Délmagyarország, 1918. június (7. évfolyam, 126-147. szám)

1918-06-06 / 130. szám

D£LIULGYA&0«Bg!ZAa Szegjed, 1918. junius 6. rendelő plakát teljes szövegében a következő: A rögtönbiráskodás kihirdetése. A Kbp. 434. §-ában és a m. kir. Honvédelmi •Miniszter urnák íoiyó évi május hó 23-án 11937—eln. 15-a-1918. szám alatt kelt rendeletével reám ruházott jognál fogva a Kbp. 435. és 436. §§-ban foglaltak alap­ján, a Kbp. 437. §-a értelmében az alám rendelt katonai kötelékekre és egyének­re, illetve ezen honvédkerület egész te­rületére a honvéd büntetőbíráskodás alá tartozó összes egyénekre a rögtönbirás­kodást a következő büntettek miatt ezennel kihirdetem. És pedig: 1. a Kbtk. 183. (193: a.) §-ba ütközö szökés büntette; 2. a Kbtk. 413. és 414. §§-ba ütköző 'gyilkosság büntette és 3. a Kbtk. 483. §-ába ütköző rablás büntette miatt. A rögtönbiráskodási határozványok a Tögtönbjráskodás alá eső büntetteknéL ugy a Kbtk. 15. §-a szerinti kísérletre, mint a Kbtk. 11. §-a szerinti bűntársak­ra és bűnrészesekre is teljes mérvben alkalmazást nyernek. A felsorolt büntettek elkövetésétől min­denki óvakodjék, mert aki a rögtönbirás­kodás ezen kihirdetése után azok egyi­két elköveti, rögtönitélő eljárás alá 'kerül és a szökés büntette miatt agyonlövés, esetleg kötél, a gyilkosság és rablás büntette miatt pedig kötél általi halállal •bűnhődik. Az önként jelentkező szökevények, a mennyiben a szökésen kivül .rögtönitélő eljárás alá eső más büntettet nem követ­tek el, nem vonatnak rögtönitélő eljárás alá. Szeged. 1918. junius hó 5-én. Fülöpp s. k. altábornagy. A röfetönbiráskodás szerdán már életbe is lépett. Minden ilyen ügyben a szegedi hoti­•véd'hadosztáíybiróság Ítélkezik. A plakátok minden nemzetiség nyelvén megjelentek. Korzó Mozi R.-T. TELEFON: ÍL 11-85. ÍJ Igazgató: VASS SÁNDOR. TELEFON 11-85. ••• Junius 6-án csütörtökön. Szenzációs műsor A fattyú nagy dráma 5 felvonásban. Rendes helyárak. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Kedvező Idő esetén a 9 órás előadás a nyári helyiségben lesz megtartva. Makóról jelentik, hogy a temesvári ka­tonai parancsnokság hirdetményét, amely a katonai bűncselekmények statáríálís ítélkezé­sét hirdeti ki, ott kedden kiragasztották. &Bia»ceMMO«iBe«c HÍREK OOO — A képviselőválasztás. A nemzeti munka­párt vezetőségének telkes agitációja kezd teljesen kibontakozni. A pártirodában már szervesen és teljes apparátussal folyik a munka a népszerű és érdemes jelölt, dr. Pálfy József érdekében, A képviselőház, mint Bu­dapestről értesítenek, elküldte már a szegedi központi választmányhoz a képviselőválasz­tás megejtésére való felhívást. Törvény sze­rint a meghívó vétele után 3 nap alatt a köz­ponti választmány összeül, kitűzi a válasz­tás napját 14—24 napon belül, megalakitja a küldöttségeket és elrendeli a szükséges intéz­kedéseket. A nemzeti munkapárt a választás idejére a Bástya-utca 9. szám alatt (Telefon 928.) a mai napon választási irodát nyitott, mely a választó közönségnek egész napon át rendelkezésére áll. A párt végrehajtó bizott­sága állandóan permauenciában van és min­den délután 6 órakor ülésezik, amelyekre külön meghívókat bocsájtanak ki. Vasárnap, 9-én délelőtt 11 órakor a párt ősgyülést tart, melyre értesülésünk szerint az országos párt több illusztris tagja is Szegedre érkezik. Az ősgyülés a Korzó-mozi nyári, rossz idő ese­tén téli helyiségében lesz. A párt szervezke­dése már igen előrehaladt, minden közigaz­gatási kerületben külön-külön végrehajtó bi­zottságot alakítottak, amely bizottságok mű­ködésűket már meg is kezöték. Csütörtökön a tisztviselők gyűléseznek, hogy dr. Pálfy József megválasztása érdekében való agitá­cióra szervezkedjenek. A vasutasok szerdán délután a választás­sal kapcsolatos ügyek megbeszélése céljából összejövetelt tartottak. A megbeszélés oly irányban történt, hogy a tisztviselők válasz­tási ereje egy jelölt érdekében biztosittassék. A csütörtök délután négy órakor a Tisza­szálló nagytermében megtartandó gyűlésre a vasutasok az ismert felhívásukon kivül személyesen is meghívták az összes hivata­lokat. — Kitüntetések. Manojlovic Iván 46. gya­logezredben főhadnagynak a háborúban tanú­sított kiiünő szolgálatáért a legfelsőbb dicsérő elismerés másodszor tudtul adatott. — A király Lukács János népfölkelő főhadnagynak és Faragó Gyula hadnagynak az 5. népfölkelő pa­rancsnokság nyilvántartásában az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgálatuk elismeré­seül az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozta. — Juhász Pál 5. hon­véd gyalogezredbeli népfölkelőt a bronz vitéz­ségi éremmel tüntették ki. — Uj eljárás a felmentések revíziója körül. Értesülésünk szerint a kereskedelemügyi minisztériumban legközelebb uj eljárást hono­sítanak meg a felmentési ügyek gyorsabb el­intézése céljából. Mostanig a kereskedelmi mi­nisztéritim elnöki osztályába futottak be az összes kereskedelmi és ipari felmentési felter­jesztések és az elnöki osztályban alig hat tiszt­viselő mint referens dolgozta lel a több száz­ezer aktát. Ez az oka annak, hogy a minisz­tériumba több mint félesztendeig elintézetlenül maradtak a felterjesztések. Szterényi József kereskedelmi miniszter gyakorlott érzékére vall az az intézkedés, hogy ezután ne intézzenek el minden felmentési kérelmet az elnöki osztály­ban, hanem szakmák szerint osszák ki az ügyeket a megfelelő referenseknek és igy min­den felmentési 8gy az azt megillető ügy­osztályokba kerül. Ezzel elérhető az, hogy a felmentési ügydarabok az összes ügyosztályok között oszolnak meg, igy gyorsabban elintéződ­nek. Ez a rendszer junius 15-én láp életbe. — Előléptetések és kinevezések a vasúti leszámoló hivatalban, a szegedi vasúti köz­ponti leszámoló hivatal igazgató-bizottsága mult héten Gerlóczy Gyula máv. igazgató miniszteri tanácsos elnöklete alatt Zágrábban ülést tartott, amelyen Villax Béla máv. igazgató-helyettes, a hivatal főnöke javaslatára május 1-ével előlép­tette: a III. fiz. oszt. 1. fiz. fokozatába Onitin Valér főellenőrt, a III. fiz. oszt. 3. fiz. fokoza­tába Ledermüller Gyula ellenőrt főeílenőrré, a IV. 1-be Szokolay Gusztáv ellenőrt, a IV. 2-be Balogh Sándor, dr. Schwalb Lajos, Bába Imre, Biacsy Béla, Jungen László és Temesváry Ödön ellenőrt, a IV. 3-ba Bokor Mihály, Blau Károly, Ungár Samu és Rack Géza hivatalnokot ellen­őrié, az V. 1-be Kopasz Lajos, Galotti Miksa és Steininger Béla hivatalnokot, az V. 2-be Erdélyi Sándor, Török Antal, Kiss István, Botza Pál, Kovács Dávid Dezső és Urzt Tiva­dar hivatalnokot, az V. 3-ba Lábdy Jenő, Bóka János, dr. Gunda Antal és Valentiny Ágoston hivatalnokot, a VI. 2-be Mayer Antal, Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot. Ezen­kívül előlépett magasabb fizetési osztályba: Rónai Jakab, Eck Ferenc, Agócsy Imre, Békéli Lázár, Lukács József, Kopasz Antal, Lederer Lajos, Sehr János, Drencsényi Sándor, Kovács Sándor, Tóth István, Bozóky Imre, Schmidl Viktor irodakezelők. Pávai Vajna Anna, Pénteky Erzsébet, Orbán Gizella és Csillag Jolán keze­lőnők; azuián kineveztettek: a VI. 3-ba hiva­talnokká Balugyánszky Béla, irodakezelőkké: Kelemen Árpid, ifj. Bunyata Ferenc, Mencz Károly. Tóth Lajos, Fekete János, Széli József, Maronyák János, Cser István, Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula, mig özv. Apró Lászlóné, Petrec Róza, Kovács Irén, Sümegi Laura, Tóth Ilona, Szamos Józsefné, Arnold Zsófia, özv. Groó Vilmosné, Bürger Vilma, V. Szabó Mária, Rózsa Irén, Nagy Mária, Zehntbauer Margit, Molnár Anna, Wickl Emília a 3. 1-be végleges minőségű kezelőnőkké. — Rósa Izsó méltánylása a fővárosban. Az országgyűlés elnökének méltató szavait Rósa Izsóról jóleső érzéssel olvasták Szegeden. Jó benyomást fog kelteni ott az a beható mél­tatás, amellyel a budapesti Egyenlőség, ez a nivós felekezeti lap, a szegedi zsidók elhunyt vezérférfiát kiséri e heti számában. — A katonaügyi tanácsnok nyugdíjaz­tatási kérelme. Megírtuk, hogy dr. Tóth Mi­hály katonaügyi tanácsos beadta a kérelmet nyugdíjaztatása, iránt a polgármesterhez. A polgármester akkor kijelentette, hogy megpró­É ül 1ÁN1A s 1 Q7 83 nagy. Tudományos Színház s 1 Q7 ¥ ¥ Csütörtökön junius 6-án. RITA JOLI VET a legérdekesebb amerikai művésznő felléptével. A bosszú földje Bűnügyi dráma 5 felvonásban. Ezenkívül: I­Amerikai vigjáték 3 részben. A feliratokat Szőke Szakáll irta. Előadások d. u. 5., 7. és 9 órakor. Jegyek előre válthatók d. u. 3 órától kezdve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom