Délmagyarország, 1918. szeptember (7. évfolyam, 200-224. szám)

1918-09-12 / 209. szám

0 LÉLMAG Y A EORBZÁiGr Szeged, 1918. szeptember 12. tólag 12 koronáért árusítják a borjú kilogramm­ját, a mostani makszimáiis áron tehát, amelynek legmagasabbja 16 korona, szerintök nem lehet továbbadni a borjuk A polgármester a beadvány alapján próbavágást fog elrendelni és ehhez képest dönt majd a hentesek ujabb árdrágitási kérelme ügyében. — Az iskolaszék ülése. Szeged iskolaszéke szerdán délután dr. Gaal Endre elnöklésével ülést tartott. Az ülésen az elnök jelentette, hogy a rókusi iskola egy részébe repülőgépépitő ta nonciskolát helyezett el a város tanácsa az is­kolaszék megkérdezése nélkül. Az iskolaszék tiltakozik az ellen, hogy megkérdezése nélkül intézkedéseket tegyen a tanács. Az iskolára na­gyon nagy szükség van, kéri az iskolaszék azt is, gondoskodjék a tanács arról, hogy a rókusi elemi iskola minélelőbb visszakaphassa az el­foglalt helyiséget. Lantos Béla javaslatára ki­mondotta az iskolaszék, hogy átir a közigaz­gatási bizottsághoz, hogy nyomban rendelje el a tankötelesek összeírását addig is, amig ez megtörténik, dr. Orkonyi Ede kúriai biró, a fiatalkorúak felügyelőhatóságának elnöke ma­gára vállalta, hogy beszél a hatáskörébe tar­~ tozó beiskolázatlan gyermekek szüleível olyan irányban, hogy írassák be gyermekeiket. — Vérvád Makón. Margalics József makói öhitü zsidó a most elmúlt zsidó újév előestéjén Klárika nevű kisleánya által behivatott a laká­sába egy fiatal parasztleányt, hogy gyújtsa meg a gyertyát. A szomszédok nem vették észre, hogy a leány kiment a házból és azt hitték, hogy valami baja esett a lakásban. Erre nagy tömeg gyűlt össze a ház előtt, kövekkel bever­ték az ablakokat, majd megrohanták a házat, garázdálkodni kezdtek, behatoltak a lakásba és lopásokat követtek el. Nemsokára aztán előke­rült a fiatal parasztleány, aki tanúskodott a tö­megnek arról, hogy semmi baja sem történt. Az ügy iratai szerdán a szegedi ügyészségre került és az iigyézség- eljárást indított a zavar­gásban résztvevők ellen magánlaksértés, sze­mélyes szabadság megsértése, lopás és izgatás m iatt. — A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak nyugdíjbiztosítása. A keres­kedelmi miniszter utasítására a m. kir. köz­ponti statisztikai hivatal a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak nyugdíjbiztosításá­nak előkészítéséhez statisztikai felvételt hajt végre. Az iparhatóság a közeli napokban a magáncégeknek megküldi a kérdőiveket és uta­sításokat. A kérdőiveket a cégek f. hó 20-ig közvetlen a statisztikai hivatalhoz küldjék. A Magántisztviselők Egyesülete felhívja tagjait, hogy ezen életbevágó fontosságú kérdés meg­oldásának előkészítésénél működjenek közre, könnyítsék meg a statisztikai hivatal munkáját azzal, hogy munkaadójuknál a kérdőivek kitöl­tését és a kitűzött időre való elküldését szor­galmazzák és ellenőrizzék. Esetleges felvilágo­sításokat Hoffer Jenő egyesületi alelnök kész­séggel ad. Részvénytársaságok és szövetkezetek a kérdőiveket közvetlenül a statisztikai hivatal­tól kapják. — Nincs uj patikajog. A közegészségügyi bizottság szerdán délután dr. Szalay József el­nöklésével ülést tartott. Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos jelentette, hogy Wenner Sándor a Du­gonics-térre és a Kossuth Lajos-sugárutra, Ka­tona Ágoston a Tisza Lajos-körutra, Apró Jenő, Mohit Béla, Lacsni István, Grosz Jenő, Temes­váry József és Frankó Andor gyógyszerészek a Dugónics-térre kértek patikajogot. Dr. Wolff Ferencz főorvos javaslata szerint uj gyógyszer­tárra nincs szükség, azonkívül az csak rontaná a régieket és nem nyújtana biztos megélhetést az uj tulajdonosoknak. A bizottság is erre az álláspontra helyezkedett és a kérelmeket eluta­sította. — A magyar stílusért. Budapestről jelen­tik: gróf Zichy János kultuszminiszter rende­letben panaszolja el, hogy az érettségi vizsgá­latok Írásbeli dolgozatai gyengéknek bizonyul­tak a magyaros stilus szempontjából. A dolgo­zatokban sok az idegenszerű szerkezet, a vizs­gázók sokszor nincsennek tisztában az ékeze­tekkel, sőt még a központozással Jsem. Éppen ezért a miniszter felhívja a tanári testületeket, hogy az Írásbeli dolgozatokban a legnagyobb gonddal javítsák ki még a legkisebb stílusbeli hibákat is, mert rendkívül fontos a tiszta, ma­gyaros stilus fejlesztése. — Milliós árdrágítás sertésekkel. A leg­szenzációsabb árdrágítások egyike az, amelyet a minap nagyszalontán lepleztek le. Beszterce­bánya város ezer darab sertés szállítására kö­tött szerződést, Kohn Jenő margittai és Linden­feld Lajos biharkeresztesi sertéskereskedővel és ezek társával, olyképen, hogy ötszáz sertést Khon Jenő, kétszázat Lindenfeld szállít, a többit pedig a harmadik társ. Kohn ügynöke, Bárányi, megvásárolta a kétszáz sertést Bereczky nagy­szalontai földbirtokostól, kilóját husz koronájá­val, Bárányi pedig, hogy neki az ügynöki pro­viziója is meglegyen, huszonkét koronájával számította fel Khon Jenőnek, aki aztán huszonöt koronájával adta tovább Besztercebánya város megbízottjának. Kohn Jenő, amikor a sertések átvehetők voltak, értesítette Besztercebánya vá­rost, hogy a sertéseket Nagyszalontán átvehetik. Besztercebánya képviselőjeként egy főhadnagy jelent meg az átvételnél. A tiszt magával ho­zott egy tisztlszelgát is, aki mindenütt megje­lent, ahol a katonatiszt csak megfordult. Ami­kor az átvételre került a sor, a főhadnagy le­mázsáltatta a sertéseket és fizetett. Ekkor azon­ban előállott a tisztiszolga^ aki leleplezte ön­magát és kijelentette, hogy ő államrendőrségi detektív. A sertéseket nyomban lefoglalta. Azu­tán pedig a tisztel együtt elutazott Margittára, ahol Khon Jenőnek mintegy hétszáz darab ser­tését szintén lefoglalta. — A Tiszából kifogott holttest. A rendőr­ségi sajtóiroda jelenti: A niartonosi vámháznál a halászok egy 165 centiméter magas, 60 év körüli férfi holttestét fogták ki kedden délután. A hullán kék csikós nadrág, fekete kabát volt és a nyakában bőríarisznya csüngött. Arca frissen van borotválva,.bajusza nagy és szürke, haja szürke és rövidre van nyirva. A hullát dr. Erlitz János tisztiorvos vizsgála meg. A rend­őrorvosi vizsgálat megállapította, hogy a hulla legfeljebb 24 órája van a vizben. Kezei imára vannak kulcsolva. Személyazonossága után nyo­moz a rendőrség. — Beiratások a városi nyelviskolába. Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló nyelviskolában a beiratások f. Hó 26-án kez­dődnek (beiratások d. e. 10—12-ig, d. u, 6— 8-ig.) Francia nyelvet tanit Jakab Dávid ta­nár, német nyelvet Paupert József né, angol nyelvet Bineth Emília. Magyar kurzus is nyílik. Telefon: 14—11. ( Városi felsőkereske­delmi iskola.) — Idény újdonságok. Kész nöi- és leányfelőitók, blúzok, aljak, ruhák, alsók, selyem trikó kabátok és blúzok.Mérték szerint készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz­tümök, aljak. stb. mérsékelt áron ! REMÉNYINÉ divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi­tér 2. (Főposta mellett.) Óráját és ékszereit javíttassa elsőrangú óra- és ékszer­üzletemben* Szolid árak! Órákban és ékszerekben nagy raktár. FISCHER K. .v.v Korzé-kávétiáz mellen. - • • • Karbid lámpák, karbid gyertyák, R. &. G. varró gépek kerékpárok, gramofonok benzines öngyújtók, villamos zsebiámpák, friss száraz ele­mek ,összes géprészek, sfb. Nagy javító műhely DÉRY EDE Szeged, Klss-utca Keleti-palota. M szegi lanerő Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket, melynek elintézését őszintén vállalja Havas Jendné. SPORT oooo A Szak Temesváron. A bajnoki sorsoiá­sok alapján második bajnoki mérkőzését a Kinizsi ellen játsza a Szak és pedig ellenfelének pályáján, Temesváron. Ugyanott a két ellenfél második csapatai is mérkőznek a szövetségi dijért. Igen nehéz napja lesz a Szak mindkét együttesének, mert Délmagyarország többszörös bajnokcsapata saját otthonában különösen ke­mény ellenfél és most újból kiváló formában van. A bajnokság kimenetelére szinte döntő fontossággal biró mérkőzés tudatában a Szak lelkiismeretesen készül a vasárnapi napra. Csü­törtökön nagy tréning lesz az ujszegedi pályán és itt fog véglegesen eldőlni a második csapat összeállítása. Egyébként a vezetőség a követ­kező játékosokat jelölte ki. I. csapat: Szalay, Kovács L, Kovács. II., Csáki, Horváth, Rózsa! Vezér II., Vezér I., Csizik, Martonosi és Zádor! 11. csapat: Héger, Boros, Hegyi, Wiilim, Szántó, Horváth, Pohrer, Kertész, Garay, Opre és Agócsy I. Tartalékok Agócsy II. és Malonyai. A csapat tagjai vasárnap hajnalban fél öt órakor Szeged-állomáson találkoznak, kiket több klub­tag kisér Temesvárra. Sztk—Bajai S. É. bajnoki mérkőzése lesz vasárnap a Szak ujszegedi sporttelepén. A kék­fehérek minden valószínűség szerint ujabb két pontot fognak szerezni, tekintettel a csapat folytonos fejlődésére, de a szeszélyes bajaiaktói meglepetés sincsen kizárva. MOZI. oooo URÁNIA MŰSORA: Szerdán és csütörtökön : /„Beethoven" művész drm. 5 felvonásban. Péntektől vasárnapig: „A szeretem hatalma" drm. 5 felv. a főszerepben Pola Negrivel, ezenkívül „a legelső szerelem" vigjáfék két felvonásban. VASS-MOZI MŰSORA: Szombaton és vasárnap : „Phantomas kastélya" detek­tiv dráma 4 részben és „Az amerikai nagynéni" vígjáték 2 felvonásban. U#R A N X A Telefon: 872. Csütörtökön szeptember 12-én. Igazi művészi szenzáció! Beethoven Egy művész tragédiája 5 részben. A főszerepben: FRITZ KORTNER a kedvelt bécsi művész. Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, Jegyek előre válthatók d. u. 3 órától. Nincs többé fogfá|ása annak, ki a rmm 0 , m m rn használja. Flóra szaivizet ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K. 30 fillér. Xifrilitt 88RCtnVRHHDLV jipiKtuertíráluR StidunyTtö H. »• Fájós fogára vegyen mielőbb a hites Leinzinger-féle fogcseppből üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula gyógy­szertárában Szeged, Széchenyi-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom