Délmagyarország, 1918. november (7. évfolyam, 261-289. szám)

1918-11-26 / 285. szám

A >ged, 1918. november 28. DELMAGY ARORSZA R Újszegedet megszállották a szerbek. Csak reggel öttől este kilencig szabad a l Saját tudósítónktól.) Vasárnap reggel a tóregi vám pénztárosa telefonon jelentette dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek, hogy egy szerb őrjárat és mintegy 150 főnyi •csapat útban van Újszeged felé. Az őrjárat, égy százados vezetésével, elfoglalta az újsze­ged! rendőrőrszobát. Első dolguk volt a tele­fonhUzalt átvágni, nehogy a rendőrök értesí­tést küldhessen ek a megszállásról. A rend­őröket lefegyverezték, de senkit sem bántal­maztak. , Mintegy félóra múlva körülbelül százöt­ven főnyi szerb 'csapat vonult be .példás rendben Újszegedre és .az ovoda helyiségében szállásolták el magukat. Félóra múlva már szerb őrjáratok cirkáltak "Újszegeden, sőt a hídfőnél is szerb őröl: voltak felállítva. Délelőtt tiz órakor dr. Somogyi Szilvesz­ter polgármester tolmács kíséretében jelent­kezett a szerb parancsnoknál, aki közölte a polgármesterrel, hogy Újszegedet azért száll­ták meg, mert a demarkációs vonalon belül esik és főként azért, mert erre parancsot ka­pott, Ki jelentette, liogy bók h- 'szándékkal jöt­tek és a. rendet akarják f&.dariam. Felkérte a polgármestert, intézkedjék, hogy katonáit u< provokálják. Kérte, bogy a villamosközle­kedést Újszegeden szüntesse meg, nehogy a katonái átjöjjenek Szegedre, ahol a. német katonákkal esetleg össze itkőzhetnek. A parancsnokot, Popovics Milutin száza­dost Horvátit István újszeged! kertész házá­ban szállásolták el és mellé adták Beles/Ín Atyim rendőrt, mint tolmácsot. Vasárnap délután, .amikor a parancsnok már meggyőződhetett arról, hogy a lakosság nem viseltetik ellenséges szándékkal velük szemben, az újszegedi rendőröknek vissza­adatta fegyvereit és felszól!Itatta őket, hogy a szerb katonákkal együtt lássák el a köz­biztonsági szolgálatot. Vasárnap délután az ujszegedi Templom­téréin dr. Temesráry Géza h. főkapitány fel­hívására összejöttek az újszeged! lakosok, a kiket a b. főkapitány és Ábrahám Mátyás a szociáldemokrata párt elnöke megnyugtatott. Közölték 'velük, hogy nincs okuk aggodalom­ra, mert 'a szerbek mint barátok és nem mint •ellenségek jöttek. Felszólították a lakosságot, hídon közlekedni. — amely j hogy őrizzék meg nyugodtságukat, I .esetben semmi bántódásuk nem lesz. A Détmagyarország munkatársa hosz­szubb beszélgetést folytatott Popovics Milu­tin kapitánnyal, aki rendkívül szimpatikus, jóindulata emU r és aki felkérte annak a nyo­matékos hangsúlyozására, hogy nincs pa­rancsa Szeged 'megszállására és hogy a legbé­késebb szándékkal van a polgárság iránt. Ki jétmtette, hogy rendkiviU fontosnak tartja, hogy katonáit ne provokáljál: és megígérte, hogy a legcsekélyebb sérelmet is. amit em­beréi csetteg okoznak, a legszigorúbban fog megtorolni, * Hétfőn délben dr. Temesráry Géza h. főkapitány a szerb megszállással kapcsolato­san a következő hirdetményt bocsátotta kii: A fegyverszüneti feltételek értei méhen Újszegedet jogc-an megszállott szerb csapa­tok parancsnokának elhatározásából közlöm a város lakosságával, hogy a közúti hídon való átkelést az ő időszámításuk szerint reg­gel 6 órától esti. 10 óráig, vagyis a imd időszá­mításunk szerint reggel 5 órától esti 9 óráig '.•ngedték meg. További intézkedésig ezen idő­ben minden Igazolvány nélkül járhat a hí­don a lakosság, más időben közlekedni nem szabad. Fel hivők mindenkit, hogy Újszegeden a sötétség beállta után, hacsak nenn feltétlenül szükséges, az utcákon ne járkáljon. A legcsekélyebb aggodalomra sincsen ok, mert a megszálló szerb katonák fegyelmezet­tek, önmagukat mindennel ellátják ás pa­rancsnokuk személye biztosítékot nyn.it arra, hogy a rendet fentartja. Az ujszegedi lakótok minden fegyvert kötelesek a vendőrlaktanyábam azonnal át adni. A rendet a szerb katonaság és a városi rendőrség együttesen tartja fent. Mindenkinek polgári kötelességévé te­szem, hogy .semmiféle rendzavarást vagy bűncselekményt ne kövessen el. Fogadják a szerb katonákat ugy, mint jó barátokat, hi­szen a háború megszűnt és nincsenek ellen­ségeink. .<•.•.•».<>••«•».»••>•»»» *<a*BBBaaBaBaB*va,i»aaaiaaasNoaaaBWBn! Heltai Viktort letartóztatták. — Áltengerészeket toborzott a csehek ellen és pénzt sikkasztott. — Budapestről teteío/nálja tudósítónk: Fé­nyes László kormánybiztos reodíeiltezésére a rendőrség Heltai Viktort előállíttatta, környe­zetét lefegyverezte. A forradalom éjszakáján Heltai Viktor igen nagy összegű pénzt, való­színűleg néhány •millió koronát vett át. Töb­bek között a Nyugati pályaudvaron egy mil­lió kétszázezer koronát ládában, háromszáz­ezer koronát arannyal egy táskában és még más összeget, amelyről ezideig nem tett je­lentést Az éj folyamán Hel'tai, Viktort ki­hallgatták. Heltai a volt főpolgármesternek, Heítaii Ferencnek .uinokaöocje, niemrég lett főhadnagy, a forradalom éjszakáján aktív szerepet vitt. Később, amikor megbízták a lenge részk üjöni tmény szerve zésé'vei va! ó s á­gos bandát alákitott, amelyínek tagijai közit kaionaszabaditók és más gyanús elemek is Voltaik. Abban az expedícióban* amelyet a csehek ellen szervezett, nem voltak tengeré­szek, mert Heltai tengerészruhába öltöztetett megbízhatatlan emberteket. Az üzelmek,ben fivére, Heltai László is részt vett, mint az ex­pedíciónak gazdasági főnöke. A kihallgatás során kitűnt, hogv Heltai és társai a felvidéken különböző csalásokat kiivettek el, többek közt Pozsonyban az adó­hivatal pénztárából kétszázezer koronát. Nagyszombaton pedig negyvenötezer koronát sikkasztott el. Ugyanekkor az expedíciónak Budapestről való elindulása elÖtlt nagyobb összeget vett át a Nemzeti Tanácsitól. •Felsőmagyararszágon nem felelt meg a küldetésének, hanem Pozsonyban és Nagy­szombat környékén emberei fosztogattak és a fosztogat ások alkalmával két ellentállást ta­núsító lakost leszúrtak. Heltai a napokban Budapestre jött, hogv uj bandát szervezzen és újra pénzt szerez­zen. Ebben azonban letartóztatása megaka­dályozta. Azokról a pénzeikről* amelyet a forradalom éjszakáján szerzett, semmit sem akar tudni és — állítása szerint —e pénzeket tiszteknek adta, ak'iknelk neveit azonban nem jegyezte föl. E vallomásának természetesen nem adnak hitelt és ia rendőrség Heltalt az éj folyamán letartóztatta és társai elten elfogató parancsot adtak ki. R Polgári Radikális Párt 9 f, hó 27-én (szerdán) este 8 órakor a párthelyiségben (Lloyd-lársulat) pártgyülést tart, amelyre tagjait elvba­rátait és Szeged összes tiszt­viselőit ezúton is meghívja. hirek 000 — Minisztertanács. Budapestről telefonálja tudósítónk: A .Politikai Híradó jelenti: A kormány tagjai hétfőin este hét óraakor Ká­rolyi Mihály elnöklésévelí minisztertanácsot tartottak. — Dr. Hollós József és Juhász Gyula kitépnek a Nemzeti Tanácsból. Juhász Gyula hétfőn délután levelet intéztek dr. Becsen Károlyhoz, a Nemzeti Tanács elnökéhez, a. melyben közölték, hogy kilépnek a Nemzeti Tanácsból. (Kiválásuk okíát hosszasam indo­kolják, a többek közt felemiitik, hogy sze­rintük a Nemzeti. Tanács azzal, hogy az utóbbi időben konzervatív hajlamú elemeket is magába fogadott, eltért eredeti céljától, a mit ők nem helyeselhetnek, mert. a .Nemzeti' Tanácsban csak az uj irány feltétlen hívei­nek szabad helyet foglalniuk. A Nemzeti Ta­nács legközelebbi ülésén foglalkozik két veze-. tőférfiának a lemondásával. — Szende Pást pénzügyminiszterré ne­vezték ki. Budapestről telefonálja tudósítónk r A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor­mány a hétfőn tartott minisztertaínácson Szende Fal pénzügyi.államtitkárt, pénzügymi­niszterré nevezte ki. — Tábornokok nyugdíjazása. A hadügy­miniszter az idősebb tábornokokat sorra nyugdíjazza, illetve szabadságolja. A napok­ban tiz tábornokot .nyugdíjaztak, köztük Komhaber Adolf gyalogsági 'tábornokot és Fülöp altábornagyot. — Előléptetés. A belügyminiszter Holló Domokos szegedi állami szainkórliázi gondno­kot .ebben az állásában való meghagyása mel­lett a VUI-ik fizetési osztályba nevezte ki. — Kinevezések. A hivatalos lap vasárnapi száma szerint Berdenich Jenő 5. honvéd gya­logezre dbeli alezredest, aki az ellenség előtt. 1918. szeptember hó 14-én elesett, ezredessé nevezték ki. A II. számú esendőrkeriiletnél Matéra János .számtanácsost őrnagy-gazdá­szati tisztté, Molnár Henrik . főhadnagy-, számvivőt főhadnagy gazdászati tisztté, Ká­dár Gyula hadnagy-számvivőt liadnagy-gaz­dászati tisztté nevezték ki. — A 3-as honvédhuszárok itthon. Lassan­ként hazakerülnek a szegedi háziezredek. Hét­főn hajnalban megérkeztek a szegedi 3-as houvédhuszárok. Polgár őrnagy vezette őket. A huszárok vidáman érkeztek meg és nagy volt az örömük, aimikor dr. Somogyi Szilvi sz­ter polgármester az állomáson meleg üdvöz­léssel fogadta őket. —, A Papi Tanács védelemé t fordult a Nemzeti Tanácshoz. Glattfelder Gyula megyés­püspök eltenakciót tervez a délmagyar;a-szági Papi Tanács ama akciójával szemben, ame­lyet megindítottak a cölibátus eltörlése és a püspöki birtokok felosztására vonatkozólag. A Papi Tanács csatlakozását jelentette l:e a Nemzeti Tanácshoz és kérte, hogy a Nemzeti Tanács albizottságaiba a Papi Tanács kikül­dötteit válasszák Ive. Egyben kérik a Nemzeti Tanács jóindulatu védelmét. — Katonák leszerelése. A 29, 43 és 6l-es volt közös pótzászlóaljak, valamint a 3, és 28-as volt vadászpótszázadok és a veit 4-es kö­zös huszár pótzászlóalj legénysége Nagyvá­radon tartozik jelentkezni a 64. gyalogpób zászlóaljnál. A 117., 134. tábori, a 17., 24. ne­héz és a 47. hegyi tüzérezred legény- gv Gyu­lán, a 147. tábori ágyús ezred pótütegénél kö­teles leszerelés céljából jelentkezni. — Be kell jelenteni a spanyolbetegekst. Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos a következő sorok közlésére kért föl bennünket: Szíves­kedjék becses lapjában az összes gyakorló orvosokat a tiszti főorvosi hivatal nevében fölkérni, hogy a spanyol influenzában! megbe­tegedett egyéneket ttívábbhi is bejelentsék, noha a járvány hivatalosan megszűnt. Félő ugyanis, hogy a járvány újból föllobban és a bejelentések elmaradásával a tiszti főorvosi

Next

/
Oldalképek
Tartalom