséghez fordulni. Ele­gendő a franciák utazási engedélye. Az uta­zási igazolványok számának korlátozása is megszűnt, amennyiben naponta 5—6 százat is kiállítanak. — Gazdasági előadás a városházán. Va­sárnap, 29-én délelőtt fél 11 órakor a város­háza közgyűlési termében mezőgazdaságunk jövőjéről és feladatáról tart előadást Gulácsy Sándor gazdasági tanár. Az előadáson gazdá­kat és közgazdasági kérdések iránt érdeklődő­ket szívesen látnak. — A Lloyd a toborzás sikere érdekében. A Lloyd-Társulat választmánya fölhívással for­dul tagjaihoz, hogy a kormányt rend, személyi és vagyonbiztonság, valamint a munka tiszte­letének érdekében kifejtendő törekvésében tá­mogassa. Ecélból kéri tagjait, hogy minél számosabban jelentkezzenek a nemzeti had­sereg katonái közé, mert ezáltal lehetővé teszik, hogy a rombolások helyett a produktív építő­munka, a közszabadság tisztelete, a demokrá­ciának és progresszív haladásnak boldog­ságot, megnyugvást és megértést hozó kor­mányprogrammal is vallott békés ideje követ­kezzék be. Ugyancsak kéri munkaadó tagjait, hogy a nemzeti hadseregbe esetleg bevonuló alkalmazottjainak bevonulásuk egész tartamára fizetésüket teljes egészében folyósítsák és he­lyeiket hadból való visszatértükig tartsák fenn. — Fehérhátu bankjegyek átcseré­lését jóérvényü (kék) bankjegyekre az összes szegedi pénzintézetek és bankcégek a városi tanács hirdet­ménye értelmében julius hó 3-ig elvál­lalják. A közönség érdekében áll ezen időpont betartása. — Elfogott betörő. Pénteken reggel letar­tóztatta a rendőrség Német Lajos állástalan péksegédet, aki junius 17-én éjjel teljesen ki­fosztotta Bleyer Sándor Iskola-utcai kereskedő üzletét, ahová álkulccsal hatolt be. Német 409 korona készpénzen kivül többezer ko­rona értékű élelmiszert lopott el a boltból. A lopott holmi egyrészét értékesítette, a többit pedig Nagy Ferenc nevű barátjánál helyezte el. A lopott élelmiszerek egyrészét Balogh Lajosné napszámosnő vette meg. A rendőr­ség Német letartóztatása után Nagy Ferencet kerítette kézre. Nagyot szintén letartóztatták. Baloghné ellen pedig orgazdaság miatt eljá­rást indítottak. SZÍNHÁZ MŰVÉSZET HETI MŰSOR: Szombat: Matány Antal búcsúja: Mágnás Miska, operett. Vasárnap délután: Majd a vica, énekes vigjáték. Vasárnap este: Solymossy Sándor búcsúja: Csár­dáskirályné, operett. Hétfő: Bányai Irén és Zöldi Vilma búcsúja: Az ördög, vigjáték. Kedd (utolsó előadás): II. Rákóczi Ferenc fogsága, történelmi színmű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom