Délmagyarország, 1918. november (7. évfolyam, 261-289. szám)

1918-11-28 / 287. szám

Szeged, 1918. november 5. DÍSLMAGYARORSZÁG1 7 Miért emelkednek az árak a szegedi vendéglőkben. — Sürgős intézkedésre van szükség. — Leves. Finom nudli L-—* Burgonya 1-— Halak. Ponty rántva 9.— Fogas roston 9.— Marhahús kapói mártással 6.— Főzelék. Kel sertésoldalassal 6.— Sültek. Fehér sült 6.50 Serpenyős szelet 6.50 iNyuleomb 8.50 Sertéskaraj 6.50 Nyárs bélszín 7.50 Sült csirke 11.— Tészta. Vegyes lepény 2.— Szőlő 4.— K A Próféta étlapja a 'következő: Bableves • —.80 Karalábé feleit 5.50 Káposztás kocka 2.20 Tejfeles rostélyos 8.50 Sertés comb 6.50 Fölsál szelet 7.— Gombás sült 6.50 Sertéspörkölt 6.— Marhapörkölt 6.— Alma-, szilvakompót 2.— Cékla 1.50 Burgonya saláta 1.20 K A //ügrétterem étlapja igv néz ki: Kocka tészta . —.80 Főzelék feltéttel 5.50 Marhahús mártással 5.50 Marhapörkölt 5.50 Gsi'kóshus 5.50 Citromos szelet 6.— Sertéskaraj 8.— Sertéscomb 6.— Felsál sült 6.— Vagdalt bélszín 6.— Turósgornbóe 1.80 Vegyes saláta 1.50 K Ezekhez az árakhoz valóban felesleges minden utólagos kommentárt és most mái­igazán semmi másra nincs szükség, mint a legerélyesebb hatósági intézkedésre. *»a*w9saea««4«K««a«asMKaHHBaacaBEaa!aa9aBa*s«axBaaaaBBac93B<assaKae!UM<»s{rs «aRSRaaaaHBa«aaHaaaaaaaaaaaBnaa»«i •Saját tudósítónktól.) Nem mondunk •vele újságot, ha leszögezzük azt a tényt, hogv az élelmicikkek árai a fegyverszünet meg­kötése óta többé-kevésbé estek, sőt olyan élelmiszerek is vannak, amelyek árai napról­napra lejebb szállanak. Vannak természete­•sen -olyan élelmicikkek is, amelyek nem let­tek olcsóbbak, de drágábbak semmiesetre sem. És mit látunk mégis. A szegedi étter­mekben nem hogy olcsóbbak lettek az árak, vagy esetleg a régi árak maradtak meg, ha­nem egységesen naprólJ-napra .drágitjják az étkezést. De nemcsak az étkezés drágult meg tel­jesen indokolatlanul, hanem a szállodai árak felemelése .is összeesett véletlenül a mene­külteknek a városba özönlésével. Mintha valaki nagy türelemmel kivárná azt a pilla­natot, amikor a ieghelytelenebb valami intéz­kedés és ebben az utolsó, — Ieghelytelenebb — pillanatban intézkedne. Az, hogy miért keltett éppen most hatóságilag engedélyezni a szá'lodai árak emelését, örök titok marad, úgyszintén az sem igen fog kiderülni, hogy miért számíthatnak a szál adatnia1] donosok napi négy korora fütérí szobánkint, holott a szenet még a nyáron, — az akkori jóval ol­csóbb áron —- szerezték be. Annak illusztrálására, hogy milyenek az árak a szegedi éttermekben, leközöljük első­mek a KÖSS-szálloda étlapját: Tarhonyás ramszték 8.50 Hollandi szelet 8.50 Sertés csülök 8.50 Sertés comb 6.50 Sertésborda roston. 9.— Őz tekercs 6.50 Marha tokány 6.— Füle-farka pörkölt 6.— Becsinált borjú 6.50 Angol bé'szin 8.50 Velős sült 8.50 Köret: Sárga répa és ka'arábé • 1.50 Császár felfújt 2.—­Burgonyasaláta és cékla 1.50 Kovászos uborka 1.20 Adag szőlő 21— K A Tisza étlapján a következő árak sze­repelnek: Közélelmezési egyezmény 1 Magyarország és Némeí-AuszfHa közt. Bécs. november 27. Tegnap este érkezett vissza Budapestről dr. Harrer, a népkormány bécsi követe, aki a legutóbbi napokban részt veti a Német-Ausztria élelmezésére vonatko­zó tárgyalásokon. Itt ugy tudják, hogy a né­met-osztrák ós a magyar kormány között a kölcsönös kisegítés elve alapján olyan ér­telmű megegyezés jött létre, hogy Német­Ausztria ezután nagyobb mennyiségű mar­ihát, gabonát és burgonyát fog kapni a ma­gyaroktól. Véres összeütközések német é« " orosz katonák közt. Rolíeruüin, november 27. Itt ieÖGgtdik €gv moszkvai •zikratáviratoi, amelybe : Chi­chcriri külügyi népbiztos azzal a panasszal fordul a németországi munkás- és katonata­nácsokhoz. nogy a megszállott területeken uémet katonák és a forradalmi orosz katonák közt véres összeütközésre került a sor, mert •a németek az ellenforradalmat támoga 1\. A német nemzetgyűlést Lipcsében tartják meg. Bécs, november 27. Drezdából jelentik, hogy a németországi nemzetgyűlést Lipcsé­ben tartják meg. H í REK 000 Ankét a birtokreformról. Budánestről telefonálja tudósítónk: A Pólitikai Híradó jelenti: A blr tokreform ügyé­ben összehívott ankét szerdán délután négy órakor folytatta tanácskozását­Búza Barna földmivelésügyi miniszter megállapította, hogy a birtokpolitikai akció sok helyütt rossz hatást oíkozott. a kormány azonban minden lehetőt megtett, hogv ezt a hatást enyhítse és az ország gazdaságának rendjét megóvja. A kormány újra hangoztat­ja, hogy a földnek a nép kezére juttatása a törvényes formák között a legrövidebb idő alatt meg fog történni. Addig legyen a nép türelemmel és végezze munkáját, mert aki a földmiveléstől vonakodik, az nem méltó a főidre. Viszont a földbirtokosokat is figyel­mezteti, hogy tekintettel a súlyos megélhetési viszonyokra, a lehető legjobb béreket és ellá­tást biztosítsák a munkásoknak. A visszavánr dorlókat is földhöz kell juttatni, ezek közt el­sősorban a földműveseket. Papp Géza szerint a nagybirtokok fel­osztásánál nem szabad mellőzni a középbir­tokok 'létesítését. Leteli Ernő kifejti, hogy a földet elsősorban a rokkantaknak kell adni, tekintet "nélkül arra, hogv földmüvelök-e. Az értekezletet ezután csütörtökre haHasztották. — Habsburg Józsefet nyugállományba helyezik Budapestről telefonálja tudósítónk : Habsburg József tábornagy közölte Bartha Albert hadügyminiszterrel, hogv az ország súlyos anyagi helyzetére való tekintettel ösz­szes katonai illetményéről, amelyet eddig is a szegénysorai katonák és családtagjaik se­gélyezésére fordított, lemond. A hadügymi­niszter a bejelentést tudomásul vette. A 'volt tábornagyot különben saját kérésére legkö­zelebb nyugállományba helyezik. — Dr. Landler államtitkársága. Buda­pestről telefonálja tudósítónk: Egyes lapok­nak az a Ilire, mintha dr. Landler Jenőt a kormány a belügyi államtitkárrá nevezte volna ki, nem felel meg a valóságnak. — Hadügy] kinevezések. A magyar had­ügyminiszter Rózsa József állatorvosi főál­latorvossá, Székely Mór alállatorvost állat­orvossá, Patti Frigyes állategészségügyi zászlóst segédállatorvossá nevezte ki a 3. hon­véd huszárezrednél. — A Károlyi-párt értekezlete. Budapestről telefonálja tudósítónk: A Károlyi-párt pénte­ken este értekezletet tart. — Kinevezés. Dr. Szüts László- pénzügy­igazgatósági dijnokot a magyar pénzügymi­niszter- a XI. fizetési osztályba állami végre­hajtóvá nevezte ki a szegedi magyar pénz­ügy ig azgatósághoz. -• Herczel Manó halálhíre. Lapunk szerdai számában budapesti telefonj elentés alapjá jelentettük, hogy Herczel Manó orvosprof esz ­szor spanyolbetegségben meghalt. Amint m mára kiderült, a halálhír szerencsére nem felel meg- a valóságnak. Herczel tanár súlyos beteg ugyan, de egyelőre aggodalomra nincs ök. — Uj tagok az árvizsgáló bizottságban. Az ár-vizsgálóbizottság három tagja: ördög Vince, Paral Pál és Jánosy Lajos lemond­tak a tisztségükről. Helyettük Korom Mi­hályt, Körmendy Mátyást és dr. Kormányos •Benőt nevezte ki dr. Somogyi Szilveszter pol­gármester az árvizsgáló bizottságba. A kine­vezett tagok szerdán délelőtt az esküt letet­ték. — A református egyháztanács megrótta Balthazárr. Debrecenből jelentik: Balthazár püspök ismert körlevele nagv felzúdulást okozott a papi körökben. A református egy­háztanácsot harminckét tag kívánságára ösz­s'zebwták és dr. Bacsó Dezső azt indítvá­nyozta, fejezzék ki rcsszalásukat Balthazár­ral szemben. Élesen támadták a püspököt, mert a (háború első évében halálba küldte a papokat, amikor önkéntes csapatszolgálatra hivta föl a theo'logusokat. Az egyháztanács Bacsó Dezső rosszalási indítványát nagy többséggel elfogadta. — A rendőrtisztviselők mozgalma. Szer­dán délelőtt dr. Papp Menyhért rendőrfogal­mazó ós Ferenezy Mátyás rendőrkapitány vezetósével deputáoió járt dr. Dettre János kormánybiztosnál dr, Temesváry Géza he­lyettes főkapitánynak valóságos főkapitány­nyá való kinevezése érdekében. A kormány biztos a deputáció szónokának azt válaszol­ta, hogy amikor a főkapitányi állás betöltés­re kerül, illetve a pályázatot kiírják, módot fog keresni arra, hogy a rendőrségi alkalma­zottak hangulatáról tudomást szerezzen. Egy ben kérte a küldöttség tagjait, hogy neveikel egy lapra jegyezzék fel és nyújtsák át néki. A kormánybiztosnak ez a kívánsága aztán a legnagyobb félreértésre adott okot. A deputá • cióban résztvett tisztviselők ugyanis a nap folyamán ivet. köröztettek, amelyet néhány rendőrtiszt kivételével mindnyájan aláirtak. De nemosak ez az egy iv került forgalomba, hanem még egy, amelyet Limbeck Pál rend­őrségi díjnok körözött és amelyet azzal vitt a rendőrökhöz, hogy aki. nem írja alá, a/t. elcsapják. Limhecknek ugyanis nem Temes­váry a jelöltje, ugy gondolta tehát, hogy aláírásokat fog gyűjteni ellene. Dr. Temesváry különben megjelent a-

Next

/
Oldalképek
Tartalom