Délmagyarország, 1918. november (7. évfolyam, 261-289. szám)

1918-11-28 / 287. szám

ö DRLMAGYAKÖRSZÁU Szegeik 1918. november 38, ' kormánybiztosnál. és kijelentette, liogy tudtán és akaratán kívül jártak a tisztvise­lők az erdőkében a kormánybiztosnál, aki felkérte, közölje nevében a rendőrtiszt viselők­kel, bogy álljanak ' el az aláírások gyűjtésé­től. — A kormánybiztos uj titkára. Dr. Tóth Bélát, dr. Kelemen Béla volt főispán titkárát ettől az állásától felmentették és a polgármes­teri (hivatalba osztották ibe szolgálattételre.. Helyébe, mint titkárt dr. Szenclrey Jenő fo­galmazót nevezte iki dr. Dettre János kor­mánybiztos'. — Az Ujszegedi szerb katonák élelmezése Szerdán az a hir terjedt el a városban, liogy a szerbek Újszegeden ötszáz főre egészítették ki csapataikat. lEz a hir, — mint azt meg­állapitottuk — nem felel meg a valóságnak. Újszegeden a szerbek egyébként a legpéldá­sabb rendben viselkednek, parancsnokuk, Po povics iMilutin százados a legcsekélyebb rend­zavarást a legszigorúbban megtorolja, Ki­sebb jelentőségű lopásokon kivül egyebet a szerb katonák nem követtek el. Popovios szá­zados szerdán listát adott ,át dr. Temesvár)) •Géza ih. főkapitánynak. A listában fel vannak sorolva azok az élelmiszerek, amelyekre a szerb katonák ellátására szükség van. Lisz­tet, burgonyát, cukrot, húst, főzelékfélét, stb. kérnék. A kivánt élelmiszereket a szegedi had­biztosság fogja kiutalni és a város csak ab­ban az esetben ad a sajátjából, liá a hadbiz­tosság nem rendelkezik a megfelelő készlet fölött. Az a kir is el volt, terjedve, hogy a szerbek a gyálai és ujszegedi vámpénztárakat lefoglalták. A hir ebben a formájában nem felel meg a valóságnak. Csak annyi történt., hogy Popovios százados, aki abban a hitben volt, hogy Újszeged külön község és nem tar­tozik Szegedhez, katonái élelmezésének a biz­tosítására igénybe akarta venni a két vám­pénztár jövedelmét, amikor azonban tévedé­séről felvilágosították, elállott ettől a szándé­kától. 1 ELEKb iv 11-85. Igazgató; VAS SÁNDOR TELEFON 11-85. — Csütörtökön Nagy detektív sláger Scheríock Holmes legújabb esete detektivsláger 4 felvonásban. Előadások 5, 7 és 9 órakor Rendes helyárak. — Terjed a spanyoljárvány. Nemrégen jelentettük, hogy a járványbizottság, tekin­tettel arra, hogy a spanyol járvány megszűnt, feloszlott. Időközben azonban Szegeden ke­resztül vonult a déli harctérről jhazafelétartó német katonaság és környékbeli menekültek is tömegesen lepték el a várost, ugy, liogy a spanyoljárványt a vidékről ismét behurcol­ták a városba. Dr. Wolf Ferenc tiszti főor­vos a járvány megakadályozása céljából szűk ségesnek tartja a közegészségügyi bizottság sürgős Összehívását, hogy a járványelleni vé­dekezés módozatait megbeszéljék. E célból a közegészségügyi bizottságot a tiszti főorvos ez utón hívja össze péntek délután 8 órára a polgármesteri hivatalba. Itt említjük meg, (hogy Budapesten is újból erőre kapott a jár­vány. A tiszti főorvos, mint Budapestről je­lentik, a járvány bizottság csütörtöki ülésén az összes iskolák, tanfolyamok, színházak és orfeumok azonnali bezárását fogja indítvá­ny ózni. Tizenhárom iskolát már bezártak. Valószínű, liogy a járvány terjedése miatt Szegeden is hasonló intézkedésekre lesz szük­ség. — A romániai német csapatok Szegeden. Szerdán délelőtt dr. Somogyi Szilveszter pol­gármester és a szegedi kerületi parancsnok­ság távirati értesítést kapott arról, hogy leg­közelebb a romániai német csapatok fognak átvonulni a városon. A csapatok szálláscsi­nálói már megérkeztek, miért is a polgár­mester felkéri a lakosságot, hogy a szállás­csinálókat segítsék elő munkájúikban, nehogy kényszerszállásolást kelljen elrendőlni. — A Szabad Egyetem szerdai előadásán Eckerdt Elek tartotta első előadását az ope­ra történetéről. Az opera szellemét, alkotó részeit ismertette (esztétikai szempontból, majd az opera eredetéről, első képviselőiről szólott. Utána Hemsch Artúr a drótnélküli telefonról tartott előadást. Pénteken dr. Thierring Oszkár és Toneüi Sándor lesznek az előadók. 1 — A neve őmunkások kamarájának vá­lasztmányt ü.ése. A Nevelőmunkások Orszá­gos Szövetségének szegedi kamarája választ­mányi ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy megalakulásáról átiratban értesiti Sze­ged város tanácsát is és kivánja, liogy a ta­nács az oktatás körébe tartozó minden fonto­sabb kérdésben hallgassa meg a kamara vé­leményét, Ezután a választmány Gurgnlits Antal polgári iskolai igazgató ügyével fog­lalkozott és a következő határozatot hozta: A szegedi kamara meleg rokonérzéssel üd­vözli (Gurgulits Antalt azért az öntudatos magatartásáért , a melyet a segédtanfel ügyelő­nek az igazgatói tekintélyt megtámadó és az igazgatói jogok gyakorlását meghiúsító ha­talmaskodásával szemben tanúsított. A ka­mara megragadja az alkalmat annak hang­súlyozására, hogy mindaddig, amíg kor­mányintézkedés utján., nem történik gondos­kodás az oktatók rendes megélhetéséről, meg­engedhetőnek, helyesnek, sőt előmozditandó­nak találja, ha a nevelőmunkások a hivatá­snkkal összhangzó mellékfoglalkozást vállal­nak és a maguk és családjuk fenntartását, igy teszik lehetővé. (Másrészt azonban a ka­mara súlyt helyez arra, hogy ,a nevelőmunká­sok hivatali működésükben "az anyagi érde­keltségnek még a látszatát is kerüljék. — Halálozás Szerdán délután temették nagy részvét mellett Komlós Ármint, a Kék-csillag cég agilis, munkás tisztviselőjét. Temetésén testületileg jelent meg a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége, amelynek lelkes tagja volt. — Unterreiner Jakab, az Osztrák (Magyar Bank szegedi Bók jánaik volt főtisztviselője, az Osztrák Magyar Bank újvidéki fiókjának főnökhelyettese Bu­dapesten elhunyt. Vasárnap délután temették a Kerepesi temető halottasházából. — A Szabad Licetim republikánus ciklu­sának második előadása csütörtökön 8 óra­kor lesz a városháza közgyűlési termében. Előadó: Dr. Eimer Manó: A köztársaságról, Beléptidij nincs. — Megalakult a szegedi Bajtársi Szö« vétség védőrsége. A szegedi tartalékos tisztek Bajtársi Szövetsége szerdám délután a város­háza közgyűlési termében értekezletet tartott, amelyen letárgyalták és némi módositásokkat elfogadták a Bajtársi Szövetség yédőrségi szervezetének szabályzatát. Ezt a védőrséget., amely csupán imminens veszedelem esetén és csak a saját akaratából vehető igénybe,' a. Nemzeti Tanács elnökének fölkérésére szer­vezik a szegedi Bajtársi Szövetség tartalékos tisztjei, a lakosság megbízható elemeinek be­vonásával és csupán a helyi védelem céljára, — A függetlenségi párt értekezlete. A (Szegedi Függetlenségi és 48-as Károlyi-párt elnöksége a következő körlevelet kiiklte szét: Tisztelt Polgártárs! Pártunk az újjáalakulá­sának munkájában már azon feladat megol­dásához jutott, hogy közigazgatási herületen­kint is újjászervezze azon kereteket, melyek közt. híveink megsokasodott tábora a párt­életét fejleszteni lesz hivatva. Evégből novem­ber hó 28-án, csütörtökön este 6 órakor a II, kerületi függetlenségi pépkor helyiségében (Brüsszeli-kömxt, a csongrádi sugárúti iskolái­val szemben, Böröez-féle vendéglő) pártérte­kezletet tartunk, melyre t. Polgártársat, mint pártunk érdemes tagját, meghívjuk és szive? megj elenését k érj ük. — A Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi alkalmazottak országos egyesüle­tinek szegedi csoportja november 28-án. este .11 órakor a Munkásotthon: nagytermében nyilvános gyűlést tart, amelyre az összes szaktársaikat és szaktársnőket ezúton is meg­hívjuk. Tárgy: Beszámoló a választmány ed­digi működéséről és az alapszabályok ismer­tetése stb. A választmány. — Benzin a kisiparosoknak. A kereske­delmi és iparkamarának hivatalos utón li­terenkint S5 fillérjével sikerült nagyobb meny nyilségü benzint szerezni a kelmefestők, vegy­tisztitók, bádogosok és más iparosok szükség­letének fedezésére. A kamara a benzint ki­osztás céljából az ipartestületnek adta át, .a hol az érdekelt iparosok szükségletüket be­jelenthetik. — A karácsonyi üzlet és a kereskedők A vasúti áruszállítónak és a postai csomag­forgalomnak a beszüntetése egyenesen válsá­gos helyzetbe döntötte a kereskedelmet, a mely nem tud megrendelt áruihoz hozzájut­ni és abba a veszedelembe került, hogy a ka­rácsonyi üzletet elveszíti. Erre való tekintet­tel a kamara táviratilag kereste meg a ke­reskedelemügyi minisztert, hogy a postai csomagforgalomnak megnyitása iránt. ha • • Csütörtökön Wilibrand drámája után filmre rendezte Wilhelm Károly. A főszerepben Fenyvesy Emil, Szentgyörgyi Márta és Virányi Sándor. Előadások, kezdete: 3,-7, és 9 órakor Jegyek előre válthatók 3 órától kezdve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom