Délmagyarország, 1918. szeptember (7. évfolyam, 200-224. szám)

1918-09-12 / 209. szám

Szeged, 1918. szeptember 12. IlÉLMlAGYARORBZÁG payer alkanceilár és Lloyd George nyilatkozni fognak a helyzetről Bécs, szeptember 11. Stutgarti jelentés szerint Payeir alkamcellár csütörtökön Stutt­gartban , a sajtó meghívására tartandó nyil­vános ülésen nyilatkozni fog a politikai hely­zetről. Ugyanezen a napon fogja elimowdani ployd George előre bejelentett beszédlét. Két milliárdba kerül a visszafog­lalt francia területek helyreállítása BÉCS, szeptember 11. A francia képvi­selőház pénzügyi bizottságában a pénzügy­miniszter kijelentette, hogy a visszafoglalt faneia területnek régi visszaállítása Fran­ciaroszágnak közel 2 milliárd frankjába ke­rül. MŰVÉSZÉT OCO 1 HETI MŰSOR: Csütörtök: „A princ" vígjáték. Péntek: „A princ" vígjáték. Szombat: „A princ" vígjáték. Vasárnap d. u. „Sárga csikó" népszínmű. Vasárnap este: „Mágnás Miksa" operett. A princ. — Bemutató előadás. — Gábor Andor a többtermelők csoportjához tartozik. A keze alól minden évben kikerül leg­alább is egy színpadi mü, amelynek az értékét a szatírája képezi. Ez a szatíra nem gyilkoló­szerszám, mélyen sem hatol az elevenbe, nem tanit, nem oktat, csak szeliden simogat és arra jó, hogy mosolyogjon rajta az, akinek erre haj­landósága van. A princ cimü vígjátékának is szatíra az alapja, a melléklete pedig a roman­tika. E két vegyi összetételből áll az újdonság, amelyben a történet csekély és annyira átlátszó, hogy az elején a végére lehet következtetni. | Egy ifjú hercegről szól a mese, aki meghá­zasodik, mert ezt kívánja a családi tradició és még inkább az anyagi helyzete. A kiszemelt egy baronesz, aki nem tud kitérni a tisztesség elöl, a szülei azonban akik dúsgazdagok, rég kitértek azelől, hogy a leányuk a zsinagógában esküdjék örök hűséget a jövendőbelijének. A nász megtörténik és a fiatal princ a nászéj­szaka előtt azzal a vallomással lepi meg ifjú feleségét, hogy nem szereti. (Függöny) A prince szerelmes. Kibe ? — ez itt a kér­dés. Színésznőbe. Ezt megtudja a hercegné és meginvitálja a színésznőt a családias jellegű estélyükre. Kis és nagyobb scénák sorozata következik. Először a hercegné atyja alkudozik a színésznővel, majd" a hercegné folytat vele eszmecserét, végül a férj, a princ is beleavat­kozik a vitába és a rezümé: a színésznő feje­delmi magatartással el a balfenéken. Amikor harmadszor nyílik szét a kárpit, éj van. A hálószobák között levő szalonban össze­jön a modern Claire és Derblay, akik szintén egymás mellett, de egymás nélkül élnek. — Válunk, — mondja a hercegné. Mielőtt azon­ban a szót tett követné, megérkeznek a hercegné szülei. Jelenet após és vő között. Az após in­dignálódva emlegeti, hogy az ő leánya még mindig — leány. Ez elviselhetetlen állapot és emiatt° zsörtölődik az öreg herceggel is, aki szintén megjelen az éjjeli megbeszélésen. És végezetül megjelen a báróék prokuristája is, akitől a princné megtudja, hogy ő mondta el a színésznőnek, hogy a hercegné — oh, kár­hozat ! — még mindig leány. A zivatar után megjelen a békét hirdető szivárvány, a hercegné már nem válik, a herceg ped-ig ráeszmél, hogy szeretni való, kedves teremtés az ő felesége és az aforizma szerint — „indul a kutya s a tyúk aludni". Ennyi a történet. Nem sok, de a szerző győzi szóval és kedvét tudja találni a mai kö­zönségnek. Gábor Andor talentuma elvitázha­tatlan, ha az a szinpadi müveiben még ma nem mutatkozik is jelentősebben. Az újdonság tetszett a közönségnek, noha a tetszés nem öltött nagyobb mérveket. És ebben az előadás­nak is volt része. A szereplők elkészültek a szöveggel, de a játékból hiányzott a stilus. Majdnem mindenki a saját kezére dolgozott és nem az ensemble egyöntetűségére. Az előadás­ból hiányzott a vígjátéki tónus. A hang tulsötét volt, különösen a második felvonásban. Műikét Krémer Lili személyesítette, több igyekezettel, mint tapasztalható eredménnyel. Dikciója, játéka még az iskola nyűgét viseli magán. Hol szurdinósan, hol pedig forsziro­zottan hangosan beszél. Le kell arról szoknia, hogy a hangját reszkettesse, mert a reszketős hang még nem jelenti az értelmességet, sem a meghatottságot. És egyszerűségre, természetes­ségre kell törekednie, hogy közvetlen tudjon lenni az érzések feltüntetésében. Máriát, a színésznőt Regős Mária ábrázolta. Sötétek a színei és ott is drámázik, ahol a szituáció, nyugodt, kedélyeskedő hangot involvál. Mária talán még sem — Thedra ! A bárót és feleségét Szegő Endre és Cserényi Adél utrirozottan személyesítették. Valamivel kevesebb rikitós szin használata előnyükre szolgálna. Kertész Endre meleg szivü és szavú prokurista volt. A címszereplő László Tivadar volt. Szép­nek, fiatalnak kellett lennie és ennek megfelelt. Majthényi László és Abos Ella vettek még részt az előadásban. A darab kiállítása nem sok gondosságra vallott. Különösen a második felvonás hallja volt szegényes. Inkább hasonlí­tott egy kültelki kávéházra, vagy kiárusított ru­haszalonra, mint egy ragyogó halira. A nézőtér színültig megtelt és taps volt bőségesen. KÖZGAZDASÁG oooo Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí­tónk : Az értéktőzsde mai irányzata nyugodt mederben folyt le. Az értékek árai körülbelül a tegnapi jegyzések között mozogtak. A han­gulat igen kedvező voit, de nagyobb emelke­dések a kontremin ujabb eladásai következtében nem voltak. Hozzájárult az üzlet második felé­ben beállott kis gyengüléshez a Bécsből jövő eladási megbízások nagy volta is, ami a kez­detben elért árnyereségeket teljesen lemorzsolta. A vezető értékek átlag 6—10 koronával csök­kentek. A helyi piac azonban szilárd maradt. Magyar Hitel 1398—1390, Osztrák Hitel 912—906, Agrárbank 986—979, Fabank 665-658, Forgalmibank 449-451, Földbirtokbank 660-649 Hazaibank 566-576, Hermes 592—584, Jel­zálogbank 763—759, Ingatlanbank 530—535, Kereskedelmibank 6170—6180, Leszámitolóbank 840—8,36, Magyarbank 376—372, Cozcordia 900-895, Gizella 8 i 5, Általános kőszén 2180-2160, Magnezit 455—457, Csáki 545—553, Salgótar­jáui 1296—1286, Sászvári 1025-1010, Újlaki 745, Arikányi 947—932, Rimamurányi 1206—1190, Ganz 4380-4390, Lang 502-507, Lipták 264—266, Adria 1830-1830, Atlantika 1420— 1425, Államvasút 1068—1053, Levante 1125— 1135, Danica 1130—1120, Fatermelő 1940— 1928, Cukor 4450—4435, Klotild 657—653, Izzólámpa 875-865, Nasici 3350—3380. Bécsből jelentik: Helyi tehermentesítő eladások miatt ujabb árfolyamhanyatlás volt a mai tőzsdén. Az irányzatot a bejelentett ujabb adók is befolyásolták, mindazonáltal nem volt nagyobb kínálat. Amidőn az ágyügyári részvé­nyek a tőkeemelés hirére 10 koronával javul­tak, egyéb kulisszpapirokban is emelkedett a kereslet. A javulás nem volt tartós, a legtöbb korlátérték esett. A magyar papíroknak a bu­dapesti eladások is ártottak. Á befektetési piac változatlan maradt. Hussarek megszünteti a bank­jegytultengést Bécsből jelentik: A la­pok helyesléssel foglalkoznak báró Hus­sareknek a pénzügyi bizottságban tar­tott beszédével, melyben azt mondotta, hogy legyen vége a bankjegytultengés­nek. Megállapítják, hogy ennek a han­goztatásnak npm szabad elnémulnia többé, mert a pénzügyi probléma megoldása nem tűr halasztást. Készül a birtokpolitikai reform terveezete. Budapestről jelentik: A birtokpolitikai reform főbb elvi rendelkezéseiben a munkálatra hiva­tott bizottság megállapodott, igy kilátás van rá, hogy az országgyűlés megnyitása előtt gróf Serényi Béla fölmivelésügy miniszter a terve­zetet ankét elé terjesztheti. A tervezet nem ad korlátlan kisajátító jogot az államnak, ahogyan azt régebben tervezték, csak a háborúban szer­zett föld megváltására nyújt lehetőséget. A ter­vezet szerint "a kormány a vételtől számitott öt éven belül nyer jogot a háborúban szerzett bir­tokok megvásárlására. A régebben szerzett bir­tokokat a kormány csakis abban az esetben válthatja meg, ha a község terjeszkedése szük­ségessé teszi, qogy a szóbanlevő birtoktest ma­gánkézből hatósági kézbe kerüljön és ha a föld­területre rokkantaknak volna szükségük. A bir­tokreform ki fog terjedni a főpapi kézben levő birtokokra is és azokra is biztosítja az állam megváltási jogát, de csak abban az esetbén, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a főpapi birtokon nem használják ki a közellátás szempontjából teljesen a föld termőerejét. Uj rendet és nagy könnyítéseket tartalmaz a ter­vezet a hitbizományösok szétdarabolására is. A jövőben, ha a tervezetből törvény lesz, a hitbizományokat az örökösök hozzájárulása nél­kül is el lehet idegeníteni. Megszűnnek a ter­vezet szerint a hitbizományi bíróságok s a hitbizomány parcellázásához a hozzájárulást végső fokon a földmivelési miniszter mondja ki. Szabad a káposztasavanyitás. A köz­élelmezési. miniszter tudvalevőleg néhány hét előtt eltiltotta a káposztasavanyitást a háztartá­sokban is. Most aztán távirati körrendeletben arról értesítette az Országos Közélelmezési Hi­vatal a város hatóságát, hogy a káposztasava­nyitást ezután engedélyezi, de a savanyitott ká­posztát külföldre szállítani nem szabad. Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várrfay L. flo Képes löuelező­Jáoosik János szűcsmester. Kigyó-utca 2. sz. * Szőrmekabátokat mérték után leg­dlvatosabban készítek. Átalakításo­kat és javításokat jutányosán vállalok. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom