Délmagyarország, 1917. április (6. évfolyam, 79-102. szám)

1917-04-25 / 98. szám

4 DKLMAGYARORSZAG Szeged, 1817. április 08. A temetés és részvét. Dr. Somogyi Sailvesater .poigíftittstw érakor értesült Tömörkény haláléról. Azonnal rendkívüli ülésre hívta. egybe a tanácsot, a mely fél ,1.1 órakor már teljes -számban együtt volt. — Azért fcjhri&m üstMe a1 rendkivül! ta­nácsülést, — mondta a polgár mester mert értesülésem szerint Tömörkény István, a So­mogyi-könyvtár igazgatója/ az országos nevű iró finegihalt. Szeged legnagyobb fia volt, aki­nek háre-nav® Imessze túlhaladta a páros ha­ááTÍat és a városnak vele szemben -kötelessé­gei vannak. , | Esjntáu dr. Gaat Endre előterjesztésére a •tanács a Jcövetíkező határozatot hozta1: Miután Tömörkény Jutván működésének ^színhelye a kultúrpalota volt, :a tanács a kultúrpalota elő­csarnokát jelöli ki a' ravatalozás sritóheslyéüT. A város .saját halottjának tekinti s gondos­kadifc el temetéséről, a vár eriházára és a .kultúr­palotára .fölhúzzák a gyászloíbogót, a temetés Ideje .alatt a- városháza harangja fog kongani, a város koszorút helyez a ravatalára, gyász­jfetentést ad 'kit -a tanács rúsavétiratol intéz a gyászoló esáláldlhoa s testületileg is kifejezi részvétét s testületileg vesz részt a temetésen., ezenkivül gondoskodik dijsasirhely kijelöléséről. A temetési szertartást Várhelyi Józlsef (pré­ipost-ik'anenoík (fogja végezni yiégy lelkésszel és a (halott fölött a Dugonics-társaság meg­bízásából dr. fiatánm Amin, a tanács meg­ibizáisálból Atóíja iFeerno mond beszédet, A tanács hatáioaata értelmében Tömör­é I kény Istvánt úsdltörtöiköu délután négy óra­kor temetik a kultúrpalotáiból. !A temetést a város -rendezd. A gyászszertartáson testületileg megjelennek a Dugonics-társaság tagjai, a­-melynek az elhunyt ffőHitkára .volt, a Szegedi -ujságirÓkar, továbbá a íővároisEés vidéki iro­daimii társaságok /küldöttségei. Tömörkényt a Petőfi-Társaság ínég Jhosszu „évekkel -ezelőtt beválasztotta (tágjai sorába. .A temetésen a város (hatóságának tagjai /is megjelennek tel­jés számiban, dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester vezetésével­Tömörkény István holttestét kedden este S órakor a lakásról a kultúrpalotába .szállí­tották, ahol fö]ravatalozták. Tömörkény István élete, müvei és pályafutása. Tömörkény István 1806 december 23-án született Ceglédem, .ahol édesanyja átutaüó­b»n volt. A vasúti kocsiban lepte meg a gólya innen ered a következő derűs mondása: — Ott születtem, ahol sohasem voltam. Családi nevén Steingassner Istvánnak liivtak. Atyja makói vendéglős volt ,itt végezte el a négy gimnáziumot. .Ezután Sze­gedre költöztek, ahol atyja a „Hétválasztó" vendéglő tulajdonosa. lett, ő maga .pedig be­állott Kovács Albert gyógyszertárába gya­kornoknak. Kovács Albert egyike volt a legkedve­sebb közéleti embereknek; az ő patikája szinte tengelye volt .az akkori szegedi élet-, ttak. Nem volt -nap, hogy legalább a fél vá­ros meg ne fordult volna nála. Valószínűleg! ez a színes, mozgalmas élet adott elhatározó^ tekést a kis Steingassner Istvánnak az iro-^ •dálmi irályára. Az alig 18 éves fiatalember­1884-ben beküldte a „Szegedi Hiradó"-lhoz-* legelső tárcáját „Sugáruti séták" címmel. A tárca, melyet később folytatott. Tömörkény István névvel jelent meg; ezt a nevet válasz­totta később nevéül is. Nebány héten keresztül küldözgette szor­galmasan a tárcákat a „Szegedi Hiradé"-nak, amelynek szerkesztője, Nagy Sándor csakha­mar figyelmes lett a friss, eleven és eredeti Írásokra. Végül is szerkesztői üzenetben föl­hívta a szerzőt, hogy jelentkezzék nála. Steingassner István meg is jelent a szerkesz­tőségben és Nagy Sándor nyoml a®. leszer­ződtette a Szegedi '-Híradóhoz munkatársnak. Ettől kezdve nem szerepelt többet családi ne­vén; végleg Tömörkény István maradt. Nemsokkal ezután megindult a „Szegedi Napló", amelynek szerkesztője, Engedi Lu­kács (később államtitkár) -szerződtette. Tö­mörkény István törvényszéki és rendőri ri­porter lett. Szerkesztői mindig nagyon sze­rették; a legszürkébb hirt is teleszőtt-e áldott­poézisével. Első cikke Budapesten a Pesti Hírlapban, 1897-ben jelent mag. Ennek tör­ténete a következő: /Schmittely József, a Pesti Hírlap szer­kesztő je bizonyos ügyben leutazott. Szegedre. -Mint ez történni szokott, a fővárosi kollega tiszteletére a helyi sajtó munkásai összejöt­tek egy kávéházban. Mikor Tömörkény (be­mutatkozott, Schmittely, akinek akkor már régen feltűntek Tömörkény Írásai, elővette gegyzetkönyvét és egyik lapjára fölirt egy mondatot,. Mikor aztán távozásra került a sor, Schmittely kivette jegyzőkönyvét és ki­tépte belőle a lapot, amelyre pár óra előtt, a bemutatkozáskor valamit fölirt. Átadta Tö­mörkénynek a lapot a rajta levő mondattal: „Minden Tömörkény-tárcáért 25 forintot fizetek." Ettől az időtől kezdve Tömörkény állandó tároairó-m unkatársa volt a Pesti Hirlapnak. Nemftk-n k+i ez-után a Pesti Naplóitól kapott ajánlatot, hogy legyen tárcaíró munkatár­sává. Tömörkény István ezt az ajánlatot is elfogadta. (Később, hogy Kenedyék kiváltak a Pesti Hírlaptól, az Az Újságba kezdett dolgozni Tömörkény, majd a ,„Magyarország"-ha irta tárcáit, ahova a legutolsó ideig minden va­sárnap tárcákat irt. Az 1899-iki szeptemberi közgyűlés segéd­könyvtárossá választotta Tömörkény Istvánt a Somogyi könyvtárba, majd 1904 február havában fíeisner János halála után könyvtár igazgatóvá választották. Igazgatói működése ideje alatt nagyon föllenditett-e a Somogyi­könyvtárt, amelynek kiváló vezetéséért az országos fölügyelőség is mindenkor elisme­réssel adózott neki. Tömörkény István novellái, rajzai és egyéb müvei könyv-alakban is megjelentek. Első könyve „Szegedi parasztok és egyéb urak" címmel 1893-ban jelent meg. Ezt kö­vette a „Betyárlegendák" 1898-ban, majd ugyanebben az évben a „Jegenyék alatt" ci­Hiiü kötete. A „Vizén járók és kétkezi munká­sok" 1901-ben, a „Gerendás szobáfaól" 19Q4-b®« a „Förgeteg János mint közerő és más elbe­szélések" 1905-ben, a JKülöuféle magyarok, meg egyéb népek" 1907-ben, „Napos tájak" 19Ü8-ban, „Ne engedjük a madarat . . . s más holmik" 1918-ben, ^Bazsarózsák" 1911-ben és az „Egyszerű emberek" -lMfiámn jelent meg. Több könyve több kiadást is megért, ezek közé tartozik az ,Egyszerű emberek" is. amely most jelent meg második kiadásban. 1814-ben irta meg a „Barlanglakok" cintü nagyhatású egyfelvonásosát, amely először a budapesti Nemzeti Színházban került szinr* és -innen bejárt minden vidéki színpadot. A „Barlanglakók"-at később Damó Oszkár mozi­filmre is át dolgozta. Tömörkény István a Szegedi Híradótól vonult be katonának a 46-ik gyalogezredbe^, amellyel együtt -nemsokára Boszniába került. Katonai szolgálatának harmadik évében Bécsbe kei-ült. az -ezrede; innen tért vissza Szegedre. Katonaidejéről, de különösen bosz­niai élményeiről irta legszebb dolgait. Tömörkény -iiótársait és az újságírókat nagyon szerette. Ha valami konfliktus merült föl a helyi sajtó tagjai között, mindig az ő döntésére bízták a vitás ügyeket. Általában a puritán becsületesség, lelkiismeretesség és kötelesség-tudás jellemezte. Dolgait mindig alapos előkészítés után, személyes tapaszta­latai alapján irta. Kereste a parasztokkal aa érintkezést és ezért igen gyakori vendége volt a korcsmáknak, ahol élénken beszélge­tett későbbi elbeszélései hőseivel. Rövid tár­cát úgyszólván sohasem irt; mindig az'f mondta: — Azért a pénzért, amit ezért kapók, meg kell dolgozni. Szeged irodalmi társaságának, a Dugo­nics-Társaságnak Tömörkény István főtit­kára volt. A társaság matinéin több fölolva­sást tartott. 1896-ban nősült; Kiss Pál vendéglős Emma nevű leányát vette, feleségül. Házas­sága és családi élete a lehető legboldogabb volt; két .gyermeke van: László és Erzsébet. László a műegyetem hallgatója; jelenleg mint géppuskás hadnagy az orosz fronton harcol és eddig már több kitüntetést szer­zett. Erzsébet a fanit-ónőképzőt végezte. Kelier Ármin ^rSV5 Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. irógépszalag-szénpapir (carbon) és használ Írógépek állandóan raktárén. Vidéki rendelé sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon­nal jövök. világítási berendezéseke t megbízható és szaszeriik kivitelben jutá- E II H H fi nyosan készít: t IIII 7II 5 II M 11 világitálsi vália­O II Pl H lata KBcsey-u -t. • TELEFON: 105. sz. • kalap szalonjában bécsi bevásárló útjáról hozott legdivatosabb és ízléses kalap modellek kaphatók. II

Next

/
Oldalképek
Tartalom