Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-05 / 29. szám

-1.-XS,1 Ti!^••„i.tutMíV»:.,3'!!r.sí .. v v f; y J KOKS'/.AÍ? Szeged, 1919. február 5. Újszegedet elszakították tőlünk a szerbek. — megalakítják a külön községet. (Saját tudósítónktól.) Kieddeii délután 4 Órakor telt le a batáridő, amikorra a szerbek Újszegednek a várostól való teljes elszakadá­sát, a Tiszán tul fekvő területre a szigorú ha­tárzárat kimondották. Elkeseredés, -panasz, düh vagy siránkozás semmitsem használ. A hatalom az antant erejére támaszkodó szer­beknél van. ök pedig most, ,már nyilván meg­mutatták, hogy nem ismernek méltányossá­A hurcolkodás kora reggeltől délután 4 óráig szakadatlanul tartott Újszegedről Sze­gyedre és megfordítva. Kocsikon, ökrös szeké­ren, teherautóval szállították a bútorokat, mindenféle holmikat. Akinek kocsi -fizetésére nem tellett — és ilyenek voltak a legtöbben gyalogosan cipelték, vagy talyigáu tolták a bútordarabokat. Asszonyok, gyerekek hord­ták a batyuba kötött ágyneműt, a képeket, az uborkás üveget, s a legta.rkább öszevisszaság­ban sok minden egyebet. A hid gyalogjáróján egymást taszigál­ták az emberek. A Tisza medrének közepén, ott, ahol a hid első ive végződik, két, egy­másnak szembenéző fekjete bakterház előtt egy-egy szuronyos, sisakos francia katona jár föl s alá. Közönyösen nézik a. járókelőket, az egész nagy költözködést. De amint % kocsik, szekered a hid végéhez érnek, a hid két olda­lán csoportosan álló szerb katonák azonnal megállítják s megkezdik a vizsgálatot. Bele­néznek a szalmazsákokba, a szekrényekbe, a ládákba. Főleg az Újszegedről jövők holmiját kutatják át. behatóan. Élelmiszert, is hozhat­tak át a városba költöző családok, de csak a maguk, már régebben szerzett készletét any­nyit, amennyit előzetesen a szerb parancsnok­nál bejelentettek. -Erről igazolványt kaptak, a melyen minden tárgy föl volt sorolva. Néme­lyik szekér átkutatása hosszú ideig tart. Ez alatt persze torlódás keletkezett. A népkertnek a kerítése mellett, egész bu­torraktár volt délelőtt. Szekrények, asztalok, székek állottak a szabadban, arra várakozva, hogy számukra is megüresedjék valami sze­kér. A patika felé vezető utón is -ember em­ber hátán mendegél a csatákban. Mögötte van a Zsemberiféle vendéglő, abban a szerb pa-_ ranesn okság hivatala. Az ajtajáig vivő lép­csőfokon szerb katonák állnak, közöttük mél­tóságos, de azért nyájas arcéal \Streimes Mi­hály. akit jobban ismernek Hordár Miska, né­ven a városban. Szíves, előzékeny mindenki­b.i'z. -S< ü.íyes bájos embere® segít, útbaiga­zítást <:d. igazolványokat vizsgál. E mellett tartja a tekintélyt. Hordár 'Miska néven sok mindennel kereskedett. A hordársággal kez­dődött bonyodalmas 'életpályája, a lókereske­idelem virágzó jövedelmein át fölemelkedett á" mi lliomosságig s most a föllendült, a csúcsra: a bíróságig. Újszeged piaci bfa'ója lesz. Strei­nics iM/ibály. A népkert, főútján sárosra tapossák a havat. Azon is hurcolkodnak a hurcolkodók. Szerb és francia katonák jönnek, anennek. A vigadóban most élénkebb forgalom van. -mint máskor volt ilyen időben. Ott. most vau jóidő. A szeib katonák jó -fogyasztóik lehetnek . . . A hid. forgalma délután egyre növekedett •Pontban négy órakor visszaszorítják a töme­gét a túlsó oldalról. Pedig a hurcolkodás még .nem fejeződött be. A hid innenső oldalán sok holmi vár az átszállításra, -de ügy látszik, basztalaimil. A híd közepéig olyan nagy a so­kaság, hogy niessziröl egész hadseregnek lá.t­I szik. Lenn a Tiszaparton is nagy bámuló t-ö­i meg. Sokáig alkudoznak még a francia kato­nákkal a hidon, de ők persze parancsnak en­gedelmeskednek és senkitsem engednek át. Az Újszegedről beköltözöttek Icgtöbbnyi­re családoknál, rokonaiknál helyezkedtek el, de azért számosan jelentkeztek már a lakás­hivatalban. Viszont olyanok, akiknek odaát földjük, házuk van, de a. városban laktak, most áttelepedtek. -Ezek között van az ujsze­gedi kendergyár saámos munkása és hivatal­noka, akik Szász-Ernő igazgatóval együtt Új­szegedre tették át a lakásukat, Harminckét -rendőr van Újszegeden, akik­nek Gyarmathy János rendőrbiztos volt a parancsnokulk. A szerb parancsnok fölkereste Gyarmathyt — mint a hogy Temesváry Géza. h. főkapitánynak jelentette — és megkérdezte tőle, hányan vannak a rendőrök. Mikor meg­mondta nekik, -ezt felelte: — Sok! Ennyire nem lesz itt szükség! De néhányan, talán nyolcan, szolgálatban marad­hatnak, ha akarnak. Maga Gyarmathy nem akar szerb szolga­játba lépni. Ujszegedi lakos -s midbe kell hoznia a 'dolgait, épp ugy, mint- a város hi­vatalnokai közül Sántha László igta-tónak. Helyzetüket -méltányolta a, polgármester é-s nekik, valamint az Újszegeden lakó városi rendőröknek (három hónapra előlegképpen ki­utaltatta a fizetésüket Gyarmathy elmondta ínég a li. főkapi­tánynak, hogy a szerbek elrendelik a nép­számlálást, megalakítják a községi -elöljárósá­got és Újszegeden is végrehajtják (bankje­gyeink lebélyegzését Drázsies törökkanizsai főszolgabíró megérkezett, hogy megalakítsa az ujszegedi község elöljáróságát. A közsé­get a törökkanizsai járáshoz fogják csatolni. Bírónak valószínűleg Gayrgiei-ics Sándort, az ujszegedi Nemzeti Tanács elnökét fogják megválasztani. Piaci, bíró lesz, -mint. már cni­litettük Streimics Mihály. Jegyzőnek magyar embert. Füredi Mártont a volt óbóbai jegyzőt nevezik ki, akit az állás elvállalására. Drá­zsics főszolgabíró egyenesen fölkért. Füredi­úrik megígérték, hogy fölügyelnek -Obébán ha­gyott vagyonára s ő. családos ember lévén, a kinevezést, elfogadta, Kiviiíök négy fizetéses esküdtet és busz előljárósági tagot választa­naik. Újszeged község tisztviselőinek és elöljá­ródnak le. -kell majd tenni ök a. hűségesküt A tisztviselők közé fog tartozni dr. Léderer Dezső kerületi tisztiorvos is, aki Újszegeden -marad, nehogy a lakosság orvos nélkül le­gyen. .Yz ujszegedi Nemzeti Tanácsnak egyik tagja érdeklődött, hogy hány földibirtokos, bérlő van Újszegeden. Az adófőkönyvet is kél­te., amit a szerb parancsnokságnak rendelke­zésére is bocsájtottak. -A telefonösszeköttetés Újszegeddel nem szűnt meg, de a beszélgetéseket- hír szerint cenzúrázni fogják. A világítást a városi gáz­gyár tr-mésizetesen továbbra sem vonja meg a tőlünk elszakított városiésztől. Óráját és ékszereit javíttassa elsőrangú éra- és ékszer­üzletemben. Szolid árak! Órákban és ékszerekben nagy raktár. ».".".". FISCHER K. .-.%•,­154 Korzó-kávétiáz melleit. A vallásügyi miniszter a főpapság ellenforradalmi akciójáról. Budapest, február 4. <A Déinu^yatar­szág iufló<itójától.) Dr. Vatss János vallásügyi 'miniszter az egyház és az állam tervezett szétválasztásáról, valamint a főpapság ellen­forradalmi akciójáról a- következőket mon­dotta: — A forradalom előtérbe juttatta az egy­ház és az állami egymáshoz való viszonyának kérdését. Ma Eurcpas.zerte az az irány lett uralkodóvá, mely az állam és az egy/az szét­választását irányozza. Ez elől1 rtem tőhei kitér ni. Bizonyos tekintetben a <mi dolgunkat m-??­könnyiti az. hogy a földhirtokreform megol­dódott. Az egyház politikai kérdéseknek egy ió részét elknináltuk: a szekularizációt. Ezzel kapcsolatosan meg tudjuk oldani a 'kegyura­ságok kérdését is. Könnyebbé teszi a szétvá" iasztás kérdését a katholrkus autonomia meg­valósítása is. A nagyrészben világi elemekre támaszkodó autonomia nem fogja megtűrni, hogy a legmagasabb képzettséggel .rendelke­ző tanárok, 'hitoktatók 1000—1200 koronás fizetéseket kapjanak, a mindéit komoly fel­adat és munkásság ihfjján lévő káptalanok tae jai pedig százezrekhez jussanak, dc nem türí meg azt hiszem, a mi itós (püspöki javadalma­kat sem. Magám részérő: azért szeretném siettetni a katholikus autonomia becikkelye­zését és a birtokpolitikái refonrnmal való egv rdejii végrehajtását, mert ezáltal megoldha­tónak látnám vallásügyi téren a két legeini­rtensebb szociális feladatot: az alsópapság helyzetérek javítását és a gyalázatos párbér­kérdés megoldását. A kathexkus autonomia rendezéséréi szükségesnek tartom hangoztat­ni azt,, hogy ez az önkormányzat a mai irány­zat és demokratikus felfogásnak fog megfe­lelni. Szó sem lehet arról, hogv ebben az ön­kormányzatban ne a nép széles rétegének akarata érvényesüljön és hogv az a fölény, a mellyel az egyházi személyek és főleg a fő­papság lelkiekben a-hivők, tehát a vi ági elem felett rendelkeznek, ezek az önkormányzat (szerveiben és irányításában még egyszer fe­'liiker-ckedhessenek. — Tudomásom van arról, hogy egyes he­lyeken a főpapság sehogy sem akar belei! les z kedír az ni rendszer szenemében. Safi«ts. ff/rőt is tudok, hrkfy /.tkymérvü prripdgartdáf lejtdnek ki eHeM és arra rttfty összegekét te áldozrt.ak. Természetes, hogy ezen- a téren minden konzekvenciát le fogok vonni és meg­találom a módot arra. hogy az ültetőket válasz iif elé állítsam. Horvát katonák tüzeltek a szerbekre. Bécs, február 4. A Reichspost esti lapja jelenti Zágrábból: Horvátországban mindin­kább -nő az elkeseredés a szerbek ellen, külö­nösen katonai körökben, mert a volt osztrák­magyar hadsereg horvát származású tisztjeit a szerb hadseregbe, csak alantas tiszteknek vették fel. Zágrábból jövő utasok beszélik, hegy ott az utóbbi napokban nasrv tünteté­sek voltak. A horvát katonák a Jellasics-té­ren több gépfegyvert állítottak fel és a szer­bekre tüzeiiek. A zágrábi lakosság a horvát katonákkal tart. A „Médi Specialité" higiénikus szivarkahüvely fóraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám. • Telefon 15—20, kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahüvely különlegességek a legolcsóbb napi árak mellett (3) Viszontelárusftóknak ts a legolcsóbb bevásárl sí forrás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom