Délmagyarország, 1917. május (6. évfolyam, 103-127. szám)

1917-05-16 / 115. szám

6 DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1817. május 16! az ország legkülönbözőbb részein vásárolt kölest Szegedre hozatták a raktárázakba és innen szállították tovább Ausztriába, Elké­szült a raktárházak keddig az arról szóló ki­mutatással is, hogy onnan kik és mennyi kö­lest szállítottak el. Ezt a kimutatást csatol­ják a nyomozási iratokhoz. Kedden Bárdoson 'kívül a két szegedi vádlottat: Fajka Jánost és Pulitzer Gusztávot hallgatta ki újból Sán­dor. Faj kát dr. Balassa Ármin, Pulitzert dr. Fülöp Zsigmond védi. — Kinevezések. A Szeged-Csongrádi taka­rékpénztár igazgatósága folyó hó 12-én tartott igazgatósági gyűlésen Koós Elemér vezér­igazgató előterjesztésére eddigi szolgálataik elismerésen! Kopasz Gizella, Racskó Gyula, Roboz István, ifj. Somlyódy István és Wante Anna intézeti tisztviselőket állásukban vég­legesítette és számtisztekké léptette elő. — Ferenc József borbélyának kitüntetése. Bécsből jelentik: A király, mint a hivatalos lap közli, Lenhofer József Károlyt, az el­hunyt uralkodó 'borbélyát, az arany érdem­kereszttel tüntette ki. — Szeged és Makó között május 15-től kezdve két motor vonat közlekedik I., II. és III. osztályú utasokkal, Makóról indul reg* gel hat óra 50 perekor, Szegedre érkezik 8 óra 8 perckor, Szegedről indul vissza Makóra este 7 óra 25 perekor, Mákóra érkezik 8 óra 40 perekor. — A népszámlálás eredménye. A nép­számlálás — mint legutóbbi számunkban je­lentettük — már befejeződött és a részletes adatok összeállításával is elkészültek. A sze­gedi eredmény a következő: Tizenkét éven aluli fiu van 15.207, tizenikét éven felüli 30.55(7, őszesen 45.703. 12 éven aluli leány van 15.286, tizenkét éven felüli 51.057, összesen 66.343. Szeged lakossága tehát 112.109 főből áll. Ezen kivül még van sok katona, 1.823 hadifogoly, 20 internált férfi és 10 internált nő. Mint is­meretes, nemcsak a lakosságot, hanem az állatállományt is összeírták. Az összeírás szn rint 20)12 két éven aluli és 8560 két éven felüli szarvasmarha, 6.794 két éven aluli és 13.632 két éven felüli ló, 23.875 juh, 24.399 féléven aluli és 20.281 féléven felüli sertés van Sze­geden. — Futball a kis Stefánián. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Felkérem, legyen szives a szerkesztése alatt álló lapban hangot adni an­nak a lehetetlen -helyzetnek, hogy a Stefánia­kert mellett lévő játszó-téren, a nagyobb di­ákok és egyéb fiuk futball játéka állandó élet­veszéllyel fenyegeti az ott igazán nagy elő­szeretettel játszó gyermeksereget. Tegnap is tan-uja voltam, mikor 2 izben is egy-egy 2—3 éve-s kislányt fej-én talált a súlyos futball, akik sirva menekültek onnan -haza. Azt hi­szem, mindenki előtt, főleg gyermekes szülők előtt kellőképen értékelt egy ilyen játszótér, ha e fajta anomáliák nem vonják el hivatá­sától. Hiszen a háború előtt még a kis gummi lapdát is elszedte a gyerektől a szigorú ós élelmes felügyelő, hát mért nem tart néha most is razziát valami hatósági közeg ezen brutális eszköz elkobzására, mely a felhőtlen égből jövő villámként csap a gyanútlan, esetleg 6—8 hónapos gyerek fejére is! Vagy ha már ezt a játéikot sem lehet esecsemőmen­tes helyre utasítaná, talán a délutáni játék­tól lehetne ezeket innen kitiltani. Soraim közléséért fogadja sok családapa nevében is hálás köszönetünket. Üdvözlettel K. D. — HadikSlcsönjegyzés. A szegedi légszesz­gyár és villamtelep tulajdonosa, a Budapes­ten székelő Központi Gáz és Villamossági r.-t. a VI. hadikölcsön jegyzésen is részt vett és 50.000 korontá jegyzett. A társaság — mint velijnk közlik — évek- hosszú sora óta ala­csony osztalékot fizetni képtelen volt és aa lfflfi. évre is csak 4%-ot fizetett. Eddigi jegy­zései 550.000 korontá tesznek ki. <M> KORZO MOZI Igazgató: VASS SÁNDOR. •••• Telefon 11-85. <w> Szerdán és csütörtökön A Nordisk-gyár szenzációja Dráma a távol keletről 3 felvonásban. — A főszerepben: Clára Wieth. Vígjáték 3 felvonásban. Előadások szerdán 5, fél 7 és fél 9 órakor. Csütörtökön délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9-kor. Un III íll alt1 PáhoIy L60' zsölye 1.20, I. hely 1 K., nyílj dl Uli. II. hely -.80 fillér, III. hely-.50 fillér. — Egy uradalmi tiszttartó véres merény­lete. Temesvárról jelentik: Báró Duka (jéza követségi tanácsos, volt országgyűlési kép­viselő özvegye ellen kedden reggel véres merényletet követtek el a bárónő kádári kastélyában. Loy Raymond tiszttartó arra akarta kényszeríteni a bárónőt, hogy olyan okmányt írjon alá, améíy a tiszttartó kato­nai felmentését biztosítaná. A bárónő ezt megtagadta, mire a tiszttartó revolverrel kétszer rálőtt, majd önmaga ellen fordította a fegyvert. A bárónőt az egyik .golyó a füle alatt súlyosan megsebesítette. A tiszt­tartó eszméletlenül esett össze és estére meghalt. A bárónő sebesülése súlyos. A vizsgálatot megindították. — Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze­gedi Hitelbank R T.-nál Szeged, Kölcsey­utcajl. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lom­bard kölcsönök. — Beiraíások a szegedi faipari szakis­kolába. A szegedi állami faipari szakiskolán maglikat felvétetni óhajtó tanulók ebbeli szán dekukat az intézet igazgatóságához címzett hélyeigtelen beadványban már julius végéig bejelenteni tartoznak. A beadványban melle csatolni kell aJ) születési anyakönyvi !kivona­tot (keresztlevél), b) a tanuló atyjának, vagy gyámjának beleegyezését tartalmazó nyilat­kozatot, melyben kifejezendő annak a köte­lezettségének elvállalása is, hogy az illető ta­nuló az iskolát teljesen bevégzi és hogy a -szülők (gyámclk) ez alatt a tanulók ellátásról gondoskodnak, c) a középiskola két osztályá­nak, vagy legalább az elemi népiskola bar. osztályának sikeres bevégzéséről szóló, sza­bályszerű bizonyítványt, b) az ujrao-ltás meg­történtéről szóló bizonyítványt. A- rendes ta« nulók a felvételről szeptember Írig órtesittet­n-ek. Részletes tájékoztatót levélbeli megkere­sésre dijmen-tesen küld az állami faipari szak­iskola igazgatósága (Mars-tér 7.) Az igaz­gatóság. Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6,"női 5, gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. — Nyilvános nyugtázás. A vakok javára rendezett hangver-seny alkalmával felülfizet­tek: Almási Endre 50, Vészit-s Laj-osné 10 és Varga Borbála 5 koronát. Az adományokért ezúton mond hálás köszönetet az igazgatóság. — Szegedre hozták a hódmezővásárhelyi gyilkost. Legutóbbi számunkban közöltük, hogy Nagy János hódmezővásárhelyi tanyai gazda megfojtotta harminc éves leányát, A gyilkost, kedden beszállították a szegedi ügyészség fogházába. Magyar találmány, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert, mint a Diana sosborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a fogyasztás s ma már közel évi 15,000.000 palack Diana sés­borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az ország határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten­gerentúli államokban ép ugy ismerik és fogyasztják, mint idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk­kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg­lenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy nem volt még készítmény, mely ily rövid idő alatt ily páratlan népszerű­ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné váljék. Ha kutatjuk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rek lám, nem a szervezési munka, nem a kinálat hozta létre ez a csodálatos sikert, hanem az az egyszeri! tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a Diana sosborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán később is állandóan ragaszkodott hozzá; kijelentvén, hogy amig csak lesz / a világon Diana sósborszesz, házából ki neui hagyja fogyni. Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. FőelMföhelij: Dfgna HeüosHetíelml Résau.-Tis. BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom