Délmagyarország, 1918. augusztus (7. évfolyam, 174-199. szám)

1918-08-17 / 188. szám

2 DELMAGYAK0RSZÁ8 Szeged, 1918. augusztus 17. Lenin Moszkvában, Trockij a fronton van Berlin, augusztus 16. A berlini orosz kö­vetség köréből közlik hogy a Timesnek Le­nin és Trockij meneküléséről szóló hirei alaptalanok. Lenin Moszkvában van, mig Trockij a fronton időzik, ahol beszédekkel és különböző rendszabályokkal igen megjaví­totta a helyzetet. A szovjetkormány hadat üzen Japánnak. Zürich, augusztus 16. A Matin Moszk­vából jelenti, hogy .minden pillanatban vár­ható a szovjet-kormánynak Japánhoz inté­zendő hadüzenete. Német csapatok útban vannak Pétervár felé? Hága, augusz/tus 16. 1 A Telegraphen Company londoni távirata szerint angol la­pok finn jelentések alapján azt állítják, hogy Németország meg akarja szállni Pétervárt. A csapatok már útban is vannak Pétervár felé. Amerika nem vesz részt az Oroszország elleni harcokban Hága, augusztus 16. A Telegraphen Company newyorki távirata szerint Lansing a sajtó képviselőjének kijelentette, hogy (Amerika nem járulhat hozzá az Oroszország elleni hadművelethez. Egyébként szerinte a katonai helyzet nem érett meg még a béke­tárgyalásra. Kielégítően folynak a német-orosz tárgyalások Bérlin, augusztus 16. A német-orosz ta­nácskozások kielégítően folynak. Egyelőre ínég nem Jöhet tudni, mikor fejezik be a ta­nácskozásokat. Az orosz bizottság két tagja Moszkvába utazik, hogy a szpvjet-kormány­tól ujabb instrukciókat kapjon. A tanácskozá­sokat Helfíeíioh jelentései lényegesen befo­lyásolják. (tíud. Tud.) Anglia szakítása Oroszországgal küszöbön van? Stockholm, augusztus 16, Jól értésük angol politikai körökben ihire jár, hogv Lock­hardt moszkvai angol főkonzuli, aki Bueha­nan elutazása óta Angliát Oroszországban képviseli és a többi angol hivatalnokot kor­mánya vissza fogja hivni Nío&iUvdból. Pétervárra költöznek az orosz állami hivatalok Berlin, augusztus 16. A Leipziger Tag­blatt jelenti Hel&ngforsból: Az orosz kor­mánynak Moszkvából Pétervárra érkezett magasabb hivatalnokai megtettek minden intézkedést az orosz jegybank és több más állami intézmény gyors átköltöztetésére. Er­re a célra. több különvonatot helyeztek ké­szenlétbe. A Moszkva és Pétervár közötti személyforgalmat korlátozták. Foch ujabb offenzíváról tárgyal Clemenceauval Genf, augusztus 16. Párisi lapok jelen­tése szerint tpch marsall szerdán Párisban időzött, ahol hosszabb ideig tanácskozott Clemenceau miniszterelnökkel. A francia la­pok tudósításaiból kide'rül, hogy égy ujabb 'angol-fMikid offenzíváról vari 'Szó, melyet a frontnak egy másik szakaszán akarnak indí­tani a németek eben. i.,_ ,. LEGÚJABB. MOSZKVA: A nyugati cseh-tót arcvo­nalon Szufask környékén heves harc folyik. A népbiztosok csapata elfoglalta Chodnica vasútállomást a Szimbirszki vonalon, 25 ki­lométernyire nyugati irányban Szimbirszk­töl. A Zaszker kerületben a kalmükök fel­lázadtak a cseh-tótok ellen. A kalmükök csapatokat szerveznek. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 16-án este: Az Avre mindkét oldalán az el­lenség erős támadása Súlyos vesztesége mellett összeomlott. BERLIN: A Közép-tengeren tengeralatt­járóink erősen biztositott menetből 6 értékes gőzöst lőttek ki, összesen 22,000 bruttó ton­natartalommal. köztük volt egy legalább 6000 tonnás egészen megtelt csapatszállító gőzös. A tengerészeti vezérUdr főnöke. MOSZKBA: (Hivatalos.. 6000 kozák fegyverestől átjött a szovjet-csapatokhoz. A cseh-tótok által megszállott valamennyi községben és városban terjed az ellenfor­radalom. Simbirkent a szovjet-csapatok el­foglalták. Mindjobban közeledünjk Jekiate­rlnburghoz, amelynek bevétele a közel jövö kérdése. Német repülők bombázták Párist. Párls, augusztus 16. (Havas.) Az elmúlt éjjel ellenséges repülőgépek közeledését je­lezték. Védöütegeink hevesen lőtték őket. Párls trületére több bomba esett le. Néhány áldozatot és anyagi kárt jelentenek. A németek uj haditerve az offenzívára Bécs, augusztus 16. Zürichből táviratoz­zák: A Petit Párisién szerint a németek uj, óriási méretű csatára készülnek, amelyre a német hadvezetőség egészen uj tervet dol­gozott ki. A terv főként arra irányul, hogy a front legkülönbözőbb pontjain egy időben hatalmas támadásokat hajtsanak végre. Az angol és francia hadsereg kimerült Boriin, augusztus 16. A Wolff-ügynökség jelenti": Foch tábornagy nagyarányú offen­zivájában, melyet hatalmas tüzérség, rend­kívül sok tank és a rohamozó gyalogság óriá­si tömegeivet döntő áttöréssé akart kifejlesz­teni, a kimerültség jelei ntat&kozMk. Mi­után az angolok támadó ereje már korábban megtört, a francia csapatok augusztus 12-én kezdtek útdíjára nagy támadást. Azóta az Ancretól és Oiseig terjedő egész arcvonalon csák részleges tánladdsok voltak, ezek azon­ban tüzérségi füzünkben nem juthattak kifej­lődésre. Augusztus 14-én a harci tevékeny­ség még inkább lelohadt, csak előtéri csatá­rozások voltak. A franciák és az angolok ter­veztek ugyan több nagy részleges támadást, még pedig Lihonstól északra. Rouvroytőil ke­letre és Bois Loges mellett, ezeket azonban :még a készenlétbe helyezés előtt fölismerte a német tüzérség és megsemmisítő tüzével megakadályozta. Este a franciák a Roye— Montdidier-ut két oldalán újból megkísérel­ték, hogy készenlétbe helyezzék rohamozó hullámaikat, tüzérségiünk azonban) hatalmas tüzelésbe fogott és megtizedelte őket, még mielőtt rohamra indulhattak volna. A Mária Terézia-rend uj lovagjai. Budapestről telefonálja tudósítónk: őfelsége legkegyelmesebben adományozni méltózta­tott a katonai Mária Terézia-rend káptalan javaslatára az ellenség előtt tanúsított kivá­lóan eredményes magatartásuk hálás élis­meréséül a katonai Mária Terézia-rendet: Gy\ai\r\afdi magyátcséheí D\4/ii Balázsnak, altábornagy, az 1914. augusztus 14-én Sá­bádért vívott harcokért, mint vezérőrnagy a 62. gyalogezred parancsnoka, Pollchitiiy Baeri János nyugállományos vezérőrnagy­nak, 1914. augusztus 23-án a bychavi ütkö­zetért, mint vezérőrnagy a 73. honvéd gya­logdandár parancsnoka, dr. Bcirdolff Károly altábornagynak, 1914. augusztus 31-i koma­rovi csatáért, mint ezredes, a 29. gyalogdan­dár parancsnoka, Lehár Antal 106, gyalog­ezredbeli ezredesnek az 1914. szeptember 2-i opolei harcokért, mint őrnagy a IF13. ma­gyar népfölkelő gyalogzászlóalj parancsno­ka, lovag Gross-Rosxyadowl-Jótda-Rosswa­dovsky Taddeus altábornagynak, az 1914. szeptember 5-i zborowi ütközetért, mint ve­zérőrnagy,, a 12. tábori tüzérdandár parancs­noka, Griábérispmngi lovag Cavalkjr Vilmos; 92. gyalogezredben századosnak az Í914. szeptember 64 sasinszki ütközetért, főhad­nagy századparancsnok a 92 gyalogos ez­redben, továbbá az ellenség előtt elesett né­gyessy Szepessy András őrnagynak, az 1914. szeptember 14-i gueljvoiháti hayeökért, ,szlá­zados, zászlóaljparancsnok, Hmgenfeldi Háas János ezredesnek, az 1914. szeptem­ber )2. a szerbiai prictonivici ütközetért-, al­ezredes, a 21. tábori vadászzászlóalj pa­rancsnoka, Ungár Károly 83. gyalogezlred­beli főhadnagynak az 1914. október 3-i uja­ci-i és az 1915. április 2-i wukovi—bródy (kárpáti ütközetekben), mint 83. gyalogez­redben főhadnagy, Schőbl Ferenc 21. gya­logezredben ezredesnek, az 1914. december 2-i W'hra melletti magaslati harcokért, mint ezredes, a 79. gyalogezred parancsnoka,' Wacher József 83. gyalogezredben ezredes­nek, az 1916. szeptember 3-i szybolini és 1917. julius 1-i poniusdhy-i harcokért és harc­téri közszolgálataiért, mint ezredes, a 88. gyalogezred parancsnoka. A király kézirata Szurmayhoz. Bécsből jelentik: őfelsége báró Szurmay honvédel­mi miniszterhez a következő kéziratot in­tézte: Azon elismerés látható jeléül, mely­lyel vitéz honvédségemnek állandóan adó­zom, köztem és honvédcsapatom közt uj kö­teléket akarok teremteni, előrendelem, hogy az 1. honvédgyalogezred mától kezdve az én nvemet viselje. Reichenau, 1918. augusz­tus 12. Szurmay — ezredtulajdonos. Bécsből jelentik: Őfelsége báró Stőger-Steiner ve­zérezredest a 9. hábori vadászzászlóalj leg­főbb tulajdonosává, és báró Szurmay Sán­dor honvédelmi minisztert a 20. magyar ki­rályi honvédgyalogezred tulajdonosává ne­vezte ki. Tabajdy államtitkár kitüntetése. Buda­pestről telefonálja tudósitónk: A király ku­listyei Tabajdy .Kálmán államtitkárnak a> Szent István-rend középkeresztjét adomá­nyozta. , ,. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom