Délmagyarország, 1917. június (6. évfolyam, 128-151. szám)

1917-06-20 / 143. szám

Szeged, lél7. Junius 20, besz*e politikai vita a juniusi közgyűlésen. ÍTosszu ideig sikerült távol tartani a sze­gedi közgyűlési teremből a politikai vitáikat. Erre az okos és üdvös rendszerre a szerdán kezdődő júniusi közgyűlésen intervallum kö­vetkezik, amely — ugy lehet — hosszú beszé­dek és forró viharok szelét is hozza. Két politikai tartalmú indítvány fekszik a tanács előtt. Elsőül Szász Ernő gyárigazgató jelentkezett politikai tartalmú indítványával, amelyben a következők foglaltatnak: Üdvözöl­je a közgyűlés hivatalbalópése alkalmából gróf Esterházy Móric (miniszterelnökhöz intézendő táviratban az uj kormányt és ajánlja fel köz­ismert politikai céljaihoz támogatását. A ta­nács nyugodtabban és megfontoltabban itéli meg a helyzetet, mint nz indítványozó ur. a kinek indítványával ép azért nem azonosítja magát és a következő javaslattal terjeszti nz ügyet a közgyűlés elé: Minthogy az uj kor­mány üdvözlése esak programjának ismerete után lőhet időszerű, mondja ki a közgyűlés, bogy nz indítvány felett napirendre tér. Két nappal az eltső indítvány benyújtása után Bokor Adolf, dr. Cserő Ede, Koós Ele­mér, dr. Ujj József, Wimmer Fiilöip'ós Weiner Miksa a következő indítványt adták be. a köz­gyűléshez: — Indítványozzuk, hogy a törvényható­sági bizottság fejezze ki elismerését a lelépő kormánynak, különösen a három évig tartó háború által -előidézett, oly rendkívül súlyos viszonyok között az ország érdekében folyta­tott hazafias működéséért. A tanács javaslata ugy szól, bogy e fölött az indítvány fölött is térjen napirendre a köz­gyűlés. Az indokolás kissé furcsa: az eltávo­zott kormány érdekeinek elismerése a törté­nelemre tartozik. A tanács — minden eshetőségre elkészül­ve — előkészítette a közgyűlésre ezeket nz ügyeket is, lehet azonban, hogy csalódás fogja érni azokat, akik a pártpolitikai szenvedélyeit föllobban Asá b an és összecsapásában való gyö­nyörködésre készülnek. Somogyi Szilveszter polgármetser ugyanis nagyon rajta, van, hogy a két politikai tartalmú indítvány vissza­vonassék. Szerinte a körülmények egyáltalán nem értek meg arra, hogy a közgyűlés állást foglaljon, egyébként is elítéli azt. a célzatot, hogy a közgyűlési termet politikai viták szín­helyévé tegyék. Amennyiben a polgármester fáradozásai eredménnyel járnak, a két indít­vány lekerül a napirendről és nem áll be a legrövidebb időre sem olyan intervallum, a mely fölösleges izgalmak és időelőtti viták számára foglalja le azt az időt, amelyet a pol­gárság üdvéért való buzgó munkálkodással kellene mindig tölteni. Mim mese as 8ÍPPÖI, hOQU 8 mesétek, mert a szakműhelyében gépek fényien mesések. r avltott Iró írógépszalag, szénpapfr stb- s a] és használt Írógépeklállandóan raktáron tartatnak. SZEGED, Széchenui'tér 8. Telefon 363. sz HÍREK osso Striegl F. József. A Délvidéki Földművelők .Gazdasági Egyesület Striegl F. József, tanárt, a Dél­magygrország-nak éveken át volt kedves és értékes munkatársát, ügyvezető elnökhelyeb tesé választotta. Striegl uj állását 18-án el is foglalta és ezzel gazdag és egyre fejlődő képességeinek ujabb hatalmas tér nyílott a munkára és alkotásokra. 'Az egyesület, amelynek Striegl élére ke­rült, a délvidéki svábság gazdatársadalmá­nak szervezete és több mint 11.000 taggal ren­delkezik. Százhuszonnégy fiókja van az agilis és hatékony munkásságra hivatott egyesület­nek Temes-, Torontál- ós Bács,megyében, székhelye a virágzó és szépen fejlődő Temes­várott van, ahol Striegl szeptember 1-től kezdve tanári működését- is folytatni fogja az ottani állami főgimnáziumban. -Striegl 14 éve működik Szegeden mint az állami főgimnázium jeles és népszerű tanára. Kezdettől fogva igazgatója volt az egyik leg­nagyobb szegedi kónviktusnak és közel öt. éve munkatársa a Délmagyarország-nak. Ez alatt az idő alatt egyre intenzivebb és érté­kesebb zsumal'istikai munkásságot fejtett ki. Cikkei mind gyakrabban jelentek meg a bu­dapesti la-pokban is, majd legutóbb a. Berli­ner Tageblatt-ban látott napvilágot egy cik­ke a nemzetiségi-kérdésről. Nagy szolgálatot tett a magyarság ügyé­nek a nagyobb németországi városokban tar­tott. felolvasásaival, amelyeket a legszebb si­ker ki sért. Ezekről az előadásairól a német világlapok is -a legteljesebb elismerés hang­ján emlékeztek meg, Striegl Szegedről való távozása a város szellemi életének határozott vesztesége. Fo­kozottan fájlaljuk távozását mi, akikkel éve­ken át dolgozott közös műhelyben, akik leg­közelebbről láttuk lelkes útnak indulását, íráskészsége rohamos kifejlődését és akik -most. — bár marasztalni szeretnők — min­denkinél jobban örvendünk, amikor látjuk^ hogy pályájának útja. ilyen pompás irvhen kanyarodik fölfelé. — Időjárás, Meleg idő várható, helyen­ként zivataros esőkkel. PROGNÓZIS: Meleg, elvétve csapa­dék, zivatarok, Déli hőmérséklet 26.0 fok Celsius, ' ! — A pénzügyminiszter kihallgatása a királynál. Bécsből jelentik: A király ma hosz­szabb kihallgatáson fogadta dr. Gratz Gusz­táv pénzügyminisztert, aki tárcájába tar­tozó ügyekről referált a királynak. A pénzügyminiszter a nap folyamán több ta­nácskozást oflytatott és éjjel hazautazott Budapestre. — Magyar tudósító az uj félhivatalos lap. Budapestről telefonálja tudósitónk: A Ma­gyar Tudósitó jelenti: Illetékes helyről fel­hatalmaztak bennünket annak közlésére, hogy a kormány hivatalos közleményeit a belföld számára ezentúl kizárólag a Ma­gyar Tudósitó fogja kiadni. — Vázsonyi a kormány hivatásiról. A Fr&mdenblatt munkatársának Vázsonyi Vil­mos igazsá.giigyrniniszter nyilatkozatot tett, amelyben «, többek közt kijelentette, hofr nem lesz sokáig igazságügy miniszter,., mert fen tar totta magának, hogy társa nélküli mi­niszter legyén afczal a kizárólagos hatásköi­rel, hogy a választói reform megoldását el­lenőrizze és siettesse. Az uj magyar kormány —- folytatta Vázsonyi — messzemenő belpol­tikai programot hoz, melynek sürgős meg­valósítását a kormány óhajtja. E progrrtn keresztülvitele általános meffkönyebb illési fog okozni országszerte. Az én szememben legfontosabb a választói reform, azután a cenzúra eltörlése, nagyszabású szoclélpoliti­kai intézkedések, különösen a munkásság éi a sokat szenvedő középosztály érdekéiben, mert a háború alatt ez a két osztály nélkülö­zött legtöbbet. Ezen a téren semmiféle kése­delme.skedésnek nem lehet helye, nem sza­bad teóriákkal dolgozni. Gyorsan és gyakor­lati eszközökkel fogunk segíteni a bajokon. A monarchia jövője állami életünk széles ­köiü, okos és átgondolt demokratizálásán epül fel. — Kormánybiztosok fői mentése. A hiva­talos lap keddi száma közli, hogy a király Betegh Miklós, gróf Bethlen Balázs és Nyeg re László főispánoknak főispáni és kormány­biztosi állásukról való lemondását elfogadta. — A Maros szabályozása. Aradról jelentik A földművelésügyi minisztérium az itteni folyammérnöki hivatal főnökévé Hann La­jos főmérnököt nevezte ki. Az uj főnök pro­gra mim járói a következőkép nyilatkozott: —- Legfontosabb feladatunk a Maros-fo­lyónak hajózhatóvá tétele lesz, amely irány­ban már megtörténtek a kezdő lépések. A hivatal akciója folytán jelentékeny összeg gyűlt egybe a kérdés fokozatos megoldására s ha a háború közbe nem jön, két-három év óta már egy milliós költségvetéssel dolgoz­hattunk volna. Nincs kétségem azonban az­iránt, hogy amint a háború véget ér, maguk az illetékes körök siettetni fogják a kérdés megoldását. A kereskedelmi kormánynál ed­dig meig volt a készség erre, reméljük ezután is meglesz, mert a vasúti közlekedés javítása, a második sínpár lefektetése egyenesen hor­ribilis kiadásokat jelentene, mig ai Maros ha­józhatóvá tételével lényegesen kevesebb ki­adással kitűnő forgalmi utat biztosithatunk. Szegeden bizonyára örömmel hallják az aradi folyammérnöki hivatal uj főnökének ezt a nyilatkozatát. Az ügynek most is csak hasznára lehet az erők egyesítése. Bizonyos tehát, hogy Hann Lajos, aki a kérdés jelen­tőségét átérzi, a Szegeden megindult mozga­lomból lelkesedéssel fogja részét kivenni. — Az uj gabonaárak megállapítása. Bu­dapestről jelentik: A közélelmezési tanács junius 21-én ülést tart, amelyen határoznak az uj termés lefoglalásáról és tárgyalni fog­nak az uj gabonaárak megállapításáról. — Szegedi iparosok kitüntetése. Schüffer Mártonnak a bőripari szövetkezet elnökének szerdán délután fél négy* órakor nyújtja át sziikeb körű ünneplés keretéten dr. Cicatri­cis Lajos főispán a koronás arany érdemke­resztet, amit a király adományozott mosta­nában Sehaffernek. Ugyanekkor az ipartes­tület nevében Pálfy Dániel elnök, ez Iparo­sok Fogyasztási Szövetkezete nevében Szabó Gyula s a Temetkezési-egylet nevében, mely­nek Schüffer Márton a pénztárnoka, Nemecs­kay István fogja a kitüntetett iparost üdvö­zölni. Ugyanekkor adja át a főispán a ki­rály ajándékát Osvát Imre asztalosnak is, akinek bét fia küzd a különböző frontokon, A király most egy ezüst feszületet és 500 ko­ronát küldött ajándékul a derék iparosnak. — Kitüntetések, A hivatalos lap keddi száma több kitüntetést közöl, A király báró Jósika Samut, a főrendiház elnökét és Beöthy Pál képviselőházi elnököt a közszolgálat te*

Next

/
Oldalképek
Tartalom