Délmagyarország, 1918. szeptember (7. évfolyam, 200-224. szám)

1918-09-12 / 209. szám

DÉLMAGYAEORSZÁG Szeged. 1918, szeptember 12. Mi akadályozza meg oroszországi hadifoglyaink hazaszáüiiását. — Félhivatalos jelentés a helyzetről. — Bécs, szeptember 11. A hadügymiraiszte­rium közli: Oroszország ázsiai területeinek az antant és, a csehek csapatai által történt teljes elzárása akadályozta meg azt. hosrv az osztrák-magyar hadilfo goly bi;zott-ságolk átve­gyék Szibériában hadifoglyaink védelmét. A Szibériában tervbe vett kirendeltségeket és a német .missziókat ilyenformán nem lehat felállítani. Több osztrák-magyar kiküldöttet szolgálatának teljesítése közben letartóztat­ok, de vonnák olyaiiok is. kiklkrőí semmi hii nem érkezett. Erre való tekintettel a hadügy­miünlszterinm a külügyimlniiszteriuimliTiali egyetértésben felkérte a dán kormányt, hogy ítzckani a vidékeken, ahová hadifogolybizott­ságaimik nem juthatnak el. vállalja el tovább­ra is az osztrák-magyar hadifoglyok és pol­gári internáltak védelmét, rnée pedig az ed­diiiinél hathatósabb mértékben. A dán kor­mány a kérésnek a legelőzékenyebh módon tett eleget, ürarae dám kapitányt maniszter­rezidensi cimmel Iukutzkba -küldte ki, a pé­tervári dán követség interveniált az omszki, tcmszki és karbáni szibériai kormányoknál, egyúttal érintkezésbe lépett az arehamgelszfci amerikai, angol, francia és japán követségek­kei!, A hadügyminisztérium a rokkantak, be­tegek és gyengélkedők hazaszállításának új­ból való megkezdését is erősen szorgalmaz­za. Oroszországba küldött delegátusaink azo­kon a vidékeiken, amelyeken eredményes működésre van kilátási, továbbra ás. (helyű­köri maradnak és végzik munkájukat. <M. T. I.) A szeged--rókusi vendéglő j Megszökött egy álőrmester uj bérlete. — 25000 korona évi bért ajánlottak érte. — \ ' (Saját tudósítónktól.) Megírta már a Dél­magyarország, hogy a szeged—rókusi állomás restaurációja gazdát fog cserélni, amennyiben az eddigi bérlöt, a kitűnő Ketter Józsefet az államvasutak igazgatósága a nyugalomba vo­nuló temesvár—józsefvárosi vasúti vendéglős helyébe helyezte át minden pályázat mellőzésé­vel. A rókusi vendéglő bérletére vonatkozó ajánlatok benyújtásának batárideje szerdán járt le. Vendéglős-körökben érthető érdeklődéssel várták az eredményt, mivel heteken keresztül folytak a találgatások, hogy kik, mily bérleti­összegekkel fognak pályázni a virágzó vasúti vendéglőre, amelyet Ketterék hosszú, évtizede­kere visszanyúló tisztességgel fejlesztettek nép­szerűvé. Az ajánlatok felbontása meglepő ered­ménnyel járt. Kilenc ajánlat érkezett be, amelyek közül Seiler kisteleki cég 25000 koro­nával vezetett. Budapestről egy 19000 koronás. Nagykikindáról, Valkányról, Belényesről egy­egy 16000, Szegedről három, a fiatal Kass,1 Horváth és Katona .14000, Orosházáról egy 9400 koronás ajánlat versenyzett. A vendéglősök között az eredmény - fölött általános volt a meglepődés, amennyiben a vezető ajánlattal a szeged—rókusi vendéglő egyszerre a Máv. legjobban fizető restaurációi sorába lépett. A verseny természetesen ezen a téren teljesen szabad és igy az ajánlatok meg­tétele az üzletfelek számításától van függővé téve. Mindenesetre a háborús konjukturákra vall a rókusi vendéglő bérletének esete is, amikor'a háború előtti évek szerény bérleti összegével szemben egy 25000 koronás aján­lat lép elő. Tudnivaló ugyanis, hogy az államvasutak a bérlőket szerződésileg kötelezik az üzlet­vezetőségek által megállapított étel- és italárak betartására. Ezek az árak pedig nem lépik tul sohasem a helyi vendéglők árait, sőt a vasu­tasok részére bizonyos kedvezményeket is biz­tosítanak. A szeged—rókusi vendéglőt tehát maguk az ajánlattevők is kitűnő restaurációnak ismer­ték el és igy a Máv. igazgatóságának igen meg­könnyítették a döntést, mert, amint értesülünk, az ajánlatokat az üzletvezríQség már be is je­lentette az igazgatóságnak. a derma fogdájából. (Saját tudósítónktól.) Veszedelmes szél­hámos szökött meg szombaton reggel a der­matológiai kórház fogdájából, ahová arra az időre zárták, amíg személyi adatai iránt ér­deklőidltok. IA iszéfnájmolslt, lakit őrmesteri egyenruhában — .mellén egész sor kitüntetés­sel- — fogtak el a temesvári katonlai detektí­vek, Nagy Józsefnek hívják. Nagy Józsefet még a mul't csütörtökön kerítették kézre Te­mesvárt, ahol1 a katonlai détektiveknek feltűnt a viselkedése. Igazolásra szólították, de az álőrmester •semmiféle okmánnyal nem ren­delkezett. Temesvárról Szegedre szállították és itt ideiglenesen a der.matológiai kórház­ban helyezték el. Az álütóíagös Nagy Józse­fet a kórházparancsmok kihallgatta, majd sürgönyiteg. érdeklődött a temesvári kórház­ban a személyi adatai után. mert Nagy azt ál Htot fa. hegy az ottani kórházból utalták a derimába. Teníesvárról hamarosan megjött a vá­lasz. A kórház parancsnoksága tudatta, hogy Nagy József nevü őrmestert _ ott nem ismer­nek. Mire a válasz megérkezett. Nagy Jó­zsef már régen otthagyta a fogdát. 'Szomba­ton hajna'ban — eddig ismeretlen módón — megszökött. A vele egy zárkában levő G. A. •nevü honvéd sem tudott felvilágosítást adni arra vonatkozólag, milyen módon távozott •Nagy József a donnából. . Hétfőre aztán kiderült, hogv a szöke­vény álőrmester, szökése után G. A. anyjá­nál járt Szőregen. Délelőtt ugyanis a követ­kezőié vetet kapta O. A. az édesanyjától: Kedves fijam keden ami őrmestert küld­tél hozónk ird meg hogv meg kaptad e a fe­kete ruhádat is meg a katónia ruhádat is el' kérte hogv te kérted meg a kalapodat nyak­kendőt galerit meg óni valói és még ötven koronát is kéjre Írd meg hogv meg kaptad e ké>forintot adtam cigarctűra hogy meg kap­tadye és egy pár fehér r. hát is Tiszteletei anyád irjá! röíktön és a szalvétákat is küld ki. A honvéd, aki "természetesen nem kapta meg, amit az anyja küldött a részére, jelen­tést tett a kórház parancsnokságánál. Nem vöj. nehéz megállapítani, hogv ki követte el a szélhámosságot, mert G. A. emlékezett rá, hogy az álőrmester kikérdezte a családi kö­rűin fényeit. A kórház parancsnoksága jelentést tett a katonai rendőrségen, ahol nyomban elren­delték Nagy József körözését. Az áJőnmes­tert különösen arról lehet felismerni, hogv a kiitüinitetélsefc iszalagjait nem előírásosan vi­seli. A Károly-csapattkereszt például vörös' szalagon, a hat esztendős szolgáJaiti érem pedig a vitézségi éreim szalagjára lóg a mel­lén. (t.) Belga hivatalos jelentés. — A belgák is offenzívát kezdtek. — Sajtóhadiszállás, szeptember 11. A bel­ga vezérkar jelenti szeptember 9-én: Szep­tember 8-áíról 9-ére virradó éjjelen csapa­taink kibővítették az augusztus 25-én erőtel­jes támadással kivivőtt sikereket, amelyeket az ellenség hasztalanul igyekezett vitássá tenni. A Streustraate—(Dimmidia-ut mindkét oldalán körülbelül kétezernvi méter front szé­lességben csapataink rövid tüzérségi előké­szítés után benyomultak az első ellenséges vonaliakba. Az általuk meghódított és- mégtar­tott terület mélysége több mint egv kilomé­tert íiesz •ki. Az ellenséges védőket igen. su­'ycts közeiih'airlc utáb handkiéipkelennlé tettük, vagy vonalainkba szállítottuk be. Tovább délre és St. JuMemtőL nyugatra osztagaink meglepetés/szerűen benyomultak az első el­lenséges állásba, körülbelül kétezerötszáz méter harcvonal szélességben és öt-hatezer •méter átlago's mélységben heves harc után megvetették lábukat és körülbelül ezerötszáz foglyot ejtettek. Az olasz vezérkar jelentése SmtóhadiszáUás. szeptember 11. Az olasz vezérkar jelenti szeptember 9-én: Dosso Ca~ isj.ua vidékén a Morate Altissimótól északra •tüzelésünkben meghiúsultak az ellenség meg­ismételt támadásai, érzékén'v veszteségük mellett. Az Alemo-haj-láisban (Tarnico-vclgv) egyik merész osztagunk benyomult az ellen­ségei vonalakba és az ellenséget visszave­tette, egy erős, gyorsan segítségül siető -osz­tagot pedig menekülésre kényszeritett. Több ellenséges katona maradt ái harcmezőn. A mieink néhány logctval teljes szálmibap visz­•szátértek. A Lágar.ina-völgyben, a Monté Grappátóli északra levő vidéken és a Piave középső folyásánál egy felderítő osztagunk rendkívül' tevékenységet fejtett ki. Tüzelé­sünk Zugnatcrta lábánál -egy ellenséges lő­szerraktár robbanását idézte elő. Angol fapvéleméng Foch tábornagy térveiről Hága, szeptember 11. A Times a harc­téri helyzetről: ezeket irja: A jövendő most Foch tábornagynak ma még ismeretlen ter­veitől függ. Minthogy még több mint kéthó­napnyi ideje vara a téli időjárás beállta előtt, számcím kei azzal, hogy Fochnak eszeágá­ban sinos tétlenül maradni. es • 1arsa Kelenicn-utca 7. sz. \ ; Iskola-utca 18. sz. SCHATZ m. FSAI URI S1ABÓ ÜZLETE Telefon 818. Köicsey-utca 4. .m 1 » % m' & n mm v. 'ry/ff' « Szegeden kizárólag kapható: áessssí <ct öv í- teliafej Fonyc Soma­világítási vál aí l náS; Telefon 165. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom