Délmagyarország, 1917. szeptember (6. évfolyam, 203-227. szám)

1917-09-12 / 211. szám

DM,MAGYARORSZÁG. Szeged, 1917. szeptember ií vitézek láttéra, részvéttől és lelkesedéstől duz­zadó magas árakat szabnak. Az őszi barac­kot csak darabszámra adják, egy darab so­vány őszibarack ára átlagban, szemre 40 fil­lér. A maximálás szerint a legszebb ősziba­rack ára kilónként 3 kor., a másik két fajtáé 2.50 és 1,20 korona. Az alma kilóját 2.40, a cigányalmáét 1.60 koronáért vesztegetik. A maximálás szerint az elsőrendű alma kilója 1.65, a másodrendű 1.38 korona. Ugyanez, vagy meg rosszabb az arány a szilvánál, a dinnyénél, a szódánál és jaj annak a szegény, kiszáradt torkú katonának, aki útjában itt áll meg, a várostól bérelt bódénál — vizérí. — A német császár Berlinben. Berlinből jelentik: Vilmos császár a keleti fronton tett útjáról visszatéri Potsdamba. — A negyvenhatosok ezredparancsnoká­nak kitüntetése. A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a király Zeiss Oszkár 46. gyalog­ezredben alezredes-ezredparancsnoknak az el­lenséggel szemben vitéz és eredményes maga­tartása elismeréséül a vaskoronarend 2. osztá­lyát a hadiékitménnyel és a kardokkal ado­mányozta. -— Grecsák igazságügyminiszter köszö­nete. A város tudvalevőleg meleghangú távirat­ban üdvözölte dr. Grecsák Károly igazság­iigyminisztert kinevezése alkalmából. Az üd­vözlésre a miniszter most a következő levél­ben válaszolt: Nagyságos dr. Somogyi Szil­veszter polgármester urnák. M. kir. igazság­ügy miniszterré történt kiueveztetésem alkal­mából a Szeged sz. kir. város részéről hoz­zám juttatott meleghangú üdvözlésért ez al­kalommal is őszinte,' igaz szívből .mondok ugy Nagyságodnak, mint a város minden egyes polgárának köszönetet és arra kérem Nagysá­godat, hogy ezt a köszönetemet a város kö­zönségének tudomására hozni szíveskedjék. Valóban jól esik az a ragaszkodás, amely­nek Szeged sz. kir. város az ezúttal újólag hozzám érkezett jókivánatokból kitetszően mostani nehéz és felelősségteljes állásomban is kifejezést adott. Legyen szabad ez alka­lommal is a város közönségét biztositanom arról, hogy mostani állásomban is első, leg­főbb törekvésem az marad, liogy azt a pro­gramot, amelyet eddigi egész közpályám alatt a magaménak vallottam, megvalósítsam és arról is, hogy a Szeged szab. kir. város jogos és méltányos érdekeinek megvalósítását tá­mogatni és előmozdítani mindenkor kedves kötelességemnek fogom tartani. Kérem a vá­ros közönségének továbbra is szives jóindula­tát. Fogadja ugy Nagyságod, mint a város minden egyes polgára legszívélyesebb üdvöz­letemet. Budapest, 1917 szept. 8. Grecsák Ká­roly. — Á bolgár királyné beteg. Szófiából je­lentik: A király a harctérről hazautazott, mert a királyné egészségi állapota hirtelen rosszra fordult. Tegnap este a hercegekkel együtt Szófiából Enxinogradba utazott a ki­rály. — Köszó István a képviselőház ülésén Az életnek meghatóan szép költészete csillant meg kedden délelőtt a Szeged állomás lár­más, kőszénfüstös perionján, amidőn dr. Ko­ssá István Szeged országgyűlési képviselője, számos jó barátjának társaságában megjelent hogy a tízórás gyorsvonattal Budapestre utaz zon és lefoglalja heyét az ország díszes, nagy palotájában, ahová őt a szegediek tiszta sze­retete és nagyrabecsülése küldi, régi, meghitt jó barátját. Az élet gyönyörű költészete emel­kedett fel akkor, amidőn Kószó István, a zá­kányi földmives szépteíhetségü fia végigtekin­tett a siető gyorsvonat I. osztályú kocsijá­ból Szeged város érdekes panorámája fölött és negyedóra múlva a tanyavilág őszi han­gulatba vont szépséges tájain át arra mesz­sze, ahol az alacsony tanyai ház egyszerű szo­bájában az ő bölcsője ringott. Lelkéből bizo­nyára szép, nemes érzések szállhattak föl, amidőn végigjártatta tekintetét a jegenye­nyárfás tanyákon s megpihent ott. ahol az üíöttkopott öreg szélmalom árván meresztvén vitorláit, a régi jó-időkről regélget busán, egymagában, s amidőn negyven esztendőnek szépséges múltján átsuhanván a boldog gyer­mek- és ifjúkor után eljut oda, ahol ma van, ahol a nagy magyar város legszebb és leg­érdekesebb díszeivel a munka jutalmazásával a szeretet ragyogó gyémántjával s a nagy tisztelet fényes gyöngyeivel ékesítve megy föl nz ország szivébe, a törvényihozás diszes pa­lotájába a szivében nőtt demokratizmus ha­talmas érzéseivel. Ur. Készó István elutazott, szülővárosa, mint a legjobb anya. féltő büsz­keséggel, boldog reménységgel néz soká, soká utána. — Feminista-értekezlet Budapesten. Bu­dapesti tudósítónk telefonálja: A Feminista Egyesület kedden este értekezletet ,tartott, •amelyen a budapesti és vidéki feministák riaigy számban jelentek meg. Az értekezle­ten ifel szólal t a szegedi feministák részéről fJr. Turcsányi Iniréné, aki ,a családanyák 'szempontjából! 'ismertette a női választójog kérdését. Az anyák -minél nagyobb számiban ivaló bevonását követelte -az alkotmány sán­caiba. Beszédét élénk helyesléssel fogadták. — Gróf Paar kitüntetése. A hivatalos lap keddi száma királyi kéziratot közöl, melyben ő felsége gróf Paar vezérezredesnek katonai szolgálata hatvanadik évfordulójára a kato­nai érdemkereszt első osztályához a gyémán­tokat adományozta. — Tersztyánszky testőrkapitány. Á hiva­talos lap keddi száma közli, Tersztyánszky vezérezredest a király kinevezte a testőrlovas század kapitányává. — Kitüntetések, A Rendeleti Közlöny leg­utóbbi száma közli, hogy a király Góth Imre 46-os tartalékos hadnagynak a Ferenc, József­rend lovagkeresztjét adományozta a hadiékit­ménnyel az ellenség előtt tanúsított- bátor magatartásáért. — A király elrendelte, hogy Hajnal István 46-os tartalékos főhadnagy­nak és Sólyom Ernő hadnagynak a — kardok egyidejű adományozásával — a legfelsőbb dicsérő elismerés újból tudtul adassék. — Ö felsége a király elrendelte, hogy Endre Imre 46-os tartalékos hadnagynak és Hammerl Géza 46-os főhadnagynak a legfelsőbb dicsérő elismerés a kardok adományozásával tudtul f KORZO INOZi • igazgató: VASS SÁNDOR. »»»• Telefon 11-65, Előleges jelentés. A Korzó-mozi megnyitó előadása! Péntek, szombat és vasárnap. A magyar filmgyártás remekével A Kuruzsló szinmü 4 felvonásban. Irta: Földes Imre. Rendezte: Kertész Mihály. Főszereplők: Tordai Dezső Csortos Gyula Özv. Horvátné T. Halmi Margit János a fia Uray Tivadar Ilma Lenkefy Ida Csáthy grófnő Báthory Gizella Zsámboly, újságíró Z. Molnár László. Előadások pénteken és szombaton 5, 7, és 9, órakor, vasárnap 2, fél 4, 5, 7, és 9 órakor. Unliiónab* páh0,y> 2--> Zsö,ye ,50' 1 he'y é2ok., neiydrdli. Ií. helyi.-, K. HI.hely-.70 fill., Csúnya nők — szépek Szép nők — szebbek lesznek, ha arcbőrük, keblük, nyakuk és kezeik finomítására, felfrissítésére és szépítésére állandóan a legtökéletesebb bőrápoló szert: a valódi DIANA alabastrom-pudert használják. Egy kísérlet meggyőzi e szer csodába illő hatásáról. Mindenütt kapható ! Főelárusitóhely: Diana Kereskedelmi Rt. Budapest, V., Nádor-utca 6. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom