Délmagyarország, 1918. április (7. évfolyam, 76-99. szám)

1918-04-03 / 76. szám

2 Compiegne és Soissons pályaudvarai tuz alatt* BERLIN, április 2. A Wolff-ügynökség jelenti: Compiegne és Soissons pályaudva­ralt, valamint az ottani környéken levő szál­lásokat bőségesen bombáztuk. Compiegne pályaudvara és a chermont—amiensi vasút tartósan a német tábori nehéz tüzérség tü­zelése alatt áll. Négy ágyú bombázza Párisi. ROTTERDAM, április 2. A Daily News jelenti Párlsból: A lövedékszüánkok meg­vizsgálása alapján a hatóságok azt sejtik, hogy négy ágyú bombázza Párist, ame­lyek közül kettő egyik uap, a másik kettő másnap működik. GENF: Páris bombázását tegnap ké­sőbb szüntették meg, mint az előző napo­kon. A legutolsó ágyúlövés után az utcák igen sokáig üresek maradtak és a külváros­ba irányuló vasúti forgalmat a legkisebb mértékre korlátozták. A prefektura rendel­kezésére számos párisi há^ teljére matra­cokat helyeztek. Angliában német csapatok parfraszálISfásáfét tarlatík, HÁGA, április 2. Repington ezredes a Morningpostban a német csapatok Angliába való partraszáiíltásáftak lehetőségét hangoz­tatja, mely szerinte a német flotta támoga­tásával kétségtelenül megvalósítható. Ezért szükségesnek tartja honi sereg gyors szer­vezését és tartalékok készenlétbe helyezé­sét. Német tengeralattjáró sikere. KOPENHÁGA. április 2. Krisztiániából jelentik a Berlinske Tideude-uek: Német tengeralattjáró megtámadott egy 29 hajóból összeállított kereskedelmi kisérömenetet, a mely Angliából Norvégiába volt utón. A tá­madás a norvég parttól 8 mérföldre történt. A kisérömenet torpedónaszádok oltalma alatt haladt. Az egyik lövés egy norvég gő­zöst ért, amely nagy robbanás után nyom­ban elsülyedt. Egy norvég torpedónaszád 14 embert vett fel. Egy angol segédcirká­lót Is elsülyesztettek, ennek személyzeté­ből sokan elpusztultak. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: Arról a Krisztiániából érkezett hírről, hogy német tengeralattjárók egy kisérömenetet megtámadtak, hivatalos helyen semmit se tudnak. Frontjainkon nincs esemény. BUDAPEST, április 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Lényeges esemé­nyek nem voltak. A VEZÉRKAR FflNÖKE. Elsiilyedf orosz cirkáló. MOSZKVA,-április 2. Hivatalosan je­lentik: A Makarov tengernagy nevü cirkáló a revali kikötőből való Indulása alkalmából aknába ütközött és elsiilyedt. DftLMAGYABORBgAG Lloyd George minden embert a frontra akar küldeni. London, április 2. A Reuter-ügynökség jelenti: Lloyd George miniszterelnök a ka­nadai. ausztráliai, délafrikai, ujzeelandi és új­fundlandi miniszterelnökökhöz táviratot inté­zett, melyben rámutat a csapaterősítések szükségességére és azokra a lépésekre, me­lyekét a brit kormánv e fontos kérdéssel kapcsolatban tenni szándékozik. Felszólifia a dominiumok kormányait, hogv emelték kon­tingenseiket olyan gyorsan, amint csak lehet­séges. mert az utolsó emberis mindenkit a frontra kell küldeni. (M. T. 1.) Erfisüdlk a békehangufat Franciaországban Géni, április 2. Franciaországban az ujabb időben nagv munkásgyiüléseket tartot­tak. amelyeken az azonnali békekötést köve-, telték és heves kifakadások hangzottak el a kormánv belügyi politikája ellen. Ilyenértel­mii azonos határozati javaslatot fogadott cl a Loire-Inferieure departement munkásszö­vetsége, Indre-departement szakszervezete, a Seine-departement lakatos- és meehanikus­ligá'ja és Mureaux munkássága. A gyűlése­ken éltették a békét. Macon fémmunkásai is gyűlést tartottak és a lyoni fémmunkások kongrasszusa is hasonló értelemben foglalt állást a béke mellett. Francia félhivatalos a német offenzíváról. Genf, április 2. A Havas-ügynökség je­lenti a német offenzíva céljáról, hogy a né­metek el akarták vágni egymástól a szövet­ségesek hadseregeit és el akarták foglalni „a Beauvars —Amiens vasútvonalat. Céljukat azonban nem érték el. támadásuk megtört az első tartalékok ércfalán. orosz-román békeszerződés Stockholm, április 2. A Pétervárí Táv­irati Ügynökség jelenti: Az orosz-román békeszerződés, amelynek főpontjai, hogv Ro­mánia két hónapon belül visszavonja csapa­tait Besszaráhiából, a foglyokat kicserélje és Desszarábia gabonatermésének feleslegét Ro­mánia kapja, már elkészült. Dilokirehsnt bombázták a németek. Genf, április 2. A párisi lapok jelentik, hogy a németek uz elmúlt héten hevesen tői­fék Dünkirclient, különösen a város kikötői negyedét Czerniri vissiaufiiik Bukarestbe. BÉCS, április 2. Jól értesült forrásból közlik, hogy Czernin külügyminiszter a napokban Bécsből a tárgyalások befejezé­sére Bukarestbe utazik, A román hadsereg leszerelése. Bukarest, április 2. Néhány nap óta nagyon zavaros a helyzet és a hangulat. Moldvából ezerszámra térnek haza az elő­zetes békeszerződés alapján lefegyverzett nyolc román hadosztály tisztjei és közem­berei. Foksaniban fegyverzik le őket, onnan nyolcas sorokban gyalog PIoestibe kisérik, ahol orvosi vizsgálat után szélnek eresztik őket. 'Mehetnek oda, ahova akarnak. Leg­először a 64., 66. és 68. román gyalogezred szerelt le, azután a 46. és 6. számú buka­resti háziezred stb. Naponkint három vonat ontja őket Bukarestbe s ma már egy lépést sem lehet tenni az utcán, hogy ne találkoz­nék az ember a fegyvertelenül hazatért hősökkel. Mindegyik vitéznek 4—5 hölgy­tfatgnd, IMS, április 3. bői álló udvara van. L •' 1 Beavatott románok nem tartják hosz­szuéletünek a Marghiloman-kormányt. A nép a miniszterek egy részének még csak hirét sem hallotta. Az uj kereskedelmi mi­niszter, Meisner Károly, komoly tudós, a jasii egyetem tanára, aki már negyedszá­zaddal ezelőtt államtitkár volt ugyan, de politikai szerepet sohasem töltött be. Sati­lescu Mihály, a pénzügyminiszter és Mehe­dínci Simon a közoktatásügyi miniszter szintén tanár. Az utóbbinak neve némileg ismeretes a románok közt, mert nagyszájú irredenta politikus, egyik alapitója az Er­dély meghódítására törekvő kulturligának és maga is irt több olyan tankönyvet, mely­ben Románia határai a Tiszáig terjednek. Marghilomanon kívül az uj román kor­mány egyetlen híressége Árion Konstantin külügyminiszter. LIECs U J ABB» BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti, hogy a noyoni székesegyházat a franciák ágyúzása felgyújtotta. A templom lángok­ban áll. BERLIN: Boulogne várát német repü­lőflotta bőségesen bombázta. Arras környé­kén német repülőgépek tíz perc alatt több ellenséges léghajót lezuhanásra kényszerí­tettek. PARIS: Német repülök két csoportja haladt át vonalainkon és Páris felé repült. Elhárító ütegeink nemsokára élénk tüzelést kezdtek, ami az ellenséges repülőgépeket visszatésére kényszeritette. Néhány bomba Páris határában hullott le, sem emberben nem okozott akutban veszteséget, sem anyagi kár nem volr. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: A franciák húsvét hétfőjén a német front mögött 9 kilométerre levő Laou városára 300-nál több nehéz gránátot lőttek és a Marlone-tempiomoí és a város többi" részét nagyon megrongálták. Egy gyászmenetet, amelyben nagyszámú közönség kisérte utolsó arjára egy polgártársát, egy francia gránát eltalált és valóságos vérfür­dőt rendezett; 11 ember meghalt és 4 sú­lyosan megsebesült. BERLIN: A kancellár húsvét vasárnap­ján megbetegedett. Állapota nem súlyos. BUKAREST: Marghiloman miniszterel­nök és Árion külügyminiszter Jassyba utaz­tak. LUGANO: Római körök a legnagyobb pesszimizmussal ítélik meg a helyzetet és a harctéren várható eseményeket. Olaszor­szág ereje fogytán van és csak segítséggel állhatnak ellent a monarchiának. A németek nyugati offenzivájának célja nem Calais, hanem Páris. Általában az olasz sajtó na­gyon jajveszékel, hogy a front védelméről nem gondoskodtak kellőképen. AMSTERDAM: A newyorki tőzsdén a nyugati harctér eseményei miatt nagy pá­nik tört ki. A, kurzusok ugrásszerűen estek. GENF: A Havas-ügynökség jelenti: A spanyol király a lemondás gondolatával fog­lalkozik. A politika vezető egyéniségeivel közölte, hogy le fog mondani trónjáról, előbb azonban manifesztálóval fordul a 1 népéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom