Délmagyarország, 1917. május (6. évfolyam, 103-127. szám)

1917-05-04 / 105. szám

Szeged, 1917. május 4. DÉLM A G YARORSZÁG 5 helyié is betöltötte a tanács, még pedig Gaál Endre javaslatára Rózsa Bélával. HÍREK ocoo Drasche-Lázár Alfréd miniszteri tanácsos. A hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy a király Thordai Drasche—Lázár Al­fréd miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott osztálytanácsost, a miniszter­dnökségi sajtóosztály vezetőjét, miniszteri tanácsossá nevezte ki. Drasche nem a hivatásos újságíró asz­tala mellől került a miniszterelnökségi sajtó­iroda élére. Fontos pozíciót töltött már be a miniszterelnökségen — az elnöki osztály ve­hetője volt — amikor a sajtóosztály munká­jának vezetését és irányítását is rábízták. A minisztériumi főtisztviselőnek, aki jelenté­keny irodalmi sikerekkel is dicsekedhetik, sok hivatásos újságíró megszégyenítő jelen­tékeny eredményt sikerült felmutatni a sajtó­osztály élén is. A magyar njságiró-kar na­gyon jól tudja, hogy mennyiszer élvezte en­nek eredményeit az olvasók tábora és láttá hasznát az ország. — A király születésnapján szeretetado­tnányokat küldenek a frontra. Az Országos Vörös-Kereszt- vezetősége felhívással fordult az iskolákhoz, hogy a tanulók körében gyűj­tést indítsanak szeretetadománycíkra. A sze­retetadományokat augusztus 17-ikén, a ki­rály születésnapján fogják elküldeni a harc­téren levő katonáknak — Zita királyné születésnapja. Május 9-ik:én, Zita királyné születésnapján, a köz­oktatásügyi miniszter iskolai szünetet ren­delt. el. A tanulóifjúságnak részt kell vennie a születésük alkalmából tartandó ünnepélyes i s-ten tiszteleteken. — A hadügyminiszter kitüntetése. A király .Stöger—Steiner gyalogsági tábornoknak, had­ügyminiszternek egy hadtestnek az ellenség­gel -zeniben kiváló és eredményes vezetése •elismeréseiül a iLipót-rend első osztályát a íkadiékitménnyel és a kardokkal díjmentesen adomáiiyozat. — A galiciai helytartó audienciája — vonaton. Krakóböl jelenlik: Őfelsége külön­vonata ma érintette a várost. Az uralkodó "meghívására beszállott a király vonatába -gróf Huyn lovassági tábornok, galiciai hely­"íarió. — Nem megy munkás küldöttség Tiszához Budapestről telefonálja tudósi tónk: A szo­cialista párt megcáfolja azt a hirt, hogy a Weisz Manfréd-féle municiógyár munkásai elhatározták volna, hogy fölkeresik gróf Tisza miniszterelnököt a választói -jog ki­terjesztése érdekében. Nézetük szerint a miniszterelnök már a választói joggal kap­csolatban olyan kijelentéseket tett, hogy .azok után a munkásoknak nincs keresni valójuk a miniszterelnöknél. — A városi párt és a középosztály szer­vezése. Erről a nagy fontosságú kérdésről Pilisi Lajos, a jeles újságíró, vasárnap dél­előtt 11 órakor a városháza közgyűlési ter­mében előadást fog tartani a Szegedi Tár­sadalom Tudományi Társaság ülésén. Az •előadás díjtalan, résztvehetnek rajta, sőt kívánatos, hogy résztvegyenek azok is, akik nem tagjai a társaságnak. — Gróf Esterházy és gróf Bethlen mi­nisztersége. Budapestről jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök ismeretes akciója, amellyel a kormányzásban együttműködést akar létrehozni a 67-es pártokkal, elsősorban az alkotmánypárttal' eddig konkrét ered­ménnyel nem járt. Ellenzéki oldalon kizárt­nak tartják, hogy Tisza és a 67-es ellenzék között ezidőszerint bármiféle közeledés jöjjön létre. Az Est értesülése szerint gróf Esterházy Móric és gróf B&Hhlen István nem fogadták el .a fölajánlott tárcanélküli miniszterséget. Gróf Andrássy Gyula szerdán este Buda­pestre érkezett és csütörtökön délben tanács­kozott gróf Esterházyval és gróf Bethlennel. Budapestről telefonálja tudósitónik: Esterházy Móric és Bethlen István grófok délelőtt tanácskozást folytattak Andrássy­val, amelyen jelen volt gróf Pallavicin? Mihály és Ugrón Gábor is. A tanácskozás határozatához képest mindaketten ma dél­után 6 órakor megjelentek gróf Tisza Ist­ván miniszterelnöknél és közölték vele vá­laszukat. Munkapárti beavatott körökből hire jár, hogy Eszíerházy és Bethlen kije­lentették, hogy a mai nap folyamán gróf Andrássy. Gyulával, az alkotmánypárttal és a többi ellenzéki frakciókkal is tanácskoz­tak és a megbeszélések alapján a felaján­lott miniszterséget ezidőszerint tárgyi okok­ból nem fogadhatják el. — Kitüntetések. A király Szűcs Andor • 5. bouvédgyaloge,zredbeli zászlóst egyidőben két vitézségi éremmel tüntette ki. Szűcs Andor a két kitüntetést a brassói utcai és Brassó kör­nyéki harcokban (tannisitott vitéz magatar­tásáért. kapta, — Vartus Ede 17. tábori tüzér­fezredheli zászlóst az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása, elismerésein a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. — Szojka Kornél 46. igyáJogezredbeli hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga­tartásáért a legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adatott. Picher Rezső", Nagy István, Maximo Velérnir népfölkelőket az 5. nép­fölkelő ezredben, Dancs Sándor honvédet és Wéber Ferenc címzetes őrmestert az 5. hon­védgyalogezredben a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. —Arany emlékünnep az összes iskolákban •A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy május 20-ikán — lehetőleg délelőtt 11 óraikor — az összes iskolákban nyilvános Arany em­lékünnepet tartsanak. A rendeletben a mi­niszter megszabta az ünnepély programját is. Május ,20-ikán tehát az összes szegedi isko­lákban is Arany-ünnep lesz. A miniszter ren­deletére az egész tanulóifjúság egy napon ünnepeli meg a nagy költő emlékezetét. — Németországból nem érkeznek lapok. Budapestről jelentik: Nyolc nap óta Berlin­ből nem érkeznek lapok > Budapestre. Mér­tékadó helyen ugy magyarázzák a dolgot, hogy a német kormány politikai okokból Ausztriába és Magyarországba betiltotta a berlini lapok szállítását. A kormány ezt az intézkedését minden indokolás nélkül tudatta a határállomásokká]. — Balfhazár püspök a birtokreformról. Budapestről jelentik: A „8 órai Újság" irja: Alkalmunk van most közéletünk egyik ki­tűnőségét, dr. Baltazár Dezsőt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét, akinek éppen a birtokpolitikái kérdésben elfoglalt radikális álláspontja már sok vitára adott alkalmat, megszólaltatni. Baltazár püspök munkatársunknak a következőkeit mondotta: — Nézetem szerint először is a mai kö­tött birtokrendszert kell eltörölni és ezáltal a földet szabad forgalom tárgyává tenni. Mivel azonban minden szabadság szabályo­zást igényel, a szabad forgalmat a földmű­velő nép és a nemzeti követelmények védel­mének szempontjai szerint kell szabályozni. A fődolog az, hogy a földet tényleg művelő népnek a kötött birtokrendszer feloldásával alkalom, tőkeerő rendelkezésre bocsátásárai mód nyújtassék a föld tulajdonának meg­szerzésére és a belterjes gazdálkodás beveze­tésére. Nemzeterősitő birtokpolitika, csak oly feltétel mellett képzelhető el, liogy a föld hasznának oroszlánrésze azé legyen, aki a föl dali müvéli, .Baltazár püspök bizonyosan a főrendiház­iján is el fogja mondani véleményét a birtok­reformról — Sikkasztó bankigazgató. Budapestről telefonálja tudósítónk: A rendőrség csütör­tökön letartóztatta Erdélyi Mihályt, a Ma^ gyar Köztisztviselők Takarékpénztárának volt vezérigazgatóját. Az üzleti könyvek átvizsgálásánál kiderült, hogy Erdélyi alig liat év alatt 700.000 koronával károsította meg a pénzintézetet, amelyet ő alapított. — Megkezdődnek a kereskedelmi tár­gyalások Németországgal. A Neue Freie Presse jelenti: A Németországgal való keres­kedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalások már legközelebb megindulnak. A magyar és osztrák kormány tanácskozásainak befeje­zése után a monarchia haladéktalanul meg­kezdi a tárgyalásokat Németországgal. — A lisztelosztás uj rendje — Temes­várott. A lisztelosztás körül felhozott panaszok, — mint Temesvárról jelentik — amelyek nem is a. liszthiányra,, -almom különösen a sok fölösleges ácsorgásra és tolongásra < vonatkoz­tak, arra indították a városi tanácsot, hogy a lisztelosztást olyan szabályok közén szorítsa, amelyek betartásával mindenki idején hozzá­jut majd a. liszthez. A jövő hónapra a tanács az úgynevezett rajonnirozást vette tervbe, amikor s majd mindenki csak a. részére előirt helyen kapja a lisztet, A tanács határozata szerint 1. Mindenki csak abban a városrész-. ben vásárolhat lisztet, ahol lakik. Itt mind­járt megnyugtatja a tanács a közönséget, hogy mindenütt lesz liszt elég, mert a város több lisztet ad ki, mint amennyi kenyér- és lisztjegy van forgalomban. 2. "A tanács in­tézkedett, ihogy ezentúl és már ezen a héten is a kereskedők a liszt utalványokat már ked­den délután, vagy szerdán délelőtt megkap­ják és a malmok a lisztkereskedőknek- a lisz­tet még szerdán délelőtt hazaszállítsák. 3. A kereskedőket a tanács szigorúan utasította, hogy szerdán és csütörtökön üzletiket zárra tartsák és ezen két napon a lisztet egy, két, bárom stb. k.ilogramos adagokba csomagol­ják. 4. A lisztkiosztás csak pénteken reggel hat órakor kezdődhet, A fogyasztók péntek reggeltől kezdve jelentkezzenek a lisztért, amely akkor már előre be van csomagolva és igy a kiosztás hosszabb várakozás nélkül lebonyolítható lesz. 5. A.tanács felhatalmazza a kereskedőket, hogy a jövő héttől kezdve vevőiktől már hétfőn és kedden átvehetik a. jegyeket, a pénzt is beszedhetik, aminek alapján aztán pénteken az illetők megkap hatják a lisztet. Remélhető, hogy elmaradván; a szelvények kiszámítása, a- pénz olvasása, a­lisztkiosztás péntektől kezdve gyorsabban fog' megtörténni. — A szegedi rendszer, ! amely jóval régebben lépett életbe, jobb en­: nél és egyszerűbb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom