Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-06 / 30. szám

DELMAÖ YA KOBS25A8 Szeged, lí)lí>. februári). jffz első tjctp Újszeged községben. (Saját, tudósítónktól.) A váras egész la­kossága meleg szívvel figyeli a most tőlijaik erőszakkal elszakított Újszeged népének szi­vedolhunását. Az elzárás napját követő első napon, szerdán egy kicsit csendesebb, szomo­rúbb volt a magyarok között Újszegeden az élet. Rie.ménykedve várjuk iGeorgevics Sán­dornak, a volt ujszegedi Nemzeti Tanács el­nökének és öt társának visszaérkezését, akik — mint megírtuk •-• azért, utaztak le Újvi­dékre, ha ott célt nem érnének. Belgrádba, hogy Újszegedet átmenetileg se szakítsák el Szegedtől. A küldöttség keddről-szerdára vir­radó éjjel utazott el ós igy csak a jövő hét első napjaira várják vissza. Szerdán reggel megkezdték a szerbek az ujszegedi népszám­lálást. Utc^ról-ntcára járnak egy szerb al­tisztiből és egy .magyar szegedi rendőrből álló íhizottságok és felírják, hogy a házakban há­nyan laknak magyarok, esetleg szerbek. Mintegy 4—500-an költöztek át Szegődre olya­nok. akik nem akarták zaklatásnak kitenni (hivataluknál, foglalkozásuknál í'ogva magú­ikat. Viszont Szegedről 20—80 család költö­KÖtt át Ú jszegedre, akik jobb viszonyokat re­mélnek odaát a szerbdk impériuma alatt, vagy hivatásuknál fogva kénytelenek voltak átköltözni. A szerbek nj községházául az uj­szegedi ovoda kényelmes helyiségeit foglal­ták le. Ott rendezkedtek be és szerdától kezd­ve a; község ügylei ott Is tárgyaltatnak. Dr. Lédérer Dezső községi orvos fáradhatlauul végzi a kötelességéi, amelyért őt most már a szerb állam fogja fizetni. A papírpénzek lebélyegzése szerdán is szakadatlanul tartott a régi rendőrségi lakta­nyában. (Most derül csak ki, hogy Újszegeden is sokkal több pénz volt, mint a szerbek gon­doltaik. Azt hitték ugyanis, hogy p lebélyeg­zéssel egy nap alatt készen lesznek. Eddig egy millió négyszázezer körönét bélyegeztek le és még bőségesen hordják a pénzt azok, a kik tartanak tőle, hogy a bankjegyek lebé­lyegzés nélkül értéküket veszthetik. A község csendjének és rendjének fenta.rtására a szer­bek „uj rendőröket rendeltek ki. Igen előzéke­nyen viselkednek, a lakossággal barátságo­san bánnak és a község elöljárósága, ügy buz­galom mai néz utána, hogy az nj-szegediek el­látása. kifogástalan legyen. Piac szerdán alig volt Ez érthető is, hi­szen az emberek még alig ocsúdtak fel. Az ujszegedi kendergyárban vágtak le Ihat darab hízott sertést, amelyet a községbeüeknek ki­árusítottak. A hus kilogrammját 13 koronájá­vá^ a szalonnáét 19 koronájával mérték. Az ujszgedi kender gyár igazgatója, Szász Ernő a gazdasági ügyek intézésében erősen aktív szerepet játszik. Keddien éjjel bevásár­lóikat küldött, a járás székhelyére, Törökkani­zsára, hogy onnan nagyobb mennyiségű lisz­tet, kőolajat, a verbászi cukorgyártól pedig cukrot utaljanak ki az ujszegedieknek. A ha­talmas gyártelepen most szünetel a munka. A gyár helyzete azonban érdekesen változott a megszállás folytán. Eddig .ugyanis az üzem szünetelése alatt, mint minden vállalatnál, a munkabérek 80 százalékát a magyar kor­mány fizette, ez most megszűnik, mert ugyan­esaik' miniszteri rendelet intézkedik arról, hogy megszállott területen levő gyárak nem részesülhetnek ebben a hozzájárulásban. Az igazgatóság minden lehetőt elkövet, hogy a vállalat esetleg a szerbek utján — mi előbb szénhez jusson. Addig, ha ez belátható Időn belül megtörténik, kiadja a munkások teljes fizetését. Hja a gyár nem kapna szenet, n-7. igazgatóság foglalkozni fog a munkások sorsával. Egyelőre Szeged és Újszeged- között egy­két hivatalos személyen Ikiviil megszűnt a személyforgalom. A vonatokon jöhetnek, és mehetnek át, akiknek uti-igazolványuk, eset­leg útlevelük van. Az utasoknak eddig Sző­regen le kellett szállni, ha igazolványuk nem volt. Az ujszegedi kis állomáson minden vál­tónál fegyveres őr áll, a hídfőnél erősebb esaipat -táboroz gépfegyverrel felszerelve. A / szegedi oldalon pedig polgárőrök vigyáznak, hogy onnan túlról se jöjjön át a hidon sen­ki. Mint érdekes epizódot, említjük meg, hogy kedden reggel Szőreg állomásról egy szerb katonatiszt vasúti pályakocsin akart átjönni valami hivatalos ügyben a. vasúti- hidon. A 'szegedi oldalon az őrség feltartóztatta és visz­szaf ordította. Erre, mint értesülünk, az volt a válasz, hogy Szőregen szerdán a szegedi vasutasok részére érkező pár kanna tejet, a személyzet által engedély alapján hozott cse­kély mennyiségű 'élelmiszereket a kezelőko­csáíból a szerbek kidobálták. Erre a vasutasok kénytelenek voltak a szőregi főhadnagyot bo­csánatkérés formájában felvilágosítani, hogy csak félreértés lehet a dologban, hiszen nem lehet érdekében a szegedi magyaroknak .sem, hogy az eddigi sima, megértő viszonyt ezek­ben a nehéz időkben kiélesitsék és elmérgesit­sék. A főhadnagy erre megígérte, hogy ő to­vábbra is az marad, aki volt. Korzó Mozi R.-T. Telefon : [I Igazgató: Telefon : 11-85. II VASS SANDOR. || 11-85. •ST'"T 151 WW 'ww Csütörtökön Psylandér-esték A becstelen Nordisk dráma 4 felvonásban. A Psylander felvételek egyik legkiválóbb produktuma. Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, Éhségtüntetés Linzben. Becs, február 5. Linz városa ma nagy tüntetések színhelye volt. Délelőtt óriási nép­tömeg vonult a tartományi kormány épülete elé. Egy küldöttség bement, hogy segélyt kérjen a husinség ellen. .Mialatt a küldött­ség még benn volt a tartományi kormány­nál, a tüntetők egy része behatolt a kor­mán y épület mellett levő Harang-hoT. címzett vendéglőbe és elrabolta az ott levő élelmisze­reket. A többi tüntetők a, Duna-partra vonul­tak, ahol behatoltak a nagy Erzherzog Kari szállodába, amelynek hatalmas élelmiszer­készleteit teljesen elrabolták. A tömeg ezután a Ferenc Józsaf téren át tovább vonult és útközben a legtöbb cseme­ge-, divatáru-, kézmüárif-, ékszer-, ruha és cipőüzletet kifosztotta. Különösen a Lande­strassen, a város főforgalmi terén garázdál­kodott nagyon a. tömeg. Itt. többek. között megállított egy teherkocsit, amelyen dohány­rakományt vittek a vasútihoz. Ezt az értékes rakományt hatalmába kerítette a. tömeg, a mely a dohánytkészletekkel olyan vandalmó­don bánt el, hogy még a késő esti órákban is gazdátlanul hevertek a dohánycsomagok az utcán. A Conrád Wogel Gassóbeh egy házból .(ki­lőttek és állítólag egy rokkantat megöltek. A tömeg a püspöki palotába is behatolt, ahol azonban neon találtak élelmiszereket, mire a tüntetők elvonultak- A Landstrassén a. késő esti órákig tartott a zavargás. A kárt több százezer koronára becsülik. A rend helyreállítására kivezényelt csen­dőrölT nem voltak képesek megbízatásuknak eleget tenni. A tömeg áttörte a csend örök kor­donját és a csendőröket lefegyverezték. A városi rendőrség is tehetetlennek bizonyult, a népőrök -legnagyobb része pedig a liintetők­höz csatlakozott, Athfl. tartanak, hogy a tün­tetések a. legközelebbi napokban meg fognak ismétlődni. Linz, február 5. Kedden- az esti órákban a város fő utvonalain levő boltok iosz.oga­tását folytatták. Sok üzletet teljesen kitarol­tak, de a járó-kelők biztonságát nem veszé­lyeztették. Késő éjjel automobilon gépfegy­verekkel érkező népőrségrek sikerült a fosz­togatókat szétszórni. Betörtek a jezsuí'.a-koí­léghimb.! eivitték az ott levő élelmiszere-; ket. va'aur'nt ágynemüeket.. Köztársasági mozgalom Hollandiában. Amsterdam, február !>' Hollandi lapje lentések szerint Hollandiában az utóbbi idő­ben erős mozgalom támadt, amelynek célja a királyságot megszüntetni és az országol orosz mintára szoyjetköztársasággá alakíta­ni. Az uj közoktatásügyi és népgazda­sági államtitkár. Budapestről telefonálja tu~ dósitónk: A Politikai Híradó jelenti: Szemző Ernőt, a kisgazdapárt titkárát a népgazda­sági minisztérium államtitkárává, Mayer .Já­nos volt kisgazdapárti képviselőt pedig a közoktatásügyi, minisztérium államtitkárává .nevezte ki a kormány. Kinevezések a német minisztériumban Budapestről telefonálja tudósítónk: HivatdLo sojí jelentik: Dr. Junker János német mi­niszter -a tegnapi minisztertanács előtt letette az esküt. Az ő javaslatára államtitkárrá Kal­már Henriket, Nyugatmagyarország kor­mányzójává Zsombor Gézát nevezte ki a kor­mány. A „Médi Specialité" higiénikus szivarkahüvely főraktárában Szegei Jókai-utca 11. szám. • Telefon 15—20, kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahüvely különlegességek a legolcsóbb napi árak mellett. (3) Viszontelárusitóknak fs a legolcsóbb bevásárlási forrás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom