Délmagyarország, 1917. június (6. évfolyam, 128-151. szám)

1917-06-22 / 145. szám

délmagyarobseaö Szeged, 1917. junius 2& HÍREK ooeo Leleplezett szegedi v&suti tolvaj banda. (Saját tudósítónktól,) Nagyszabású bűn­ügyben folytat nyomozást néhány nap óta a szegedi rendőrség. A nyomozást dr. Borbola Jenő bűnügyi kapitány vezeti és már az eddi­gi eredmények is szenzációsaik; a rendőrség őrizetbe vett kilenc vasutast, akik — ugy lát­szik — szervezett tolvajbandat képeztek és egy borbélyt, aki a tolvajbanda orgazdája volt. A lopások még a télen történték; egész vasntii vaggonokat törtek fel és fosztottak ki a tolvajok. A nyomozás legszenzációsabb eredménye, bogy megtalálták Röszkén a tol­vajbanda dúsan fölszerelt raktárát ahol az ellopott holmikat elraktározták és később szétosztották egymás között, A letartóztatott emberek valamennyien beismerték bűnüket. Kihallgatásuk során nyomorúságos helyzetükkel védekeztek. A nélkülözések kényszeritették arra, liogy hoz­zányúljanak a vasúti szállítmányokhoz. Egye seknél közülük a nyomozás már be is igazol­ta ezt,, de vannak köztük olyanok, akik jó pénzért túladtak az ellopott élelmiszereken. Nagyon érdekes, hogy a tolvajok élelmiszere­ket nagyobbrészt csak annydt loptak, ámeny­nyivel saját házi szükségletüket fedezték. Do­hányt, szivart, cigarettát azonban óriási mennyiségben lopkodtak össze. Csak Mirjani­éig a rettát öt, majd egyszerre 18.000 darabot adtak el. A dohánynemiieket nagyobrészt a letartóztatott borbélysegéd vette meg, aki csak egy izben 1200 koronát adott a lopott dohánynemüekért, amiket a tolvajok fél és negyed áron árusítottak. A tolvajibamdát viasutasruhába öltözött polgári rendőrök fülelték le. A nyomozás fo­lyik: a letartóztatott vasutasok névsorát a nyomozás érdekében nem adja közre még a rendőrség. — ídéjárás. Htlyenklnt zivataros esők várhatók, nyugat felől némi hősülyedés­sel. PROGNÓZIS: Elvétve csapadék, zi­vatarok, nyugaton később hűvösebb. Déli hőmérséklet 29.2 fok Celsius. — Uj titkos tanácsosok. Betegh Miklós tordaaranyosi főispánnak és báró Vojnich Sándor országgyűlési képviselőnek a király a belső titkos tanácsosi méltóságot adomá­nyozta. . w:_s j uii*LbUl — Sarkolics tábornok a Lovcseni elő­nevet kapta. A kiiáiy báró Sarkotics István gyalogságii tábornok bosznia és hereegovina tartományi főnöknek a Lovcseni előnevet adományozta. — A főrendiház uj elnöke. Budapestrő jelentik: iA kormány hir szerint a főrendiház elnökévé gróf Hadik—Barkóczy kinevezését fogjai ajánlani a királynak. Báró Jósika Sa­mu tudvalévőleg kijelentette, hogy elnöki tisztéről lemond. — A fiumei kormányzó fölmentése. A hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy grőf Wichenburg István fiumei s magyar-bor vát tengerparti kormányzót a király állásától fölmentette. — Vig Albert kitüntetése. A király Vig Albert iparoktatási főigazgatónak a másod­TELEFON: 11-85. Igazgató: VAS SÁNDOR TELEFONi 11-85. • ^W" Hétfőn és kedden naou jfilMlu MUVÉSZEST az 5-ik honvéd pótzászióalj rokkant alapja javára. B Isi ltoi Effltiilift vendégszereplése. MŰSOR: I. Rész. 1. Quartefte: Éneklik Arnold Breuer, Rill­mann és Haydter a bécsi udv. Op. tagjai. 2. Énekszám: Arnold ur. 3. Táncz fantázia: Peterka kisasszony. 4. Énekszám. Rittmann ur. 5 perc szünet. 5. Énekszám: Mihacsek k. a. 6. Énekszám: Breuer ur. 7. Bécsi táncok: Peterka k. a. és Rathner, 8. Énekszám: Haydter ur, 9. Quartefte: Éneklik: Arnold, Breuer, Rittmann és Haydter urak. A zongorakiséretet Rédl Pál karmester ur látja el. 15 perez szünet. I daljáték táncokkal. Irta ; Baumgartner Bernbardt. Rendezi: Wymetal főrendező. Karnagy : Rédl Pál. SZEMÉLYEK : Nanl, pincérnő és postásleány, Mihacsek k. a. Lenzl, postás Rittmann Lampvechtsberger gazdag bécsi polgár Haydter Fiirchtegstt Tóbiás a germán nyelvészet tanára Breuer Báró Ferenczházy István gaz­dag magyar földbirtokos Rathner Papilloni Flóra a bécsi operaház táncosnője Peterka k. a. Stroblmeyer ínasfiu Arnold. Szinhely: Egy kis postaállomás. Idő: Jelenkor. Tánc­jelenetek a) Landler, b) Boleró, c) Csárdás, d) Val­czer. Táncolják Peterka k. a. és Rathner. A hangverseny kezdete pont 8 órakor a nyári helyiségben. Rossz Idő esetén a hangverseny a téli helyiségben lesz. Helyárak: Zsöllye 5'—, I. hely —--- 4-—. II. hely 2.—, III. hely 1'— korona. e. osztályú polgári hadi érdemkeresztet ado­mányozta. — Az újvidéki választójogi blokk Károlyi­nál Budapestről jelentik: Az újvidéki választó­jogi blokk ma tisztelgett gróf Károlyi Mi­hálynál. Az üdvözlésre Károlyi a többek kö­zött ezt válaszolta: — Mindenik tudja, hogy ami most törté­nik, ha nagy haladás is, de ne ma végcélunk. Nem szeretném, ha azt hinnék, hogy nekünk ezzel végleg meg kell elégednünk. Senki se higyje, hogy az ideált elértük. Csak kompro­misszumot kötöttünk a kormánnyal, amit az összes körülmények mérlegelése után tartot­tunk szükségesnek. — Asszonyok tüntetése a reichsrath előtt. Bécsből jelentik: Csütörtökön dlélelőtt a reichsrath előtt több száz főnyii asszony je­lent meg. Hangosan tüntettek és ezt kiabál­ták: — Ne uj minisztereket adjatok nekünk, hanem kenyeret! A rendőrség közbelépett és szétoszlatta a tüntetőket. — Kitüntetések. Skoda Károly, Nagy András, Barna István, Nacsai Imre, Demkó Imre, Nagy Istók, Hevesi András, Menning Fe­renc, Szántó Mihály, Dajka Péter, Sárik Jó­zsef, Gajdos János és Bal la István 3. honvéd luiszárezredbeli huszárokat és Bartalák János 5. honvéd gysogezredbelii licnvédet az ellen­ség előtt, tanúsított vitéz magatartásukért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. — Megérkeznek a lipcsei diákok. A lipcsei polgármester értesítette a város hatóságát, hogy a Lipcsei diákok — 37 leány és 57 fin — junius 28-án érkeznek Szegedre. Dr. Szalay József főkapitány fölhívja azokat, akik 12—15 éves lipcsei leányokat két hónapig vendégül kivának látni házukban, ezt ai szándékukat nála levelezőapon jelentsék be. — Rendetet készül a gyümölcsuzsora eilen. Budapestről jelentik: Báró Kürthy Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke egy újságírónak nyilatkozott közélelmezési kérdésekről. Báró Kürthy kijelentette, hogy a kormány már a cséplésnél zár ailá veszi az egész termést. A buza ára valószínűleg 48—50 korona lesz. Rendelet készül — mond'ta Kürtliy — a gyümölcsuzsora ellen, valamint arról is, hogy ai vendéglőkben csak egyféle menüt szolgálhassanak fel. Az ételek árát a hatóság fogja meg állapítani. — A Vö.öakereszt a gyöngyösi tüzkóro­sultaknak. A Vöröskereszt szegedi választmá­nya legutóbbi ülésén 300 koronát szavazott meg a gyöngyösi tüzkárosultak számára, mely összeget a tüzkárosult város polgármes­terének küldi. el. — Rendelet a burgonyáról. Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke a korai burgo­nya árát vagonba ömlesztett állapotban száz kilogramionkint a mosott burgonyát negy­ven, a mosatlan burgonyáét bárminőt koro­nában ála.pitofta meg. Nagyobb mennyiségű korai burgonya szállításához igazolvány szükséges. Kevesebb mennyiségű burgonya • szállításához igazolvány nem kell. A burgo­nya forgalomba hozataláról egyébként egy korábban megjelent rendelet intézkedik. — Fatalpaló tanfolyam Szegeden. Asze­edi felső ipariskolán 29-tól kezdve 3 naipos fatalpaló tanfolyam fog tartatni, A tanfolya­mon résztvehte bárki, ki a cipőknek fa talp­pal való szakszerű ellátását óhajtja elsajátí­tani Tandíj nins. Jelentkezni lehet, a tanfo­lyam megkezdéséig bármely napon déli 11— fél 1 óráig, a felső ipariskola Mars-tér 7. sz, alatti épületében. A tanítás a késő déhrtásí órákban f. hó 28-án délután 4 órakor a jelenté kezűkkel együtt megállapitandó órarend sze* rint történik. Az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom