Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-08 / 32. szám

6 DMiMAGYA&OBSZÁG Szegfű, 1Ö.13. február S fi;ói Zichy Nándor örököse 4084 h,. gróf Zichy Nepomuk János 6513 h„ 'báró Spinger Mária 5020 h., báró Trauttenberg Frigyes 4395 hM Balogh Lázár 1171 h„ Csapó Vilmos 1300 h., Csillery Sándor 1044 h„ Domokos Géza 1545 h., Dreher Antal 14,985 h.. Dreher Jenő 4634 h., Hardy Antal 1103 h„ Ivánka László 1688 h„ Kegl Dezső 2235 h„ Lyka Döme 2325 h„ Pajzsa Gyula 1196 h:, Sárközv Aurélné 1477 h., Szitányi Béla 1009 h„ Szhr ha István 1940 h., Szluha István örökösei 3666 h„ Tallián Vilmos 1222 h., Várady La­jos 1214 h.,' Vojnovich Gézáné 1467 h„ össze­. sen 250,570 hol,d, elithez járulnak mégi az egy­házi birtokok, ezek közül a nagyobbak itt kö­vetkeznek : Érseki és püspöki birtokok 2886 hold, káptalan és papnevelők birtokai 14602 hdld, apátságok és szerzetesrendek birtokai 36,382 hoki, templomi és lelkészi birtokok 3420 hold, összesen 57.290 hold. íme: ez az a Iatifun­ditunos Fehér vármegye, amely ma hangadó a vármegye törvényhatóságában. Grófok, bá­rók, .prépostok és mellettük Dréher Antal és Pajzs Gyula, ezek fordulnak szembe az ifjú, már ezer sebből vérző köztársasággal, ezek bontják ki az ellenforradalom zászlaját. Ért­hető. Az ifjú'köztársaság igazságos teher és jövedelemmegosztást hoz és földreformot, a mely a földtelen nép felemelését célozza. Fe­hérmegye ezerholdas birtokosai ezt nem néz­hetik jó szemmel, nekik a jelenlegi birtok­megosztás fentartása a fontos, amely Fehér­be n a következő képet adja; Van: 1000—2000 holdas birtok 32, terü­lete 44,016 hold. 2000—10.000 holdas birtok 49, területe 202,474 hold, 10,000 holdnál na­gyobb birtok 9, területe 168,753 hold, össze­sen 90, területe 415,243 hold. Emellett a kö­zépbirtok egészen eltörpül. Van ugyanis ösz­szesen 100—1000 holdas birtok 243 és ezek területe mindössze 75,323 ihold. Nézzük meg, mi marad Fehérmegye nagyszerű földjéből a kisgazdáknak: Fehér­megyében az összes gazdaságok száma 37,601, ebből mint ifentebb láttuk, 90 nagy­birtok és 243 a középbirtok. A száz holdon aluli gazdaságok száma tehát 37,268. Fehér­megye összes mezőgazdasági területe (a nem termelő föld levonása után) 679,140 hold. Bb­böl 415,243 holdat lefoglal a 90 nagybirtok, továbbá 75,323 holdat, addig a 243 középbir­tok. a száz (holdon aluli terjedelmű 37.268 kisgazdaságnak marad, llykép 188,574 hold. Ez az arány a legjellemzőbb: 490 ezer hol­don 90 nagy és 243 középbirtok és 188 ezer holdon 37,268 kisbirtok! Fehér vármegyében ennek következté­iben a száz holdon alullii birtok átlaga (188,574:37,268) 5.06 hold. Még egy adat Fe­hérmegyében: miezőgazdasággal 'foglalkozik 167,349 ember. Ezek az adatok minden kommentárt fe­leslegessé tesznek. Van 679 ezer hold mező­gazdasági terület, ebből 90 nagybirtok 415 ezer holdat fogjál le, ugyanakkor 37,268 kis­gazdaság 188 ezer holdra szorul össze. Há­nyan teljesen földnélküliek a 167 ezer mező­* gazdasággal foglalkozó egyén közül? A 90 nagybirtokosnak ez a kedvező, a legjobb ál­lapot, mert a 90 nagybirtokot a földreform nem fogja érintetlenül hagyni. A földreform a 37,268 kisgazdaság és a 167 ezer ember •'boldogulását helyezi mindenek elé. Amllkor1 Fehérmegye törvényhatósági bizottsága zászlót bontott az ellenforradalomnak, akkor ott a latifundium próbált gátat vetni ennek a demokratikus, népies politikának, amely Fe­hérben a 90 nagybirtokot inkább megosztja, de azt nem fogja eltűrni, hogv 90 nagybir­tokos 415 ezer holdat bírjon, amikor 37,268 kisgazdaságra 167 ezer kisgazdával és föld­telen Jánossal együtt átlag 5 hold jut, de ép­pen ez a kiáltó igazságtalanság ássa-js meg az ellenforradalmi zászlóbontás sírját. Fehérmegye ezerholdasaiuak Kossuth szavait idézem: . . . Veletek és általatok, ha -lehet, nélkületek sőt ellenetek, ha kell . . . Bizony László. HÍREK 000 — Hír Újszegedről. Újszegedet tökéletesen elzárták tőlünk a szea-bek. Semmi forgalom sincs már Szeged és elszakadt városrésze kö­zött. A h. főkapitány közléséből ismeretes, hogy mindazoknak, akik a Bánátba akarnak hazautazni családjaikhoz, szombaton délelőtt .10 őrkor 'kell összegyűlniük a hid szegedi ol­dalán. Ezeket majd egy szerb katona vezeti át a parancsnokhoz, aki igazolványaikat lát­tamozni fogja. Olyanoknak, akik nem a meg­szállott területen laknak, a hidon átmenniök nem szabad. Szombaton tehát lesz talán egy kis forgalom Újszegedre, ha visszafelé nem is. Odaát a szerb közigazgatás még nem ren­dezkedett be teljesen. Az ügyvitel magyar, mert hiszen a lakosságban elenyésző kicsiny számmal vannak a. szerbek. iMost közélelme­zési Ihivatalt akarnak szervezni. Erre a célra Szász Ernő kendergyári igazgató juttatott na gyobb adományt, ezenkívül Törökkanizsáról, a szerb járás székhelyéről kérnek 100.000 ko­rona kölcsönt. A népszámlálást és a pénzek lebélyegzését még nem fejezték be. — Az uj­szegedi szerb parancsnok megígérte, hogy a járványkórház személyzetének állandó határ átlépési engedélyt ad. fEzenkivül a betegszálli tás teljes zavartalanságát is biztosította. A .kórlház alkalmazottai ennek ellenére is el­hagyták Újszegedet. Pénteken megjelentek a polgármesternél, akit. arra kértek, ikegy intéz kedjék a járványkánháznak a városba való áthelyezése iránt. A polgármester kijelentette, hogy a kérelmet nem teljesítheti. A személy­zetnek két 'heti fizetését kiutalta, de ha nem térne vissza állásába, a város uj alkalmazot­tat vesz föl, mert semmi ok sincs annak a föl­tevésére, hogy a szerbek a járványkórháziak­kal ne bánnának emberségesen. — A Kereskedők tanácsa uj ármegálla­pítást kér. A szegedi kereskedők tanácsa csü­törtökön este üttoroy Károly elnöklete alatt Korzó Mozi R.-T. TELEFON 11-85 a Igazgató: VASS SÁNDOR. TELEFON 11-85. ••• Pénteken szombaton és vasárnap JÓKAI MÓR világhírű regénye a filmen : Másadik rész 4 felvonásban. Filmre átírta: Vajda László. Rendezte: Korda Sándor. Szereplők : Beregi Oszkár R. Lenkeffy Ica Szőreghg Gyula Rajnai Gábor Bartos Gyula Kürti József G. Berky Lili fllakay Margit S. Fáy Szeréna K. Bernjén Mari Előadások vasár- és ünnepnapon fé! 2, 3. fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra tartotta teljes illését. lElnök jelentést tett ar­ról, hogy az üzlethelyiségek építése ügyében eljár a mérnöki hivatalnál, ott az a vélemény alakult ki, hogy a Széchenyi-téren ;i Párisi" nagyáruíház előtt, valamint a Klauzál-téren a • telepítés engedélyezhető lesz, ami egyébként rövidesen megtörténik, ffoftzer Dániel adja, hogy Budapesten járván, azt tapasztal­ta, hogy ott ia legtöbb árucikk a szegedi lessál' litott áraknál jóval drágábban kerülnek for­galomba Amig tehát az áruk Budapesten) csak ilyen magas áron szerezhetők be, addig nem indokolt, ihogy a szegedi kereskedők az áruknak leszállított áron való eladására köte lesiessenek. Többek hozzászólása után a ta­nács elhatározta, hogy a Munkás- és Iparost a náecsal érintkezésbe lép -ez ügyben közös el­járás és megállapodás céljából, megkeresi a -Munkástanácsot, ihogy kiküldöttekkel tamd­mányoztassa a budaipesti viszonyokat és ta­pasztalatai alapján itthon járuljon hozzá a £ árak igazságosabb alapon való megállapítá­saihoz. — Kedvező menetrendváltozások. A Dél' nmgyarország jelezte már, hogy az éjjel köz­lekedő' személyvonatokat lehetőleg beszünteti a Máv, igazgatósága. Az utazóközönség nem igen fogja sajnálni a sötét, hideg éjszakai vo­natokat, ellenben örülni fog, hogy 9-én, va­sárnap délután 5 óra 15 perekor a budapesti személyvonat már nem indul Ugyancsak el­marad a Ceglédre délután 1 óra 3 perckor in­duló vonat is. Helyettük közlekedni fog Sze­ged fői Budapest felé február 10-étől, héttőtől, reggel 5 óra 56 perckor és délután 1. óra 23 perckor egy-egy személyvonat. Az előbbi dél­ben egy óra körül, az ut{óbbi este 7 óra 50 perckor fog Budapestre érkezni. A Budapest­ről Szegedre induló vonatok mén étrendjében nem történik változás. Tollát marad a Szeged félé reggel 8 óra 30 perekor és Ceglédről reg­gel 3 óra 12 perckor indailó személyvonat. SzujredrRókus—Békéscsaba között megszűnik a Szeged Bókusról Békéscsaba felé este 7 óra kor induló és Békéscsabáról Szeged-Rókus fe. lé reggel 3 órakor induló személyvonat. He­lyettük inctol Békéscsaba felé délután 2 óra 44 perckor és Békéscsabáról reggel ."> órakor. Szeged és Szeged-Rókus között megszűnik az este 0 óra 13 perckor induló összekötő vonat, (helyette délután 2 óra 25 perckor fog indulni a személyVonat. A Szegedről reggel 5 óra 56 (perekor induló vonatnak minden páros napon csatlakozása lesz Kiskun fél egyháziul a Szen­tes felé reggel 8 órakor induló sztnnélyvonat­hoz. — A szociáldemokrata-párt tagjainak száma, imponáló az a taglétszám, amellyel rövid pár hónapi időköz után a szegedi szo­ciáldemokrata párt büszkéltkedhetik. A forra­dalom előtti időben alig 6000 tagja volt a szo­ciáldemokrata pártnak, mig most 32544 a tagjainak száma. Ez a nagv számbeli emel­kedés mindennél1 jobban igazolja azt a szor­gos munkát, amelyet a párt vezetőség a szak­szervezetek megalakítása körül kifejtett és azt, hogy belátják végre a szervezkedés ha­talmas előnyeit, már-már uélkü'lötfhetet'rensé­gét. iAz ,uj rend ideje óta a szakszervezetek a következő tagszámokkal alakultak meg. Pin­cérek 1006 taggal, husótparcsok 200, csendőrök 1346, katonák 2100, paprikakészitők 340, köz­alkalmazottak 1500, cukrászok 75, kémény­seprők 55, népzenészek 450, ií.iumunkások 600, háztartási munkásnők 500, hadirokkan­tak .1200. színészek 130, . újságárusok 120, Vendéglősök 300, hajósok és halászok 200, vásári- és kiskereskedők 450, lisztfel dolgozók 150, városi alkalmazottak 1375, pénzintézeti tisztviselők 160, gyógyszerészek 26, magán­alkalmazottak 360, ipari és, közlekedési tiszt­viselők 260, biztosítási tisztviselők 120, nvoig­dijas vasutasok 430,. villamos alkalmazottak: 80, munkásbiztositó tisztviselők 34 taggal. — Házatság. I)r. Salgó Béla szegedi ügy­véd nőül vette Asctwr Idát, Ascher Ignác szi­szek; kereskedő leányát. (Minden külön ér­tesítés .helyett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom