Délmagyarország, 1919. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1919-05-16 / 110. szám

Magyarország uj határai. — A békekonferencia a Bánátot a szerbeknek, Erdélyt a románoknak adta* — Ura 30 fillér. Szerkesztőség: SZEGED, NARASZ-UICA 8. bZÚm. A szerkesztőség íaiefOKjas 305. Szeged, 1919, £LÖFÍZ£TÉSi ARA: egész évre 96 — K, negyedévre 24.— K. félén a . . 48,— K. e$rv hónapra 8.— K, Egyes szám ára 30 fillér. VIII. évfolyam* 110, szám. Kiadóhivatal!: szeöeö, kArász-utca 9. szAm, A kiadóhivatal telefonta: 305. Péntek, május 16. Páris, május 12. Az Evetiing News-mk jelentik Parisból: A négyestanács hozzákezdett az osztrák béke elkészítésébezi. Az osztrák-magyar bi­rodalom összeomlásával számolva, liquidáló színezete van, A békeszerződés legfontosabb része természetesen Német-Ausztria határai­nak megállapítása. Az erre vonatkozó intéz­kedések megteremtik az uj cseh-tót köztár­saságot, Jugoszláviát és a független Magyar­országot. A szerződés fővonásaiban a követ­kező fejezeteket fogja tartalmazni: 1. A népszövetség. 2. A határok megállapítása. 3. A kötelező katonáskodás megszünte­tése és a hadseregnek rendőri erővé csökken­tése. Lőszer- és tüzérségi anyag kiszolgálta­tása. 4. A tengeri hajók kiszolgáltatása néhány hajó kivételével. 5. Magyarországnak az uj határok men­tén épült erőditményeit le kell rombolnia (?)• 6. Gazdasági intézkedések, amelyek eny­hébbek, mint a német szerződés gazdasági intézkedései. 7. A jóvátételi intézkedések hasonlóak 'a "német szerződés intézkedéseihez. 8. A felelősség kérdésére vonatkozó ren­A német többségi pártok a békefeltételek ellen. Berlin, május 12. A német nemzetgyűlés pártjai tegnap hosszasan foglalkoztak a bé­ketervezet teli Az elhangzott beszédekből meg­állapítható, hogy a demokraták a tervezetet elfogadhatatlannak tartják. A többi többségi párt is meg volt győződve a békeföltételek tel jesithetei fenségéről és elfogadhatatlanságá­ról. Scheidemann miniszterelnök hír szerint beszédében kifejezésre fogja juttatni azt, hocrv a békeszerződés Németországra elfogadha­tatlan és ünnepélyesen tiltakozni fog a német népen teendő erőszak ellen. Követelni fogja egyúttal a németeknek ígért jogbékét. A füg­getlen szocialisták a súlyos föltételek ellen tiltakozni fognak és tárgyalásokat fognak kérni, de nem helyezkednek az abszolút el­fogadhatatlanság álláspontjára. fíerlin, május 12. Lichnovszky herceg a Berliner Tageblatí főszerkesztőjéhez! irt le­velében azt ajánlja, hogy szakítsák meg a hé­ketárgy alá sokat. Levelében a többi közt eze­ket irja: Álláspontom az. hogy semmi körül­mények között ne fogadjuk el >a békeszer­ződést és ne engedjük magunkat fenyegeté­sekkel megfélemlíteni', minthogy ennek a békeszerződésnek elfogadása nemcsak a né­met birodaöm és a német nép állandó politi­kai és gazdasági megsemmisítését jelentené, hanem megfosztana minket a barátságos semleges és ellenséges lakosság becsülésének maradványaitól is. Őszintén szólva, nem lá­tok lehetőséget arra, hogy ezen az alapon megegyezésre jussunk és a tárgyalások meg­szakítását tartom az egyetlen helvej taktiká­nak. Ellenségeinknek a békére épp oly szük­ségük van, mint nekünk és bizonyossággá! számítok arra, hogv a győztes országokban is a közvélemény az erőszak politikusai ellen fordul. A tárgyalások megszakítása és alkal­masabb időpontban való, ujráfuvétele volna a leghelyesebb. Azok az aggodalmak, ame­lyeket sokan, különösen az élelmiszerrel való ellátás tekintetében táplálnak, sokkal cseké­lyebbek, mint azok a következmények, ame­lyek az ilyen békeszerződés aiáirsának nyo' mában járnának. Válasszuk ink-'bb az átme­neti nyomorúságot, mint -az állandó megnyo­moritást. Foch a német békét tul enyhének tartja. Amsterdam, május 12. A Handelsblad irja: Foch tábornagy, mint ismeretes, a béke­konferencia folyamán több izben kijelentette, hogv nincs módjában katonai követeléseitől elállni. A határok megállapításánál azután sajnálatos módon nem is vontáh. bee a tár­gyalásokba, sőt erről a körülményről egyet­len francia lapnak sem volt szabad említést tenni. Ez az eset francia politikai körökben nagy feltűnést keltett. Foch kijelemette, hogy ha ezzel a szerződéssel megelégszenek és a németek azt aláírják, ő visszalép. Ft*Ji visz­szalépése a kamarában bizonyára^ nagy vi­tákra ad majd okot és nincs kizárva, hogy Clemenceau maga is kénytelen lesz levonni a konzekvenciát, A francia szocialisták a béketervezefröl. Berlin, május 12. A Vorwartsnek jelen­tik Versaiilesböl: A francia szocialistáknak a békeszerződés tervezetéről tett nyilatkoza­deikezések. 9. A dunai hajózás a népszövetség ellen­őrzése alá kerül. A területi rendelkezések szerint a Bánátot és Temesvárt Jugoszlávia kapja. A Magyarországra vonatkozó rendelkezések értelmében Erdély nagyrésze Romániáé lesz. A fiumei vita végleges elintézésétől függetle­nül a békeszerződés Ausztriának és Magyarországnak megadja a tenger­hez vezető utat, amennyiben Fiumé­ben dockökat és a Fiúméhoz vezető vasutat biztosit részünkre. tarból! a következő felfogást állapithatjuk meg: A tervezet szégyenletes, de egyelőre semmit sem tehetnek ellene >a szocialisták. Ez a béke a mértéktelen követelések miatt amúgy is tarthatatlan lesz. Németország aláírhatja, mert a nemzetközi szocializmus amugv te megsemmisíti. Berlin, május 12. A Vorvartsnek /elentik Versaillesből: A l'Humanité közlése szerint a szocialista párt állandó ügyvivő választmá­nya elhatározta pénteken este, hogy az elő­zetes béke megvizsgálására bizottságot küld ki. amelynek tagjai Thomas Albert, Fresnord, Renier, Longuet, Sembat és Severac lesznek, azonkívül a parlament szocialista csoportját is megkérik, küldjön 12 elvtársat a bizottság­ba', amely megvizsgálja a szerződéstervezet részleteit és tanulmányozza s megállapítja a gvors és célszerű cselekvés feltétele'.. 'A bi­zottság május 13-án este tar Ha első ülését. Az osztraui szémridéh sztrájkja. Bécsből jelentik: Az osztraui szénvidé­ken kitört sztrájk terjedéíse következtében Bécsnek szénnel való ellátása rendkívül ve­szélyeztetve van. Bécsben tüntettek a csehek eiien. Bécs, május 12. A szociáidemoKrata párt és a német nemzetiek által ^egnap a Német­országhoz való csatlakozás érdekében ren­dezett népgyűlések után a cseh követség előtt incidensekre került a sor. A német nemzetiek a Schulverein székházában tartott gyűlésük után a körútra és innen a Lobkovitz-téren lévő eseh-szlovák követsás eé vonultak, a hol a Wacht am Rhein eléneklése után macs­kazenét rendeztek és szidalmakat szóltuk a cseh-szlovák követség és kormány ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom