Délmagyarország, 1918. április (7. évfolyam, 76-99. szám)

1918-04-30 / 99. szám

Szeged, 1918. április 30. djélmagyaroríszaiö snör&ény utolsó idejét, a kettőjük közt való hi­vatalos és személyi bizalmas érintkezés inti­mitásait rajzolgatja. Az ő gazdája milyen pe­dáns ember volt! Pedig világéletében a leg­bohémabb férfiúnak ismertük! A háború ele­jén be akart vonulni ezredéhez, mert ő ugy érezte, hogy nélkülözhető. S mert ami szabály az szabály, (Mórának valami húszféle alapot, összesen 300 korona értékben és husz, részben . eigarettasil^atulyában, bélyeges elismervé­nyek ellenében akart csak átadni, mert ezek tulajdonai a városi múzeumnak és könyvtár­Bak s mi történhetik, .ha bevonulása után azekről nem lesznek hivatalos és bélyeges el­isinervények. Szerencsére a polgármester Tö­mörkényt, mint nélkülözhetetlent, fölmentet­te, s annyi nyugtát Mórának nem kellett ki­állítania. A mélyen érző szívvel s a kacaj t­kasztásban is a szivéhez nőtt barátját sirat­ható felolvasót meleg óvációban részesítette a meghatott közönség. A magasztos ünnepséget Tömörkény két apróbb rajzának felolvasása zárta be, ame­lyet Baróthy József jeles színművészünk pom­pás organumával, a közönség figyelmét lebi­lincselve, ritka érteimességgel és nemes len­dülettel tartott meg. Szereplését méltó elisme­rés kisérte. Este, Szávay Gyula és a többi szereplő tiszteletére, a JBagics vendéglő különtermé­ben, irói lakomára gyűltek össze a Dugoni­csok és egyéb irodalmi cigányok. Várossy Gyula. ff OOOO K i \ — Kitüntetések. A király a Vörös Kereszt körül kifejtett buzgó és eredményes müködé­áiük elismeréseül báró Gerliczy Félix, főrendi házi tag, a magyar Vöröskereszt Egyleti fő­megbizottnak a Férencz József-rend tisztike­resztjét, Rózsa Béla földbirtokosnak, a szege­di Vöröskereszt választmánya pénztárosának, Juhász Mihályné, a hódmezővásárhelyi váro­si Vöröskereszt választmánya elnöknőjének a II. osztályú polgári badiérdemkeresztet és dr. Perger Józsefné Orosháza városi Vöröske­reszt választmánya elnöknőjének: a koronás arany érdemkeresztet adományozta. —Aközélelmezési miniszter Innsbruckban Bécsből jelentik: Jenő főherceg herceg Win­dischgratz Lajos közélelmezési minisztert Innsbruck, környékére vadászatra hivta meg. A közélelmezési miniszter vasárnap elutazott Innsbruckba. — Uj államtitkár. A király mint a hivatalos lap vasárnapi száma köli, báró Pásztélyi Ist­ván miniszteri tanácsosnak a helyettes állam­titkári cimet és jelleget adományozat. — Előlépett szegedi vasutasok. Az állam­vasutak hivatalos lapjának vasárnapi száma közölte az ez évi május l-től érvényes tisztvi­selői kinevezéseket és előléptetéseket. A sze­gedi vasutasok közül előlépett: ÖRácz Fábián felügyelő, számosztályfőnök, Lábos Endre felügyelő, Inczédi Gyula főellenőr. Mlandel Jó­zsef, Törő Ferenc főmérnökök, Végh Endre dr. osztályfőnök, titkár, Taussig Ármin fő­mérnök, Kpvaesics József, Nagyfalusi Mór iőellenőrök, Nagy Ferenc főmérnök. Kinevez­tetett: Biró Ferenc, Huszár Béia. Kátai Gyu­la ellenőrök főellenőrré, Rózsa Imre mérnök főmérnökké. Előlépett Scheidt Péter, Gru­mann László, KHacsó László Árpád, Hlauer Je­nő, Beck Béla, Kulinyi József, Weiner Antal, Engel Géza, Molnár Lajos ellenőrök. Smilo­vits Mózes mérnök. Kineveztetett: Hrabov­ázky Kázmér, Bába Lajos, Keszler János, Farkas Sándor, Trautner József, Vidt, Elek, Székely Mór hivatalnokok ellenőrré. Bányai Árpád, Voit Imre mérnök mérnökké. Előlé­pett: Gál Sándor, Szántó Benő, Németh Jó­zsef, Demetrovics Viktor, Fekete Zsigmond, Vajda Dezső, Tuzzó Péter, Mikes Béla, Tibor Ijajos hivatalnokok, Sós aladár mérnök, So­mogyi József, Révész Alby, Tauber Jakab, csáfordi Tóth Béla, G. Szabó József hivatalno­kok. Vajda Andor, Mjskolczy Géza fogalma­zók. Mecher Antal, Paripovic iMilán. Bacsó Gyula, Steiner Jenő hivatalnokok, Pintér Ár­min fogalmazó, Kodé András, Boros Andor, Lang László, Kovács Sándor, Váradi Pál. Pei­jésy Eirnő, Tapodi Mihály, Pobczai János, Bá­lint Imre, Berta Vince, Tábith Lajos, Kere­kes Gyula, Gaul Károly, Lantos István, Timi­na Győző, Dugalic József, Wunderlich Antal, Kelemen Mjiklós, Funák Kálmán, Ács Lajos, Bérezi István, Faragó László, Bauer Pál, Ha­lász Kálmán, Nagy Sándor, Adler Aladár, Boros János, Fleiscbmann Dezső, Bakos Kál­mán, Kvatzák Tibor, Takács Ede. Nagy De­zső, Kugler József hivatalnokok. — Május 1-éo a fölemelt hadtsegélyeket fizetik. A fölemelt hadisegélyek körüli munka legnagyobb részét elintézték már és május el­sején megkezdődik a fölemelt segélyek kifize­tése. A tanyákon a fölemelt segélyek fizeté­sére csak junius elsején kerülhet sor. —* Szervezkednek a tanítók. Székesfehér­várról jelentik: Székesfehérvár tanitósága megalakitotta a tanitók szervezetét. A szerve­zet elhatározta, hogy hasonló szervezkedésre szólitja föl az ország összes váorsainak taní­tóságát. A szervezkedésnek az a célja, hogy a tanitóság tisztességes anyagi ellátását a tömö­rülés erejével kivivja. Evégből az összes váro­sok szervezeteinek képviselőiből meg fogják alakítani Budapesten Magyarország Tanítói­nak Végrehajtó Bizottságát. — A dorozsmai plébánosválasztás. Nagy érdeklődés mellett folyt le hétfőn Dorozsmáv az uj plébános megválasztása. A választ/ a három pályázó érdekében erős agitáció előzte meg. Vörös Mihály tábori lelkész a \ á­lasztás során Sztriha Kálmán javára vissza­lépett. A dorozsmaiak uj plébánosa nagy több séggel Sztricha Kálmán lett. Sztricha megvá­lasztását általános lelkesedéssel fogadták. Nemcsak azért, mert dorozsmai, hanem azért is, mert a templomban ép ugy, mint a társas­élet minden vonatkozásában fáradhatatlanul buzgólkodik hívei érdekében. Sztricha Szege­den, a piaristák főgimnáziumában végezte kö­zépiskoláit. Hivei biztosra veszik, hogy na gyobb hatáskörében még fokozottabban fog­ják élvezhetni buzgósága és gondoskodása gyümölcseit. A kisebbségben maradt táboi­meg elégedetlenkedik. Bizonyos azonban, hog> az aránylag heves választás utóhullámai rö­videsen elsimulnak, annyival inkább, mert a túlnyomó többség nagyon meg van elégedve az eredménnyel. — Szervezel a tehetséges gyermekek felkarolására. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság szegedi fiókköre, mint már jelentet­tük, elhatározta, hogy szervezetet létesít a te­hetséges gyermekek felkarolására. A szerve­zet május 3-án délután 6 órakor a belvárosi óvodában alakuló gyűlést tart. A szervezetbe minden szegedi tantestület választ egy-egy tagot. Tagja lesz továbbá a szervezetnek min­Minden külön értesi'és helyett. Gömöri Mihály tartalékos honvédhadnagy 21 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. — A zsidó temető cinterméből szerdán délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra. Özv. Gömöri Lajosné és családja. s tift, m den iskolának az igazgatója, a Gyermekta­nulmányi Társaságnak 3, az egyházaknak 1—1, a Stefánia-Szövetségnek és a Szegedi Feministák Egyesületének 1—1 képviselője, a város közoktatásügyi tanácsnoka, a tankerü­leti főigazgató, kir. tanfelügyelő, az árvaszék elnöke, az állami gyermekmenhely igazgató­ja, a gyermekbíróság vezetője, a szegedi napi­lapok szerkesztői és az internátusok igazga­tói. A szervezet maga választja elnökét, tit­kárát, előadóit és minden más egyesülettől függetlenül fog működni. — Gyöni-Gnnep Békéscsabán. A világ­háború magyar költőüstökösének, az elhunyt Gyóni Gézának Békéscsabán emlékmüvet akarnak állítani. Az emlékmű és Gyóni haza­hozatalának költségeire a költő születése he­lyén, Békéscsabán irodalmi estét rendeznek. A nem mindennapi ünnepség május 4-én lesz a következő programmal: 1. Megnyitó be­széd, tartja: dr. Rell Lajos főgimn. igazgató. 2. Költemények Peterdi Andor, a Petőfi-Tár­saság tagjától. 3. Gyóni-dalok. Énekli: Nose­dáné Bodor Karola, a m. kir. Operaház tagja. 4. Novellát olvas s költeményeiből szaval: Jakab Ödön, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság tagja. 5. Zongorán játszik: Májai Máyai Eugénia, zongoraművésznő. 6. Gyóni-verseket szaval: Pataki József, a Nemzeti Színház tag­ja. 7. Magyar pacsirta, költemény, szavalja: Szávay Gyula, a Petőfi-Társaság tagja. 8. Noseda-dalok. Énekli: Nosedáné Bodor Karo­la. 9. Költemények dr. Feleki Sándortól, a Petőfi-Társaság tagjától. 10. Zongorán játszik Májai Máyai Eugénia. 11. Visszaemlékező* Gyónira. Felolvassa: dr. Szolár Ferene. — Halálozás. Megrendítő csapás érte hét­főn délelőtt özvegy Gömöri Lajosnét. Huszon­egy éves medikus fia, Mihály, hirtelen rosszul lett és rövid szenvedés után meghalt. Mint gyengélkedő katona régebb idő óta Szegede* tartózkodott, azonban állapota agodalomra nem szolgáltatott okot. A vasárnap estét iné* derült hangulatban töltötte el családjával a Korzó-moziban. Törekvő, pályájáért rajongé fiatalember volt. Édes anyja iránt széles kör­ben mély részvét nyilvánul. [Második fiát vesz­tette el a háború alatt. Az elhunytat anyján kivül dr. Redöné Gömöri Sári nővére és kiter­jedt rokonság gyászolja. — Zselenszkit választották az Om&e. elnökévé. Budapestről jelentik: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vasárnap elnök­választó közgyűlést tartott. Az Omge elnöké­vé gróf Zselenszki Róbertet választották. Első alelnök Osztroluczky Mihály, második alel­nök gróf Somssich László lett. A közgyűlésen Rubinek Gyula előterjesztette az ármegália­pitó bizottság határozati javaslatát az uj ter­ményárak megállapításáról és az iparcikkek makszimálásáról. Követelik a tengeri és bur­gonya nagyobb részének szabad forgalmát, az iparcikkek lefoglalását és hogy a kormány a cséplésnél csak a föltétlen szükséges ter­mésmennyiséget foglalja le, a többi a szabad forgalom maradjon. — Rendezték az ügyvédek nyugdíjhátra­lékát. Budapestről jelentik: Vasárnap délelőtt az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjinté­zet évi közgyűlést tartott. Dr. Papp József el­nök bejelentette, hogy a Hadisegélyző Bizott­ság 400.000 koronát bocsátott készpénzben az ügyvédek nyugdíjhátralékának rendezésére, az állam pedig erre a célra nyolc éven át 73.000 koronát fog fizetni. Fefhyáf. a középiskolai tanuló ifjú­sághoz, A „Testnevelő Iskola" középiskolai tanulók részére külön csoportot szervezett. Ez időszerint hetenkint kétszer, szerdán és szom baton délután 4-től 5-ig tartja a svéd torna óráit és vasárnap délután 3-tól 7-ig a kirán­dulásait. F. évi junius 15-től kezdve ugyan­ezen csoport künn a szabadban, a szegedi partfürdőn és a katonai lövőtéren folytatja működését, ahol a) játékokkal, b) úszással, ev* zéssel, c) atlétikai gyakorlatokkal, d) cserké­szettel és ezzel kapcsolatban a céllövészettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom