Délmagyarország, 1918. december (7. évfolyam, 290-313. szám)

1918-12-01 / 290. szám

ISA.6 mm**: I I msMAm Amm&Atf való rajongását és az egyéni törekvés érvé­nyesülési lehetőségét. Bizony igaz, hogy kevés kivétellel a mos­tani direktorok a régi direktorok suplenoei voltak, sok mindenre kész fullajtárok, vagy olyanok, akiket gyászos, vagy másmilyen események helyeztek a nem remélt állásba. És aki most szinigazgató, szmészkorában a legbékétüenebb 'Petur volt, ak i a sötétben és ahol leheteti, mindig hangoztatta az elnyo­matását, a kiszípolyorzoltságát. Rip van Winkle húsz évig aludt, a vidéki színészet tagjai hosszabb ideig szenvedték a mákonyos álmot és g nagyurak* boldog öröm­mel hitték, hogy ebből a mesterségesen előál­lított álomtól nem egyhamar lesz felébredés. A csoda azonban megtörtént, a vidéki' szülé­szet hígjai a hosszú álomtól felébredtek éa ezt a novemberben történt tavaszi ébredést rpegriadva szemlélik a kulimra kenetlen őrei, irányi tói, éppen olyan megriadva, mint ami­lyen átkos hamarsággal törekedtek megsza­badulni a h/tbonu kitörésekor a vállalt fele­!ősségtől, a vélt kockátzatitóh És a siilyedő ha­jóról való menekülést a Színész Egyesület mozdította elő, amely sose volt a színészek 1 pártfogó támogatója, valójában a Színigaz­gatók Egyesülete voílt, amely a nagyuraik, a tcvjíhatalmu kis Cézárok maimára hajtotta a vizet. „Nem most irjuk ezt, régen hangoz­tattuk már, még abban az időben, amikor a színészet tagjai lélekzetet sem mertek venni attól való félelmükben, hogv indexre kerül­hetnek és elesnek a nyomorúságosan dotált szerződéstől. Nagy volt mindig a színigazga­tói hatakna, de sose nagYobb, mint az átkos háború négy esztendeje alatt. És ha valaki e véresten szomorú időben nem ugy táncolt, ahogy a jó urak fütyültek, (akik közül egyik­másik többet, foglalkozott a Henry Bernstein ismert színjátéka címének uzoválásával, mint a közönség redukált igényeinek kielégítésé­vel), akkor elhangzott a nagyhatalmi gyön­géd kérdés; jobb lesz a lövészárokban, mint itt a szárazon? A lövészárok, amelyet sok­sok színész látott ás szenvedett, de 'egyetlen­egy magyar direktor sem, <yolt a nemes, a szivei-leiket szaggató srapnell a direktorok selymes és puha kezében. És mig sok színész vérzett a fronton, addig eresz alatt fészkel­tek a fecskékkel együtt a direktorok és jó­létbe® dúslakodva élvezték a kockázat nélkül való konzorciumra állagot gazdag ós busás előnyeit. Végre öntudatra ébredtek a vidéki színé­szet tagjai és kívánatos, hogy a megkezdett utón meg ne álljanak, ébredésüket ne köves­se narkózisra álom, hanem összefogva, erő­sen és önérzetesen, mindent kövessenek el jo­gos igényeik kielégítésére, anélkül azonban, hogy az eszményt, amelyet szolgálniok kell, csak érintenék is. És uj szervezkedésük, ala­kulásuk véglegesítése alkalmával legyen gondjuk arra is, hogy azok, akik minden anyagi kockázattól mentesitétték magukat, a konzorcium védelme alá bújva, dus jövede­lem mellett és a lövészárok folytonos haugur­tatásáVal játszották kisded igazgatói játéku­kat, he lehessenek a magyar vidéki színészet­vezetői, igazgatód. A színészetet ebben az igazságos törekvésében bizonyára segíteni fogják a vidéki városok faktorai. Mindén ki. akinek az a szivén, ami a szá­•ián és művészi munka teljesítését óhajtja a vidéki színészettől, bizonyára velünk együtt várja a színészek ébredéséből eredő dus haj­tásokat és gazdag kalászokat . . . * Tul a nagy Krivánon. A színházi iroda jelenti: A heti műsort csütörtökig bezárólag Farkas Imre szenzációs sikerű dalcsjáCéka, a Tul a nagy Krivánon tölti be. Az érdeklődés olyan óriási mértékben nyilvánul meg a da­raib iránt, hogy a jegyek nagy részét már el­kapkodták. Jövő vasárnap este bórletszünet­ben szintén a Tul a nagy Krivánon van mft­soron, * A vadkacsa. A színházi iroda jelenti: Szombaton eleveníti fel a seLnház Ibsen Han­tik birea színmüvét: A vadkacsát, melyre B-aróti József rendelésében hosszú idők óta lelkiismeretes próbákkal készül 1 a drámai személyzet. G írtát, HJjaüOnar feleségét Zöldi Vilma játc&a, Hjalmart Kertész Endre, az Öreg Ekdalt Szegihő Endre. Hedvig szerepe Bányai Irón, Rélling orvosé Baróti József, Gregersé Majtílüniyi László, Werie nagykeres­kedőé Szilágyi Aladár biztos kezébe kerül. Kívülük Uti Gizella, László Tivadar, Domo­kos, Radó, Rogoz vesznek részt az előadás­ban. Szombaton az A), hétfőn pedig a B) je­gyű premiér bérlők kapják tizenegyedik elő­adásként a darabot. * A heti műsor nagy részét Farkas Imre dalos játéka foglalja le. Pénteken Hoffmiann meséire körül sor. A délutáni előadások kö­zül szombaton az öröiksaóp János vitéz, va­sárnap pedig Hotel Impaxial van műsoron. * Megalakult a szegedi fiiharmonikus társaság. Még egy pár hét előtt Zenekedvelő­társiaság volt Szegeden alakul óban,1 de az alakulást jwbb időre halasztották a kezdemé­nyezők. Most azonban mégis történt egy ze­nei alakulat, rnég pedig Szegedi Filharmo­nikus Társaság cím alatt,. amelynek hivatá­sa lesz a. szinfonikus zene müvelése és hang­versenyek rendezése. A Szegedi Filharmoni­kus Társaság működő tagjai a következők: Patzauer Sándorné, dr. Apor Anna, Qábor­né, Elefánt Ilona, Biedl''Álice,. Séanyei Jó­zsef. Raainicr József, Belle Ferenc, Sohnitzl Gusztáv, Balassa József. Vigh Jenő, Szepcs György. Kiss Dávid, Fischer József, dr; Mé­száros Károly, Daubra.wszby Viktor, Som­mer Endre, Schwartz Andor, Böhan Pál, Ficdler Walter, dr. Kun Izidor, BaVanyai István, Sün'dor György és Vajda János. Az újonnan alakult társaság december 20-án rendezi első filharmonikus hangversenyét a következő műsorral: Beethoven: Prometeusz nyitány. Haydn: Szimfónia (G-dur). Mozart: Le petité rjen. Kanig: Magyar szuit. NYÍLT-TÉR.*) OZI COFTO HETI MŰSOR: URÁNIA MŰSORA: Péntcklöl-vasárnapig: „Dr. Imhofi" erkölcsdráraa 5 részben, a főszerepben Erieh Kaiser Titz. Hétfőn és kedden „Hotel Columbia" Fantonias leg­újabb esete detektív dráma 4 részben, a főszerep­ben ; Erich Kaiser Titz. Szerdán és csütörtökön : „Gioconda" az olasz kine­matografia legcsodásafíb filmje 5 részben. Péntektöl-vasárnapig: „A szerzetes" dráma 4 felv. a főszerepben Várkonyi Mihály. ROYAL APOLLÓ MŰSORA: Szombaton és vasárnap: „Aranyvirág" filmregény 4 reszben, „A levegő hőse", aktuális mü, „Az el­adott bajusz" humoros. VASS-MOZl MŰSORA: Szombaton és vasárnap: „A fekete jolán" szinmü 4 felvonásbau. Szombaton és vosárnap: „Mementó móri" dráma 3 fetvonásban és a „Gyanús ember" vig detektiv történet 3 részben. * Hotel Columbia. Paul Rosenhaynnak, a kitűnő, ismert német detektiv novellairó­nak uj és rendkívül izgalmas detektivdráma­ja, amelynek főszerepét a nagyhírű filmmű­vész Erich Kaiser Titz játsza, kerül vetítés­re hétfőn é* kedden az Urániában. Felelős szerkesztő: Pásztor JőzseS. Kiadótulajdonos: Várfisy L. Bauer Konrád Iskola-utca 8. sz. a. éksaer műhelyének vezetését átvet­tem s azt a külföldön szerzett tapasztalásommal szakszerűen tovább vezetem, A drágakőfoglalások elsőrendű kivitelben, arany és ezüst munkák, valamint ékszerátalakitások a legponlosabban éslegjafányosab­ban készíttetnek, jegygyűrűk 24 óra alatt készülnek. A nb. közönség szives .pártfogását kéri A „Szegődi Frtss Hirek" mai számiban megjelent cógűnikre v«nátkozó cikk 'szem­pontjából kérjük az alanti tényék tudomásul vételét, mert neon akarjuk, hogy emiitett cikk. téves megvilágításban kerüljön a többi lap­ba, A „Magyar szent korona országainak lenáruikÖTpontja" a ker. min. által elrendelt kényszerfelajánlás folytán 1917. május havá­ban a hadsereg részére lefoglalta összes vá­szon készleteinket. Ezekről azonban csak ez óv szeptember havában diszponált, még pe­dig oly értelemben, hogy azok a cikkek a honvéd központi ruharaktárba szállitandók. Mikor arról értesültünk, hogy a Járványkór­házat anyaghiány miatt nem szerelhetik föl, j ölen tettük, rtrogy ezen készletek még nálunk fekszenek és kértük a polgármestert, hogy kérelmezze még ezen cikkek felszabadítását az említett célra a központnál. Az erre vonat­kozó engedély ma érkezett a polgármester­hez. Állításunkat a. polgármesteri hivatal igazolhatja.­Fentiek szívós tudomásul vételét kérve, kiváló tisztelettel: Wagner F. A. és fia. Wagner Ferenc. *) í'.xen rovat alatt közlőitekért nem vállal fefe­tf.ssévet » szerkesztőség. Kun Izidor lüoISBbopgeF Mi Cgy fiu és egy leány tanoncul felvétetik. fogorvosi rendelése Zrínyi-utca 5.1. ern. Telefon 12-38. d.e. 10-l-ig d. u. 2-6-ig. Meghívó. A Szegfű TestgyaKorlíl; pn dec. 1-én vasárnap délután féí 5 órai kezdettel teadélutáni rendez az Európa-szálló ud­vari nagytermében, melyre a tagokat és a nagyközönséget, mint vendégeket tisztetettel meghívja a rendezőség, v.* Hegedű- és gitár órákat aJ6a gyalogezred karmestere Raumer József Rigó-utca 14. I. emelet 2. ajtó. Jelentkezéseket elfogad naponta délelőtt 10—12 óráig. Meghívó a Szegedi Partfürdő Részvénytár­saság által 1918. évi december hó 10-én a városi széképület bizottsági termé­ben délután 4 órakor tartandó Tárgysorozat: 1. Határozatképesség megállapítása és két hitelesítő kijelölése. 2. Alapszabályok módosítása. 3. Alaptöke felemelése, illetve a részvények eredeti névértékének visszaállítása. 4. Netáni indítványok melyek dec. hó 5-ig az igazgatósághoz írásban esetleg beérkeztek. Jegyzet A közgyűlésen csupán azon részvényes ; vehet részt, aki részvényeit a közgyűlést megelőzőleg legatább 8 nappal alöbb a társaság pénztáránál (Uj ' szeged Temesvári-körűt 5 sz. alatt) letétbe helyezte. Az igazgatóság,

Next

/
Oldalképek
Tartalom