Délmagyarország, 1917. augusztus (6. évfolyam, 178-202. szám)

1917-08-11 / 187. szám

8 DÉLMAG YAROR&ZÁÖ. Szeged, 1917. augüszfus 11. levelet, amely szózat a fronton lévő cseh ősa­pátokhoz és eddig is nagyon sok példányban terjedt .1 a cseh katonák között. A röpirat­ban felhívja Bechyne a cseh csapatokat, hogy közöljék hozzájárulásukat a csehek köz­jogi proklamádójához és jelentsék ki, hogy ők is kivánják az Önálló cseh államot a ma­gyaországi tót vármegyék hozzácsatolásával A felhívás végül felszólítja a cseh katonákat, hogy jíleptsonek he írásban minden egye esetet, mik..) a fiontua rosszul bánnak a cse­hekkel. — Szombaton megnyílik a hatósági mészárszék. Mint megírtuk, a polgármester hatósági mészárszék fölállítását határozta el és a szervezéssel Scultéty Sándor városi fő­számvevőt bizta meg. A hatósági mészárszék Rózsa Izidor mészáros vezetésével szombaton megnyílik. A hatósági, árszabályozó mészár­szék árai a következők: Marhahús hátulja nyomaték nélkül 10 korona, eleje nyomaték nélkül 8 korona, paprikásnak 7 korona, mar­hamáj 4 és » fehéres.m tok kilója 4 korona. A borjuhos hátulja 10 és nz eleje 8 korona. — Adier Viktor beteg. Bécsből jelentik: •Dr. Adlcr Viktor, az ausztriai német szo­ciaideinokrafak vezéré nagy beteg, orvosa SZÍV tágulást és tiíuögy uiiactasi állapított meg. •A stockholmi ui fáradalmai a küionben is na­toges szocialista vezért igen megviselték. - A viítar es u iiirazüigáiíu. iaiiekcn este tiz óra Körül hatalmas vihar vonult végig az Alföldön. Az orkánszeriien erős szel mindenütt nagy károkat okozott es erősen íuegkésfelietie a lapok diirszolgáiatáí is. A ou napest—szegedi teieíon-vonalon ugyanis toob helyen kicióntötte a teiefon­po inukat. A tapoK igy csak Temesváron ke­reszuii beszélhettek tmüapesttel, ami nagy­aranyu késést jelentett a lap technikai eio­aiiiiásáhan is. ^ — rt nugyvaraUi függetlenségi pari nem akar Ucmuktata toispoui. JNagyvariutrol je­lein ik: A nagyváradi demokratapárt kül­döttsége Vázsonyi Vilmos igazságügymimsz­ter, i'etö feandor es iJróay •íurnö képviseioK vezetésévei tuuvalevoieg hiúr kel-liaroiii hét­tel ezeioit meg jelent L gron Uauor bei ügy­mínusz terűéi és Nagy varaura úemokiata io­ispari kmevezeséi kerté, meg pedig Ember Ue­z<i tahtabiró szemei yenen. A nagyváradi füg­getlenségi párt a kinevezéssel kapcsolatban csütörtökön a következő táviratot intézte a iúggotienségi és 48-as part elnökéhez: — A nagyváradi függetlenségi és 48-as párt mai ütésén egyhangú batarozatkeppen kimondotta, hogy múltjánál, küzdelmeinél és érdekeinéi lógva, amelyekre joggal hivatkoz­hatik, tántoríthatatlanul ragaszkodnia kell ahhoz, hogy Nagyvárad város főispáni széke a függetlenségi párt kipróbált hívével töltés* sék be. IVIá^ pártbeli főispán kinevezését a mag.i legsúlyosabb sereimének tekintené. Ki kell jelentenie azt is, hogy nem függetlenségi főispán a íS-as párttal szemben fogja magát találni és kineveztetése veszélyeztetni fogja Nagyváradon a párt-blokkban egyesült pár­tok zavartalan és kívánatos együttműködését is. Éppen ezért a kérdés végleges megoldásá­ig kérjük Nagyvárad város főispáni hivata­lának vezetésével ideiglenesen Malatinszky Lajos biharvármegyei főispánt megbízni, aki­nek megbízatása általános örömmel találkoz­nék. A választmány nevében dr. Stockcr József elnök­-M0Z fELEFON : 11.-85. Igazgató: VAS5 SÁNDOR. TELEFON 11-85. ••• telíti I Mi itíí Hü Mi IM Mes Oisa itt lii Palor M műsor: 1. Konferáfisz — Kőváry Gyula. 2. Cinci felébred. — Tréfa játszák Takács, Szeles, Kőváry, Pajor. 3. Szeles Elsa. Kabaré dalok. 4. Kőváry — saj'át műsorával. 5. Gyárfás mint divathölgy, vagy Bliízné és a divat. 6. Cinci beíeg. Tréfa, játszák Takács, Kőváry, Pajor. Szünet, 7. Kőváry konferál. 8. Gyárfás koplézik. Lepi és Lupí Bohózat 1 felv. 2 képben, Irta Kőváry Gy. Személyek: -— Lipi Kőváry Lupi Gyárfás Bárónő Takács Ily Pincérnő ... ... Szeles Elsa, ••• Az előadás kezdete 9 órakor a nyári helyiségben. Vasárnap délután 3,5 és 7 órakor mozielőadás a téli helyiségben. Helgrak: Zsöllge 5 — I. helg 4 — II. helg 2 — III. helg V— korona. — NinC3 jég. Néhány nap óta sürün hall­ható a panasz a városban, hogy nincs jég. Különösen a kávéházak és a magánosok pa­naszkodnak. A jéginség magyarázata pedig az, hogy a városi jéggyárban, amely normá­lisan 200 mázsa jeget produkál naponkint, fogytán van a gyártás legfontosabb anyaga, az anioniák. A jéggyártást igy 55 mázsára kellett redukálni. Ez a helyzet azonban nem végleges, mert már útnak is indítottak a sze­gedi jéggyár részére 160 kiló ammoniákot s igy közelesen újra lesz jég. — Pilsudszkit szabadiábra helyezik. A Fremdenblatt-nak jelentik Krakóból. hogy a német katonai főkormányzóság a legközeleb­bi napokban szabadlábra fogja helyezni Pil­sudszkit. a lengyel légiók volt dandárpaancs­nokát. A varsói hivatalos német- lap szerint Pilsudszikinak olyan üzelmekhen volt része, amelyek a harcoló hadsereg liátamögött ve­szedelmesekké válhattak volna. — Meghívó. E hó 19-én rendezendő árkász­napon, a sátrakban közreműködő hölgyek szives megjelenését kéri folyó hó 12-én, azaz vasárnap délután 6 órára az ujszegedi front* színházba, Nágelné. — Tiz évesek is lehetnek rikkancsok. A Magyar Tudósító jelenti: A belügyminisz­ter rendeletet bocsátott ki, amelyben a lapok utcai árusításával foglalkozók korhatárát 14 évről tiz évre szállította le. —- Ankét a settéshiziaias uj rendjéről. Budapestről jelentik: Csütörtökön a íöld­mivelési minisztériumban ankét volt Mezőssy Béla földművelésügyi miniszter elnöklésével. Az ankéton a sertéshizlalás uj rendiének meg­állapítását vitatták meg az érdiekeitek. Me-P zőssy nyilatkozott az ankét eredményéről. A nyilakozat szerint az ankéton arra a megál­lapodásra jutottak, hogy az árpa- és tengeri­termés elsősorban a széles néprétegek táplálá­sára és közvetve zsirétöállitásra használtas­sanak és e cikkek ipari feldolgozása olyan formában történjék, hogy azoknak élvezeti, illetve luxus jellege a minimumra legyen kor­látozva. A sertéshizlalásnál az a vélemény alakult ki az ankéten, hogy az eddigi centrá­lis eljárás helyeit elsősorban a termelők, a gazdák hizlaljanak, másodsorban pedig tar­talékkészlet biztosítására egyes sejtés hizlaló telepek. A rendeletről még az osztrák kor­mánnyal is folynak tárgyalások, tehát a ren­delet a közelebbi időben nem jelenhetik meg. — a kozcleimtzési hivatal bőripari osztá­lyában (ahoi a lisztfnvatai is van) talpalas es sarkaias felváilaltatik ienicipő b.tíü, nöicipő 4.80, gyermek-cipó 3.r»0 koronáért. — regynazra iteli minionios hentes. Szombathelyről jelentik: A szombathelyi tör­vényszék csütörtökön foglalkozott Nóvák .Dániel szombathelyi milliomos hentes- és mészáros bűnügyével. Nóvák a vád szerint romlott hust mért ki és pezsgődlugóból hamis hatósági bélyegzőt készített, amellyel vissza­élést követett el. A bizonyítási eljárás befeje­zése után a törvényszék Novákot két és fél évi fegyházra és tiz évi hivatalvesztésre, két segédjét, Stubán Ferencet és Vukovies Jó­zsefet pedig négy-négy hónapi fogházra ítélte, Az elitéltek fölebbeztek, az ügyész megnyu­godott az Ítéletben. — Hivatalvesztésre ítéli oláh tanítók. Brassóból jelentik: Brassó vármegye közigaz­gatási bizottságának fegyelmi választmánya Tcbán György ideiglenesen nyugalmazott brassó-méhkerti görög-keleti elemi iskolai ta­nítót hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet értel­mében Tebán az ítélet jogerőre emelkedésé­től számított öt éven belül tanítói állásra se-

Next

/
Oldalképek
Tartalom