Délmagyarország, 1918. november (7. évfolyam, 261-289. szám)

1918-11-20 / 280. szám

ELMAGYAROR Szerkesztőség: 1 SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZA/n. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 48.— K. negyedévre 12.— K. 'élévre . , 24.— K. egv hónapra 4. — * ] Egyes szám ára 18 fill. Pályaudvarokon 20. fill. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZAHl. A kiadóhivatal telefonja: 81. Szeged, 1918. VII, évfolyam, 280. szám. Szerda, november 20. Papi Tanács. Irta: Juhász Gyula. A Szegeden mostanában megalakult Dél­I magyarországi Papi Tanács a forradalmi idők igazságait fölismerve és követve férfias bátorsággal programjába vette a püspöki bir­| tokok, tehát a főpapi latifundiumok fölosz­tását a nép között és rész,ben a szociális nyo­[ moruságban élő alsópapság javára, nemkü­lönben a papi celiibárus eltörlését és a tiszta demokrácia szellemében való papi megújho­dást.^ Örömmel és elégtétellel kell üdvözölni ezt a határozott, a pesti Papi Tanácsnál me­részebb, de jogos és méltányos állásfoglalást. Szeged vezet tehát: a köztársaságot legelső­nek e szabad város falai üd vözölték tön tar tás nélkül, a szinészek e városban szálltak először sikra a gazdasági és szellemi prostitúció el­len és ime, a szegedi alsópapság öntudatos szószólói az elsők e fölszabadult országban,, akik teljes erejükkel akarnak nemcsak keresz­tények, de demokraták is lenni a szó valódi élteimében. E sorok írója még e papi állás­foglalás előtt annak a bitének adott kifejezést ezen a helyen, hegy a magyar alsópapságra nagy demokratikus hivatás vár, nem a kort­kolyhintő kllerifeálizmus jegyében, de a nép és a valódi, a krisztusi kereszténység szolgá­latában, A szegedi alsópapság, ugy látszik, nemcsak érzi az uj idők szabad fuvalmát, de áldoz is ez idők géniuszának. A forradalom első napjaiban itt-ott némi ellenérzést lehetett tapasztalni a papsággal szemben. Az egyház fejei vagv hallgattak, vagy pedig kezüket mosták és kenetes igék­kel semmit mondottak. De az alsópapság csakhamar megmozdult és vétót kiáltott, lel­kes forradalmi gesztussal, a papi fejedelmek Mammon-imádata ellen. A szép, a nagyszerű hagyomány nem hiányzott. A francia forra­dalomban jelentős része volt a néppel és az igazsággal tartó jó pásztoroknak. Az emberi jogok kátéját Sieyés abbé irta, a lleglángolóhb szónoka á grandé Revclutionnak. Dávid gyö­nyörű vásznán, a Louvreban, amely a nem­zetgyűlés tagjainak esküjét egy nagy művész és egy nagy forradalmár vehemens erejével örökítette meg, az előtérben egy világi pap, egy szerzetes és egy polgár adnak egymás­nak kezet, eljegyezve magukat az emberi ha­ladással. Ma emléket állítunk annak a budai1 vörös apátnak, aki először merte leírni, hogy a szabad ember igazi államformája a szabad köztársaság. Ami a papság valódi küldetését és hiva­tását illeti, azt hosszú ideig elhomályosította. sőt meghamisította az a hazugság és kény­szer, amely hatalmi érdekek szolgájává, nagyurak, dinaszták, főpapok ministránsává akarta tenni a papbt. Meg kellett áídanlok a fegyvereket, amelyekkel a régi állam rabjai­nak ölni kellett, holott a fehér názáreti Em­ber megmondotta, hogy aki kardot fog, kard) által fog elveszni. A világi hatalmat, tekinté­lyét és hasznát féltő főpapi latifundium gyií­iöjetet prédikáltatott a szeretet vallása ne­vében a más vallásban születettek ellen, de azért, ha profitja ugy kívánta, szívesen vette a más vallású nagytőkésnek szövetséget is és a politikában nagyszerűen kezet tudott fog­ni mindenféle fajta (modern pogányokkal és hitetlenekkel, ha azok a reakció agya'glábu bálványát támogatták. A magyar alsópapság, bátor és bölcs for­radalmi lendülettel a demokrácia igéretföld­jére lépett és szakítani akar — reméljük, hogy nemcsak mer, de tud is — azzal a rendszer­rel és azzal a szellemmel, amelyet a legna­gyobb jóindulattal se tudunk se evangé-'umi­nak, se krisztusinak, de még igazán keresz­tényinek se nevezni. A budapesti Papi Tanács forradalmas gyűlésén egy fiatal káplán, aki különben ifjú költő is, kimondotta, hogy az Egyháznak azJ Apostol Szent Pál és a valódi demokrácia szellemében keli újjászületnie! Talán hozzátehetnénk, ha igazán élni, él­tetni, ha csakugyan kereszténynek lenni akar! Mert különben a korhadt és penészes világi oligarchák és dinaszták sorsára juttat­ja az a hierarkiia, amely Jézus Krisztusnak nem tanítványa és hirdetője, de inkvizitora ás árulója volt már annyiszor, véres és bűnös korszakokban! fi szerbek megszállták Szőreget. — Két, utasokkal zsúfolt vonat vesztegel az állomáson* - Szegedről karhatalmi kirendeltség ment ki gép­géppuskákkal. — Szőregen keresztül beszüntették a vasúti forgalmat. ­A kormány egyezséget kötött a rutén néptanáccsal. (Saját tudósítónktól.) Kedden este tiz órakor a Szegedtől tiz kilométernyire fekvő Szőreget mintegy ezer főnyi szerb sorkatona­ság szállta meg. A szerbek ágyukat ós százötven lovat is hoztak magukkal. A parancsnok utasítására megszállták a potyát, a vasúti állomást, a községházát és a csendőrlaktanyát, ahonnan a csendőrök a nagykikindai esendőrkerület utasítására eltávoztak anélkül, hogy ellent­állást fejtettek volna ki. Az álcákon szerb­patndok járnak, úgyszintén Szerb katonák ügyelnek föl arra, kágy a lakását senki el ne hagyja, í A temesvár—-budapesti és ,az arad­szegedi vonat a nyilt pályán vesztegel 'a szerbek -örizete alatt. Az utasok nem hagyhatják él a vonatot, de a szigorú (felügyelet dacára többeknek si­került megszökni. Ezek a feneketlen sárban gyalog Szeged felé tartanak. Az utasok a leg­nagyobb izgalomban várják, hogy mi fog ve­lük -történni. Éjjel két órakor, amikor e soro­két irjuh, azt az értesítést kaptuk, hogy a szerbek az útadóktól minden szerintük feles­leges holmit elszednek. A község jobbmódu lakossága már na­pok előtt elmenekült. A községi jegyző sincs a községben, még a múlt hét végén Szegedre menekült, mert több a harctérről hazatért katona meg akarta lincselni. í A postahivatalban egy szerb altiszt el­lenőrzi a telefonbeszélgetéseket; a postáskis­asszony nem távozhat a helyéről1, mert a szer­bek' Versecen székelő parancsdokságuk­1 tői utasítást kértek arra vonatkozólag, hogy mi történjék és a válasz még mindig nem érkezett meg. í Sürün meg-me^isoiélílődő puskaropogáS reszketteti a levegőt, szerb vezényszavak, menetelő csapatok zaja hallatszik az éjsza­kában. A szegedi állomásparancsnokságot ar­ról értesítették, hogy a szerbek, dacára an-. nak, hogy a megszálló csapat tagjai a rendes sorkatonasághoz tartoznak, ósztpgainak és állandó reszketésben tartják a község lakos­ságát. Emiatt az állomásparancsnokság 1 intézkedésére j Faragó Kálmán hadnagy vezetése alatt nagyobb számú géppuskás csapat meni éjszaka liáAom órakor tizenkét géppus­kával Szőregre. I Szeged állomásról a szerbek által feltar­tóztatott vonatok helyett Budapestre uj vo­natokat indítottak. A széged—temesvári vtínalon égy előre semmiéle vonat nem közlekedik. Ugyancsak megszűnt a közlekedés a szeged—aradi vo­nalon is. Budapest, november 19. A Politikai Hír­adó jeleníti: A rutén néptanács elnöksége tár­gyalásokat folytatott a kormánnyal, amelyek teljesen kielégítő eredménnyel végződtek. A rutén Nemzett Tanács előterjesztéseit a kor­mány elfogadta, még pedig a következőkép­pen: 1. 'A magyarországi rutén nemzet ragaszkodik az Ország területi integritá­sához és tiltakozik minden erőszakos el­szakadási törekvés ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom